Encümen Kararları (2017 Mart)

53. İlçemiz Erek Mahallesi 698 ada 16 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

54. İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 186 ada 92 ve 96 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhidine, B ve C olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri gereğince yapılmasına,

55. Belediyemizce; GSM baz istasyonu hizmetinin halkımıza yapılan bir hizmet olması, halkın haberleşme alanının genişletilmesi, rekabetin artırılması ve halkın daha ucuz konuşması için; Mülkiyeti Belediyemize ait, Gazipaşa Mahallesi 1019 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan alandaki Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. firmasına ait baz istasyonunun kira süresi 07.03.2017 tarihinde sona erdiğinden tekrar 3 yıllık kiraya verilmesine ilişkin müracaatları ile baz istasyonu kiralanmasına ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek, uygun bulunmakla; Bu yerin Vodafone GSM A.Ş. firmasına 08.03.2017 tarihinden 08.03.2020 tarihine kadar yıllığı 16.667,00 TL olmak üzere üç yıllığı peşin 50.000,00 TL bedelle, sözleşme yapılarak, 5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesinin h) Bendi gereğince kiraya verilmesine,

56. İlçemiz Erek Mahallesi 412 ada 142 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

57. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ilçemiz tapuda Erek Mahallesi 473 ada 3 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A,B,C,D,E ve F olarak 6 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B ile gösterilen parçalarının Maliye Hazinesi adına park olarak, C ile gösterilen parçanın Maliye Hazinesi adına resmi kurum alanı olarak, D ile gösterilen parçanın Maliye Hazinesi adına ilköğretim tesisi alanı olarak, E ile gösterilen parçanın Maliye Hazinesi adına spor tesis alanı olarak ve F ile gösterilen parçanın ise Maliye Hazinesi adına yol olarak ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

58. T.C. 6009-205 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunun (Tokat/Merkez) 14.02.2017 tarih ve 6009-205/2017/56 sayılı yazısı ve ekinde sunulan değişiklik tasarımına göre; , İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 210 ada 47 ve 50 nolu parsellerinin tevhidine ilişkin teklif  Encümenimizce incelenerek, sözü edilen gayri menkulün İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda bir sakıncası bulunmadığı kanaatına varılmakla; İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 210 ada 47 ve 50 nolu parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,    


 
Oluşturulma Tarihi : 16.03.2017