Encümen Kararları (2018 Şubat)

62.Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yunus Emre Mahallesi Atatürk Caddesi, Geğin Caddesi ve Dumlupınar Caddelerinin birleştiği noktada bulunan Osmanlı Parkı’nın bitişiğindeki 160,00 m2’lik alan üzerine yapılacak olan büfenin işletilmesi işinin kiraya verilmesi için 15.01.2018 tarih ve 18 numaralı Encümen Kararı ile ihaleye çıkılması kararı alınmıştır.Ancak Yunus Emre Mahallesi Atatürk Caddesi, Geğin Caddesi ve Dumlupınar Caddelerinin birleştiği noktada bulunan Osmanlı Parkı’nın bitişiğindeki 160,00 m2’lik alan üzerine yapılacak olan büfenin işletilmesi işinin kiraya verilmesi ihalesi 05.02.2018 tarihi itibari ile yapılmış olup, teklif veren isteklinin olmaması nedeni ile 2886 Sayılı Yasanın 31. Maddesi gereğince ihale encümen huzurunda iptal edilmiştir.

63.İlçemiz tapuda Batı mevcut İsmet Paşa Mahallesi Erdemli Sokak 1038 ada 2 nolu parselde kayıtlı 453,74 m2’lik taşınmazın 17021/45374 (170,21) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 28353/45374 (283,53) m²’lik  hissesi Hazmi oğlu Hayri BEKOL adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve İsmet Paşa Mahallesi Erdemli Sokağa cephe aldığından, tapuda Batı mevcut İsmet Paşa Mahallesi Erdemli Sokak 1038 ada 2 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 17021/45374 (170,21)  m²’lik kısmının, m2’sinin 65,00 (altmışbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hazmi BEKOL oğlu 44308898082 T.C. kimlik numaralı Hayri BEKOL’a satışının yapılmasına.

64.İlçemiz tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi Şıhlar Caddesi 998 ada 3 nolu parselde kayıtlı 469,37 m2’lik taşınmazın 34696/46937 (346,96) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 12241/46937 (122,41) m²’lik  hissesi Süleyman oğlu Mehmet DEMİRCİ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Ahmet Yesevi Mahallesi Şıhlar Caddesine cephe aldığından, tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi Şıhlar Caddesi 998 ada 3 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 34696/46937 (346,96) m²’lik kısmının, m2’sinin 100,00(yüzTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hamza ŞEKERCİ oğlu 46111838798 T.C. kimlik numaralı Cemal ŞEKERCİ’ye satışının yapılmasına.

65.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 1132 ada 1 nolu 14.115,20 m2’lik arsa niteliğindeki hisseli parsel, uygulama imar planı içerisinde B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) alanı olarak planlanmıştır. Erek Mahallesi 1132 ada 1 nolu parseldeki 1271281/1411520 hisse oranına karşılık 12712,81 m2’si Erbaa Belediyesi adına, 12749/384960 hisse oranına karşılık 467,46 m2’si D.S.İ. Genel Müdürlüğü adına, 127749/192480 hisse oranına karşılık 934,93 m2’si Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, Maliye Hazinesi adına kayıtlı hisse miktarını, plan amacında kullanılması için Erbaa Belediyesi adına tahsisi yapılmıştır.Belediyemizce, uygulama imar planı amacına uygun hizmet verebilmesi için konu parseldeki D.S.İ. Genel Müdürlüğüne ait olan diğer hisse miktarının da Erbaa Belediyesi adına devrinin yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye devrinin yapılması için, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince karar alınması gerekmektedir.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 1132 ada 1 nolu parseldeki D.S.İ. Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 12749/384960 hisse oranına karşılık 467,46 m2’lik miktarın, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince Erbaa Belediyesi adına devrinin yapılmasına.

66.İlçemiz Erek Mahallesi Sağlık Caddesi 389 ada 12 nolu parselde kayıtlı 707,68 m2’lik taşınmazın 8077/70768 (80,77) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 62691/70768 (626,91) m²’lik  hissesi Muhittin oğlu Nafi AKKAYA adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.   Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Erek Mahallesi Sağlık Caddesine cephe aldığından, ilçemiz Erek Mahallesi Sağlık Caddesi 389 ada 12 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 8077/70768 (80,77) m²’lik kısmının, m2’sinin 375,00(üçyüzyetmişbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Muhittin AKKAYA oğlu 57157470354 T.C. kimlik numaralı Nafi AKKAYA’ya satışının yapılmasına.

67.İlçemiz tapuda Cumhuriyet mevcut Ertuğrul Gazi Mahallesi  Öğretmenler Caddesi 526 ada 23 nolu parselde kayıtlı 1287,20 m2’lik taşınmazın 1223/43523 (36,17) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 21350/130569 (210,48) m²’lik  hissesi Şehri oğlu Salim ERTEKİN adına, 10675/130569 (105,24) m2’lik hissesi Salim oğlu Nihat ERTEKİN adına, 10675/130569 (105,24) m2’lik hissesi Salim oğlu Nejat ERTEKİN adına, 7200/43523 (212,94) m2’lik hissesi Recep oğlu İsmet KÖYBAŞI adına, 7200/43523 (212,94) m2’lik hissesi Recep oğlu Mehmet KÖYBAŞI adına, 41000/130569 (404,19) m2’lik hissesi Mehmet oğlu Celalettin GÜREL adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Ertuğrul Gazi Mahallesi Öğretmenler Caddesine cephe aldığından, tapuda Cumhuriyet mevcut Ertuğrul Gazi Mahallesi Öğretmenler Caddesi 526 ada 23 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 1223/43523 (36,17) m²’lik kısmının, m2’sinin 350,00(üçyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Salim ERTEKİN oğlu 35504191862 T.C. kimlik numaralı Nejat ERTEKİN’e satışının yapılmasına.

68.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 4 ada 4 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

69.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 1150 ada 7 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

70.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 417 ada 112 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

71.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 222 ada 5 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

72.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 880 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller ile 887 ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında mevcut uygulama imar planı ve parselasyon planının uyumsuzluğu nedeniyle ihdas ve yola terk alanları çıkmaktadır. Bu uyumsuzluğu gidermek amacıyla, İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 880 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller ile 887 ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin plan hükümlerinin genel hükümleri 7. Maddesi gereği imar uygulamalarında mevcut yapılaşma ve kadastral yapıya uyulması zorunluluğu durumunda 3 metreye kadar olan değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılmasına ve bu işlemleri yapmak üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesine.

73.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 269 ada 1, 2 ve 3 nolu parsel ile ilgili 10.10.2017 tarih ve 279 numaralı Encümen kararı alınmış ve 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılarak 27/11/2017 tarih ve 279 sayılı karar ile askıdan indirilip onay kararı alınmıştır. Ancak 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas kararından bahsedilmemiş olup, 269 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde ihdas işleminin yapılması için; düzenleme sahası içinde kalan kapanan kadastro yollarından ihdas edilecek parçaların 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilerek, ihdas edilen parçaların tamamının D.O.P da kullanılmasına (kamusal alanda), D.O.P oranından artan kısmın (D.O.P sıfıra düştüğü halde halen kalan miktar varsa) Belediyemiz adına parsel olarak tescil edilmesinde sakınca olmayıp, ek Encümen kararına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle ekte sunulan projeye göre; İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi 269 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi gereğince ihdasının yapılmasına.

74.İlçemiz Erek Mahallesi Kantar Sokak 419 ada 96 nolu parselde kayıtlı 519,16 m2’lik taşınmazın 343/55422 (3,21) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 55079/55422 (515,94) m²’lik  hissesi Nurhan oğlu Burhan GÜNER adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Erek Mahallesi Kantar Sokağa cephe aldığından, Erek Mahallesi Kantar Sokak 419 ada 96 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 343/55422 (3,21) m²’lik kısmının m2’sinin 100,00 (yüzTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Nurhan oğlu 52645620358 T.C. kimlik numaralı Burhan GÜNER’e satışının yapılmasına.

75.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sevgi Sokak 613 ada 6 nolu parselde kayıtlı 267,00 m²’lik taşınmazın 23/267 (23,00) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 10/267 (10,00) m²’lik hissesi Halil oğlu Hami KIRIMCA adına, 7/267 (7,00) m²’lik hissesi Mustafa oğlu Hasan KAYA adına, 2/267 (2,00)  m²’lik hissesi Ömer kızı Nefise ÖZALP adına, 106/267 (106,00) m²’lik hissesi Mustafa oğlu Seyfettin UÇAR adına, 4/89 (12,00) m²’lik hissesi Bekir kızı Zürbiye KIRIMCA, Ahmet oğlu Murat KIRIMCA, Ahmet oğlu Mesut KIRIMCA, Ahmet kızı Ayfer BAŞ adlarına ve 107/267 (107,00) m²’lik hissesi Mustafa oğlu 59344397666 T.C. kimlik numaralı Sadi UÇAR adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sevgi Sokağa cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sevgi Sokak 613 ada 6 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 23/267 (23,00) m²’lik kısmının m2’sinin 300,00 (üçyüzTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Mustafa oğlu 59344397666 T.C. kimlik numaralı Sadi UÇAR’a satışının yapılmasına.

76.İlçemiz Erek Mahallesi İlkay Sokak 598 ada 144 nolu parselde kayıtlı 280,81 m²’lik taşınmazın 9437/64785 (40,90) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 27674/64785 (119,95) m²’lik  hissesi Dursun oğlu Hasbi TOPAL ve 27674/64785 (119,95) m²’lik  hissesi Dursun oğlu Emin TOPAL adına kayıtlı olduğu, yine Erek Mahallesi İlkay Sokak 598 ada 143 nolu parselde kayıtlı 338,52 m²’lik taşınmaz 9437/64785 (49,31) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 27674/64785 (144,60) Dursun oğlu Hasbi TOPAL ve 27674/64785 (144,60) m²’lik  hissesi Dursun oğlu Emin TOPAL adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen parsellerdeki Belediyemiz hisseleri müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve söz konusu taşınmazlar Erek Mahallesi İlkay Sokağa cephe aldığından, Erek Mahallesi İlkay Sokak 598 ada 144 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 9437/64785 (40,90) m²’lik kısmının m2’sinin 65,00 (altmışbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Dursun oğlu 47977776576 T.C. kimlik numaralı Hasbi TOPAL’a ve Dursun oğlu 47980776402 T.C. kimlik numaralı Emin TOPAL’a eşit oranda satışının yapılmasına, yine Erek Mahallesi İlkay Sokak 598 ada 143 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 9437/64785 (49,31) m²’lik kısmının m2’sinin 65,00 (altmışbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Dursun oğlu 47977776576 T.C. kimlik numaralı Hasbi TOPAL’a ve Dursun oğlu 47980776402 T.C. kimlik numaralı Emin TOPAL’a eşit oranda satışının yapılmasına.

77.İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi Meteoroloji Sokak 174 ada 96 nolu parselde kayıtlı 964,23 m²’lik taşınmazın 14711/96423 (147,11) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 81712/96423 (817,12) m²’lik  hissesi Mehmet oğlu Selami KÖKÇÜ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi Meteoroloji Sokağa cephe aldığından, tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi Meteoroloji Sokak 174 ada 96 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 14711/96423 (147,11) m²’lik kısmının m2’sinin 300,00 (üçyüzTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Mehmet oğlu 19100738324 T.C. kimlik numaralı Selami KÖKÇÜ’ye satışının yapılmasına.

78.İlçemiz tapuda Batı mevcut Yunus Emre Mahallesi Aytaç Caddesi 572 ada 343 nolu parselde kayıtlı 323,12 m²’lik taşınmazın 736/32313 (7,36) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 31577/32313 (315,76) m²’lik  hissesi Mehmet oğlu Mustafa ARSLAN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Yunus Emre Mahallesi Aytaç Caddesine cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Yunus Emre Mahallesi Aytaç Caddesi 572 ada 343 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 736/32313 (7,36) m²’lik kısmının m2’sinin 150,00 (yüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Mehmet oğlu 49786715388 T.C. kimlik numaralı Mustafa ARSLAN’a satışının yapılmasına.

79.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi 618 ada 10 nolu parselde kayıtlı 370,00 m²’lik taşınmazın 6/370 (6,00) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 364/370 (364,00) m²’lik  hissesi Ahmet kızı Şaziye ŞAHİN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesine cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi 618 ada 10 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 6/370 (6,00) m²’lik kısmının m2’sinin 300,00 (üçyüzTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Ahmet kızı 65785182136 T.C. kimlik numaralı Şaziye ŞAHİN’e satışının yapılmasına.

80.İlçemiz tapuda Gazi Paşa mevcut İsmet Paşa Mahallesi Dik Sokak 1018 ada 10 nolu parselde kayıtlı 474,77 m²’lik taşınmazın 17809/47477 (178,09) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 29668/47477 (296,68) m²’lik  hissesi Hüseyin oğlu Bedrettin ÖZTÜRK adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve İsmet Paşa Mahallesi Dik Sokağa cephe aldığından, tapuda Gazi Paşa mevcut İsmet Paşa Mahallesi Dik Sokak 1018 ada 10 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 17809/47477 (178,09) m²’lik kısmının m2’sinin 78,30 (yetmişsekizTL,otuzkr.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hüseyin oğlu 23321598384 T.C. kimlik numaralı Bedrettin ÖZTÜRK’e satışının yapılmasına.

81.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 271 ada 111 nolu parselin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesine göre satın alma usulü ile kamulaştırma kararı alınmasına.

82.İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi Bahçelievler Sokak 16 dış kapı numaralı 264 ada 7 parselde bulunan mevcut yapıya ek 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı ruhsatsız yaklaşık 40m2 ilave inşaat yapıldığı tespit edilmiş olup inşaatı 02.01.2018 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur.15.01.2018 tarih ve 12 numaralı Encümen Kararına istinaden 4.463,89(dörtbindörtyüzaltmışüçTL,seksendokuzkr.) para cezası verilmesine ve inşaatın yıktırılmasına karar verilmiştir.

 Ruhsatsız olarak yapılan inşaat, 15.01.2018 tarih ve 12 numaralı Encümen Kararına istinaden Belediyemizce yıkılarak yasal hale getirilmiştir.Ancak inşaat sahibi Levent Avcı Belediyemize müracaat ederek %60 seviyesinde olan ruhsatsız kaçak inşaatının yasal hale getirildiğini ve verilen para cezasını ödemekte de güçlük çektiğini belirtmiş ve indirime gidilmesi talebinde bulunmuştur. Konu Encümenimizce yeniden değerlendirilmiş olup %60 seviyesinde olan ruhsatsız inşaat hakkında daha önce verilen para cezasında indirime gidilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.Maddesine istinaden 2.678,34 (ikibinaltıyüzyetmişsekizTL,otuzdörtkr.) para cezası verilmesine.

83.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 364 ada 27, 36, 37, 38 ve 52 nolu parsellerde Belediye Encümeninin 02.01.2018 tarih ve 5 numaralı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesi ile 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

84.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 549 ada 1 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

85.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 4 ada 9 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

86.İlçemiz tapuda Alacabal Mahallesi 547 ada 7 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçaların maliki adına parsel, C ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

87.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 604 ada 6 ve 7 nolu parsellerini, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

88.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parsellerin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parseller ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C, D ve E olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen D ve E parçalarının maliki adına parsel, C ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

89.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 698 ada 7 ve 8 nolu parsellerini, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.   

90.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 297 ada 102 ve 126 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın ise B, C ve D olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C nolu parçaların maliki adına parsel, D nolu parçanın ise yol olarak kamu yararına bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

91.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 435 ada 26 nolu parselde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarıda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2- Uygulama (Düzenleme) sınırının onaylanmasına,3- Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,4-Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,5-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,6-İhdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,7-3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’ un kesinleşmesine ve ilanına,8-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 435 ada 26 nolu parselde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

92.İlçemiz Kuruçay Mahallesi Karacaoğlan Caddesi 93 dış kapı numaralı 259 ada 20 parselde bulunan mevcut yapıya ek 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı ruhsatsız yaklaşık 90 m2 ilave inşaat yapıldığı tespit edilmiş olup inşaatı 17.07.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur.07.08.2017 tarih ve 221 numaralı Encümen Kararına istinaden 16.218,86(onaltıbinikiyüzonsekizTL,seksenaltıkr.) para cezası verilmesine ve inşaatın yıktırılmasına karar verilmiştir.Ancak inşaat sahibi Mürsel SOYMAZ Belediyemize müracaat ederek %60 seviyesinde olan ruhsatsız kaçak inşaatına verilen para cezasını ödemekte güçlük çektiğini belirtmiş ve indirime gidilmesi talebinde bulunmuştur. Konu Encümenimizce yeniden değerlendirilmiş olup %60 seviyesinde olan ruhsatsız inşaat hakkında daha önce verilen para cezasında indirime gidilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.Maddesine istinaden 5.478,41 (beşbindörtyüzyetmişsekizTL,kırkbirkr.) para cezası verilmesine.

93.tapuda Tepe Mahallesi 1176 ada 1 nolu parselin ifrazının yapılması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince uygun görülmemiştir.

94.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 368 ada 11 nolu parselin, ekli imar uygulaması dosyasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmemiştir.

95.İlçemiz Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokak 618 ada 21 nolu parselde kayıtlı 262,00 m²’lik taşınmazın 8/262 (8,00) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 254/262 (254,00) m²’lik  hissesi Haşim oğlu Metin SÖNMEZ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokağa cephe aldığından, İlçemiz Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokak 618 ada 21 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 8/262 (8,00) m²’lik kısmının m2’sinin 300,00 (üçyüzTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Haşim oğlu 58321431782 T.C. kimlik numaralı Metin SÖNMEZ’e satışının yapılmasına.

96.İlçemiz Batı mevcut İsmet Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi 1038 ada 9 nolu parselde kayıtlı 578,67 m²’lik taşınmazın 20996/57867 (209,96) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 36871/57867 (368,71) m²’lik  hissesi Ahmet oğlu Salahattin ŞENOL adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve İsmet Paşa Mahallesi Barbaros Caddesine cephe aldığından, tapuda Batı mevcut İsmet Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi 1038 ada 9 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 20996/57867 (209,96) m²’lik kısmının m2’sinin 120,00 (yüzyirmiTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Ahmet oğlu 12344963866 T.C. kimlik numaralı Salahattin ŞENOL’a satışının yapılmasına.

97.İlçemiz Tepe mevcut Mimar Sinan Mahallesi Esen Sokak 1154 ada 38 nolu parselde kayıtlı 343,28 m²’lik taşınmazın 1383/34328 (13,83) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 32945/34328 (329,45) m²’lik  hissesi Süleyman oğlu İlvan NİŞANCI adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mimar Sinan Mahallesi Esen Sokağa cephe aldığından, tapuda Tepe mevcut Mimar Sinan Mahallesi Esen Sokak 1154 ada 38 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 1383/34328 (13,83) m²’lik kısmının m2’sinin 175,00 (yüzyetmişbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Süleyman oğlu 45778849338 T.C. kimlik numaralı İlvan NİŞANCI’ya satışının yapılmasına.

 98.İlçemiz Gazi Paşa mevcut İsmet Paşa Mahallesi Dik Sokak 1018 ada 11 nolu parselde kayıtlı 255,24 m²’lik taşınmazın 16692/25524 (166,92) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 736/2127 (88,32) m²’lik  hissesi Hüseyin oğlu Bedrettin ÖZTÜRK adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve İsmet Paşa Mahallesi Dik Sokağa cephe aldığından, tapuda Gazi Paşa mevcut İsmet Paşa Mahallesi Dik Sokak 1018 ada 11 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 16692/25524 (166,92) m²’lik kısmının m2’sinin 78,30 (yetmişsekizTL,otuzkr.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hüseyin oğlu 23321598384 T.C. kimlik numaralı Bedrettin ÖZTÜRK’e satışının yapılmasına.

99.İlçemiz Kurtuluş mevcut Yunus Emre Mahallesi Çiğdem Sokak 768 ada 10 nolu parselde kayıtlı 242,02 m²’lik taşınmazın 269/400 (162,76) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 786/2400 (79,26) m²’lik  hissesi Memet oğlu Hasan BULUT adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Yunus Emre Mahallesi Çiğdem Sokağa cephe aldığından, tapuda Kurtuluş mevcut Yunus Emre Mahallesi Çiğdem Sokak 768 ada 10 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 269/400 (162,76) m²’lik kısmının m2’sinin 217,00 (ikiyüzonyediTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Memet oğlu 38237101252 T.C. kimlik numaralı Hasan BULUT’a satışının yapılmasına.

 100.İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 196 ada 22 nolu parselde kayıtlı 571,40 m²’lik taşınmazın 38094/57140 (380,94) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 19046/57140 (190,46) m²’lik  hissesi Abdul oğlu Hacı Arif KILINÇ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kazım Karabekir Caddesine cephe aldığından, tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 196 ada 22 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 38094/57140 (380,94) m²’lik kısmının m2’sinin 350,00 (üçyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Abdül oğlu 27815448278 T.C. kimlik numaralı Hacı Arif KILINÇ’a satışının yapılmasına.

  

Oluşturulma Tarihi : 02.03.2018