Asfalt Plentinin ve Asfalt Malzemesi Depolama Yerinin Kiraya Verilmesi

 

T.C.

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İHALE İLANI

 

1-      İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereği tahmini muhammen bedelden Açık Teklif usulü ile kiraya verilecektir.

 

SIRA NO

İL/İLÇE

KÖY

MAHALLE

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

TL

(AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNATI

TL

ŞARTNAME BEDELİ

TL

 

İŞİN SÜRESİ

YIL

1

EREK MAH.

 

ASFALT PLENTİNİN VE ASFALT MALZEMESİ DEPOLAMA YERİNİN KİRAYA VERİLMESİDİR.

 

5.000,00 TL (BeşbinTürklirası)

 

 

18.000,00 TL

(Onsekizbin

Türklirası)

 

100,00 TL

(YüzTürklirası)

 

 

 

 

 

10 (ON) YIL

2-  MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ VE İŞİN SÜRESİ:

 
3- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu 07.06.2017 Saat 10:00 da Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

 1. 1.    Tebligat için, firma yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmış adres gösteren "adres              beyannamesi" ihale dosyasında bulunacaktır.
 2. 2.    Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ihale dosyasında bulunacaktır.

2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

2.2. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

3.   İmza sirküleri ihale dosyasında bulunacaktır.

     3.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

     3.2.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu

ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması

gerekmektedir.)

     3.3.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel

kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

 1. 4.      İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
  1. 5.      Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu ihale dosyasında bulunacaktır.
  2. 6.      İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
  3. 7.      Asfalt plentinin ve asfalt malzemesi depolama yerinin kiraya verilmesi şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
  4. 8.      Şartname alındı makbuzu         

5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler ilan metnimizin 2. maddesinde belirtilen miktardaki parayı yatıranlara, “Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü” tarafından verilecektir.

Telefon:   03567151191

Adres:    Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No:85 Erbaa / TOKAT

İrtibat Kurulacak İlgili Personel:     İbrahim KESKİN / Destek Hizmetleri Müdürü

 

“İhaleye Girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.”

 

6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

7- İlgililere ilanen duyrulur.