Encümen Kararları (2017 Eylül)

236. İlçemiz tapuda Yeşilyurt Mahallesi 33 ada 11 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

237. İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parsellerin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince tevhid ve yol terkinin yapılması uygun görülmemiştir.

238. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu Mahallesi 287 ada 3 nolu parselin ihalesi 14.08.2017 tarihi itibari ile teklif veren olmaması nedeni ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereği “Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.” Maddesine istinaden 15 gün içinde pazarlığa bırakılmıştır. Bu süre zarfında 05.09.2017 tarihine kadar istekli çıkmaması nedeniyle, 2886 Sayılı Yasanın 31. Maddesi gereğince ihale encümen huzurunda iptal edilmiştir.

239. İlçemiz tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi Petek Sokak 422 ada 84 nolu parselde kayıtlı 390,73 m²’lik taşınmazın14042/39073 (140,42)m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,25031/39073 (250,31) m²’lik  hissesi Rıza oğlu Mithat COŞKUN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Kelkit Mahallesi Petek Sokağa cephe aldığından, ilçemiz tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi Petek Sokak 422 ada 84noluparselin Belediyemiz adına isabet eden 14042/39073 (140,42)m²’lik  kısmının, m2’sinin 120,00₺( Yüz Yirmi Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğinceRıza oğlu Mithat COŞKUN’a satışının yapılmasına.

240. İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa mevcut Ziya Gökalp Mahallesi Mehmetçik Caddesi 268 ada 37nolu parselde kayıtlı 268,33 m²’lik taşınmazın2081/26833 (20,81)m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,24752/26833 (247,52) m²’lik  hissesi Mehmet oğlu Mustafa YAŞAR adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Ziya Gökalp Mahallesi Mehmetçik Caddesine cephe aldığından, ilçemiz tapuda Gazi Osman Paşa mevcut Ziya Gökalp Mahallesi Mehmetçik Caddesi 268 ada 37 noluparselin Belediyemiz adına isabet eden 2081/26833 (20,81)m²’lik  kısmının, m2’sinin 150,00₺( Yüz Elli Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğinceMehmet oğlu Mustafa YAŞAR’a satışının yapılmasına.

241. İlçemizGazi Osman Paşa Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi 159 ada 17nolu parseldeki 48,86m²’lik hissenin tamamı Belediyemiz adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından veGazi Osman Paşa Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesine cephe aldığından,ilçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi 159 ada 17nolu parselde tamamı Belediyemiz adına kayıtlı48,86m²’lik hissenin  m2’sinin 250,00₺(İki Yüz Elli Türk Lirası) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince Işıl HOŞGÖR’e satışının yapılmasına.

242. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi 69 ada 42 nolu parselde kayıtlı 560,76 m²’lik taşınmazın86/56739 (0,84)m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,8581/56739 (84,80) m²’lik  hissesi Mehmet oğlu İhsan CÖMERT adına, 39491/453912 (48,78) m²’lik  hissesi Saadettin kızı Yeğane KÖSE adına, 39491/453912 (48,78) m²’lik  hissesi Saadettin oğlu Cüneyit CÖMERT adına, 39491/453912 (48,78) m²’lik  hissesi Saadettin oğlu Mehmet CÖMERT adına, 39491/453912 (48,78) m²’lik hissesi Saadettin kızı Tülin AYTAÇ adına, 56653/113478 (279,95) m²’lik  hissesi Çördük İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına, kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından veCumhuriyet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesine cephe alındığından,ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi 69 ada 42 noluparselin Belediyemiz adına isabet eden 86/56739 (0,84)m²’lik  kısmının, m2’sinin 1.500,00₺( Bin beş yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince Çördük İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satışının yapılmasına.

243. İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akasya Sokak 708 ada 21nolu parselde kayıtlı 307,13 m²’lik taşınmazın6184/30713 (61,84)m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,24331/30713 (243,31) m²’lik hissesi Memet kızı Salice ÖZTÜRK adına, 198/30713 (0,99) m²’lik  hissesi Mehmet ÖÇAL oğlu Serkan UÇ adına, 198/30713 (0,99) m²’lik  hissesi Mehmet ÖÇAL kızı Sibel UÇ adına  kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akasya Sokağa cephe aldığından, ilçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi AkasyaSokak708 ada 21noluparselin Belediyemiz adına isabet eden 6184/30713 (61,84)m²’lik  kısmının, m2’sinin 250,00₺( İki yüz elli Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince Salice ÖZTÜRK’e satışının yapılmasına.

244. İlçemizKarşıyaka Mahallesi Zilfor Caddesi 144  ada 36  nolu parselde kayıtlı 88,74 m²’lik taşınmazıntamamının Erbaa Belediyesi adınakayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Karşıyaka Mahallesi Zilfor Caddesine cephe aldığından, ilçemiz Karşıyaka Mahallesi Zilfor Caddesi 144  ada 36  nolu parselin tamamı Belediyemize ait olan 88,74m²’lik  kısmının, m2’sinin 75,00₺( Yetmiş beş Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereğince Mustafa DUYGULU’ya satışının yapılmasına.

245. İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 572 ada 285 ve 286 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.Maddeleri gereğince yapılmasına.  

246. İlçemiz tapuda Erek Mahallesi  959 ada 5 ve 6 nolu parsellerin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine ve ihdas edilen A parçasının ilçemiz tapuda Erek Mahallesi 959 ada 5 ve 6 nolu parseller ile B olarak tevhidinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

247. İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 411 ada 41 ve 42 nolu parsellerin doğusunda bulunan ve A olarak gösterilen parçasının yoldan, B olarak gösterilen parçasının ise parktan 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine ve ilçemiz tapuda Erek Mahallesi 411 ada 41 ve 42 nolu parseller ile C olarak tevhidinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

248. İlçemiz tapuda Kızılay Mahallesi 47 ada 16 ve 19 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

249. İlçemiz tapuda Yeşilyurt Mahallesi 26 ada 14 nolu parselin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ifraz ve yol terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılması, Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmemiştir.

250. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün memurlara ikramiye ödenmesine ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin son paragrafında geçen; Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebileceği,  Encümenimizce incelenerek aşağıdaki hesaplanmış şekliyle ikramiyelerin ödenmesine; 

 

  -Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah YAĞLICI               :20.000,00 x0,102706=2.054,12 TL

 

  -İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V. Erkan AKBULUT  :20.000,00 x 0,102706=2.054,12 TL

  -İtfaiye Müdürü Halit YEREVUR                                         :20.000,00 x0,102706=2.054,12 TL

 

  -Destek Hizmetleri Müdür V. İbrahim KESKİN                   :20.000,00 x0,102706=2.054,12 TL

 

  -Zabıta Memuru Mustafa TÜRKER                                      :20.000,00 x0,102706=2.054,12 TL

 

            Gereğinin ifası için karar örneğinin ekleri ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

251. İlçemizde faaliyetlerine devam eden Erbaa Güreş İhtisas Spor Kulübü Başkanlığı, 2017-2018 futbol sezonu içerisinde kullanılmak üzere malzeme talebinde bulunmuşlardır. Adı geçen kulübün malzeme yardımına ilişkin talepleri incelenmiş olup, Erbaa Güreş İhtisas Kulübü Başkanlığına, 19.190,00 TL’lik malzeme temini için, 5393 Sayılı Yasanın 14. Maddesinin b) Fıkrasına istinaden ayni yardım yapılmasına.

252.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Lale Sokak 144 ada 270 nolu parselde kayıtlı 896,87 m²’lik taşınmazın 8587/89687 (85,87) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 72131/89687 (721,31) m²’lik  hissesi Efraim oğlu Yılmaz GÖK adına, 8969/89687 (89,69) m²’lik  hissesi Halis oğlu Hasan TAŞOVA adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Lale Sokağa cephe alındığından, ilçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Lale Sokak 144 ada 270 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 8587/89687 (85,87) m²’lik  kısmının, m2’sinin 250,00 ₺ ( İkiYüzElli Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Efraim oğlu Yılmaz GÖK’e satışının yapılmasına.

253.5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin son paragrafında geçen; Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir denildiğinden aşağıda adı geçen personele hesaplanmış şekliyle ikramiyenin ödenmesine. 

            Zabıta Memuru Üzeyir AKBULUT   :  20.000,00 x 0,102706=2.054,12 TL

254.İlçemiz tapuda Fevzi Paşa mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi 77 ada 18 nolu parselde kayıtlı 59,70 m²’lik taşınmazın tamamının Erbaa Belediyesi adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve tapuda Fevzi Paşa mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesine cephe aldığından, ilçemiz tapuda Fevzi Paşa mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi 77 ada 18 nolu parselde kayıtlı tamamı Belediyemize ait 59,70 m²’lik hissenin, m2’sinin 1.250,00 ₺ ( BinİkiYüzElli Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Salih KADIOĞLU’na satışının yapılmasına.

255.Mülkiyeti Belediyemize ait Gazi Osman Paşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki yöresel ürünler pazarının zemin katında bulunan 70 araçlık kapalı otoparkın tamamının kiraya verilmesi işinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilerek 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesine. 

256.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 210 ada 44 nolu parselin A ve B olarak gösterilen parçaların 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine ve ihdas edilen A ve B parçalarının ilçemiz tapuda Tepe Mahallesi 210 ada 44 nolu parsel ile C olarak tevhidinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

257.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 879 ada 258 nolu parselin kuzeyinde  kalan ve A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 879 ada 258 nolu parsel ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

258.İlçemiz tapuda Gaziosmanpaşa Mahallesi 264 ada 7 nolu parseller için Harita Mühendisi Hikmet ÇETİNER Belediyemize müracaatı ve Belediyemiz encümenin 03.04.2017 tarih ve 73 nosu ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması kararı alınmıştır. Alınan karar gereğince imar uygulanması işlemine başlanmış ancak; gerek uygulamanın gerekse plan bütünlüğünün sağlanması için ilçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi 264 ada 59 nolu parselinde uygulamaya dahil edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla; Belediyemiz Encümenin, 03.04.2017 tarih ve 73 nosu ile İlçemiz tapuda Gaziosmanpaşa Mahallesi 264 ada 7 ve 59 nolu parsellerde alınan 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 Maddesi uygulaması için ek karar alınmasına, karar için;1-Yukarda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2-Uygulama ( Düzenleme ) sınırının onaylanmasına,3-Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,4-Uygulam cetvelinin onayına ve ilanına,5-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,6-İhdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,7-3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P ‘un kesinleşmesine ve ilanına,8-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,İlçemiz tapuda Gaziosmanpaşa Mahallesi 264 ada 7 ve 59 nolu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması yapılması için ek karar alınmasına.

259.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 269 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin, ekli imar uygulaması dosyasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmemiştir.

260.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 993, 994, 996, 997, 998, 1096 ve 1154 adalarda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 maddesi gereğince yapılan uygulamada parsellerin zeminde fiili kullanıma göre dağıtımının ve tahsisi yapılmadığından eski uygulamanın düzeltilerek zemindeki fiili duruma göre dağıtım ve tahsisin yapılması gerekmektedir.Sözkonusu uygulamaya imar planı değişikliği sonucu, 1096 ada ve 998 ada arasında kalan yolun, imar plan revizyonuyla konut alanında ve kapanması sonucu oluşan ekli dosyada (A) ile gösterilen yol ile aynı uygulamada 993 adanın güney doğusunda ve ekli dosyada (B) ile gösterilen yol, imar plan değişikliği sonucu imar adası içerisinde kaldığından A ve B ile gösterilen alanların Belediyemiz adına ihdaslarının yapılmasına, Ayrıca; ilçemiz tapuda Tepe Mahallesi 1154 ada 22,24,35 nolu parseller, 993 ada 20 ve 25 nolu parseller, 994 ada 4 ve 5 nolu parseller, 996 ada 1,2,6,10,11,12 nolu parseller, 997 ada 13 nolu parsel, 998 ada 1,10,17,18,19,21 nolu parseller, 1096 ada 5 nolu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2-Uygulama ( Düzenleme ) sınırının onaylanmasına,3-Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,4-Uygulam cetvelinin onayına ve ilanına,5-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,6-İhdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline ve DOP’un ihdas edilen A ve B parsellerden karşılanmasına,7-3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P ‘un kesinleşmesine ve ilanına,8-Zemindeki fiili duruma göre tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp, İlçemiz tapuda ilçemiz tapuda Tepe Mahallesi 1154 ada 22,24,35 nolu parseller, 993 ada 20 ve 25 nolu parseller, 994 ada 4 ve 5 nolu parseller, 996 ada 1,2,6,10,11,12 nolu parseller, 997 ada 13 nolu parsel, 998 ada 1,10,17,18,19,21 nolu parseller, 1096 ada 5 nolu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

261.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 271 ada 176 nolu parsel malikinin Belediyemize müracaat ederek konu parseline inşaat yapmak için, yol kotu ve imar çapı talebinde bulunmuştur. İlgi talep, müdürlüğümüzce değerlendirilerek, konu parselin imar parseli olduğu, ancak; parsel sınırı ile plan sınırının uyuşmadığı tespit edilmiştir. Parsel sınırı ile plan sınırının uyuşmadığı durumlarda; Uygulama imar planına ait plan notu gereğince plan sınırında 3 m ye kadar plan değişiklik yapılmadan düzeltme yapmaya belediye encümeni yetkili olduğundan, 271 ada 176 nolu parselin cephe aldığı imar yol ve imar ada sınırında düzeltme yapılmasına.

Oluşturulma Tarihi : 21.09.2017