Encümen Kararları (2018 Mart)

101.Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi 203 ada 51 nolu parsel üzerinde bulunan kafenin işletilmesinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine.

102.Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi 203 ada 49 nolu parsel üzerinde bulunan restoranın işletilmesinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine.

103.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 216 ada 28 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

104.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 290 ada 338 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

105.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 387 ada 132 ve 133 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

106.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 402 ada 16 nolu parsellerin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 402 ada 16 nolu parseller ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C, D ve E olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen C ve D parçalarının maliki adına parsel, E ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

107.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 419 ada 83, 84, 85, 86  ve 87  nolu parsellerde Belediye Encümeninin 30.01.2018 tarih ve 38 numaralı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına,

108.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 290 ada 19 nolu parsellerde Belediye Encümeninin 30.01.2018 tarih ve 39 numaralı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına,

109.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 222 ada 5 nolu parsel ile ilgili 12.02.2018 tarih ve 71 numaralı Encümen kararı ile 222 ada 5 nolu parselin A ve B olarak 2 parçaya ifraz edilmesi için karar alınmıştır. İfraz sonucunda oluşacak her iki parselinde cinsinin Ahşap Dükkan olabilmesi için, ek Encümen kararına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 3194 sayılı İmar Kanununa göre ifraz edilen A ve B parsellerinin cinsinin Ahşap Dükkan olarak yazılmasına.

110.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 264 ada 7 ve 59 nolu parsel ile ilgili 03.04.2017 tarih ve 73 numaralı Encümen kararı alınmış ve 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılarak 26.09.2017 tarih ve 258 sayılı karar ile askıdan indirilip onay kararı alınmıştır. Ancak 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas kararından bahsedilmemiş olup, 264 ada 7 ve 59 nolu parsellerde ihdas işleminin yapılması için; düzenleme sahası içinde kalan kapanan kadastro yollarından ihdas edilecek parçaların 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilerek, ihdas edilen parçaların tamamının D.O.P da kullanılmasına (kamusal alanda), D.O.P oranından artan kısmın (D.O.P sıfıra düştüğü halde halen kalan miktar varsa) Belediyemiz adına parsel olarak tescil edilmesinde sakınca olmayıp, ek Encümen kararına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle ekte sunulan projeye göre; İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 264 ada 7 ve 59 nolu parsellerin 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi gereğince ihdasının yapılmasına. 

111.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 427 ada 1, 21, 30, 31 ve 32 nolu parseller ile 440 ada 38, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ve 82 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarıda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2-Düzenleme sahası içinde kalan kapanan kadastro yollarından ihdas edilecek parçaların 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilerek, ihdas edilen parçaların tamamının D.O.P. da kullanılmasına (kamusal alanda), D.O.P. oranından artan kısmın (D.O.P. sıfıra düştüğü halde halen kalan miktar varsa) belediyesi adına parsel olarak tescil edilmesine,3- Uygulama (Düzenleme) sınırının onaylanmasına,4- Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,5-Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,6-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,7-ihdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,8-3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’ un kesinleşmesine ve ilanına,9-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 427 ada 1, 21, 30, 31 ve 32 nolu parseller ile 440 ada 38, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ve 82 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına. 

112.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi 186 ada 187 nolu parseldeki taşınmaza Belediyemizce 29.12.2006 tarihli 2006-131 no ile yapı ruhsatı düzenlenmiş olup; proje ve eklerinde 380 m2 olan inşaat mahaline Hüseyin ÇOBAN tarafından 414 m2 olarak inşaat yapılmıştır. Hüseyin ÇOBAN dilekçesi ile 414 m2 olarak yapmış olduğu inşaatına yeniden ruhsat verilmesini talep etmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 34 m² ruhsatsız kaçak inşaat yaptığı tespit edilmiş ve gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek,Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi 186 ada 187 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Hüseyin ÇOBAN tarafından yapılan yaklaşık 34 m2’lik  kaçak inşaatının ruhsatlandırılacağından 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden 1.149,79 (binyüzkırkdokuzTL,yetmişdokuzkr.) para cezası verilmesine ve inşaatının ruhsatlandırılmasına.

113.İlçemiz Erek Mahallesi Oğuzlar Caddesi 24 dış kapı numaralı 959 ada 8 nolu parselde bulunan mevcutta tek katlı olan ruhsatsız yapıya toplamda 2 kat olarak yapı ruhsatı almak istenilmektedir. Hamide ASLAN dilekçesi ile yapmış olduğu inşaatına ruhsat verilmesini talep etmiştir.Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, İlçemiz Erek mahallesi Oğuzlar Caddesi 24 dış kapı numaralı 959 ada 8 nolu parselde bulunan mevcutta tek katlı olan ruhsatsız yapıya toplamda iki kat olarak yapı ruhsatı verilebilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi gereği 6.722.89 (altıbinyediyüzyirmiki TL,seksendokuzkr) para cezası verilerek 101,5 m2’lik inşaatı için yapı ruhsatı verilmesine.

114.İlçemiz tapuda Kızılay Mahallesi 50 ada 16 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

115.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 499 ada 1 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D, E. F, G, H, I, J ve K olarak 11 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B, C, D, E, F, G, H, I, J ve K parçalarının malikleri adına parsel, A ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

116.İlçemiz tapuda Kızılay Mahallesi 50 ada 28 ve 29 nolu parsellerini, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

117.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 409 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 80, 95, 96 ve 97 nolu parseller, 412 ada 98, 106, 107, 108 ve 109 nolu parseller, 598 ada 1, 2, 7, 8, 9, 10, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125 ve 126 nolu parseller ile 605 ada 1 nolu parselde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarıda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2-Düzenleme sahası içerisinde kalan ve kapanan kadastro yollarından ihdas edilen; Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 045 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 598 ada 1 nolu parselin kuzey batısında kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 046 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 409 ada 15, 16 ve 17 nolu parsellerin güneyinde kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 047 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 412 ada 109 nolu parselin kuzeyinde kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 048 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 409 ada 38 nolu parselin güneyinde kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 049 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 598 ada 8 nolu parselin kuzey batısında kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 050 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 598 ada 8 ve 9 nolu parsellerin güneyinde kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 051 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 409 ada 48 ve 49 nolu parsellerin güneyinde kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 052 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 598 ada 114 ve 115 nolu parsellerin doğusunda kalan ve A ile gösterine alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 053 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 598 ada 113, 114, 115, 116, 124, 125 ve 126 nolu parsellerin batısında kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 054 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 412 ada 109  nolu parselin doğusunda ve 412 ada 98 nolu parselin ise kuzeyinde kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 055 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 598 ada 109 ve 110 nolu parsellerin kuzeyinde kalan ve 409 ada 80, 56, 57 ve 23 nolu parsellerin güneyinde kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 056 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 605 ada 1 nolu parselin güneyinde kalan ve 598 ada 90 nolu parselin kuzeyinde kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 057 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 598 ada 117 ve 118 nolu parsellerin güneyinde kalan ve 605 ada 1 nolu parselin ise kuzeyinde kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 058 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 598 ada 120 nolu parselin güneyinde kalan ve 598 ada 87 nolu parselin kuzeyinde kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 059 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 598 ada 113 ve 114 nolu parsellerin kuzeyinde kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 060 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 598 ada 86 ve 89  nolu parsellerin batısında kalan ve A ile gösterilen alanın, Belediye Encümenince alınan 30/01/2018 tarih ve 061 sayılı kararı ile İlçemiz Erek Mahallesi 409 ada 16 nolu parselin doğusunda kalan ve A ile gösterilen alanın, 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilerek, ihdas edilen parçaların belediyesi adına tescil edilmesine,3- Uygulama (Düzenleme) sınırının onaylanmasına,4- Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,5-Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,6-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,7-İhdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,8-3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’ un kesinleşmesine ve ilanına,9-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 409 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 80, 95, 96 ve 97 nolu parseller, 412 ada 98, 106, 107, 108 ve 109 nolu parseller, 598 ada 1, 2, 7, 8, 9, 10, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125 ve 126 nolu parseller ile 605 ada 1 nolu parselde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Ek-1 Maddesi ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

118.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi 227 ada 8 nolu parselde bulunan mevcut yapı üzerine Raşit GÖLBAŞI tarafından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 48 m² ruhsatsız kaçak inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 10.01.2018 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Durdurulan inşaatta mühür fekki yapılmış olup gerekli işlemlerin yapılamasına ilişkin teklif incelenerek,Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi 227 ada 8 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Raşit GÖLBAŞI tarafından yapılan yaklaşık 48 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden 7.629,20(yedibinaltıyüzyirmidokuzTL,yirmikr.) para cezası verilmesine ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden yaklaşık 48 m2’lik ruhsatsız  kaçak inşaatının yıktırılmasına.

119.İlçemiz Erek Mahallesi Mercan Sokak 412 ada 139 nolu parselde kayıtlı 244,93 m²’lik taşınmazın 237/2400 (24,19) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 2163/2400 (220,74) m²’lik  hissesi Hüseyin oğlu Selahattin DEMİROĞLU adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Erek Mahallesi Mercan Sokağa cephe aldığından, Erek Mahallesi Mercan Sokak 412 ada 139 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 237/2400 (24,19) m²’lik kısmının m2’sinin 100,00 (yüzTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hüseyin oğlu 47488792874 T.C. kimlik numaralı Selahattin DEMİROĞLU’na satışının yapılmasına.

120.İlçemiz tapuda Gündoğdu mevcut Ziya Gökalp Mahallesi Osman Gazi Caddesi 1131 ada 1 nolu parselde kayıtlı 387,20 m²’lik taşınmazın 3977/38720 (39,77) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 34743/38720 (347,43) m²’lik  hissesi Sefer oğlu Şakir ARSLANTOP adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve ilçemiz tapuda Gündoğdu mevcut Ziya Gökalp Mahallesi Osman Gazi Caddesi 1131 ada 1 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 3977/38720 (39,77) m²’lik kısmının m2’sinin 275,00 (ikiyüzyetmişbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Sefer oğlu 70282032600 T.C. kimlik numaralı Şakir ARSLANTOP’a satışının yapılmasına.

121.İlçemiz Gündoğdu Mahallesi Fatih Caddesinde bulunan Şenol Yapı İnşaat’a ait 26597 abone nolu inşaatta sayaçtan önce kaçak su bağlantısı yapıldığı ve kullanıldığı su tahakkuk personeli tarafından 16.03.2018 tarihinde tespit edilmiştir.Şenol Yapı İnşaat’a ait 26597 abone nolu inşaatta sayaçtan önce kaçak su bağlantısı yapıldığı ve kullanıldığı tespit edildiğinden, Şenol Yapı İnşaat’a gerekli cezanın verilmesine ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek;Belediye Meclisinin, 07.12.2017 tarih ve 108 numaralı kararı ile alınan, 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi 25. Maddesinin B) Fıkrasının 18.Bendi gereğince, Şenol Yapı İnşaat’dan 5.000,00 (beşbinTL.) para cezasının tahsil edilmesine.

122.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi No:3 adresinde bulunan Korkmaz İnşaata ait inşaatta su sayacının yerinde olmadığı, sayaçtan önce kaçak su bağlantısı yapıldığı ve kullanıldığı su tahakkuk personeli tarafından 16.03.2018 tarihinde tespit edilmiştir.Korkmaz İnşaata ait inşaatta sayacın yerinde olmadığı, sayaçtan önce kaçak su bağlantısı yapıldığı ve kullanıldığı tespit edildiğinden, Korkmaz İnşaata gerekli cezanın verilmesine ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek;Belediye Meclisinin, 07.12.2017 tarih ve 108 numaralı kararı ile alınan, 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi 25. Maddesinin B) Fıkrasının 18.Bendi gereğince, Korkmaz İnşaat’dan 5.000,00 (beşbinTL.) para cezasının tahsil edilmesine.

123.İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi Erek ve Samsun Caddeleri 126 ada 9 nolu parselde üzerinde bulunan mülkiyeti Erbaa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Erbaa Spor Tesisleri Kampüsü içinde Belediyemizce açılması planlanan içme suyu sondaj kuyusu ile ilgili hazırlanan 9 maddelik protokolun Erbaa Belediyesi ve Erbaa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında imzalanarak 5393 Sayılı Yasanın 34.Maddesinin i)Bendi gereğince yürürlüğe konulmasına.

124.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 760 ada 5 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

125.İlçemiz tapuda Kızılay Mahallesi 117 ada 4 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

126.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 845 ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

127.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 284 ada 202 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçalarının maliki adına parsel olarak ifrazının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

128.İlçemiz tapuda Evyaba Mahallesi 166 ada 25 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C ve D olarak 4 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçaların maliki adına arsa, C ile gösterilen parçanın imar dışı olduğu için maliki adına tarla, D ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

129.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 451 ada 8 ve 9 nolu parsellerin güneyinde kalan ve A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre Belediyemiz adına ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 451 ada 8 ve 9 nolu parseller ile B olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

130.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 422 ada 76 nolu parselin batısında kalan ve A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre Belediyemiz adına ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 422 ada 76 nolu parsel ile B olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

131.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 418 ada 1 nolu parselin, ekli imar uygulaması dosyasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmemiştir.

 132.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 769 ada 21 ve 24 nolu parsellerde Belediye Encümeninin 18.12.2017 tarih ve 360 numaralı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

133.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bütçesine 46600833062000 ekonomik kodlu “Gayrimenkul Alımları Kamulaştırması” bütçe kaleminin eklenerek, Belediyemiz yedek ödenek bütçesinden Gayrimenkul Alımları Kamulaştırması bütçesi alt kalemleri olan 466008330620005064190 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma giderleri bütçesine 750.000,00(yediyüzellibinTL.) ve 466008330620005064290 Diğer Arsa Alımları ve Kamulaştırma giderleri bütçesine 750.000,00(yediyüzellibinTL.) olmak üzere toplamda 1.500.000,00(birmilyonbeşyüzbinTL.) bütçenin, 08.03.2018 tarih ve 25 numaralı meclis kararı ile 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin d) Bendi gereğince aktarmasına.

134.İlçemiz Mevlana Mahallesi Hükümet Caddesinde bulunan Yalçınoğlu İnşaata(24545556938 TC. kimlik numaralı Sadettin YALÇIN) ait inşaatta sayaçtan önce kaçak su bağlantısı yapıldığı ve kullanıldığı su tahakkuk personeli tarafından 20.03.2018 tarihinde tespit edilmiştir.Yalçınoğlu İnşaata (24545556938 TC. kimlik numaralı Sadettin YALÇIN) ait inşaatta sayaçtan önce kaçak su bağlantısı yapıldığı ve kullanıldığı tespit edildiğinden, Yalçınoğlu İnşaata(24545556938 TC. kimlik numaralı Sadettin YALÇIN) gerekli cezanın verilmesine ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek;Belediye Meclisinin, 07.12.2017 tarih ve 108 numaralı kararı ile alınan, 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi 25. Maddesinin B) Fıkrasının 18.Bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.Maddesinin e) Bendi gereğince, Yalçınoğlu İnşaat’tan(24545556938 TC. kimlik numaralı Sadettin YALÇIN) 5.000,00 (beşbinTL.) para cezasının tahsil edilmesine.

135.Mülkiyeti Belediyemize ait olan Dere Mahallesi 100 ada 6 nolu parsel ile tapuda Kurtuluş mevcut Yunus Emre Mahallesi 175 ada 92, 93, 94 ve 95 nolu parsellerin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek satışının yapılmasına.

  

Oluşturulma Tarihi : 27.03.2018