Encümen Kararları (2018 Ocak)

1.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, ödenek aktarılmasına ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek, Belediyemizin 2017 mali yılı gider bütçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde parke ve bordür taş alım ihalesi hak edişi ile kent meydanı ihalesi hak edişi Müteahhitlik Hizmetleri bütçesinden karşılandığı ve yetersiz kaldığı için eksi bakiye oluştuğundan gerekli ödeneğin Belediyemiz 2017 mali yılı yedek ödenek bütçesinden aktarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmakla;Belediyemiz 2017 mali yılı yedek ödenek bütçesinden, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 466008300599005035104 kodlu Müteahhitlik Hizmetleri kalemine 2.019.089,08 (ikimilyonondokuzbinseksendokuzTL,sekizkr.) ödeneğin, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin d) Bendi gereğince aktarmasına.

2.Temizlik İşleri Müdürlüğünün, ödenek aktarılmasına ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek, Belediyemizin 2017 mali yılı gider bütçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik ihalesi hak ediş bedeli ve atıksu arıtma tesisi işletilmesi ihalesi hak ediş bedelinin Temizlik Hizmet Alım Giderleri bütçesinden karşılandığı ve yetersiz kaldığı için eksi bakiye oluştuğundan gerekli ödeneğin Belediyemiz 2017 mali yılı yedek ödenek bütçesinden aktarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmakla;Belediyemiz 2017 mali yılı yedek ödenek bütçesinden, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 466008420510005035108 kodlu Temizlik Hizmet Alım Giderleri kalemine 530.000,00 (beşyüzotuzbinTL.) ödeneğin, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin d) Bendi gereğince aktarmasına.

3.İlçemiz Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi 12 dış kapı numaralı parsel üzerine Ayhan UYGUN tarafından ruhsatsız ahır yapılarak işletilmekte olduğu Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilmiştir. Ahır sahibi Ayhan UYGUN’a 13.11.2017 tarihinde mühürleme yapılacağı tebligatı yapılmış olup söz konusu ahır 22.11.2017 tarihinde mühürlenmiştir. Ancak yapı sahibi tarafından sürekli mühür fekki yapılmıştır.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemelerde ilgili ahırın yapı ruhsatına rastlanmamış olup ilçemiz Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi 12 dış kapı numaralı parsel üzerine Ayhan UYGUN tarafından yapılan ruhsatsız ahırın 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine istinaden yıktırılmasına.

4.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayalar Sokak 174 ada 34 parsel numaralı taşınmaz üzerine Orhan AKGÜN tarafından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 800 m² ruhsatsız kaçak inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 13.11.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Ruhsatsız olarak yapılan inşaatta mühür fekki yapıldığından dolayı 20.11.2017 tarih ve 331 numaralı Encümen kararı ile 50.550,60 (ellibinbeşyüzelliTL,altmışkr.) para cezası verilmiştir.Ancak inşaat sahibi Orhan AKGÜN Belediyemize müracaat ederek %65 seviyesinde olan ruhsatsız kaçak inşaatına yapı ruhsatı alacağını belirtmesi üzerine konu Encümenimizce yeniden değerlendirilmiş olup, ilçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayalar Sokak 174 ada 34 parsel numaralı taşınmaz üzerine Orhan AKGÜN tarafından yapılan yaklaşık 800 m²’lik ruhsatsız kaçak inşaatına 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden 32.857,89 (otuzikibinsekizyüzelliyediTL,seksendokuzkr.) para cezası verilmesine.

5.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 364 ada 27, 36, 37, 38 ve 52 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Düzenleme sahası içinde kalan kapanan kadastro yollarından ihdas edilecek parçaların 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilerek, ihdas edilen parçaların tamamının D.O.P. da kullanılmasına (kamusal alanda), D.O.P. oranından artan kısmın (D.O.P. sıfıra düştüğü halde halen kalan miktar varsa) Belediyemiz adına parsel olarak tescil edilmesine,2-Yukarıda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,3- Uygulama (Düzenleme) sınırının onaylanmasın,4- Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,5-Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,6-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,7-ihdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,8-3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’ un kesinleşmesine ve ilanına,9-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,İlçemiz Erek Mahallesi 364 ada 27, 36, 37, 38 ve 52 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

6.İlçemiz tapuda Yenimahalle Mahallesi 120 ada 13 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

7.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 42 ada 9 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

8.İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 290 ada 4 nolu parselin Belediye Encümenince 10.10.2017 tarih ve 285 numaralı ifraz ve yol terki konulu kararında G ile gösterilen kısmın maliki adına park alanı olarak karar alınmıştır. Ancak Gündoğdu Mahallesi 290 ada 4 nolu parsel için yeni sunulan projeye göre G ile gösterilen kısmın park alanı olarak işlem yaptırılmak istendiğinden Encümen kararında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Konu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, Gündoğdu Mahallesi 290 ada 4 nolu parselin ekte sunulan yeni projeye göre A, B, C, D, E, F, G ve H olarak 8 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C, D, E ve F parçalarının maliki adına arsa G ile gösterilen parçanın park, H ile gösterilen parçanın ise yol olarak kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

9.İlçemiz tapuda Dere Mahallesi 156 ada 6 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

10.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 20 ada 14 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

11.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 173 ve 174 nolu adaların bulunduğu imar adasının mevcut uygulama imar planı ve parselasyon planının uyumsuzluğu nedeniyle ihdas ve yola terk alanları çıkmaktadır. Bu uyumsuzluğu gidermek amacıyla, İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 173 ve 174 nolu adalarda plan hükümlerinin genel hükümleri 7. Maddesi “imar uygulamalarında mevcut yapılaşma ve kadastral yapıya uyulması zorunluluğu durumunda; 3 metreye kadar değişiklik ve düzenlemeleri yapmak üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesine.

12.İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi Bahçelievler Sokak 16 dış kapı numaralı 264 ada 7 nolu parsel üzerine Levent AVCI tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 40m2 ruhsatsız eklenti inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 02.01.2018 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Ruhsatsız yapılan eklenti inşaat verilen süre içerisinde yasal hale getirilmeyerek mühür fekki yapılmış olup gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi Bahçelievler Sokak 16 dış kapı numaralı 264 ada 7 nolu parsel üzerine Levent AVCI tarafından yapılan 40m2’lik ruhsatsız eklenti inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 4.463,89(dörtbindörtyüzaltmışüçTL,seksendokuzkr.) para cezası verilmesine ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 40 m2’lik ruhsatsız eklenti inşaatının yıktırılmasına.

13.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 22 ada 5 ve 6 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

14.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 67 ada 6 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

15.Mali Hizmetler Müdürlüğünün, ödenek aktarılmasına ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek, Belediyemizin 2017 mali yılı gider bütçesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde diğer sosyal amaçlı transferler kalemi ve bilgisayar alımları kalemi bütçesi yetersiz kaldığı için eksi bakiye oluştuğundan gerekli ödeneğin Belediyemiz 2017 mali yılı yedek ödenek bütçesinden aktarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmakla;Belediyemiz 2017 mali yılı yedek ödenek bütçesinden, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 466008040112005054790 ekonomik kodlu diğer sosyal amaçlı giderleri kalemine 302.582,91 (üçyüzikibinbeşyüzseksenikiTL,doksanbirkr.) ve 466008040112005061202 ekonomik kodlu bilgisayar alımları kalemine 205.868,17(ikiyüzbeşbinsekizyüzaltmışsekizTL,onyedikr.) ödeneğin, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin d) Bendi gereğince aktarmasına.

16.Belediye binasında bulunan çay ocağının işletmecisi Abbas YILDIRIM’ın 12.03.2018 tarihli dilekçesi ile çay fiyatlarının yükseltilmesini talep etmektedir. Konu Encümenimizce değerlendirilmiş olup, 50 kuruş olan mevcut çay fiyatının Makam, Özel Kalem ve Beyaz Masa için 75 kuruşa, Birimler için 60 kuruşa yükseltilmesi, 5393 sayılı yasanın 34. Maddesinin i) bendi gereğince uygun görülmüştür.

17.İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kafkas Sokak 11 dış kapı numaralı 938 ada 1 nolu parseldeki taşınmaz üzerine Süleyman ŞAHİN tarafından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 292 m² ruhsatsız kaçak inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 27.11.2015 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Ruhsatsız olarak yapılan inşaat yasal hale getirilmediğinden dolayı 05.12.2017 tarih ve 337 numaralı Encümen kararı ile 25.879,28 (yirmibeşbinsekizyüzyetmişdokuzTL,yirmisekizkr.) para cezası verilmiştir.Ancak inşaat sahibi Süleyman ŞAHİN, mevcutta iki katı kullanılan binanın üzerine yaptığı ruhsatsız teras katın Encümence yeniden değerlendirilmesini talep etmiş olup, ilçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kafkas Sokak 11 dış kapı numaralı 938 ada 1 nolu parseldeki taşınmaz üzerine Süleyman ŞAHİN tarafından yapılan yaklaşık 146 m²’lik ruhsatsız kaçak teras kat inşaatına 3194 Sayılı İmar Kanununun 42.Maddesine istinaden 8.985,95 (sekizbindokuzyüzseksenbeşTL,doksanbeşkr.) para cezası verilmesine.

18.Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yunus Emre Mahallesi, Atatürk, Geğin ve Dumlupınar Caddelerinin birleştiği noktada bulunan Osmanlı Parkının bitişiğindeki 160,00 m2’lik alan üzerine yapılacak olan büfenin işletilmesinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 7 (yedi) yıllığına kiraya verilmesine.

19.İlçemiz Erek Mahallesi Acemgülü Sokak 410 ada 27 nolu parselde kayıtlı 701,68 m²’lik taşınmazın 6043/70168 (60,43) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 64125/70168 (641,25) m²’lik  hissesi Ahmet oğlu 27623454508 T.C. kimlik numaralı Arif YILDIZ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Erek Mahallesi Acemgülü Sokağa cephe alındığından, ilçemiz Erek Mahallesi Acemgülü Sokak 410 ada 27 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 6043/70168 (60,43) m²’lik kısmının, m2’sinin 50,00(elliTL.) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Ahmet oğlu 27623454508 T.C. kimlik numaralı Arif YILDIZ’a satışının yapılmasına.

20.ATM ünitesinin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Erbaa Şube Müdürlüğüne 01.01.2018 tarihinden itibaren, 20.000,00(yirmibinTL.) peşin olmak üzere 1 (bir) yıllığına yeniden kiralanmasına, kira işlemleri ile ilgili sözleşme yapmaya ve sözleşmede Belediyeyi temsil etmeye Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine.

21.ATM ünitesinin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Erbaa Şube Müdürlüğüne 01.01.2018 tarihinden itibaren, 20.000,00(yirmibinTL.) peşin olmak üzere 1 (bir) yıllığına yeniden kiralanmasına, kira işlemleri ile ilgili sözleşme yapmaya ve sözleşmede Belediyeyi temsil etmeye Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine.

22.ATM ünitesinin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanında Türkiye İş Bankası A.Ş. Erbaa Şube Müdürlüğüne 01.01.2018 tarihinden itibaren, 20.000,00(yirmibinTL.) peşin olmak üzere 1 (bir) yıllığına yeniden kiralanmasına, kira işlemleri ile ilgili sözleşme yapmaya ve sözleşmede Belediyeyi temsil etmeye Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine.

23.ATM ünitesinin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanında Garanti Bankası A.Ş. Erbaa Şube Müdürlüğüne 01.01.2018 tarihinden itibaren, 20.000,00(yirmibinTL.) peşin olmak üzere 1 (bir) yıllığına yeniden kiralanmasına, kira işlemleri ile ilgili sözleşme yapmaya ve sözleşmede Belediyeyi temsil etmeye Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine.

24.ATM ünitesinin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanında Vakıfbank Erbaa Şube Müdürlüğüne 01.01.2018 tarihinden itibaren, 20.000,00(yirmibinTL.) peşin olmak üzere 1 (bir) yıllığına yeniden kiralanmasına, kira işlemleri ile ilgili sözleşme yapmaya ve sözleşmede Belediyeyi temsil etmeye Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine.

25.Mali Hizmetler Müdürlüğünün, bütçe devrine ilişkin teklifi Encümenimizce incelenerek gerekli bütçenin devredilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmakla;2017 mali yılına ait aşağıdaki Müdürlüklerin;Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 035104 kodlu müteahhitlik hizmetleri 553.019,35(beşyüzelliüçbinondokuzTL,otuzbeşkr.) kalemindeki,Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 035104 kodlu müteahhitlik hizmetleri 830.000,00(sekizyüzotuzbinTL.) kalemindeki,İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 035104 kodlu müteahhitlik hizmetleri 1.154.542,94(birmilyonyüzellidörtbinbeşyüzkırkikiTL,doksandörtkr.) kalemindeki,Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün 035104 kodlu müteahhitlik hizmetleri 222.125,46(ikiyüzyirmikibinyüzyirmibeşTL,kırkaltıkr.) kalemindeki,Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün 035108 kodlu temizlik hizmet alım giderleri 762.809,10(yediyüzaltmışikibinsekizyüzdokuzTL,onkr.) kalemindeki, bütçelerin 2018 mali yılı bütçesine devredilmesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

26.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Pancar Sokak 619 ada 14 nolu parselde kayıtlı 433 m2’lik taşınmazın 35/433 (35) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 357/433 (357) m²’lik  hissesi Dursun oğlu 50518691498 T.C. kimlik numaralı Alaaddin ARSLAN adına ve 41/433 (41) m2’lik hissesi Mahmut oğlu Yılmaz ÖZGÜN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Pancar Sokağa cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Pancar Sokak 619 ada 14 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 35/433 (35) m²’lik kısmının, m2’sinin 250,00(ikiyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Dursun oğlu 50518691498 T.C. kimlik numaralı Alaaddin ARSLAN’a satışının yapılmasına.

27.İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesi 850 ada 5 nolu parselde kayıtlı 619,01 m2’lik taşınmazın 9311/61901 (93,11) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 3806/61901 (38,06) m²’lik  hissesi Durmuş kızı Fadime DUMLUPINAR adına, 1644/61901 (16,41) m2’lik hissesi Ahmet oğlu Ali KAD, Ahmet kızı Afice KAD, Mehmet eşi Fatma KAD ve 47140/61901 (471,40) m2 ‘lik hissesi Abdullah oğlu 63802248452 T.C. kimlik numaralı Cafer ASLAN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesine cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesi 850 ada 5 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 9311/61901 (93,11) m²’lik kısmının, m2’sinin 175,00(yüzyetmişbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Abdullah oğlu 63802248452 T.C. kimlik numaralı Cafer ASLAN’a satışının yapılmasına.

28.İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi 847 ada 3 nolu parselde kayıtlı 339,03 m2’lik taşınmazın 3296/33903 (32,96) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 30607/33903 (306,07) m²’lik  hissesi Hakkı oğlu 17129804754 T.C. kimlik numaralı Kamil KARA adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesine cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi 847 ada 3 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 3296/33903 (32,96)  m²’lik kısmının, m2’sinin 200,00(ikiyüzTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hakkı oğlu 17129804754 T.C. kimlik numaralı Kamil KARA’ya satışının yapılmasına.

29.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yuvam Sokak 619 ada 2 nolu parselde kayıtlı 207 m2’lik taşınmazın 34/207 (34) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 173/207 (173) m²’lik  hissesi Ömer oğlu 34655220568 T.C. kimlik numaralı Mustafa PINARBAŞI adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yuvam Sokağa cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yuvam Sokak 619 ada 2 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 34/207 (34)  m²’lik kısmının, m2’sinin 250,00(ikiyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Ömer oğlu 34655220568 T.C. kimlik numaralı Mustafa PINARBAŞI’na satışının yapılmasına.

30.İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesi 847 ada 20 nolu parselde kayıtlı 434,53 m2’lik taşınmazın 11867/43453 (118,67) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 31586/43453 (315,86) m²’lik  hissesi İbrahim oğlu Veysel BALCI adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesine cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesi 847 ada 20 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 11867/43453 (118,67) m²’lik kısmının, m2’sinin 175,00(yüzyetmişbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Veysel BALCI eşi 54556556382 T.C. kimlik numaralı Fadime BALCI’ya satışının yapılmasına.

31.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokak 618 ada 20 nolu parselde kayıtlı 231 m2’lik taşınmazın 1/231 (1) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 230/231 (230) m²’lik  hissesi Rasim oğlu Hüseyin DAL adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokağa cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokak 618 ada 20 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 1/231 (1)  m²’lik kısmının, m2’sinin 250,00(ikiyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hüseyin DAL oğlu 38726084356 T.C. kimlik numaralı Rasim DAL’a satışının yapılmasına.

32.İlçemiz sınırları içerisindeki mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediye Yüzme Havuzunun işletilmesi işi için 08.01.2015 tarih ve 19 numaralı Meclis kararıyla 10 yıla kadar kiraya verilmesi kararı alınmıştır. Alınan Meclis kararı ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesi gereği mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediye Yüzme Havuzunun şartnamesinin tasdiki ile ihale kararı alınarak 10 yıla kadar kiraya verilmesine.

33.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 370 ada 18 nolu 398,00 m2 lik Bahçe niteliğindeki parsel, Saadettin oğlu Bedir ALICI adına kayıtlı iken, ilgililerinin müracaatı ile büyük bir kısmı uygulama imar planında yolda kalan parsellerini, mülkiyeti Belediyemize ait olan başka bir parsel ile trampa yolu ile kamulaştırılması yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesi talebinde bulunmuşlardır.Konu parsel, uygulama imar planı içerisinde ve büyük bir kısmının imar yolunda kaldığı tespit edilmiş olup gerek imar planının uygulanması gerekse altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kamulaştırılması gerekmektedir. Uygulama imar planına göre büyük bir kısmı yolda kalan ve mülkiyeti Saadettin oğlu Bedir ALICI’ ya ait 370 ada 18 nolu 398,00 m2`lik parselin Belediyemizce bedeli karşılığında kamulaştırılması yerine ilgilisinin talebi gereğince, mülkiyeti Belediyemize ait olan başka bir parsel ile trampa yolu ile kamulaştırılmasını talep etmektedir. Bu amaçla, mülkiyeti Saadettin oğlu Bedir ALICI’ya ait ilçemiz tapuda Erek Mahallesi, Bağ Ardı Mevkii 370 ada 18 nolu Bahçe niteliğindeki 398,00 m2 lik parselin mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi Karatepe Mevkii 175 ada 115 nolu arsa niteliğindeki 293,90 m2 lik parsel ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 26.Maddesi gereğince Trampa yoluyla kamulaştırılması Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunmakla;İlçemiz tapuda Erek Mahallesi Bağ Ardı Mevkii 370 ada 18 nolu 398,00 m2 lik Bahçe niteliğindeki kadastro parseli ile mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi Karatepe Mevkii 175 ada 115 nolu 293,90 m2 lik arsa niteliğindeki parsel ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 26.Maddesi gereğince Trampa yoluyla kamulaştırılmasına.   

34.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 808 ada 3 nolu parseldeki taşınmaz üzerine Hasan ALICI tarafından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 360 m² ruhsatsız kaçak inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 23.01.2018 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Durdurulan inşaatta mühür fekki yapılmış olup gerekli işlemlerin yapılamasına ilişkin teklif incelenerek,Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 808 ada 3 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Hasan ALICI tarafından yapılan yaklaşık 360 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden 20.452,74(yirmibindörtyüzelliikiTL,yetmişdörtkr.) para cezası verilmesine ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden yaklaşık 360 m2’lik ruhsatsız  kaçak inşaatının yıktırılmasına.

35.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 283 ada 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ve 297 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında mevcut uygulama imar planı ve parselasyon planının uyumsuzluğu nedeniyle ihdas ve yola terk alanları çıkmaktadır. Bu uyumsuzluğu gidermek amacıyla, İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 283 ada 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ve 297 nolu parsellerin plan hükümlerinin genel hükümleri 7. Maddesi gereği imar uygulamalarında mevcut yapılaşma ve kadastral yapıya uyulması zorunluluğu durumunda 3 metreye kadar olan değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılmasına ve bu işlemleri yapmak üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesine.

36.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 578 ada 12 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C ve D olarak 4 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B ve C parçaların maliki adına parsel ve D ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

37.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 727 ada 12 ve 13 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen A parçasının B ve C olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri gereğince yapılmasına.

38.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 419 ada 83, 84, 85, 86 ve 87 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarıda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2- Uygulama (Düzenleme) sınırının onaylanmasına,3- Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,4-Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,5-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,6-ihdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,7-3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’ un kesinleşmesine ve ilanına,8-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,İlçemiz Erek Mahallesi 419 ada 83, 84, 85, 86 ve 87 parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

39.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 290 ada 19 nolu parselde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarıda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2-Düzenleme sahası içinde kalan kapanan kadastro yollarından ihdas edilecek parçaların 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilerek, ihdas edilen parçaların tamamının D.O.P. da kullanılmasına (kamusal alanda), D.O.P. oranından artan kısmın (D.O.P. sıfıra düştüğü halde halen kalan miktar varsa) belediyesi adına parsel olarak tescil edilmesine,3- Uygulama (Düzenleme) sınırının onaylanmasına,4- Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,5-Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,6-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,7-ihdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,8-3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’ un kesinleşmesine ve ilanına,9-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 290 ada 19 nolu parselde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

40.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokak 618 ada 1 nolu parselde kayıtlı 250 m2’lik taşınmazın 8/250 (8) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 121/375 (80,67) m²’lik  hissesi Murat oğlu Temel DEMİR adına ve 242/375 (161,33) m2’lik hissesi Kaya kızı 10014041258 T.C. kimlik numaralı Hacer DEMİR adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokağa cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokak 618 ada 1 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 8/250 (8) m²’lik kısmının, m2’sinin 250,00(ikiyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Kaya kızı 10014041258 T.C. kimlik numaralı Hacer DEMİR’e satışının yapılmasına.

41.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 216 ada 34 ve 35 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen A parçasının B ve C olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri gereğince yapılmasına.

42.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 284 ada 93, 137 ve 138 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen A parçasının B, C, D, E, F, G, H ve J olarak 8 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C parçalarının Maliye Hazinesi adına tarla olarak, D, E, F, G, H ve J parçalarının ise maliki adına parsel olarak tescilinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri gereğince yapılmasına.

43.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 1210 ada 2 ve 8 nolu parsellerini, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

44.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 1190 ada 16 nolu parselin Belediye Encümenince 10.10.2017 tarih ve 280 numaralı ifraz ve yol terki konulu kararında B ve C ile gösterilen parçaların maliki adına arsa olarak karar alınmıştır. Ancak tapuda Tepe Mahallesi 1190 ada 16 nolu parsel için yeni sunulan projeye göre B ve C ile gösterilen parçaların maliki adına parsel olarak işlem yaptırılmak istendiğinden Encümen kararında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Konu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, tapuda Tepe Mahallesi 1190 ada 16 nolu parselin ekte sunulan yeni projesine göre A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C parçalarının maliki adına parsel, A ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

45.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 1 nolu parselin kuzey batısında kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

46.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 409 ada 15, 16 ve 17 nolu parselin güneyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

47.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 412 ada 109 nolu parselin kuzeyinde kalan alan ve 409 ada 35 ve 36 nolu parsellerin güneyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

48.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 409 ada 38 nolu parselin güneyinde kalan alan ve 412 ada 109 nolu parselin kuzeyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir.Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

49.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 8 nolu parselin kuzey batısında kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

50.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 8 ve 9 nolu parsellerin  güneyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

51.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 409 ada 48 ve 49 nolu parsellerin  güneyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

52.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 114 ve 115 nolu parsellerin  doğusunda kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

53.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 113, 114, 115, 116, 124, 125 ve 126 nolu parsellerin  batısında kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

54.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 412 ada 109 nolu parselin   doğusunda ve 412 ada 98 nolu parselin ise kuzeyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

55.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 109 ve 110 nolu parsellerin kuzeyinde kalan alan ve 409 ada 80, 56, 57 ve 23 nolu parsellerin ise güneyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

56.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 605 ada 1 nolu parselin güneyinde kalan alan ve 598 ada 90 nolu parselin ise kuzeyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

57.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 117 ve 118 nolu parsellerin güneyinde kalan alan ve 605 ada 1 nolu parselin ise kuzeyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

58.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 120 nolu parselin güneyinde kalan alan ve 598 ada 87 nolu parselin ise kuzeyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

59.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 113 ve 114 nolu parsellerin kuzeyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

60.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 86 ve 89 nolu parsellerin batısında kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

61.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 409 ada 16  nolu parselin doğusunda kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

 

                                                                                                                                                                                         

1.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, ödenek aktarılmasına ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek, Belediyemizin 2017 mali yılı gider bütçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde parke ve bordür taş alım ihalesi hak edişi ile kent meydanı ihalesi hak edişi Müteahhitlik Hizmetleri bütçesinden karşılandığı ve yetersiz kaldığı için eksi bakiye oluştuğundan gerekli ödeneğin Belediyemiz 2017 mali yılı yedek ödenek bütçesinden aktarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmakla;Belediyemiz 2017 mali yılı yedek ödenek bütçesinden, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 466008300599005035104 kodlu Müteahhitlik Hizmetleri kalemine 2.019.089,08 (ikimilyonondokuzbinseksendokuzTL,sekizkr.) ödeneğin, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin d) Bendi gereğince aktarmasına.

2.Temizlik İşleri Müdürlüğünün, ödenek aktarılmasına ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek, Belediyemizin 2017 mali yılı gider bütçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik ihalesi hak ediş bedeli ve atıksu arıtma tesisi işletilmesi ihalesi hak ediş bedelinin Temizlik Hizmet Alım Giderleri bütçesinden karşılandığı ve yetersiz kaldığı için eksi bakiye oluştuğundan gerekli ödeneğin Belediyemiz 2017 mali yılı yedek ödenek bütçesinden aktarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmakla;Belediyemiz 2017 mali yılı yedek ödenek bütçesinden, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 466008420510005035108 kodlu Temizlik Hizmet Alım Giderleri kalemine 530.000,00 (beşyüzotuzbinTL.) ödeneğin, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin d) Bendi gereğince aktarmasına.

3.İlçemiz Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi 12 dış kapı numaralı parsel üzerine Ayhan UYGUN tarafından ruhsatsız ahır yapılarak işletilmekte olduğu Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilmiştir. Ahır sahibi Ayhan UYGUN’a 13.11.2017 tarihinde mühürleme yapılacağı tebligatı yapılmış olup söz konusu ahır 22.11.2017 tarihinde mühürlenmiştir. Ancak yapı sahibi tarafından sürekli mühür fekki yapılmıştır.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemelerde ilgili ahırın yapı ruhsatına rastlanmamış olup ilçemiz Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi 12 dış kapı numaralı parsel üzerine Ayhan UYGUN tarafından yapılan ruhsatsız ahırın 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine istinaden yıktırılmasına.

4.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayalar Sokak 174 ada 34 parsel numaralı taşınmaz üzerine Orhan AKGÜN tarafından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 800 m² ruhsatsız kaçak inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 13.11.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Ruhsatsız olarak yapılan inşaatta mühür fekki yapıldığından dolayı 20.11.2017 tarih ve 331 numaralı Encümen kararı ile 50.550,60 (ellibinbeşyüzelliTL,altmışkr.) para cezası verilmiştir.Ancak inşaat sahibi Orhan AKGÜN Belediyemize müracaat ederek %65 seviyesinde olan ruhsatsız kaçak inşaatına yapı ruhsatı alacağını belirtmesi üzerine konu Encümenimizce yeniden değerlendirilmiş olup, ilçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayalar Sokak 174 ada 34 parsel numaralı taşınmaz üzerine Orhan AKGÜN tarafından yapılan yaklaşık 800 m²’lik ruhsatsız kaçak inşaatına 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden 32.857,89 (otuzikibinsekizyüzelliyediTL,seksendokuzkr.) para cezası verilmesine.

5.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 364 ada 27, 36, 37, 38 ve 52 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Düzenleme sahası içinde kalan kapanan kadastro yollarından ihdas edilecek parçaların 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilerek, ihdas edilen parçaların tamamının D.O.P. da kullanılmasına (kamusal alanda), D.O.P. oranından artan kısmın (D.O.P. sıfıra düştüğü halde halen kalan miktar varsa) Belediyemiz adına parsel olarak tescil edilmesine,2-Yukarıda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,3- Uygulama (Düzenleme) sınırının onaylanmasın,4- Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,5-Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,6-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,7-ihdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,8-3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’ un kesinleşmesine ve ilanına,9-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,İlçemiz Erek Mahallesi 364 ada 27, 36, 37, 38 ve 52 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

6.İlçemiz tapuda Yenimahalle Mahallesi 120 ada 13 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

7.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 42 ada 9 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

8.İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 290 ada 4 nolu parselin Belediye Encümenince 10.10.2017 tarih ve 285 numaralı ifraz ve yol terki konulu kararında G ile gösterilen kısmın maliki adına park alanı olarak karar alınmıştır. Ancak Gündoğdu Mahallesi 290 ada 4 nolu parsel için yeni sunulan projeye göre G ile gösterilen kısmın park alanı olarak işlem yaptırılmak istendiğinden Encümen kararında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Konu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, Gündoğdu Mahallesi 290 ada 4 nolu parselin ekte sunulan yeni projeye göre A, B, C, D, E, F, G ve H olarak 8 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C, D, E ve F parçalarının maliki adına arsa G ile gösterilen parçanın park, H ile gösterilen parçanın ise yol olarak kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

9.İlçemiz tapuda Dere Mahallesi 156 ada 6 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

10.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 20 ada 14 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

11.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 173 ve 174 nolu adaların bulunduğu imar adasının mevcut uygulama imar planı ve parselasyon planının uyumsuzluğu nedeniyle ihdas ve yola terk alanları çıkmaktadır. Bu uyumsuzluğu gidermek amacıyla, İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 173 ve 174 nolu adalarda plan hükümlerinin genel hükümleri 7. Maddesi “imar uygulamalarında mevcut yapılaşma ve kadastral yapıya uyulması zorunluluğu durumunda; 3 metreye kadar değişiklik ve düzenlemeleri yapmak üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesine.

12.İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi Bahçelievler Sokak 16 dış kapı numaralı 264 ada 7 nolu parsel üzerine Levent AVCI tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 40m2 ruhsatsız eklenti inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 02.01.2018 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Ruhsatsız yapılan eklenti inşaat verilen süre içerisinde yasal hale getirilmeyerek mühür fekki yapılmış olup gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi Bahçelievler Sokak 16 dış kapı numaralı 264 ada 7 nolu parsel üzerine Levent AVCI tarafından yapılan 40m2’lik ruhsatsız eklenti inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 4.463,89(dörtbindörtyüzaltmışüçTL,seksendokuzkr.) para cezası verilmesine ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 40 m2’lik ruhsatsız eklenti inşaatının yıktırılmasına.

13.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 22 ada 5 ve 6 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

14.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 67 ada 6 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

15.Mali Hizmetler Müdürlüğünün, ödenek aktarılmasına ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek, Belediyemizin 2017 mali yılı gider bütçesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde diğer sosyal amaçlı transferler kalemi ve bilgisayar alımları kalemi bütçesi yetersiz kaldığı için eksi bakiye oluştuğundan gerekli ödeneğin Belediyemiz 2017 mali yılı yedek ödenek bütçesinden aktarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmakla;Belediyemiz 2017 mali yılı yedek ödenek bütçesinden, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 466008040112005054790 ekonomik kodlu diğer sosyal amaçlı giderleri kalemine 302.582,91 (üçyüzikibinbeşyüzseksenikiTL,doksanbirkr.) ve 466008040112005061202 ekonomik kodlu bilgisayar alımları kalemine 205.868,17(ikiyüzbeşbinsekizyüzaltmışsekizTL,onyedikr.) ödeneğin, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin d) Bendi gereğince aktarmasına.

16.Belediye binasında bulunan çay ocağının işletmecisi Abbas YILDIRIM’ın 12.03.2018 tarihli dilekçesi ile çay fiyatlarının yükseltilmesini talep etmektedir. Konu Encümenimizce değerlendirilmiş olup, 50 kuruş olan mevcut çay fiyatının Makam, Özel Kalem ve Beyaz Masa için 75 kuruşa, Birimler için 60 kuruşa yükseltilmesi, 5393 sayılı yasanın 34. Maddesinin i) bendi gereğince uygun görülmüştür.

17.İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kafkas Sokak 11 dış kapı numaralı 938 ada 1 nolu parseldeki taşınmaz üzerine Süleyman ŞAHİN tarafından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 292 m² ruhsatsız kaçak inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 27.11.2015 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Ruhsatsız olarak yapılan inşaat yasal hale getirilmediğinden dolayı 05.12.2017 tarih ve 337 numaralı Encümen kararı ile 25.879,28 (yirmibeşbinsekizyüzyetmişdokuzTL,yirmisekizkr.) para cezası verilmiştir.Ancak inşaat sahibi Süleyman ŞAHİN, mevcutta iki katı kullanılan binanın üzerine yaptığı ruhsatsız teras katın Encümence yeniden değerlendirilmesini talep etmiş olup, ilçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kafkas Sokak 11 dış kapı numaralı 938 ada 1 nolu parseldeki taşınmaz üzerine Süleyman ŞAHİN tarafından yapılan yaklaşık 146 m²’lik ruhsatsız kaçak teras kat inşaatına 3194 Sayılı İmar Kanununun 42.Maddesine istinaden 8.985,95 (sekizbindokuzyüzseksenbeşTL,doksanbeşkr.) para cezası verilmesine.

18.Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yunus Emre Mahallesi, Atatürk, Geğin ve Dumlupınar Caddelerinin birleştiği noktada bulunan Osmanlı Parkının bitişiğindeki 160,00 m2’lik alan üzerine yapılacak olan büfenin işletilmesinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 7 (yedi) yıllığına kiraya verilmesine.

19.İlçemiz Erek Mahallesi Acemgülü Sokak 410 ada 27 nolu parselde kayıtlı 701,68 m²’lik taşınmazın 6043/70168 (60,43) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 64125/70168 (641,25) m²’lik  hissesi Ahmet oğlu 27623454508 T.C. kimlik numaralı Arif YILDIZ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Erek Mahallesi Acemgülü Sokağa cephe alındığından, ilçemiz Erek Mahallesi Acemgülü Sokak 410 ada 27 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 6043/70168 (60,43) m²’lik kısmının, m2’sinin 50,00(elliTL.) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Ahmet oğlu 27623454508 T.C. kimlik numaralı Arif YILDIZ’a satışının yapılmasına.

20.ATM ünitesinin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Erbaa Şube Müdürlüğüne 01.01.2018 tarihinden itibaren, 20.000,00(yirmibinTL.) peşin olmak üzere 1 (bir) yıllığına yeniden kiralanmasına, kira işlemleri ile ilgili sözleşme yapmaya ve sözleşmede Belediyeyi temsil etmeye Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine.

21.ATM ünitesinin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Erbaa Şube Müdürlüğüne 01.01.2018 tarihinden itibaren, 20.000,00(yirmibinTL.) peşin olmak üzere 1 (bir) yıllığına yeniden kiralanmasına, kira işlemleri ile ilgili sözleşme yapmaya ve sözleşmede Belediyeyi temsil etmeye Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine.

22.ATM ünitesinin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanında Türkiye İş Bankası A.Ş. Erbaa Şube Müdürlüğüne 01.01.2018 tarihinden itibaren, 20.000,00(yirmibinTL.) peşin olmak üzere 1 (bir) yıllığına yeniden kiralanmasına, kira işlemleri ile ilgili sözleşme yapmaya ve sözleşmede Belediyeyi temsil etmeye Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine.

23.ATM ünitesinin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanında Garanti Bankası A.Ş. Erbaa Şube Müdürlüğüne 01.01.2018 tarihinden itibaren, 20.000,00(yirmibinTL.) peşin olmak üzere 1 (bir) yıllığına yeniden kiralanmasına, kira işlemleri ile ilgili sözleşme yapmaya ve sözleşmede Belediyeyi temsil etmeye Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine.

24.ATM ünitesinin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanında Vakıfbank Erbaa Şube Müdürlüğüne 01.01.2018 tarihinden itibaren, 20.000,00(yirmibinTL.) peşin olmak üzere 1 (bir) yıllığına yeniden kiralanmasına, kira işlemleri ile ilgili sözleşme yapmaya ve sözleşmede Belediyeyi temsil etmeye Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine.

25.Mali Hizmetler Müdürlüğünün, bütçe devrine ilişkin teklifi Encümenimizce incelenerek gerekli bütçenin devredilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmakla;2017 mali yılına ait aşağıdaki Müdürlüklerin;Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 035104 kodlu müteahhitlik hizmetleri 553.019,35(beşyüzelliüçbinondokuzTL,otuzbeşkr.) kalemindeki,Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 035104 kodlu müteahhitlik hizmetleri 830.000,00(sekizyüzotuzbinTL.) kalemindeki,İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 035104 kodlu müteahhitlik hizmetleri 1.154.542,94(birmilyonyüzellidörtbinbeşyüzkırkikiTL,doksandörtkr.) kalemindeki,Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün 035104 kodlu müteahhitlik hizmetleri 222.125,46(ikiyüzyirmikibinyüzyirmibeşTL,kırkaltıkr.) kalemindeki,Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün 035108 kodlu temizlik hizmet alım giderleri 762.809,10(yediyüzaltmışikibinsekizyüzdokuzTL,onkr.) kalemindeki, bütçelerin 2018 mali yılı bütçesine devredilmesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

26.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Pancar Sokak 619 ada 14 nolu parselde kayıtlı 433 m2’lik taşınmazın 35/433 (35) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 357/433 (357) m²’lik  hissesi Dursun oğlu 50518691498 T.C. kimlik numaralı Alaaddin ARSLAN adına ve 41/433 (41) m2’lik hissesi Mahmut oğlu Yılmaz ÖZGÜN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Pancar Sokağa cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Pancar Sokak 619 ada 14 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 35/433 (35) m²’lik kısmının, m2’sinin 250,00(ikiyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Dursun oğlu 50518691498 T.C. kimlik numaralı Alaaddin ARSLAN’a satışının yapılmasına.

27.İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesi 850 ada 5 nolu parselde kayıtlı 619,01 m2’lik taşınmazın 9311/61901 (93,11) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 3806/61901 (38,06) m²’lik  hissesi Durmuş kızı Fadime DUMLUPINAR adına, 1644/61901 (16,41) m2’lik hissesi Ahmet oğlu Ali KAD, Ahmet kızı Afice KAD, Mehmet eşi Fatma KAD ve 47140/61901 (471,40) m2 ‘lik hissesi Abdullah oğlu 63802248452 T.C. kimlik numaralı Cafer ASLAN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesine cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesi 850 ada 5 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 9311/61901 (93,11) m²’lik kısmının, m2’sinin 175,00(yüzyetmişbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Abdullah oğlu 63802248452 T.C. kimlik numaralı Cafer ASLAN’a satışının yapılmasına.

28.İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi 847 ada 3 nolu parselde kayıtlı 339,03 m2’lik taşınmazın 3296/33903 (32,96) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 30607/33903 (306,07) m²’lik  hissesi Hakkı oğlu 17129804754 T.C. kimlik numaralı Kamil KARA adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesine cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi 847 ada 3 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 3296/33903 (32,96)  m²’lik kısmının, m2’sinin 200,00(ikiyüzTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hakkı oğlu 17129804754 T.C. kimlik numaralı Kamil KARA’ya satışının yapılmasına.

29.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yuvam Sokak 619 ada 2 nolu parselde kayıtlı 207 m2’lik taşınmazın 34/207 (34) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 173/207 (173) m²’lik  hissesi Ömer oğlu 34655220568 T.C. kimlik numaralı Mustafa PINARBAŞI adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yuvam Sokağa cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yuvam Sokak 619 ada 2 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 34/207 (34)  m²’lik kısmının, m2’sinin 250,00(ikiyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Ömer oğlu 34655220568 T.C. kimlik numaralı Mustafa PINARBAŞI’na satışının yapılmasına.

30.İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesi 847 ada 20 nolu parselde kayıtlı 434,53 m2’lik taşınmazın 11867/43453 (118,67) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 31586/43453 (315,86) m²’lik  hissesi İbrahim oğlu Veysel BALCI adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesine cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Topal Doktor Caddesi 847 ada 20 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 11867/43453 (118,67) m²’lik kısmının, m2’sinin 175,00(yüzyetmişbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Veysel BALCI eşi 54556556382 T.C. kimlik numaralı Fadime BALCI’ya satışının yapılmasına.

31.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokak 618 ada 20 nolu parselde kayıtlı 231 m2’lik taşınmazın 1/231 (1) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 230/231 (230) m²’lik  hissesi Rasim oğlu Hüseyin DAL adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokağa cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokak 618 ada 20 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 1/231 (1)  m²’lik kısmının, m2’sinin 250,00(ikiyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hüseyin DAL oğlu 38726084356 T.C. kimlik numaralı Rasim DAL’a satışının yapılmasına.

32.İlçemiz sınırları içerisindeki mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediye Yüzme Havuzunun işletilmesi işi için 08.01.2015 tarih ve 19 numaralı Meclis kararıyla 10 yıla kadar kiraya verilmesi kararı alınmıştır. Alınan Meclis kararı ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesi gereği mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediye Yüzme Havuzunun şartnamesinin tasdiki ile ihale kararı alınarak 10 yıla kadar kiraya verilmesine.

33.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 370 ada 18 nolu 398,00 m2 lik Bahçe niteliğindeki parsel, Saadettin oğlu Bedir ALICI adına kayıtlı iken, ilgililerinin müracaatı ile büyük bir kısmı uygulama imar planında yolda kalan parsellerini, mülkiyeti Belediyemize ait olan başka bir parsel ile trampa yolu ile kamulaştırılması yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesi talebinde bulunmuşlardır.Konu parsel, uygulama imar planı içerisinde ve büyük bir kısmının imar yolunda kaldığı tespit edilmiş olup gerek imar planının uygulanması gerekse altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kamulaştırılması gerekmektedir. Uygulama imar planına göre büyük bir kısmı yolda kalan ve mülkiyeti Saadettin oğlu Bedir ALICI’ ya ait 370 ada 18 nolu 398,00 m2`lik parselin Belediyemizce bedeli karşılığında kamulaştırılması yerine ilgilisinin talebi gereğince, mülkiyeti Belediyemize ait olan başka bir parsel ile trampa yolu ile kamulaştırılmasını talep etmektedir. Bu amaçla, mülkiyeti Saadettin oğlu Bedir ALICI’ya ait ilçemiz tapuda Erek Mahallesi, Bağ Ardı Mevkii 370 ada 18 nolu Bahçe niteliğindeki 398,00 m2 lik parselin mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi Karatepe Mevkii 175 ada 115 nolu arsa niteliğindeki 293,90 m2 lik parsel ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 26.Maddesi gereğince Trampa yoluyla kamulaştırılması Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunmakla;İlçemiz tapuda Erek Mahallesi Bağ Ardı Mevkii 370 ada 18 nolu 398,00 m2 lik Bahçe niteliğindeki kadastro parseli ile mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi Karatepe Mevkii 175 ada 115 nolu 293,90 m2 lik arsa niteliğindeki parsel ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 26.Maddesi gereğince Trampa yoluyla kamulaştırılmasına.   

34.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 808 ada 3 nolu parseldeki taşınmaz üzerine Hasan ALICI tarafından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 360 m² ruhsatsız kaçak inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 23.01.2018 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Durdurulan inşaatta mühür fekki yapılmış olup gerekli işlemlerin yapılamasına ilişkin teklif incelenerek,Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 808 ada 3 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Hasan ALICI tarafından yapılan yaklaşık 360 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden 20.452,74(yirmibindörtyüzelliikiTL,yetmişdörtkr.) para cezası verilmesine ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden yaklaşık 360 m2’lik ruhsatsız  kaçak inşaatının yıktırılmasına.

35.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 283 ada 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ve 297 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında mevcut uygulama imar planı ve parselasyon planının uyumsuzluğu nedeniyle ihdas ve yola terk alanları çıkmaktadır. Bu uyumsuzluğu gidermek amacıyla, İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 283 ada 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ve 297 nolu parsellerin plan hükümlerinin genel hükümleri 7. Maddesi gereği imar uygulamalarında mevcut yapılaşma ve kadastral yapıya uyulması zorunluluğu durumunda 3 metreye kadar olan değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılmasına ve bu işlemleri yapmak üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesine.

36.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 578 ada 12 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C ve D olarak 4 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B ve C parçaların maliki adına parsel ve D ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

37.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 727 ada 12 ve 13 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen A parçasının B ve C olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri gereğince yapılmasına.

38.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 419 ada 83, 84, 85, 86 ve 87 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarıda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2- Uygulama (Düzenleme) sınırının onaylanmasına,3- Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,4-Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,5-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,6-ihdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,7-3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’ un kesinleşmesine ve ilanına,8-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,İlçemiz Erek Mahallesi 419 ada 83, 84, 85, 86 ve 87 parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

39.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 290 ada 19 nolu parselde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarıda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2-Düzenleme sahası içinde kalan kapanan kadastro yollarından ihdas edilecek parçaların 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilerek, ihdas edilen parçaların tamamının D.O.P. da kullanılmasına (kamusal alanda), D.O.P. oranından artan kısmın (D.O.P. sıfıra düştüğü halde halen kalan miktar varsa) belediyesi adına parsel olarak tescil edilmesine,3- Uygulama (Düzenleme) sınırının onaylanmasına,4- Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,5-Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,6-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,7-ihdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,8-3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’ un kesinleşmesine ve ilanına,9-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 290 ada 19 nolu parselde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

40.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokak 618 ada 1 nolu parselde kayıtlı 250 m2’lik taşınmazın 8/250 (8) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 121/375 (80,67) m²’lik  hissesi Murat oğlu Temel DEMİR adına ve 242/375 (161,33) m2’lik hissesi Kaya kızı 10014041258 T.C. kimlik numaralı Hacer DEMİR adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokağa cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokak 618 ada 1 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 8/250 (8) m²’lik kısmının, m2’sinin 250,00(ikiyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Kaya kızı 10014041258 T.C. kimlik numaralı Hacer DEMİR’e satışının yapılmasına.

41.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 216 ada 34 ve 35 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen A parçasının B ve C olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri gereğince yapılmasına.

42.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 284 ada 93, 137 ve 138 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen A parçasının B, C, D, E, F, G, H ve J olarak 8 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C parçalarının Maliye Hazinesi adına tarla olarak, D, E, F, G, H ve J parçalarının ise maliki adına parsel olarak tescilinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri gereğince yapılmasına.

43.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 1210 ada 2 ve 8 nolu parsellerini, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

44.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 1190 ada 16 nolu parselin Belediye Encümenince 10.10.2017 tarih ve 280 numaralı ifraz ve yol terki konulu kararında B ve C ile gösterilen parçaların maliki adına arsa olarak karar alınmıştır. Ancak tapuda Tepe Mahallesi 1190 ada 16 nolu parsel için yeni sunulan projeye göre B ve C ile gösterilen parçaların maliki adına parsel olarak işlem yaptırılmak istendiğinden Encümen kararında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Konu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, tapuda Tepe Mahallesi 1190 ada 16 nolu parselin ekte sunulan yeni projesine göre A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C parçalarının maliki adına parsel, A ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

45.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 1 nolu parselin kuzey batısında kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

46.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 409 ada 15, 16 ve 17 nolu parselin güneyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

47.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 412 ada 109 nolu parselin kuzeyinde kalan alan ve 409 ada 35 ve 36 nolu parsellerin güneyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

48.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 409 ada 38 nolu parselin güneyinde kalan alan ve 412 ada 109 nolu parselin kuzeyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir.Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

49.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 8 nolu parselin kuzey batısında kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

50.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 8 ve 9 nolu parsellerin  güneyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

51.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 409 ada 48 ve 49 nolu parsellerin  güneyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

52.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 114 ve 115 nolu parsellerin  doğusunda kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

53.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 113, 114, 115, 116, 124, 125 ve 126 nolu parsellerin  batısında kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

54.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 412 ada 109 nolu parselin   doğusunda ve 412 ada 98 nolu parselin ise kuzeyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

55.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 109 ve 110 nolu parsellerin kuzeyinde kalan alan ve 409 ada 80, 56, 57 ve 23 nolu parsellerin ise güneyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

56.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 605 ada 1 nolu parselin güneyinde kalan alan ve 598 ada 90 nolu parselin ise kuzeyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

57.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 117 ve 118 nolu parsellerin güneyinde kalan alan ve 605 ada 1 nolu parselin ise kuzeyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

58.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 120 nolu parselin güneyinde kalan alan ve 598 ada 87 nolu parselin ise kuzeyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

59.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 113 ve 114 nolu parsellerin kuzeyinde kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

60.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 598 ada 86 ve 89 nolu parsellerin batısında kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.

61.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tapuda Erek Mahallesi 409 ada 16  nolu parselin doğusunda kalan alan tescil harici yer olup, konu alan konut alanında kaldığından plan amacına uygun şekilde ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ihdas projesi Encümenimizce incelenmiş olup ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereği ihdasının yapılmasına.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Oluşturulma Tarihi : 14.02.2018