Encümen Kararları (2017 Kasım)

310.İlçemiz tapuda Karşıyaka Mahallesi 143 ada 15 ve 16 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği gereğince yapılmasına.

311.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 474 ada 50 nolu parselin ekli projesinde A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının tapuda Erek Mahallesi 474 ada 50 nolu parsel ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

312.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 417 ada 231 ve 222 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği gereğince yapılmasına.

313.Erbaa Gençlik Spor Kulübü Başkanlığının 2017-2018 futbol sezonu içerisinde kullanılmak üzere, malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için nakdi yardım talebi incelenmiş olup 5.000,00 TL nakdi yardım yapılması ve bu yardımın 3 eşit taksitle ödenmesi, 5393 Sayılı Yasanın 14. Maddesinin b) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

314.Ufuk Keleş Gençlik Spor Kulübü Başkanlığının 2017-2018 futbol sezonu içerisinde kullanılmak üzere, malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için nakdi yardım talebi incelenmiş olup 1.500,00 TL nakdi yardım yapılması ve bu yardımın 3 eşit taksitle ödenmesi 5393 Sayılı Yasanın 14. Maddesinin b) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

315.İlçemiz tapuda Batı mevcut Yunus Emre Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 127 ada 527 nolu parselde kayıtlı 430,45 m²’lik taşınmazın 11538/43045 (115,38 ) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 31507/43045 (315,07) m²’lik  hissesi Memet oğlu Oğuzhan YILDIRIM adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Yunus Emre Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarını cephe alındığından, ilçemiz tapuda Batı mevcut Yunus Emre Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 127 ada 527 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 11538/43045 (115,38) m²’lik kısmının, m2’sinin 175,00 ₺ ( Yüz Yetmiş Beş Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Memet oğlu Oğuzhan YILDIRIM’a satışının yapılmasına.

316.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan Dere Mahallesi 104 ada 14 nolu parsel, Dere Mahallesi 104 ada 30 nolu parsel, tapuda Kurtuluş mevcut Yunus Emre Mahallesi 175 ada 112 nolu parsel ve tapuda Batı mevcut Yunus Emre Mahallesi 127 ada 523 nolu parsellerin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık teklif ihale usulüyle idari şartnamelerinin tasdiki ile ihale edilerek satışlarının yapılmasına.

317.20321697550 T.C. kimlik numaralı Kemal ASLAN Belediyemize müracaat ederek ilçemiz Ziya Gökalp Mahallesi Yeni Hayat Evleri önünde bulunan kaldırım üzerine, ölçüleri ve şekli belli olan bir yapı kondurularak büfe olarak faaliyette bulunmak isteğini beyan etmiştir. İlgilinin talebi Zabıta Müdürlüğünün araştırmaları ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda mevcut yerin kamuya ait olması ve yapılacak olan herhangi bir işletmenin işgalci durumuna düşmesi, Belediyemizin kaldırım üzerine yapılacak olan bir işletme için ruhsat vermesinin yasal olarak mümkün olmaması nedenleriyle uygun görülmemiştir.

318.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 417 ada 165, 166 ve 198 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği gereğince yapılmasına.

319.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 85 ada 13 ve 14 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

320.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 290 ada 23 ve 329 nolu parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, Planlı Alanlar İmar Yönetmenliğine göre yapılmasına.

321.İlçemiz tapuda Kızılay Mahallesi 82 ada 10 nolu parsel ve 191 ada 1 nolu parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, Planlı Alanlar İmar Yönetmenliğine göre yapılmasına.

322.İlçemiz Kelkit Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı 1047 Ada 10 nolu parsele Ertuğrul KAYA tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 594 m2 inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 06.11.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. İnşaat sahibine Belediyemizce 07.11.2017 tarihinde tebliğde bulunarak inşaatını yasal hale getirmesi için süre verilmiştir. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş ve durdurulan inşaatta mühür fekki yaptığı görülmüş olup gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personellerince yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Kelkit Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı 1047 Ada 10 nolu parsele Ertuğrul KAYA tarafından yapılan 594 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 56.154,49 TL para cezası verilmesine yine aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 594 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

323.İlçemiz Evyaba Mahallesi İmaret Sokak 165 ada 4 nolu parsele Sinami ŞAHİN tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 220 m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 06.02.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personellerince yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Evyaba Mahallesi İmaret Sokak 165 ada 4 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Sinami ŞAHİN tarafından yapılan 220 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 19.498,09 TL para cezası verilmesine yine aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 202 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

324.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 604 ada 6 ve 7 nolu parsellerin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda tevhidinin yapılması, 3194 Sayılı İmar   Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince, uygun görülmemiştir.

325.Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Tepe Mahallesi 149 ada 12 nolu parselin satışı ihalesi için 13.11.2017 tarihi itibariyle teklif veren isteklinin olmaması nedeni ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Maddesi gereği “Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı,  isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43’üncü Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.”denildiğinden 15 gün içinde pazarlığa bırakılmasına.

326.Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Dere Mahallesi 132 ada 10 nolu parselin satışı ihalesi için 13.11.2017 tarihi itibariyle teklif veren isteklinin olmaması nedeni ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Maddesi gereği “Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43’üncü Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.” denildiğinden 15 gün içinde pazarlığa bırakılmasına.

327.Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Gazi Paşa Mahallesi 453 ada 41 nolu parselin satışı ihalesi için 13.11.2017 tarihi itibariyle teklif veren isteklinin olmaması nedeni ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Maddesi gereği “Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43’üncü Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.” denildiğinden 15 gün içinde pazarlığa bırakılmasına.

328.Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Tepe Mahallesi 151 ada 10 nolu parselin satışı ihalesi için 13.11.2017 tarihi itibariyle teklif veren isteklinin olmaması nedeni ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Maddesi gereği “Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43’üncü Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.” denildiğinden 15 gün içinde pazarlığa bırakılmasına.

329.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 1006 ada 9 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D, E, F, G, H, I ve J olarak 10 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C, D, E, F, G, H ve I olarak gösterilen parçaların malikleri adına parsel ve J ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

330.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 409 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 56, 57, 58,  80, 95, 96, 97 ve 98 nolu parseller, 412 ada 98, 106, 107, 108 ve 109 nolu parseller, 598 ada 1, 2, 7, 8, 9, 10, 26, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125 ve 126 nolu parseller, 604 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile 605 ada 1 nolu parselde Belediye Encümeninin, 12.12.2016 tarih ve 247 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

331.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayalar Sokak 174 ada 34 nolu parsele Orhan AKGÜN tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 800 m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 31.10.2017 tarihinde durdurulmuştur. 01.11.2017 tarihinde tebliğde bulunularak 10 günlük yasal süre verilmiş ve geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiştir. Söz konusu inşaat yasal hale getirilmediğinden mühürlenmiş olup gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personellerince yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayalar Sokak 174 ada 34 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Orhan AKGÜN tarafından yapılan 800 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 50.550,60 TL para cezası verilmesine yine aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 800 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

332.Belediyemiz 46 60 08 04 01 1 2 00 5 09 6 1 01 nolu yedek ödenek bütçesinden Mali Hizmetler Müdürlüğünün 46 60 08 04 01 1 2 00 5 05 4 7 90 nolu diğer sosyal amaçlı transferler bütçesine 350.000,00 TL (üçyüzellibinTL.) ve yine Belediyemiz 46 60 08 04 01 1 2 00 5 09 6 1 01 nolu yedek ödenek bütçesinden Mali Hizmetler Müdürlüğünün 46 60 08 04 01 1 2 00 5 04 02 nolu diğer iç borç faiz giderleri bütçesine 700.000,00 TL(yediyüzbinTL.) aktarma yapılması, 5393 Sayılı Yasanın 34.Maddesinin d) Bendi gereğince uygun görülmüştür. 

333.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 269 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde Belediye Encümeninin, 10.10.2017 tarih ve 279 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

334.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 255 ada 3 nolu parselin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince ifraz ve yol terkinin yapılması, uygun görülmemiştir.

335.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Gazi Paşa Mahallesi 453 ada 41 nolu parsel üzerinde bulunan 611,62 m2’lik arsanın satış ihalesi için 13.11.2017 tarihi itibari ile teklif veren istekli olmadığından dolayı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Maddesi gereği ‘‘ Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43’üncü Madde’nin 2. Fıkrası’nda belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.’’ denildiğinden bu hususlar çerçevesinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Maddesi gereğince 15 gün içinde pazarlığa bırakılmıştır. Bu süre zarfında 27.11.2017 tarihine kadar istekli çıkmaması nedeniyle, 2886 Sayılı Yasanın 31. Maddesi gereğince ihale encümen huzurunda iptal edilmiştir.

336.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Dere Mahallesi 132 ada 10 nolu parsel üzerinde bulunan 404,02 m2’lik arsanın satış ihalesi için 13.11.2017 tarihi itibari ile teklif veren istekli olmadığından dolayı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Maddesi gereği ‘‘ Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43’üncü Madde’nin 2. Fıkrası’nda belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.’’ denildiğinden bu hususlar çerçevesinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Maddesi gereğince 15 gün içinde pazarlığa bırakılmıştır. Bu süre zarfında 27.11.2017 tarihine kadar istekli çıkmaması nedeniyle, 2886 Sayılı Yasanın 31. Maddesi gereğince ihale encümen huzurunda iptal edilmiştir.

Oluşturulma Tarihi : 04.12.2017