Encümen Kararları (2017 Ekim)

262.İlçemiz tapuda Dere Mahallesi 282 ada 10 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C olarak gösterilen parçaların maliki adına parsel ve A ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

263.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 284 ada 268 ve 269 parsellerin ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın ise B ve C olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

264.İlçemiz tapuda Yenimahalle Mahallesi 111 ada 49 ve 141 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği gereğince yapılmasına. 

265.İlçemiz tapuda Yenimahalle Mahallesi 131 ada 66 ve 67 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği gereğince yapılmasına. 

266.İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait Gazi Osman Paşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki yöresel ürünler pazarının zemin katında bulunan 70 (yetmiş) araçlık kapalı otoparkın, kiraya verilmesi işine ait idari şartnamenin tasdiki ile ihale edilerek, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3(üç) yıllığına kiraya verilmesine.

267.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi 22 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan kültür parkı 20.02.2017 tarihinde yapılan ihale ile Horoz Tepesi İnşaat Taahhüt Temizlik Taşımacılık Turizm Petrol Gıda Besi Bilişim Organizasyon Madencilik Eğitim Güvenlik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne 10 (on) yıllığına kiraya verilmiştir. İhaleyi alan Horoz Tepesi Şirketi ile Kentvizyon Turizm Gıda İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında 27.03.2017 tarihinde 10 (on) yıllık kira sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak Kentvizyon Turizm Gıda İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bahse konu işyerine ait işyeri ruhsatı almadığı Zabıta ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Horoz Tepe Şirketi ile Kentvizyon Turizm Gıda İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında yapılmış olan sözleşmenin diğer hususlar başlıklı bölümünde sözleşme ve şartname hükümlerinin yerine getirilmediği takdirde sözleşmenin fesih edileceği belirtilmiştir. Yine ilgili sözleşmenin eksiklikler kısmında ekli şartnamenin, sözleşmenin bir parçası olduğu belirtilmiştir. İlgili şartnamenin 20. Maddesi uyarınca; “Taahhüdün şartname ve sözleşmeye uygun şekilde yerine getirilmemesi halinde idare tarafından 10 (on) gün süre verilir ve bu süreye rağmen eksikliklerin giderilmemesi halinde sözleşmenin fesih edilir” denildiğinden 28.07.2017 tarihinde 10 (on) günlük süre verilmiştir. Geçen süre zarfında eksiklikler giderilmediğinden sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi 22 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan kültür parkı’nın sözleşmesi fesih edildiğinden dolayı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile tekrar ihale edilerek 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine.

268.Belediyemizin, Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğüne olan vergi borcuna karşılık, mülkiyeti Belediyemize ait tapuda Dere mevcut Osmangazi Mahallesi 135 ada 3 nolu parsel, tapuda Dere mevcut Osmangazi Mahallesi 156 ada 18 nolu parsel, tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi 419 ada 66 nolu parsel, tapuda Tepe mevcut Mimar Sinan Mahallesi 108 ada 1nolu parsel ve tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi 54 ada 10 nolu parsellerin bedel tespitleri yapılarak borca mahsup gelen kısmının 6183 Sayılı Yasanın Geçici 8. Maddesi ve Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendine istinaden alınan 09.06.2016 tarih ve 079 numaralı kararı gereği, Hazineye verilmek üzere Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğü ile takas edilmesine.

269.Belediyemiz bünyesindeki İsmet Paşa Mahallesi Barbaros Caddesinde bulunan şehir mezarlığı(2016/17 belge nolu), Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No:83’de bulunan kongre ve kültür merkezi(2016/17 belge nolu), Yıldırım Beyazıt Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No:121’de bulunan asfalt şantiyesi(2016/17 belge nolu) ve Erek Mahallesi Harmanlar Sokak No:11’de bulunan makine ikmal şefliğinde(2016/17 belge nolu) özel güvenlik görevlisi istihdam edilmeyeceğinden dolayı ilgili yerlerin özel güvenlik izin belgelerinin iptal edilmesine.

270.Bina yeri adres değişikliği nedenlerinden dolayı, kuruluşumuzun özel güvenlik personeli ile korunması ve güvenliğinin sağlanması ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle, Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı No:76/1 adresinde bulunan makine ikmal şefliği hizmet binasının; 5188 Sayılı Kanunun 3.Maddesi gereğince güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğinin sağlanabilmesi için özel güvenlik izni verilmesi ve (10) kişilik özel güvenlik personelinin silahsız/silahlı olarak görev yapabilmesine.

271.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 478 ada 2 nolu parselin tamamının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesine göre satın alma usulü ile kamulaştırma kararı alınmasına.

272.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 427 ada 1 nolu parsel 12.612,00 m2 olup tamamı uygulama imar planı içerisinde bir kısmı konut alanında bir kısmı ise yol ve park alanında kalmaktadır. Yine, 427 ada 1 nolu parsel, çok hisseli olup konu parseldeki tüm hissedarlar fiili parselasyonuna göre zeminde kullanımları mevcuttur. Belediyemizce, mahalli müşterek hizmetlerin ve imar planın uygulanması için tapuda Erek Mahallesi 427 ada 1 nolu parselin yolda ve park alanında kalan kısmın kamulaştırılması gerekmektedir. 3942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince imar planındaki yolun ve park alanının, fiili parselasyonuna göre zeminde fiili olarak kullanan hissedarın hissesinin kamulaştırılması için, ilçemiz tapuda Erek Mahallesi 427 ada 1 nolu parselin yolda ve park alanında kalan kısmının 2942 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince satın alma usulü ile kamulaştırma kararı alınmasına

273.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 173 ada 254 nolu parselin tamamının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesine göre satın alma usulü ile kamulaştırma kararı alınmasına.

274.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 397 ada 6 nolu parselin tamamının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesine göre satın alma usulü ile kamulaştırma kararı alınmasına.

275.İlgili talep Belediyemizce incelenerek; gerek imar planının uygulanması gerekse mezarlık hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla, tamamı uygulama imar planında mezarlık alanında kalan ve Mülkiyeti Mustafa oğlu Hasan DEMİRKIRAN’a ait 127 ada 78 nolu 529,00 m2 lik parselin kamulaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla, ilgilisinin kamulaştırma bedeli yerine mülkiyeti Belediyemize ait olan bir parsel ile trampa yolu ile kamulaştırılmasını kabul ettiğinden İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 127 ada 78 nolu 529,00 m2 lik parselin kamulaştırılması için, 2942 Sayılı Kanunun 26.Maddesi gereğince Trampa yoluyla kamulaştırma kararı alınmasına.

276.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 164 ada 5 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C olarak gösterilen parçaların maliki adına arsa ve A ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

277.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 410 ada 19 nolu parselin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine ve ihdas edilen A parçasının ilçemiz tapuda Erek Mahallesi 410 ada 19 nolu parsel ile B olarak tevhidinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

278.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 647 ada 80 nolu parselin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ifraz ve yol terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılması, Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmemiştir.

279.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 269 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2-Uygulama ( Düzenleme ) sınırının onaylanmasına,3-Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,4-Uygulam cetvelinin onayına ve ilanına,5-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,6-İhdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,7-3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P ‘un kesinleşmesine ve ilanına,8-Zemindeki fiili duruma göre tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp, İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 269 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

280.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 1190 ada 16 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C olarak gösterilen parçaların maliki adına arsa ve A ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

281.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 727 ada 17 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

282.İlçemiz tapuda Dere Mahallesi 104 ada 7 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

283.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 94 ada 25 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

284.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 270 ada 123 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

285.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 290 ada 4 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D, E, F, G ve H olarak 8 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C, D, E ve F olarak gösterilen parçaların maliki adına arsa, G ile gösterilen parçanın maliki adına park alanı ve H ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

286.İlçemiz tapuda Yeşilyurt Mahallesi 26 ada 14 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C olarak gösterilen parçaların maliki adına arsa ve A ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

287.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 598 ada 95 ve 96 nolu parsellerin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 598 ada 95 ve 96 nolu parseller ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C, D ve E olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen C ve D parçalarının maliki adına parsel, E ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

288.Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ilçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 173 ada 428 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A olarak gösterilen kısmın yurt alanı ve B olarak gösterilen kısmın yol olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

289.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 473 ada 5 nolu mülkiyeti Belediyemize ait olan parselin ekli projesinde A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının tapuda Erek Mahallesi 473 ada 5 nolu parsel ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

290.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 572 ada 331 nolu parselin kuzeyinde kalan ve ekli projesinde A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının tapuda Batı Mahallesi 572 ada 331 nolu parsel ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

291.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 174 ada 38 ve 39 nolu parsellerin batısında bulunan ve ekli projesinde A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının tapuda Kurtuluş Mahallesi 174 ada 38 ve 39 nolu parseller ile B olarak tevhidinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

292.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 647 ada 80 nolu parselde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2-Uygulama ( Düzenleme ) sınırının onaylanmasına,3-Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,4-Uygulam cetvelinin onayına ve ilanına,5-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,6-İhdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,7-3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P ‘un kesinleşmesine ve ilanına,8-Tescile esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp, İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 647 ada 80 nolu parselde, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

293.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 60 ada 19 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

294.İmar planı dışında kalan ve ilçemiz tapuda Erek Mahallesi 437 ada 60 nolu parselin, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 12.Maddesi gereğince kısmen kamulaştırılmasının yapılması için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5.Maddesi gereğince kamu yararı kararının alınmasına.

295.Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 31 numaralı meclis kararına istinaden, mülkiyeti Belediyemize ait tapuda Gündoğdu mevcut Ziya Gökalp Mahallesi 284 ada 153 nolu parsel üzerinde bulunan tarla vasfındaki 1.501,04 m2’lik alanın, idari şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10(on) yıllığına kiraya verilmesine.

296.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 389 ada 4 nolu parselin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının tapuda Erek Mahallesi 389 ada 4 nolu parsel ile B olarak tevhidine, tevhid edilen B parçasının C, D ve E olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen D ve E parçalarının maliki adına parsel, C parçasının ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

297.İlçemiz tapuda Yenimahalle Mahallesi 114 ada 4 ve 5 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın ise B, C ve D olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen C ve D nolu parçaların malikleri adına parsel, B nolu parçanın ise yol olarak kamu yararına bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

298.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parsellerin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının tapuda Tepe Mahallesi 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parseller ile B olarak tevhidine, tevhid edilen B parçasının C, D ve E olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen D ve E parçalarının maliki adına parsel, C parçasının ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

299.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 216 ada 21 ve 22 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın ise B, C, D, E ve F olarak 5 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen C, D, E ve F nolu parçaların malikleri adına parsel, B nolu parçanın ise yol olarak kamu yararına bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

300.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 249 ada 30 ve 31 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

301.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 620 ada 19 ve 20 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

302.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 364 ada 38 ve 52 nolu parsellerin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince tevhid ve yol terkinin yapılması, uygun görülmemiştir.

303.İlçemiz köy ve mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait ve imar planı bulunmayan arazilerin tarımsal amaçlı kullanılmak üzere Belediyemize gelir getirmesi amacıyla kiraya verilmesine.

304.Bedel Tespit Komisyonu tarafından mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Dere Mahallesi 104 ada 14 nolu (564,83m2) parsel için 79.076,20 TL, 104 ada 30 nolu (540,40m2) parsel için 70.250,00 TL ve  tapuda Batı mevcut Yunus Emre Mahallesi 127 ada 523 nolu (732,54m2) parsel için 126.729,00 TL fiyat belirlemiştir.Ancak söz konusu parselleri alacak olan vatandaşlarımız bu parsellerde kâgir ev, kâgir ahır vb. gibi yapıları bulunduğu ve bu yapılarında tapu kayıtlarına 1985 yılında tapu kadastro tarafından şerh düşüldüğünden dolayı ilgili kullanıcılarla yapılan müzakereler sonucunda yukarıdaki fiyatların fazla olduğunu, ödeyecek durumlarının olmadığını ve fiyatların Encümen tarafından tekrar değerlendirilmesi talebinde bulunmuşlardır. Vatandaşlarımızın taleplerine istinaden, Bedel Tespit Komisyonu tarafından belirlenen fiyatların;        Encümenimiz tarafından, daha önceden yapılan emsal satışlar dikkate alınarak; Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Dere Mahallesi 104 ada 14 nolu (564,83m2) parsel için 54.000,00 TL, 104 ada 30 nolu (540,40m2) parsel için 52.000,00 TL ve tapuda Batı mevcut Yunus Emre Mahallesi 127 ada 523 nolu (732,54m2) parsel için 59.000,00 TL olarak yeniden belirlenmiş olup tadilen uygun görülmüştür.

305.Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz tapuda Gündoğdu mevcut Ziya Gökalp Mahallesi 284 ada 153 nolu parsel üzerinde bulunan tarla vasfındaki 1.501,04 m2 alanın işletilmesi işinin 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi ihalesi için 30.10.2017 tarihi itibari ile teklif veren istekli firma olmamıştır. Bu nedenle; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereği “Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 4. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılır.” Bu hususlar çerçevesinde, 2886 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince 15 gün içinde pazarlığa bırakılmasına.

306.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan Gazi Paşa Mahallesi 453 ada 41 nolu parsel, Dere Mahallesi 132 ada 10 nolu parsel, Tepe Mahallesi 151 ada 10 ve 15 nolu parseller, 149 ada 12 nolu parsel ile 80 ada 6 nolu parsel ve Gazi Osman Paşa Mahallesi 61 ada 14 nolu parsellerin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık teklif ihale usulüyle idari şartnamelerinin tasdiki ile ihale edilerek satışlarının yapılmasına.

307.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 56 ada 6 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

308.İlçemiz tapuda Evyaba Mahallesi 149 ada 4 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

309.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 418 ada 1 nolu parselin, ekli imar uygulaması dosyasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmemiştir.

   

   

Oluşturulma Tarihi : 26.10.2017