Encümen Kararları (2018 Nisan)

136.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parseller ile ilgili 26.02.2018 tarih ve 88 numaralı Encümen kararı ile 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parsellerde ihdas, tevhid, ifraz ve yola terk kararı alınmış olup, konu parsellerde irtifak hakkı tesisi alınmadığından ek Encümen kararına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle;İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parsellerin ekli projede A olarak gösterilen parçanın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parsellerin B olarak tevhidine,  tevhid edilen B parçasının C, D ve E olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen D ve E parçalarının maliki adına parsel, ekli haritada gösterildiği gibi E parçası üzerinden D parçası lehine irtifak (geçiş hakkı) tesis edilmesine, C parçasının ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

137.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 435 ada 26 nolu parselde Belediye Encümeninin 26.02.2018 tarih ve 91 numaralı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

138.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 78 ada 31 ve 32 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

139.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 422 ada 53 ve 54 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.    

140.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 98 ada 13, 14, 15 ve 16 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

141.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 419 ada 83, 84, 85, 86 ve 87 nolu parsel ile ilgili 30.01.2018 tarih ve 38 numaralı Encümen kararı alınmış ve 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılarak 05.03.2018 tarih ve 107 sayılı karar ile askıdan indirilip onay kararı alınmıştır. Ancak 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas kararından bahsedilmemiş olup, 417 ada 83, 84, 85, 86 ve 87 nolu parsellerde ihdas işleminin yapılması için; düzenleme sahası içinde kalan kapanan kadastro yollarından ihdas edilecek parçaların 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilerek, ihdas edilen parçaların tamamının D.O.P da kullanılmasına (kamusal alanda), D.O.P oranından artan kısmın (D.O.P sıfıra düştüğü halde halen kalan miktar varsa) Belediyemiz adına parsel olarak tescil edilmesinde sakınca olmayıp, ek Encümen kararına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle ekte sunulan projeye göre; İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 419 ada 83, 84, 85, 86 ve 87 nolu parsellerin 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi gereğince ihdasının yapılmasına. 

142.İlçemiz tapuda Yeşilyurt Mahallesi 30 ada 11 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

143.İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü 115 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 36, 38, 40, 42 ve 44 nolu parseller,116 ada 1 ve 2 nolu parseller, 119 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 17 nolu parseller, 1030 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 1033 ada 1 nolu parsel, 0 ada 1091 parsel ve Evyaba Mahallesi 178 ada 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 112, 113, 122, 123, 124, 125, 127, 134 ve 143 nolu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarıda yazılı kadastro parsellerine uygulama şerhi verilmesine,2-Düzenleme sahası içinde kalan kapanan kadastro yollarından ihdas edilecek parçaların 2644 sayılı Tapu Kanununun 21, maddesine göre ihdas edilerek, ihdas edilen parçaların tamamının D.O.P. da kullanılmasına (kamusal alanda) , D.O.P. oranından artan kısmın (D.O.P. sıfıra düştüğü halde halen kalan miktar varsa) belediyesi adına tescil edilmesine,3-Uygulama ( Düzenleme) sınırının onaylanmasına,4-Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,5-Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,6-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,7-İhdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,8-3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’un kesinleşmesine ve ilanına,9-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü 115 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 36, 38, 40, 42 ve 44 nolu parseller,116 ada 1 ve 2 nolu parseller, 119 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 17 nolu parseller, 1030 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 1033 ada 1 nolu parsel, 0 ada 1091 parsel ve Evyaba Mahallesi 178 ada 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 112, 113, 122, 123, 124, 125, 127, 134 ve 143 nolu parsellerde yapılan 3194 sayılı İmar kanununun 18. Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

144.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 263 ada 10 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C parçaların maliki adına parsel, A ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

145.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 403 ada 3, 4, 5, 12, 15, 16, 17, 19, 20 ve 21 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarıda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2- Uygulama (Düzenleme) sınırının onaylanmasına,3- Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,4-Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,5-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,6-İhdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,7-3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’ un kesinleşmesine ve ilanına,8-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 403 ada 3, 4, 5, 12, 15, 16, 17, 19, 20 ve 21  nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

146.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan şehir içi minibüs hatlarının kira sözleşmesi 02.06.2018 tarihinde sona ereceğinden dolayı Belediyemizin gelir kaybına uğramaması için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi’nin e) Bendi, yine aynı yasanın 15. Maddesi’nin f) ve p) Bentleri ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği açık teklif ihale usulü ile 3 (üç) yıla kadar kiraya verilmesine,

147.İlçemiz Erek Mahallesi Sağlık Caddesi 1234 ada 7 nolu parselde kayıtlı 799,50 m²’lik taşınmazın 3463/13325 (207,78) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 9862/13325 (591,72) m²’lik  hissesi Ramiz oğlu Ayhan ATA adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Erek Mahallesi Sağlık Caddesine cephe aldığından, İlçemiz Erek Mahallesi Sağlık Caddesi 1234 ada 7 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 3463/13325 (207,78) m²’lik kısmının m2’sinin 100,00 (yüzTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Ramiz oğlu 23372595950 T.C. kimlik numaralı Ayhan ATA’ya satışının yapılmasına.

148.İlçemiz tapuda Batı Mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokak 618 ada 15 nolu parselde kayıtlı 255,00 m²’lik taşınmazın 16/255 (16,00) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 27/255 (27,00) m²’lik  hissesi Hasan oğlu Eşref BOZKURT adına ve 212/255 (212,00) m²’lik  hissesi Abdullah oğlu Ahmet BALCI adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokağa cephe aldığından, ilçemiz tapuda Batı Mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeker Sokak 618 ada 15 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 16/255 (16,00) m²’lik kısmının m2’sinin 350,00 (üçyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Abdullah oğlu 33269266658 T.C. kimlik numaralı Ahmet BALCI’ya satışının yapılmasına.

149.İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi 15 Temmuz Şehidi Astsubay Ömer Halisdemir  Bulvarı 32 ada 56 nolu parselde kayıtlı 938,74 m²’lik taşınmazın 511/8534 (56,21) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 8023/8534 (882,53) m²’lik  hissesi Hasan oğlu Cevdet ÖZGÜR adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Yeşilyurt Mahallesi 15 Temmuz Şehidi Astsubay Ömer Halisdemir Bulvarına cephe aldığından, İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi 15 Temmuz Şehidi Astsubay Ömer Halisdemir  Bulvarı 32 ada 56 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 511/8534 (56,21) m²’lik  kısmının m2’sinin 750,00 (yediyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hasan oğlu 19805714814 T.C. kimlik numaralı Cevdet ÖZGÜR’e satışının yapılmasına.

150.Belediyemiz yetki ve sorumluluk sahasında bulunan ilçemiz Ziya Gökalp Mahallesi Lavanta Sokak mevkiinde, halkın haberleşme alanının genişletilmesi, baz istasyonu kurulumunun halkımıza yapılan bir hizmet olması, cep telefonlarının belirtilen bölgede çekmemesi ve bu yönde vatandaşlardan gelen şikayetler ve yoğun talepler üzerine OHAL kapsamında vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için, belirtilen adreste mobil şebeke ve internet altyapısını sağlamak amacı ile geçici mobil baz istasyonunun Selçuk İletişim tarafından 09.04.2018 tarihinden başlamak üzere 1 yıllığına 2.000,00(ikibinTL.)peşin olarak tahsil edilerek kurulması Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunmakla;Gereğinin ifası için karar örneğinin ekleri ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

151.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 38 ada 11 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçalarının maliki adına parsel olarak ifrazının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

152.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 17 ada 4 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçalarının maliki adına parsel olarak ifrazının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

153.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 697 ada 9 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçalarının maliki adına parsel olarak ifrazının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

154.Belediyemizin Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğüne olan vergi borcuna karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi 154 ada 20 nolu parsel ile Yenimahalle Mahallesi 125 ada 2 nolu parselin bedel tespitleri yapılarak borca mahsup gelen kısmının 6183 Sayılı Yasanın Geçici 8. Maddesi ve Belediye Meclisince 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendine istinaden alınan 04.08.2016 tarih ve 085 numaralı kararı gereği, Hazineye verilmek üzere Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğü ile takas edilmesine.

155.İlçemiz Erek Mahallesi Sağlık Caddesi 1235 ada 4 nolu parselde kayıtlı 1002,30 m²’lik taşınmazın Belediyemize ait olan 7597/100230 (75,97) m²’lik  hissesini diğer hissedar  Hamdi oğlu 41255000636 T.C. kimlik numaralı Eyüp TÜRKYILMAZ Belediyemize müracaat ederek satın almak istediğini beyan etmiş ve 25.12.2017 tarih ve 366 numaralı Encümen kararı ile satış kararı alınmıştır.Ancak tapuda hisse değişikliklerinin olmasından dolayı satış işlemi yapılamamış olup yeniden incelenerek ilçemiz Erek Mahallesi Sağlık Caddesi 1235 ada 4 nolu parselin 9072/100230 (90,72) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 2279/10023 (227,90) m²’lik hissesi Hakkı kızı Fadime TÜRKYILMAZ adına, 7597/100230 (75,97) m²’lik hissesi Hamdi oğlu Kerim TÜRKYILMAZ adına, 1266/16705 (75,96) m²’lik hissesi Hamdi oğlu Hamit TÜRKYILMAZ adına, 1266/16705 (75,96) m²’lik hissesi Hamdi oğlu Yusuf TÜRKYILMAZ adına ve 15193/33410 (455,79) m²’lik hissesi Hamdi oğlu Eyüp TÜRKYILMAZ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Erek Mahallesi Sağlık Caddesine cephe alındığından, ilçemiz Erek Mahallesi Sağlık Caddesi 1235 ada 4 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 9072/100230 (90,72) m²’lik kısmının, m2’sinin 100,00 (yüzTL) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hamdi oğlu 41255000636 T.C. kimlik numaralı Eyüp TÜRKYILMAZ’a satışının yapılmasına.

156.Belediyemizin 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının Encümenimizce incelenmesi sonucunda;

            2017 Yılı Bütçesinin              : 151.516.645,00 TL

            Gelir Bölümünün Toplamı     : 56.592.580,43 TL

            Gider Bölümünün Toplamı    : 83.510.532,18 TL olduğu görüldüğünden;

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Encümenimizce incelenen, Belediyemizin 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının, kayıtlara ve mevzuata uygun olduğu tevsik edilmekle, 5393 Sayılı Yasanın 64. Maddesi gereğince, Mayıs ayı Meclis toplantısında görüşülüp onanması için, Belediye Meclisine sunulmasına.

157.Belediyemiz tarafından 2018 yılı içerisinde 16 Mayıs – 15 Haziran tarihleri arasında ramazan etkinlikleri yapılacaktır.Ramazan etkinlikleri programlarının hazırlanmasında ve görevlerin yürütülmesinde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent UZUN’ un başkanlığında, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü ve Temizlik İşleri Müdürünün tertip komitesi olarak görevlendirilmesine, ramazan etkinlikleri programları çerçevesinde etkinliklerin yapılması için etkinlik alanları oluşturulmasına, etkinlikler çerçevesinde program yapmak üzere konser, Kur’an tilaveti söyleşi için yerel ve ulusal düzeyde program yapan sanatçı, kari ve yazarların, Hacivat-Karagöz, meddah, animasyon ekiplerinin davet edilmesine ve bütün bu etkinliklerin ücretlerinin ödenmesine, programlarda kullanılmak üzere gerekli olan tüm malzeme ve ekipmanın (misafirlere ikram edilmek için yiyecek, içecek, gıda malzemeleri, hediyelik eşyalar vb.) satın alınmasına ve kiralanmasına, etkinlik alanlarında kullanılmak üzere masa, sandalye, tabure, sehpa, çay ve servis ekipmanları çadırlar, stantlar, minyatür stantlar, iş önlüğü ve kostümler vb. malzemelerin satın alınmasına ve kiralanmasına, ses, sahne, ışık, led ekran, protokol tribünü kiralanması ve ihtiyaç duyulanların imalatların yaptırılmasına, etkinliklerin halka duyurulması ve ilgili davetlerin yapılması için, afiş, raket, billboard, megalight, davetiye, bilgilendirme broşürleri, promosyon ürünler, etkinlik tanıtım ve program kitapçıkları yaptırılmasına, yerel ve ulusal yazılı ve görsel basına etkinliklerle ilgili ilan verilmesine, etkinliklerle ilgili çekim, program ve canlı yayınlar yaptırılmasına, etkinlik alanlarının uygun şekilde dizayn edilmesi ve süslenmesi, süsleme malzemelerinin temin edilmesi, pankart, platform, ışıklandırma, ışıklı ledli tabela ve gerekli tanıtım malzemeleriyle donatılmasına, yaptırılmasına ve kiralanmasına, programdaki katılımcıların ilimize gelen misafirlerin yol masrafları, konaklama ihtiyaçları ve yemek bedellerinin karşılanmasına, katılımcılara verilecek hediyelik eşya masrafları ile düzenlenecek her türlü etkinlikleri için gerekli olacak malzeme ve hizmet alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamında tertip komitesi aracılığı ile temin edilmesine ve tutar bedelinin ilgili bütçe tertibinden ödenmesine.  

158.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 175 ada 88 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçalarının Belediyemiz adına parsel olarak ifrazının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

159.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 380 ada 40 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçaların maliki adına parsel, C ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

160.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 377 ada 48 nolu parsel ile yine tapuda Erek Mahallesi 1179 ada 1 ve 4 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın ise B, C ve D olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B ve C nolu parçaların maliki adına parsel, D nolu parçanın ise yol olarak kamu yararına bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

161.İlçemiz tapuda Yenimahalle Mahallesi 116 ada 4 ve 38 nolu  parsellerin arasında kalan ve A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre Belediyemiz adına ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 116 ada 4, 5, 6, 7, 17, 19 ve 38 nolu parseller ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C, D, E,F ve G olarak 5 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen C parçasının maliki adına arsa, D, E, F ve G ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak, H parçasının ise kamu yararına park olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

162.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 427 ada 1, 21, 30, 31 ve 32 nolu parseller ile yine tapuda Erek Mahallesi 440 ada 38, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ve 82 nolu parsellerde Belediye Encümeninin 05.03.2018 tarih ve 111 numaralı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

163.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 409 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 80, 95, 96, 97 ve 98 nolu parseller, tapuda Erek Mahallesi 412 ada 98, 106, 107, 108 ve 109 nolu parseller, tapuda Erek Mahallesi 598 ada 1, 2, 7, 8, 9, 10, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125 ve 126 nolu parseller, tapuda Erek Mahallesi 605 ada 1 nolu parselde Belediye Encümeninin 12.03.2018 tarih ve 117 numaralı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

164.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 398 ada 1 nolu  parselin güneyinde kalan ve A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre Belediyemiz adına ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 398 ada 1 nolu parsel ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C, D, E ve F olarak 4 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen C ve D parçalarının yola terkine, E ile gösterilen parçanın parka terkine ve F ile gösterilen parçanın ise maliki adına arsa olarak terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

165.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 1189 ve 1 nolu adaların bulunduğu imar adasında mevcut uygulama imar planı ve parselasyon planının uyumsuzluğu nedeniyle ihdas ve yola terk alanları çıkmaktadır. Bu uyumsuzluğu gidermek amacıyla, İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 1189 ve 1 nolu adaların plan hükümlerinin genel hükümleri 7. Maddesi gereği imar uygulamalarında mevcut yapılaşma ve kadastral yapıya uyulması zorunluluğu durumunda 3 metreye kadar olan değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılmasına ve bu işlemleri yapmak üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesine.

 

               

  

Oluşturulma Tarihi : 14.05.2018