Encümen Kararları (2016 Kasım)

220. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 235 ada 29 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16.maddeleri gereğince yapılmasına.

221. Tokat Kadastro Müdürlüğünün (Erbaa) 27.10.2016 tarih ve 78416149-205.03-E.2342072 sayılı yazısı ve ekinde sunulan değişiklik tasarımına göre; tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 60 ada 5 ve 6 nolu imar parsellerinin tevhidine ilişkin teklif  Encümenimizce incelenerek, sözü edilen gayri menkulün İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda bir sakıncası bulunmadığı kanaatına varılmakla; İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 60 ada 5 ve 6 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

222. İlçemiz Erek Mahallesi 404 ada 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 112 ve 113 nolu parseller ile 406 ada 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 ve 38 nolu parsellerin, ekli imar uygulaması dosyasına göre,  3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için; 

  1. Bu bölgenin uygulama (düzenleme) sınırının onayına,

  2. Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,

  3. Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,

  4. Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,

  5. 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,

  6. Tesciline esas bütün dokümanların onayına,

  7. İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına.

223. İlçemiz Erek Mahallesi 412 ada 134 nolu parselin, ifraz ve yol terki yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler doğrultusunda uygun görülmemiştir.

224. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan İsmet Paşa Mahallesi 6 ada 4 nolu parselin satışı yapılması işine ait idari şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışının yapılmasına.

225. İlçemiz Yunus Emre Mahallesi D.S.İ. Kanal Sokak 666 ada 9 nolu parselde kayıtlı 435 m²’lik taşınmazın 96/435 (96,00) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,  338/435 (338,00) m²’lik  hissesi Mehmet oğlu Fikri TEMİZ adına, 1/435 (1,00) m²’lik hissesinin Ahmet oğlu Zeynel Abidin KÜÇÜK adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediye hissesi müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından tapuda ilçemiz Yunus Emre Mahallesi D.S.İ. Kanal Sokak 666 ada 9 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 96/435 (96,00) m2’lik kısmının, m2’sinin 125,00 ₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Fikri oğlu Kaya TEMİZ’e satışının yapılmasına.

226. İlçemiz Erek Mahallesi Bağ Sokak 946 ada 7 nolu parselde kayıtlı 275,25 m²’lik taşınmazın 349/2400 (40,03) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,  961/2400 (110,21) m²’lik  hissesi İbrahim kızı Sevim KARAKAŞ adına, 1090/2400 (125,01) m²’lik hissesinin Celal oğlu Halil YILDIRIM adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediye hissesi müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından tapuda ilçemiz Erek Mahallesi Bağ Sokak 946 ada 7 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 349/2400 (40,03) m2’lik kısmının, m2’sinin 200,00 ₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince İbrahim kızı Sevim KARAKAŞ’a satışının yapılmasına.

227. İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Erek Caddesi 144 ada 265 nolu parselde kayıtlı 419,53 m²’lik taşınmazın 5036/41953 (50,36) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,  36917/41953 (369,17) m²’lik  hissesi Durmuş kızı Yeşim HIZARCI adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediye hissesi müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından tapuda ilçemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Erek Caddesi 144 ada 265 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 5036/41953 (50,36) m2’lik kısmının, m2’sinin 105,00 ₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Durmuş kızı Yeşim HIZARCI’ya satışının yapılmasına.

228. İlçemiz Erek Mahallesi 1202 ada 1 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

229. İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi 1060 ada 1 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A, B, C ve D olarak 4 parçaya ifrazının, 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

230. İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi 267 ada 38 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

231. İlçemiz Fevzi Paşa Mahallesi 12 ada 10 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16.maddeleri gereğince yapılmasına.

232. İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi 29 ada 28 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16.maddeleri gereğince yapılmasına.

 233. İlçemiz Tepe Mahallesi 310 ada 8 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16.maddeleri gereğince yapılmasına.

234. İlçemiz Erek Mahallesi 234 ada 15 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16.maddeleri gereğince yapılmasına.

235. İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 288 ada 8 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D, E, F, G ve H olarak 8 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C, D, E, F ve H ile gösterilen parçalarının maliki adına parsel, G ile gösterilen parçanın kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddeleri gereğince yapılmasına.

236. İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi 40 ada 16 ve 17 nolu imar parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

237. İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 417 ada 38 nolu parsel üzerinde Belediye Encümeninin, 03.10.2016 tarih ve 196 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve askıya çıkarılan imar uygulaması dosyasının tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

238. İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi 456 ada 2 nolu parselin, ifraz ve yol terki yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler doğrultusunda uygun görülmemiştir.

239. İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 119 ada 15 ve 16 nolu parseller üzerinde Belediye Encümeninin, 10.10.2016 tarih ve 204 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve askıya çıkarılan imar uygulaması dosyasının tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

240. İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 648 ada 18, 26 ve 27 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.     

241. İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi 269 ada 3 nolu parselin, imar uygulaması yapılması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve Encümenimizce yapılan değerlendirmeler doğrultusunda uygun görülmemiştir.

242.Belediyemize, Erbaa 1. Asliye (İş) Hukuk mahkemesinde 2013/741 E. Sayılı dava dosyası ile işçi alacaklarına yönelik dava açmış olan eski personellerimizden İlhami ŞENEL dava dosyasında uzman bilirkişi tarafından hazırlanmış olan ve kendi lehine hesaplanan 4.812,58 TL fazla mesai alacağı, 1.659,10 TL hafta sona alacağı ve 243,39 TL UBGT alacağı, toplamda 6.715,07 TL alacağının bir kısmından feragat ederek 5.000,00 TL’ye uzlaşmak istediğini 24.11.2016 tarihli dilekçesi ile belirtmiştir.Talep sahibi İlhami ŞENEL’in 5.000,00 TL’ye uzlaşma isteği, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin f) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

243. Belediyemize ait Ertuğrul Gazi Mahallesi 592 Ada 5 Nolu Parsel Üzerindeki Arsanın (Akaryakıt İstasyonu) Satışı ihalesi 01.08.2016 tarih ve 033 sayılı encümen ihale komisyon kararı ile ihalesi yapılmıştır. Ancak 01.08.2016 tarihinde yapılan “Akaryakıt İstasyonu Satışı İhalesi” işi gereği ilçemiz Ertuğrul Gazi Mahallesi 592 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun satışı 03.10.2016 tarihinde tarafımızca yapılmış ve ihaleyi alan Hacer ALPASLAN isimli şahsa tapu devredilmiştir. Ancak ihaleye katılan diğer bir istekli firma olan Erun Erbaa Un Sanayi Tarım Ürünleri Taşımacılık Dış Ticaret Anonim Şirketi firmasının itirazı üzerine Tokat İdare Mahkemesinin 08.11.2016 tarih ve 2016/594 numaralı kararına istinaden ihale iptal edilmiştir. 

 

 


Oluşturulma Tarihi : 17.11.2016