Encümen Kararları (2017 Haziran)

143.İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ötügen Sokak 232 Ada 18 nolu parselde kayıtlı 576,87 m²’lik taşınmazın 11/128 (49,57) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 117/128 (527,30) m²’lik  hissesi Osman oğlu Hacı Ali ÇAĞLAR adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından, ilçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ötügen Sokak 232 ada 18 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 11/128 (49,57) m2’lik kısmının, m2’sinin 325,00 ₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Osman oğlu Hacı Ali ÇAĞLAR’a satışının yapılmasına.

144.İlçemiz Ahmet Yesevi Mahallesi Zafer Sokak ve Kirazlı Caddesinde AKSA TOKAT-AMASYA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. tarafından yapılan doğalgaz çalışması sırasında 63’lük temiz şebeke suyu borusunun patlatılmış olduğu, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilmiştir.Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu yerlerdeki hasar, tutanak altına alınmış ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından 4.750,00 ₺, hasar tespiti yapılmıştır. 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin e) Bendi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/4-2. Maddesi gereği AKSA TOKAT-AMASYA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.’den 4.750,00 ₺, para cezasının tahsil edilmesine.

145.İlçemiz tapuda Kızılay Mahallesi 47 ada 15 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

146.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 955 ada 2 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

147.Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 175 ada 85 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

148.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 208 ada 15 ve 16 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

149.İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi 53 ada 9 nolu parselin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilerek 53 ada 9 nolu parsel ile B olarak tevhidine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

150.İlçemiz tapuda Dere mevcut Ziya Gökalp Mahallesi 280 ada 70 nolu parsel ile 1117 ada 7 nolu parselin ekli projede A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilerek 280 ada 70 nolu parsel ve 1117 ada 7 nolu parseller ile B olarak tevhidine, tevhid edilen B parçasının C, D ve E olarak 3 kısma ifrazına, ifraz edilen C, D ve E olarak gösterilen parçalardan C ile gösterilen parçanın parsel, D ve E ile gösterilen parçaların ise artık parsel olarak malikleri adına tescilinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

151.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 260 ada 45, 48 ve 49 nolu parsellerin, ekli imar uygulaması dosyasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için;Bu bölgenin uygulama (düzenleme) sınırının onayına,Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,Tesciline esas bütün dokümanların onayına,İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına.

152.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 417 ada 39 nolu parselde Belediye Encümeninin, 10.04.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve askıya çıkarılan imar uygulaması dosyasının tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına,

153.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 448 ada 5 nolu parselde Belediye Encümeninin, 27.02.2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve askıya çıkarılan imar uygulaması dosyasının tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına,

154.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 283 ada 155, 156, 157, 158 ve 204 nolu parsellerde Belediye Encümeninin, 02.05.2017 tarih ve 117 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve askıya çıkarılan imar uygulaması dosyasının tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına,

155.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 40 ada 2, 3, 24, 25 ve 26 nolu parsellerde Belediye Encümeninin, 02.05.2017 tarih ve 118 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve askıya çıkarılan imar uygulaması dosyasının tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına,

156.İlçemiz Yeni Mahalle Pırlanta Sokak 13 dış kapı numaralı 114 ada 65 nolu parsele Halis ÇAKIR tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde 335 m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 22.01.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuş ve 30.01.2017 tarihinde tebliğde bulunularak inşaatını yasal hale getirmesi için süre verilmiştir. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Yeni Mahalle Pırlanta Sokak 13 dış kapı numaralı 114 ada 65 nolu parsele Halis ÇAKIR tarafından yapılan 335 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 31.669,62 TL para cezası verilmesine yine aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 335 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına,

157.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mehmet Uslu Caddesi (S.S. Küçük Sanayi Sitesi) 802 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerine Ahmet BOLAT tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde 80 m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 04.03.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuş ve 10.03.2017 tarihinde tebliğde bulunularak inşaatını yasal hale getirmesi için 30 gün yasal süre verilmiştir. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mehmet Uslu Caddesi (S.S. Küçük Sanayi Sitesi)  802 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerine Ahmet BOLAT tarafından yapılan 80 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 12.289,70 TL para cezası verilmesine yine aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 80 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına,

158.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi 284 ada 153 nolu parselin ihalesi 22.05.2017 tarihi itibari ile teklif veren olmaması nedeni ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereği “Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.” Maddesine istinaden 15 gün içinde pazarlığa bırakılmıştır. Bu süre zarfında 07.06.2017 tarihine kadar istekli çıkmaması nedeniyle, 2886 Sayılı Yasanın 31. Maddesi gereğince ihale encümen huzurunda iptal edilmiştir,

159. İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 225 ada 13 ve 14 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın ise B ve C olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

160. İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nevruz Sokak 198 ada 9 nolu parsel üzerinde bulunan Kılınç İnşaata ait inşaatta sayaçsız kaçak su bağlantısı yapıldığı ve kullanıldığı su tahakkuk personeli tarafından 09.06.2017 tarihinde tespit edilmiştir. Kılınç İnşaata ait inşaatta sayaçsız kaçak su bağlantısı yapıldığı ve kullanıldığı tespit edildiğinden, Kılınç İnşaata gerekli cezanın verilmesine ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek; Belediye Meclisinin,08.12.2016 tarih ve 124 sayılı kararı ile alınan, 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 27. Maddesinin B) Fıkrasının 18. Bendi gereğince, Kılınç İnşaat’tan 5.000,00 TL para cezasının tahsil edilmesine,

161. İlçemizTapuda Batı Mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kambolat Caddesi 1171 ada 5 nolu parselde kayıtlı 7.258,43 m²’lik taşınmazın 1278/66379 (139,74)m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,65101/66379 (7.118,69) m²’lik  hissesi AES SELÇUK YAPI İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından,ilçemiz Tapuda Batı Mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kambolat Caddesi 1171 ada 5 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 1278/66379 (139,74) m2’lik kısmının, m2’sinin 750,00₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince AES SELÇUK YAPI İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne satışının yapılmasına,

162. İlçemizGazi Paşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi 116 ada 25 nolu parseldeki 10,47m²’lik hissenin tamamı Belediyemiz adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından,ilçemiz Gazi Paşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi 116 ada 25 nolu parselde tamamı Belediyemiz adına kayıtlı 10,47m²’lik hissenin Gazi Paşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesine cephe aldığındanm2’sinin 500,00₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince Mustafa KOÇ’A satışının yapılmasına,

163. Belediyemiz mücavir alanları içerisinde bulunan çeşitli cadde ve sokaklarda idaremizin belirleyeceği noktalara digital led tv kurulması ve işletilmesi işinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulüyle standart tip idari şartnamesi ve teknik şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine,

164. Cumhuriyet Mahallesi 21 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Evinin ekli krokide gösterilen bölümlerinin, 2886 Sayılı Yasanın 51. Maddesinin a) Bendi gereğince pazarlık ihale usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesine,

165. İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Mah. Erek Cad. No:108/A sayılı adreste Ömer ATALAY adına kayıtlı Tatlı İmalatı olarak faaliyet gösteren Anteplioğlu Baklavaları adlı işyeri İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı olmamasından dolayı mühürlenmiştir. Ayrıca kayıtlarımızda herhangi bir başvuru olmaması sebebiyle 05.05.2017 tarihinde Mühürleme Karar Tebligatı düzenlenmiş ve ilgililere tebligat yapılmıştır. 06.05.2017 tarihinde Mühürleme Tutanağı düzenlenerek işyeri faaliyetten men edilerek mühürleme işlemi yapılmıştır. Ancak yapılan kontrollerde 01.06.2017 tarihinde, 03.06.2017 tarihinde ve 04.06.2017 tarihinde işyeri mührünün koparıldığı ve faaliyete devam ettikleri tespit edilmiştir. İlgili tarihlerde anılan adreste bulunan işyerine Mühür Bozma ve Mühürleme Tutanağı tanzim edilerek işyeri tekrar mühürlenmiştir. Söz konusu işyerinin yapılan uyarıları dikkate almayarak mühür bozma işlemlerine devam etmesi ve ruhsatsız olarak çalışmalarını sürdürmek istemesi neticesinde, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin e) Bendi gereği 4.506,52 TL para cezası verilerek, 25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesi gereği faaliyetlerinden men edilmesine,

166. İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 271 ada 176 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

167. İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 271 ada 172 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

168. İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 606 ada 189 ve 190 nolu parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

169. İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü 1634 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D, E ve F olarak 6 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C ve D olarak gösterilen parçaların maliki adına parsel, F ile gösterilen parçasının sosyal kültürel tesis alanı ve B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

170. İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 284 ada 130 nolu parsel ile ilgili 18.05.2017 tarih ve 127 nolu Encümen kararının iptal edilerek, aynı parselin ekli imar uygulaması dosyasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için;

 

 

 

  1. Bu bölgenin uygulama (düzenleme) sınırının onayına,

  2. Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,

  3. Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,

  4. Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,

  5. 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,

  6. Tesciline esas bütün dokümanların onayına,

İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına,

171. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 21 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan Belediyemiz Kültür Evinin bazı bölümlerinin şartnamelerinin tasdiki ile ihale kararı alınarak 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesine işinin, 2886 Sayılı Yasanın 51. Maddesinin a) Bendi gereğince pazarlık ihale usulüyle standart tip idari şartnamesi ve teknik şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 3 (üç) yıla kadar kiraya verilmesine,

172. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 221 ada 3 nolu parselin satışının yapılması işine ait idari şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek, 2886 Sayılı Yasanın 35. Maddesinin a) bendi gereğince tahmini muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile satışının yapılmasına,

173. İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 268 ada 35 nolu parselin güneyinde kalan ve A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre Belediyemiz adına ihdas edilmesine ve ihdas edilen A parçasının 35 nolu parsel ile B olarak tevhidinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

174. İlçemiz Ziya Gökalp Mahallesi 290 ada 301 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Kamil CABA tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde 40 m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 12.05.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Ziya Gökalp Mahallesi 290 ada 301 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Kamil CABA tarafından yapılan 40 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 4.017,79 TL para cezası verilmesine yine aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 40 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına,

175. İlçemiz Ertuğrul Gazi Mahallesi Gazi Bulvarı No: 70 adresi önündeki kaldırıma Raşit GÖLBAŞI tarafından ağır tonajlı araç çıkartılması suretiyle kaldırımın tahrip edildiği, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu yerlerdeki hasar, tutanak altına alınmış ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 5.392,00 ₺, hasar tespiti yapılmıştır. 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin e) Bendi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/4-2. Maddesi gereği Raşit GÖLBAŞI’dan 5.392,00 ₺, para cezasının tahsil edilmesine,

176. İlçemiz sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının, evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesine.
Oluşturulma Tarihi : 15.06.2017