İsmet Paşa Mah. İstiklal Cad. 6 Ada 4 Nolu Parselin Satışı yapılması

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN / TOKAT

İHALE İLANI

1-       İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi (açık teklif usulü) gereği tahmini muhammen bedelden Açık Teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

 

2-       TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

Cadde

Cinsi

Ada No

Parsel No

Alanı

(m²)

Muhammen Bedel (TL)       KDV DAHİL

Geçici Teminat  (TL)

Dosya Bedeli             ( TL)

1

TOKAT

ERBAA

İSMET PAŞA

İSTİKLAL

KONUT + TİCARET

6

4

1550,893

1.750.000,00

 

52.500,00

1.000,00

 

3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis salonu 25/11/2016 Saat 10:00 da Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

4İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

A) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

B) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

C) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

D) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

E) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

F)Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif verme

G) Şartname alındı makbuzu           

H)Bu şartnamenin 6. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

I) Bu şartnamenin 11.Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

 

5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler ilan metnimizin 2. maddesinde belirtilen miktardaki parayı yatıranlara Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde verilecektir.03567151191

Adres: Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No:85 ERBAA/TOKAT

İrtibat Kurulacak İlgili Personel: İbrahim KESKİN Destek Hizmetleri Müdürü

İhaleye Girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-İlgililere ilanen duyrulur.