Encümen Kararları (2017 Ocak)

1.İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi 459 ada 8 ve 9 nolu parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına, 

2.İlçemiz Batı Mahallesi 121 ada 6 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C ile gösterilen parçalarının maliki adına parsel, A ile gösterilen parçanın kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

3.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 404 ada 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 112 ve 113 nolu parseller ile 406 ada 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 ve 38 nolu parseller üzerinde Belediye Encümeninin, 08.11.2016 tarih ve 222 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve askıya çıkarılan imar uygulaması dosyasının tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına,

4.İlçemiz Erek Mahallesi 417 ada 50, 51, 52, 90, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 ve 235 nolu parseller, 422 ada 2, 3, 4, 6, 7, 8, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81 ve 82 nolu parseller, 590 ada 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 53, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ve 72 nolu parseller ile 591 ada 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ve 69 nolu parsellerin, ekli imar uygulaması dosyasına göre,  3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için;Bu bölgenin uygulama sınırının onayına,Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,Ayırma cetvelinin onayına,3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,Tesciline esas bütün dokümanların onayına,İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına,

5.İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 284 ada 19 ve 218 nolu parsel için Belediye Encümenince 27.06.2016 tarih ve 135 sayılı kararında O ile gösterilen kısmın sehven arsa olarak tevhid, ifraz ve yol terki kararı alınmıştır. Ancak Gündoğdu Mahallesi 284 ada 19 ve 218 nolu parseller için sunulan projeye göre O ile gösterilen kısmın tarla olarak malikleri adına tescil işlemi yaptırılmak istendiğinden Encümen kararında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Konu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, Gündoğdu Mahallesi 284 ada 19 ve 218 nolu parsellerin ekte sunulan projeye göre O olarak gösterilen kısmın tarla olarak malikleri adına tescilinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

6.İlçemizde yaşanan şehirleşme ve hızlı nüfus artışı nedeniyle 1998 yılında yapılan 75. Yıl Cumhuriyet Meydanı, gerek kullanılan yapısalların eskimesi ve deforme olması gerekse kullanım alanlarının yetersiz olması nedeniyle ihtiyaçlara cevap veremeyecek hale gelmiştir. Bu nedenlerden dolayı, daha işlevsel bir kent meydanı yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.Yeni kent meydanı, çarşı merkezinin sokak sağlıklaştırılması da yapılarak ve Kültür Parkının da bir bütün olarak proje içerisinde yer alması nedeniyle yeni ve modern bir görünüme kavuşacaktır. Proje ile çarşı merkezi, kongre ve kültür merkezi ve kültür parkının birbirlerine bağlantısı sağlanarak yeni ve modern bir yaşam merkezi oluşturulacaktır. Belediyemizce, toplam alanı 42.000 m2 olan  “Yeni Kent Meydanı Projesi” hazırlanarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir.Ancak, Belediyemiz bütçesinin yetersiz olması nedeniyle “Yeni Kent Meydanı Projesi”nin uygulanması için, Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşlemler Genel Müdürlüğünün 2015/4 Mali Yardım Genelgesine istinaden yardım alınmasına,

7.İlçemiz Erek Mahallesi 417 ada 195 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

8.İlçemiz Dere Mahallesi 277 ada 4 nolu parsel ile ilgili 31.10.2016 tarih ve 215 sayılı Encümen kararı alınmıştır. Ancak Türkiye Elektrik Kurumu lehine irtifak hakkı olduğundan ek Encümen kararına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle ekte sunulan projeye göre; İlçemiz Dere Mahallesi 277 ada 4 nolu parselin A, B ve C olarak gösterilen yerlerin kamu yararına bedelsiz terkini, A parçasının yol olarak, B parçasının park olarak ve C parçası üzerinde irtifak hakkı bulunduğundan yol olarak Belediyemiz adına tescilinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddesi gereğince yapılmasına,

9.İlçemiz Alacabal Mahallesi 339 ada 10 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

10.İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi 4 ada 2 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

11.İlçemiz Batı Mahallesi 56 ada 7 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

12. İlçemiz Evyaba Mahallesi 155 ada 10 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçalarının maliki adına parsel, C ile gösterilen parçanın kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

13. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi, Kaymakam Ali Haydar Öner Caddesi, Erek Mahallesi Fener Sokak, Kopuz Sokak, Manolya Sokak, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Bahadır Sokak, Feza Sokak ve Kamelya Sokak’ta yapılmakta olan doğalgaz çalışmaları sırasında ilgili firmanın plansız ve düzensiz çalışması sonucu kaldırım ve parke kaplamaya zarar verdiği, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu yerlerdeki hasar, tutanak altına alınmış ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 13.534,00 ₺, hasar tespiti yapılmıştır. 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin e) Bendi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/4-2. Maddesi gereği ilgili firmadan 13.534,00 ₺, para cezasının tahsil edilmesine,

14. İlçemiz Batı Mahallesi 615 ada 180 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

15. İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 93 ada 6 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

16. İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 92 ada 7 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

17. İlçemiz, tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 498 ada 5 nolu 288,00 m2’lik parselin mülkiyeti Mehmet oğlu Bekir AYDOĞDU’ya ait ve tamamı uygulama imar planında yolda kalan parselde mağduriyetin giderilmesi için kamulaştırılması gerekmektedir. İlgilinin yazılı beyanı ile kamulaştırma bedeli yerine 2942 Sayılı Kanunun 26. Maddesi gereğince trampa yoluyla kamulaştırmakararı alınmasına, 

18. İlçemiz Erek Mahallesi 480 ada 9 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

19. İlçemiz Erek Mahallesi 698 ada 12 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

20. İlçemiz, tapuda Kurtuluş Mahallesi 1205 ada 1 nolu 270,75 m2’lik park niteliğindeki parsel ile 1205 ada 2 nolu 598,06 m2’lik park niteliğindeki parsel, özel mülkiyete konu olup ilgili parsellerin tamamı uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Bu nedenle mahalli müşterek hizmetlerin yerine getirilmesi ve uygulama imar planının zemine uygulanması için ilçemiz Kurtuluş Mahallesi 1205 ada 1 ve 2 nolu parsellerin kamulaştırılması gerekmektedir. İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1205 ada 1 ve 2 nolu parsellerin tamamının kamulaştırılmasının yapılabilmesi için 2942 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince kamulaştırma kararı alınmasına,

21. İlçemiz tapuda Evyaba Mahallesi 174 ada 64 nolu 1.617,73 m2’lik parselde oto galericiler sitesi yapılacağından, 2942 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince kamu yararı kararı alınmasına,

22. İlçemiz Ahmet Yesevi Mahallesi Kumru Sokak No: 20’de ikamet eden Nermin ÇAKIR’ın tek başına yaşayan dul bir bayan olduğu, tek geçim kaynağının 3 aydan 3 aya aldığı maaş olduğu, İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi No: 20’ de  ikamet eden Şükrü ÇAKIR isimli kaynının engelli ve kimsesiz olduğu, bakıma muhtaç olduğu, onun yemek ihtiyaçlarını gönüllü olarak kendisinin karşıladığı, her zaman yanında kalacak kimse olmadığından kendine zarar verdiği, mahalledeki çocukların rahatsız ettiği, evinin kullanışsız ve bakımsız olduğu, kaynının daha elverişli bir ortamda kalması gerektiği ve kendisine ait olan betonarme tek katlı evinin üst katına kaynı için oda tarzında bir yer yapılması gerektiğini belirterek gerekli olan inşaat malzemelerinin karşılanmasını talep etmektedir. Nermin ÇAKIR’ın talebi Encümenimizce incelenerek uygun bulunmakla 5393 Sayılı Yasanın 38. Maddesinin n) Bendi gereğince ayni yardımın (inşaat malzemelerinin) yapılmasına,

23. İlçemiz Mevlana Mahallesi Şehit Er Hasan Avcı Caddesi No: 63’te ikamet eden Ömer BOLAT’ın 7 kişilik bir aile olduğu, herhangi bir işinin olmadığı, gelirinin sadece emekli maaşı olduğu, ailede kendisinden başka kimsenin gelirinin olmadığı, maddi olarak geçim sıkıntısı yaşadığı, evinin eski ve kullanışsız olduğu, bu nedenle projeli ve ruhsatlı yeni bir ev yaptırmaya karar verdiği ancak maddi imkanlar nedeniyle evin inşaatına başlayamadığını ve evin inşaatı için gerekli olan 7 ton inşaat demiri ihtiyacının karşılanmasını talep etmektedir.Ömer BOLAT’ın talebi Encümenimizce incelenerek uygun bulunmakla, 5393 Sayılı Yasanın 38. Maddesinin n) Bendi gereğince ayni yardımın ( 7 ton inşaat demiri ) yapılmasına,

24. İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi Spor Caddesi 32 ada 43 nolu parselde kayıtlı 5,95 m²’lik taşınmazın tamamının Belediyemiz adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından, İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi Spor Caddesi 32 ada 43 nolu parseldeki 5,95 m²’lik tamamı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın, m2’sinin 840,34 ₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Reşat DEMİR’e satışının yapılmasına,

25. İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 975 ada 7 nolu parselde kayıtlı 467,49 m²’lik taşınmazın 29186/46749 (291,86) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,  17563/46749 (175,63) m²’lik  hissesi Mehmet kızı Fadime KOCAOĞLU adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından, İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 975 ada 7 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 29186/46749 (291,86) m2’lik kısmının, m2’sinin 200,00 ₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Mehmet kızı Fadime KOCAOĞLU’na satışının yapılmasına.

26. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi 22 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan kültür parkının işletilmesinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi   gereğince açık ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine.


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Oluşturulma Tarihi : 17.01.2017