Encümen Kararları (2017 Mayıs)

106.Erbaa Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneğinin 24.03.2017 tarih ve 2017/3 sayılı yazısı ile 2017 yılı içerisinde katılım sağlayacağı B1 Futbol 2. Ligi, Atletizm, Halter, Goalball müsabakaları için faaliyet, transfer ücretleri ve gider bütçesi için nakdi yardım talebinde bulunmuşlardır.Erbaa Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneğinin 2017 yılı içerisindeki bahse konu giderleri için, 5393 Sayılı Yasanın 14. Maddesinin b) Bendi ve Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 128 sayılı kararına istinaden 25.900,00 TL nakdi yardım yapılmasına.

107.İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi 1038 ada 10 nolu parselde kayıtlı 222,05 m²’lik taşınmazın 14011/22205 (140,11) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 8194/22205 (81,94) m²’lik  hissesi Mustafa oğlu Hasan DEMİRKIRAN adına, kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından ve tapuda Batı Mahallesi mevcut İsmet Paşa Mahallesi Barbaros Caddesine cephe aldığından m²’si 53,53 TL’dir.İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi 1038 ada 10 nolu parselde kayıtlı 222,05 m²’lik taşınmazın 8194/22205 (81,94) m²’lik hissenin sahibi Hasan Demirkıran’ın eşi Zürbiye DEMİRKIRAN, eşinin vefat etmesi sebebiyle Belediyemiz adına isabet eden kısmını satın almak istemediğini 29.03.2017 tarihli dilekçesi ile belirtmiştir.       İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi 1038 ada 10 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 14011/22205 (140,11) m2’lik kısmının, tamamının 7.500,00₺ ( Yedi Bin Beş Yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince 43972909216 T.C. kimlik numaralı Hüseyin oğlu Mustafa ER’e satışının yapılmasına.

108.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Belediye Yüzme Havuzunun işletilmesi işinin kiraya verilmesi 24.04.2017 tarihinde yapılmış olup teklif veren istekli olmaması sebebiyle ihale 24.04.2017 tarih ve 105 sayılı Encümen kararıyla iptal edilmiştir.Aynı şartlar altında ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Belediye Yüzme Havuzunun işletilmesinin, 2886 Sayılı Yasanın 51/a Maddesi gereğince pazarlık ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile yeniden ihale edilerek 1 (bir) yıllığına kiraya verilmesine.

109.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Ziya Gökalp Mahallesi 284 ada 153 nolu parselin işletilmesinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine.

110.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yunus Emre Parkı içerisine yapılacak olan kafeteryanın işletilmesinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine.

111.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 114 ada 14 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B olarak gösterilen parçaların maliki adına parsel olarak, C ile gösterilen parçasının ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

112.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 44 ada 4 ve 5 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

113.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 970 ada 3 ve 14 nolu parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

114.İlçemiz tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi 213 ada 30 nolu parselin doğusunda kalan, ekli projede A olarak gösterilen parçaların ihdasına, ihdas edilen A parçasının 213 ada 30 nolu parselin B olarak tevhidine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

115.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 92 ada 5 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

116.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 63 ada 4 ve 19 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

117.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 283 ada 155, 156, 157, 158 ve 204  nolu parsellerin, ekli imar uygulaması dosyasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için;Bu bölgenin uygulama (düzenleme) sınırının onayına,Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,Tesciline esas bütün dokümanların onayına,İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına.

118.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 40 ada 2, 3, 24, 25 ve 26 nolu parsellerin, ekli imar uygulaması dosyasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas yapılabilmesi için;Bu bölgenin uygulama (düzenleme) sınırının onayına, Düzenleme sınırı içerisinde kalan alanların 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdasına, ihdas edilen parçadan D.O.P. kesintisi yapılmasına,Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,Tesciline esas bütün dokümanların onayına,İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına, 

119.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 89 ada 33 nolu parselin ifrazının yapılması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince uygun görülmemiştir.

120.Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 221 ada 3 nolu parselin ihalesi için 24/04/2017 tarihi itibari ile teklif veren istekli firma olmamıştır. Bu nedenle; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereği “ Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43. Maddenin 2. Fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.” Bu hususlar çerçevesinde, 2886 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince 15 gün içinde pazarlığa bırakılmıştır.Verilen teklifin yetersiz olması ve başka isteklinin de çıkmaması nedeniyle ihalenin 08.05.2017 tarihinde iptal edilmesine.

121.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 93 ada 3 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

122.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 89 ada 9 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

123.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Osman Gazi Mahallesi Tekke Sokak 17 dış kapı numaralı 156 ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan mevcut yapıya Hacı Emin TEMİROĞLU tarafından yapılan 100 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 9.749,04 TL para cezası verilmesine ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 100 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

124.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 697 ada 1 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

125.İlçemiz Erek Mahallesi 408 ada 38 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C olarak gösterilen parçaların maliki adına parsel olarak, A ile gösterilen parçasının ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

126.İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi 38 ada 2 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C olarak gösterilen parçaların maliki adına parsel olarak, A ile gösterilen parçasının ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

127.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 284 ada 130 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D, E, F, G, H ve Y olarak 9 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C, D, E ve F olarak gösterilen parçaların malikleri adına parsel, G olarak gösterilen parçasının malikleri adına park, H ile gösterilen parçasının park, Y ile gösterilen parçasının ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

128.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 551 ada 5, 6, 7, 19, 20 ve 21 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ve C ile gösterilen parçalarının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

129.İlçemiz tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi 213 ada 30 nolu parselin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilerek 213 ada 30 nolu parsel ile B olarak tevhidine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

130.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 422 ada 42 nolu parselin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdasına edilerek 422 ada 42 nolu parsel ile B olarak tevhidinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

131.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 1171 ada 3 nolu parselin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilerek 1171 ada 3 nolu parsel ile B olarak tevhidine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

132.İlçemiz tapuda Evyaba Mahallesi 144 ada 49 nolu parsellerin, ekli imar uygulaması dosyasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için;Bu bölgenin uygulama (düzenleme) sınırının onayına,Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,Tesciline esas bütün dokümanların onayına,İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına.

133.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 66 ada 4 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C olarak gösterilen parçaların maliki adına parsel olarak, A ile gösterilen parçasının ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

134.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 916 ada 57 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

135.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi Fevzi Çakmak İlkokulu bahçe duvarı yenileme çalışması esnasında hafriyat alımı yapan Temiz Hafriyat Nak. Tar. Hay. Onar. Gıda Alım Satım Mad. ve Arama Ltd. Şti. ( V.D. No : 8380436183)’nin plansız ve düzensiz çalışması sonucu söz konusu adresteki 250 m2’lik alanda tahribata yol açtığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilmiştir.Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu yerlerdeki hasar, tutanak altına alınmış ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 15.000,00 ₺, hasar tespiti yapılmıştır. 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin e) Bendi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/4-2. Maddesi gereği Temiz Hafriyat Nak. Tar. Hay. Onar. Gıda Alım Satım Mad. ve Arama Ltd. Şti.’nden 15.000,00 ₺, para cezasının tahsil edilmesine.

136.Belediyemiz tarafından 2017 yılı içerisinde 27 Mayıs – 25 Haziran tarihleri arasında ramazan etkinlikleri yapılacaktır.    Ramazan etkinlikleri programlarının hazırlanmasında ve görevlerin yürütülmesinde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent UZUN’un başkanlığında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü ve Temizlik İşleri Müdürü’nün tertip komitesi olarak görevlendirilmesi, ramazan etkinlikleri programları çerçevesinde etkinliklerin yapılması için etkinlik alanları oluşturulmasına, etkinlikler çerçevesinde program yapmak üzere, konser, Kur’an tilaveti, söyleşi için yerel ve ulusal düzeyde program yapan sanatçı, kari ve yazarların, Hacivat-Karagöz, Meddah, animasyon ekiplerinin davet edilmesine ve bütün bu etkinliklerin ücretlerinin ödenmesine, programlarda kullanılmak üzere gerekli olan tüm malzeme ve ekipmanın (misafirlere ikram edilmek için yiyecek, içecek, gıda malzemeleri, hediyelik eşyalar vb.) satın alınmasına ve kiralanmasına, etkinlik alanlarında kullanılmak üzere; masa, sandalye, tabure, sehpa, çay ve servis ekipmanları, çadırlar, stantlar, minyatür stantları, iş önlüğü ve kostümler vb. malzemelerin satın alınmasına ve kiralanmasına, ses, sahne, ışık, led ekran, protokol tribünü kiralanması ve ihtiyaç duyulanların imalatlarının yaptırılmasına, etkinliklerin halka duyurulması ve ilgili davetlerin yapılması için afiş, raket, billboard, megalight, davetiye, bilgilendirme broşürleri, promosyon ürünleri, etkinlik tanıtım ve program kitapçıkları yaptırılmasına, yerel ve ulusal yazılı ve görsel basına etkinlikler ile ilgili ilan verilmesine, etkinliklerle ilgili çekim, program ve canlı yayınlar yaptırılmasına, etkinlik alanlarının uygun şekilde dizayn edilmesi ve süslenmesi, süsleme malzemelerinin temin edilmesi, pankart, platform, ışıklandırma, ışıklı ledli tabela ve gerekli tanıtım malzemeleriyle donatılmasına, yaptırılmasına ve kiralanmasına, programdaki katılımcıların ilimize gelen misafirlerin yol masrafları, konaklama ihtiyaçları ve yemek bedellerinin karşılanmasına, katılımcılara verilecek hediyelik eşya masrafları ile düzenlenecek her türlü etkinlikleri için gerekli olacak malzeme ve hizmet alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamında tertip komitesi aracılığı ile temin edilmesine ve tutar bedelinin ilgili bütçe tertibinden ödenmesine.

137.Mülkiyeti Belediyemize ait Erek Mahallesi 1132 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan asfalt plentinin ve asfalt malzemesi depolama yerinin işletilmesinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine

138.Mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi 284 ada 153 nolu parselin kiralama ihalesi için 22.05.2017 tarihi itibari ile teklif veren istekli firma olmamıştır. Bu nedenle; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereği “ Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43 üncü Maddenin İkinci Fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.” Bu hususlar çerçevesinde, 2886 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince 15 gün içinde pazarlığa bırakılmasına.

139.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 680 ada 1 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

140.İlçemiz tapuda Kızılay Mahallesi 193 ada 4 ve 5 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

141.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 93 ada 12 ve 22 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

142.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 225 ada 13 ve 14 nolu parsellerin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince tevhid ve ifrazının yapılması uygun görülmemiştir.

 

  

Oluşturulma Tarihi : 30.05.2017