Satış İhalesi

1-    İHALE USULÜ

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği tahmini muhammen bedel üzerinden açık teklif ihale usulü ile satışları yapılacaktır.

2-    MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ VE DOSYA BEDELİ MİKTARLARI

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

İmar Durumu

Ada

Parsel

Hisse

Alanı (m2)

Muhammen Bedel(TL) KDV dahil

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Dosya Bedeli (TL)

1

Tokat

Erbaa

Gazi Paşa

Konut

453

41

Tam

611,62

111.000,00 TL (Yüz on bir bin Türk Lirası)

3.330,00 TL ( Üç bin üç yüz otuz Türk Lirası)

100,00 TL  ( Yüz Türk Lirası)

2

Tokat

Erbaa

Dere

Konut

132

10

Tam

404,02

51.000,00 TL

 ( Elli bir bin Türk Lirası)

1.530,00

(Bin beş yüz otuz Türk Lirası)

100,00 TL 
(Yüz Türk Lirası)

3

Tokat

Erbaa

Tepe

Konut

151

10

Tam

250,00

38.000,00 TL

( Otuz sekiz bin Türk Lirası )

1.140,00 TL
(Bin yüz kırk Türk Lirası)

100,00 TL 
(Yüz Türk Lirası)

4

Tokat

Erbaa

Tepe

Konut

151

15

Tam

137,50

21.000,00 TL

( Yirmi bir bin Türk Lirası)

630,00 TL

(Altı yüz otuz Türk Lirası)

100,00 TL 
(Yüz Türk Lirası)

5

Tokat

Erbaa

Tepe

Konut

149

12

Tam

304,00

48.000,00 TL

(Kırk sekiz bin Türk Lirası)

1.440,00 TL (Bin dört yüz kırk Türk Lirası)

100,00 TL 
(Yüz Türk Lirası)

6

Tokat

Erbaa

Gazi Osman Paşa

Konut

61

14

Tam

412,71

120.000,00 TL ( Yüz yirmi bin Türk Lirası)

3.600,00 TL (Üç bin altı yüz Türk Lirası)

100,00 TL 
(Yüz Türk Lirası)

7

Tokat

Erbaa

Tepe

Konut

80

6

Tam

403,00

64.500,00 TL

(Altmış dört bin beş yüz Türk Lirası)

1.935,00 TL

(Bin dokuz yüz otuz beş Türk Lirası)

100,00 TL

(Yüz Türk Lirası)

 

3-    İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH

İhale, 13.11.2017 Pazartesi günü saat 10:00’da Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

4-    İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

Madde 3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif zarfında sunulması zorunludur.

1) Gerçek kişiler için:

a) Nüfus cüzdan sureti,

b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve varsa elektronik posta adresi,

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

d) Belediyeye borcu olmadığına dair Erbaa Belediyesinden alınmış belge,

e) İhaleye katılan kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) İhaleye iştirak eden taşınmaz mal kiralama şartnamesini her sayfasını ayrı ayrı imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır,

h) Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

ı) Adli sicil kayıt belgesi

 

2)Tüzelkişiler için:

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,

c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve varsa elektronik posta adresi,

f) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin adli sicil kayıt belgesi,

g) Belediyeye borcu olmadığına dair Erbaa Belediyesi’nden alınmış belge,

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

ı) İhaleye iştirak eden taşınmaz mal kiralama şartnamesini her sayfasını ayrı ayrı imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır,

i) Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

         İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Erbaa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. 

 

5-    İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER

İhale konusu şartname, ilan metnimizin 2. Maddesinde belirtilen miktardaki parayı yatıranlara Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde verilecektir.

 

Tel      : 0 356 715 11 91

Adres : Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi no: 87 Erbaa/TOKAT

İrtibat Kurulacak İlgili Personel: Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim KESKİN

 

NOT: İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlgililere ilanen duyurulur.