Encümen Kararları (2017 Ağustos)

 

210. İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 140 ada 3 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

211. İlçemiz tapuda Kızılay Mahallesi 46 ada 13, 14 ve 15 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

212. İlçemiz tapuda Dere Mahallesi 95 ada 8 ve 9 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

213. İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 93 ada 16, 17 ve 19 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

214. İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 139 ada 7 ve 8 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

215. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 175 ada 89 nolu parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

216. İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 284 ada 185, 230 ve 231 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın ise B, C ve D olarak 3 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

217. İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 40 ada 1 nolu parselin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilerek 40 ada 1 nolu parsel ile B olarak tevhidine, tevhid edilen B parçasının C, D ve E olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen D ve E parçalarının maliki adına parsel, C parçasının ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

218. İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 284 ada 130 nolu parselde Belediye Encümeninin, 20.06.2017 tarih ve 170 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve askıya çıkarılan imar uygulaması dosyasının tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına,.

219. İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 57 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde Belediye Encümeninin, 12.12.2016 tarih ve 249 nolu kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması kararı alınmıştır. Ancak, ilçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi 57 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılmış ve yapılan imar uygulaması askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası Gazi Osman Paşa Mahallesi 57 ada 2, 3, 4, 5 ve 7 nolu parsel malikleri Belediyemize yazılı münacatta bulunarak yapılan uygulayama itiraz etmişlerdir. Yapılan itirazlar Belediyemizce incelenerek, uygulamanın 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 18. Madde Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle ilçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi 57 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde yapılan imar uygulamasının tapu tescilinin yapılması için itirazların ret edilerek imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescili için onay kararının alınması gerekmektedir. İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 57 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde yapılan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesi uygulaması için yapılan itirazlar Belediye Encümenimizce değerlendirilmiş ve uygulamanın 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 18. Madde Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı tespit edilmiş olup onay kararının alınmasına.

220. İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parsellerin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince tevhid ve yol terkinin yapılması uygun görülmemiştir.

221. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Kuruçay Mahallesi 259 ada 20 nolu parselde bulunan taşınmaz üzerine Mürsel SOYMAZ tarafından yapılan 90 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 16.218,86 TL para cezası verilmesine yine aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 90 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

222. Belediyemiz hizmet alım ihalesi yolu ile özel güvenlik görevlisi çalıştırmaktadır. İhtiyaca binaen Belediyemize ait otogar hizmet binamızda istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının 8 kişi, Belediye hizmet binamızda istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının 15 kişi, Park Vadide istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının 20 kişi olarak, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin i) Bendi gereğince düzenlenmesine.

223. İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 127 ada 516 nolu parselin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine ve ihdas edilen A parçasının ilçemiz tapuda Batı Mahallesi 127 ada 516 nolu parsel ile B olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

224. Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu Mahallesi 287 ada 3 nolu parselin satış ihalesi için 14.08.2017 tarihi itibari ile teklif veren istekli firma olmamıştır. Bu nedenle; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereği “ Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43 üncü Maddenin İkinci Fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.” denildiğinden, bu hususlar çerçevesinde, 2886 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince 15 gün içinde pazarlığa bırakılmasına.

 225. İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 260 ada 45, 48 ve 49 nolu parsellerde Belediye Encümeninin, 27.06.2017 tarih ve 151 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve askıya çıkarılan imar uygulaması dosyasının tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

226. İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 1193, 875 ve 290 nolu adaların bulunduğu imar adasının mevcut uygulama imar planı ve parselasyon planının uyumsuzluğu nedeniyle ihdas ve yola terk alanları çıkmaktadır. Bu uyumsuzluğu gidermek amacıyla, Plan Hükümlerinin Genel Hükümleri 7. Maddesi, “İmar uygulamalarında mevcut yapılaşma ve kadastral yapıya uyulması zorunluluğu durumunda; 3 m.’ye kadar değişiklik ve düzenleme yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir” hükmünce ölçüler arasındaki hataları gidermek amacıyla, uygulama imar planında ada sınırı düzeltmesi yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine.

227. İlçemiz tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesi 213 Ada 37nolu parselde kayıtlı 325,49 m²’lik taşınmazın 2913/32944 (28,78)m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,30031/32944 (296,71) m²’lik  hissesi Hüseyin oğlu İzzet PAK adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesine cephe aldığından, ilçemiz tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesi 213 Ada 37 noluparselin Belediyemiz adına isabet eden 2319/32944 (28,78)m²’lik  kısmının, m2’sinin 115,00( Yüz On Beş Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince İzzet PAK’a satışının yapılmasına.

228.İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Aytaç Sokak 847 ada 9nolu parselde kayıtlı 648,16 m²’lik taşınmazın 4827/64816 (48,27)m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,59989/64816 (599,89) m²’lik  hissesi Hasan oğlu Ömer Osman MİR adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mevlana Mahallesi Aytaç Sokağa cephe aldığından, ilçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Aytaç Sokak 847 ada 9 noluparselin Belediyemiz adına isabet eden 4827/64816 (48,27)m²’lik  kısmının, m2’sinin 100,00( Yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince Ömer Osman MİR’e satışının yapılmasına.

229. İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesi 850 ada 6nolu parselde kayıtlı 450,83 m²’lik taşınmazın 11668/45083 (116,68)m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,100245/135249 (334,15) m²’lik  hissesi İbrahim oğlu Halil MİR adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesine cephe aldığından, ilçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesi 850 ada 6 noluparselin Belediyemiz adına isabet eden 11668/45083 (116,68)m²’lik  kısmının, m2’sinin 100,00( Yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince Halil MİR’e satışının yapılmasına.

230. İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi846 ada 14 nolu parselde kayıtlı 597,25 m²’lik taşınmazın 25575/59725 (255,75)m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,34150/59725 (341,50) m²’lik  hissesi Ömer kızı Yeter ÇETİN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesine cephe aldığından, ilçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi846 ada 14 noluparselin Belediyemiz adına isabet eden 25575/59725 (255,75)m²’lik  kısmının, m2’sinin 100,00( Yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince Yeter ÇETİN’e satışının yapılmasına.

231.İlçemiz tapuda Dere mevcut Ziya Gökalp Mahallesi Elçibey Caddesi 1117 ada 10 nolu parselde kayıtlı 1.500,63 m²’lik taşınmazın 28073/150063 (280,73)m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,121990/150063 (1219,90) m²’lik  hissesi Hüseyin oğlu Orhan SELÇUK adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Ziya Gökalp Mahallesi Elçibey Caddesine cephe aldığından, ilçemiz tapuda Dere mevcut Ziya Gökalp Mahallesi Elçibey Caddesi 1117 ada 10  noluparselin Belediyemiz adına isabet eden 28073/150063 (280,73)m²’lik  kısmının, m2’sinin 180,00( Yüz Seksen Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince Orhan SELÇUK’a satışının yapılmasına.

232. İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 850 ada 12 nolu parselde kayıtlı 316,55 m²’lik taşınmazın19802/31655 (198,02)m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,3623/31655 (36,23) m²’lik  hissesi Hidayet kızı Mevlüde GÜMÜŞ adına, 8230/31655 (82,30) m²’lik  hissesi Ali oğlu İsmail MİR adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mevlana Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarına cephe aldığından, ilçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 850 ada 12noluparselin Belediyemiz adına isabet eden 19802/31655 (198,02)m²’lik  kısmının, m2’sinin 100,00( Yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince İsmail MİR’e satışının yapılmasına.

233. İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesi 850 ada 7 nolu parselde kayıtlı 341,23 m²’lik taşınmazın20000/34123 (200,00)m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,14123/34123 (141,23) m²’lik  hissesi Osman oğlu İbrahim MİR adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesine cephe aldığından, ilçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesi 850 ada 7noluparselin Belediyemiz adına isabet eden 20000/34123 (200,00)m²’lik  kısmının, m2’sinin 100,00( Yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince İbrahim MİR’e satışının yapılmasına.

234. İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi 846 ada 10 nolu parselde kayıtlı 554,19 m²’lik taşınmazın8821/55419 (88,21)m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,723/55419 (7,23) m²’lik  hissesi Mehmet oğlu Ali ŞAHİN adına, 9164/55419 (91,64) m²’lik  hissesi Halim oğlu Ali KIR adına, 35/55419 (0,35) m²’lik  hissesi Sait oğlu Abdullah KOÇ adına, 239/55419 (2,39) m²’lik  hissesi Mutafa oğlu Abdullah ÇETİN adına, 1493/55419 (14,93) m²’lik  hissesi Hasbi oğlu Kamil BOLAT adına, 301/55419 (3,01) m²’lik  hissesi Durmuş oğlu Hüseyin PÜSKÜL adına, 34643/55419 (346,43) m²’lik  hissesi Durmuş oğlu İsmail GÜNTAN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesine cephe aldığından, ilçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi 846 ada 10 noluparselin Belediyemiz adına isabet eden 8821/55419 (88,21)m²’lik  kısmının, m2’sinin 100,00( Yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince İsmail GÜNTAN’a satışının yapılmasına.

235. Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2018 mali yılı bütçesinin Encümenimizce incelenmesi sonucu konulan ödeneklerin yeterli olduğu, yatırım ve ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek nitelikte olduğu görüldüğünden gelir ve gider olarak denkleştirilen 2018 mali yılı bütçemizin 5393 sayılı yasanın 62.maddesi gereği meclisimize sunulmasına.
  

Oluşturulma Tarihi : 21.09.2017