İlçemiz Sınırları İçerisindeki Minibüs Hatlarının Kiraya Verilmesi

T.C.

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

 

 1. İHALE USULÜ

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği tahmini muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile yapılacaktır.

 

 1. TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ MİKTARLARI

 

SIRA NO

 

İL/İLÇE

KÖY

MAHALLE

CİNSİ

TAHMİNİ BEDELİ

TL/AYLIK

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

TL

ŞARTNAME BEDELİ

TL

İŞİN SÜRESİ

YIL

1

Erbaa mücavir alanları sınırları içerisi

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan şehir içi minibüs hatlarının işletilmesi işinin kiraya verilmesi

5.120,00

(beşbin

yüzyirmiTL)

5.529,60

(beşbinbeşyüzyirmidokuzTL,altmışKr.)

150,00

(yüzelliTL)

3 (üç)Yıl

 

 1. İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH

  İhale, 28.05.2018 Pazartesi günü saat 10:00’da Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 2. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

  Madde 3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif zarfında sunulması zorunludur.

  1) Gerçek kişiler için:

  a) Nüfus cüzdan sureti,

  b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve varsa elektronik posta adresi,

  c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

  d) Belediyeye borcu olmadığına dair Erbaa Belediyesinden alınmış belge,

  e) İhaleye katılan kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

  f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

  g) İhaleye iştirak eden taşınmaz mal kiralama şartnamesini her sayfasını ayrı ayrı imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır,

  h) Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

  ı) Adli sicil kayıt belgesi

   

  2)Tüzelkişiler için:

  a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

  b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,

  c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

  d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

  e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve varsa elektronik posta adresi,

  f) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin adli sicil kayıt belgesi,

  g) Belediyeye borcu olmadığına dair Erbaa Belediyesi’nden alınmış belge,

  h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

  ı) İhaleye iştirak eden taşınmaz mal kiralama şartnamesini her sayfasını ayrı ayrı imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır,

  i) Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

         İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Erbaa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. 

 

 1. İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER

  İhale konusu şartname, ilan metnimizin 2. Maddesinde belirtilen miktardaki parayı yatıranlara Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde verilecektir.

   

  Tel      : 0 356 715 11 91

  Adres : Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi no: 87 Erbaa/TOKAT

  İrtibat Kurulacak İlgili Personel: Destek Hizmetleri Müdürü Hasan ERARSLAN

   

  NOT: İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

   

  İlgililere ilanen duyurulur.