Encümen Kararları (2018 Mayıs)

166.İlçemiz Ertuğrul Gazi Mahallesi Çağrı Sokak No:25 adresinde bulunan 63292265724 TC. kimlik numaralı Cesarettin BULUT’a ait meskene sayaçtan önce kaçak su bağlantısı yapıldığı ve kullanıldığı su tahakkuk personeli tarafından 26.04.2018 tarihinde tespit edilmiştir.63292265724 TC. kimlik numaralı Cesarettin BULUT’a ait meskene sayaçtan önce kaçak su bağlantısı yapıldığı ve kullanıldığı tespit edildiğinden, 63292265724 TC. kimlik numaralı Cesarettin BULUT’a gerekli cezanın verilmesine ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek;Belediye Meclisinin, 07.12.2017 tarih ve 108 numaralı kararı ile alınan, 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi 25. Maddesinin B) Fıkrasının 18.Bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.Maddesinin e) Bendi gereğince, 63292265724 TC. kimlik numaralı Cesarettin BULUT’tan 5.000,00 (beşbinTL.) para cezasının tahsil edilmesine.

167.İlçemiz Erek Mahallesi Sağlık Caddesi 1235 ada 2 nolu parselde kayıtlı 877,38 m²’lik taşınmazın Belediyemize ait olan 3942/14623 (236,52) m²’lik  hissesini diğer hissedar  İsmet oğlu 31910311672 T.C. kimlik numaralı Mehmet TÜRKYILMAZ adına 20872296882 T.C. kimlik numaralı Ferhat TÜRKYILMAZ  Belediyemize müracaat ederek satın almak istediğini beyan etmiştir.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi Sağlık Caddesi 1235 ada 2 nolu parselde kayıtlı 877,38 m²’lik taşınmazın 3942/14623 (236,52) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 10681/14623 (213,62) m²’lik  hissesi İsmet kızı Emine YILMAZ adına, 10681/14623 (213,62) m²’lik hissesi İsmet oğlu Tuna TÜRKYILMAZ adına ve 10681/14623 (213,62) m²’lik  hissesi İsmet oğlu Mehmet TÜRKYILMAZ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Erek Mahallesi Sağlık Caddesine cephe alındığından, ilçemiz Erek Mahallesi Sağlık Caddesi 1235 ada 2 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 3942/14623 (236,52) m²’lik kısmının, m2’sinin 100,00 (yüzTL) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince İsmet oğlu 31910311672 T.C. kimlik numaralı Mehmet TÜRKYILMAZ’a satışının yapılmasına.

168.İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi Güvercin Sokak  1048 ada 2 nolu parselde kayıtlı 345,14 m²’lik taşınmazın 24971/34514 (249,71) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 1431/34514 (14,31) m²’lik  hissesi Hasan kızı Şerife KAYA adına, 2028/34514 (20,28) m²’lik  hissesi Hasan kızı Emine ÖZCAN adına, 2028/34514 (20,28) m²’lik  hissesi Hasan kızı Güler BAŞ adına, 2028/34514 (20,28) m²’lik  hissesi Hasan kızı Nefise KURT adına, 2028/34514 (20,28) m²’lik  hissesi Hasan oğlu Mustafa ERSAN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi Güvercin Sokağa cephe aldığından, İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi Güvercin Sokak  1048 ada 2 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 24971/34514 (249,71) m²’lik  kısmının m2’sinin 85,00 (seksenbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hasan oğlu 26849479920 T.C. kimlik numaralı Mustafa ERSAN’a satışının yapılmasına ve satış anında taşınmazın beyanlar hanesinde mevcut olan işgal şagil terkinin yapılmasına.

169.İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi Güvercin Sokak  1048 ada 3 nolu parselde kayıtlı 215,29 m²’lik taşınmazın 3895/21529 (38,95) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 2646/21529 (26,46) m²’lik  hissesi Hasan kızı Şerife KAYA adına, 3747/21529 (37,47) m²’lik  hissesi Hasan kızı Emine ÖZCAN adına, 3747/21529 (37,47) m²’lik  hissesi Hasan kızı Güler BAŞ adına, 3747/21529 (37,47) m²’lik  hissesi Hasan kızı Nefise KURT adına, 3747/21529 (37,47) m²’lik  hissesi Hasan oğlu Mustafa ERSAN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi Güvercin Sokağa cephe aldığından, İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi Güvercin Sokak  1048 ada 3 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 3895/21529 (38,95) m²’lik  kısmının m2’sinin 85,00 (seksenbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hasan oğlu 26849479920 T.C. kimlik numaralı Mustafa ERSAN’a satışının yapılmasına.

170.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 620 ada 20 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

171.İlçemiz tapuda Yenimahalle Mahallesi 116 ada 4, 5, 6, 7, 17, 19 ve 38 nolu parsellerin arasında kalan ve A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 116 ada 4, 5, 6, 7, 17, 19 ve 38 nolu parseller ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C, D, E, F, G ve H olarak 6 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen C ile gösterilen parçanın maliki adına arsa, D, E, F ve G ile gösterilen parçaların kamu yararına yola terkine, H ile gösterilen parçanın ise kamu yararına park olarak terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

172.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parseller ile ilgili 04.04.2018 tarih ve 136 numaralı Encümen kararı ile 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parsellerde  tevhid, ifraz, yola terki ve irtifak hakkı ile ilgili karar alınmış olup, konu parsellerde Tokat Kadastro Müdürlüğünün( Erbaa) 13/04/2018 tarih ve E.1032656 sayılı yazısında bahsi geçen D parçasının yola cephesinin olmadığından ek Encümen kararına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle;İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 122 ada 1, 2, 12 ve 19 parsellerin ve A olarak gösterilen parçanın tevhid, ifraz ve yola terk işlemleri planlanırken komşu olan Tepe Mahallesi 122 ada 18 parsele de 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre ileride yapılabilecek bina inşaatında parselin yeterli parsel derinliğine ulaşabilmesi için gerekli alanı sağlamak amacı ile yeni oluşturulan 122 ada D parçası bırakılmıştır. Fakat yeni oluşturulan D parçasının 18 parsele birleşene kadarki yol ihtiyacını karşılayabilmek için D parçası lehine E parçası aleyhine irtifak (geçiş hakkı) tesisi kurulması gerekmektedir. İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parsellerin ve A olarak gösterilen 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C, D ve E olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen D ve E parçalarının malikleri adına parsel, E parçası aleyhine D parçası lehine irtifak (geçit hakkı) tesisi edilmesine ve C parçasının kamu yararına bedelsiz olarak yola terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına ve ilçemiz tapuda Tepe Mahallesi 122 ada 1, 2, 12 ve 19 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Ek-1 Maddesi gereğince imar uygulaması yapılmasına.  

173.İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi 57 ada 2,3,4,5,6,7,15,16,17 nolu parsellerde, Belediye Encümeninin 12.12.2016 tarih ve 249 numaralı kararı ve yine 07.08.2017 tarih ve 219 numaralı kararı ile 3914 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapılarak tescil işlemleri tamamlanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunun arazi ve arsa düzenlemesine ait 18. Madde Uygulamasında “ Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, Belediye veya Valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz.” hükmünce tescili yapılan imar uygulama sahası içerisinde kalan ve kamu hizmetlerine ayrılan yapıların yıkımı için kamulaştırma yapılması gerekmektedir.Bu amaçla gerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile yolda kalan yapılar için gerekse de büyük bir kısmı yolda kalan ilçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 57 ada 1 nolu parsel için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesine göre satın alma usulü ile kamulaştırma kararı alınmasına.

174.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan şehir içi minibüs hatlarının işletilmesi işinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi’nin f) ve p) Bentleri ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği açık teklif ihale usulüyle şartnamelerinin tasdiki ile ihale edilerek 3 (üç) yıla kadar kiraya verilmesine.

175.Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi, Belediyemizce İlçemiz ve çevresinde TV ve Radyo yayını yapmak üzere yaptırılmış olan verici istasyonundan RTÜK’de kaydı bulunan ve yasal yayın izinli olan A Haber Radyo (88,8 Mhz) kanalından yayın yapmak için talepte bulunmuştur.Bu nedenle; Belediyemize ait olan verici istasyonundan Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketinin yayın yapılabilmesi için, 14.05.2018 tarihinden başlamak üzere 1 yıllığına 1.750,00 (binyediyüzelliTL.) peşin olarak tahsil edilerek kiraya verilmesi Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunmuştur.

176.İlçemiz Ahmet Yesevi Mahallesi Açelya Sokak 44 dış kapı numaralı 293 ada 289 nolu parselde bulunan mevcut tek katlı ruhsatlı yapı üzerine Gülhanım GÜNDOĞDU tarafından 58 m2 ilave bodrum inşaatı yapılmıştır. Gülhanım GÜNDOĞDU 26.04.2018 tarihli dilekçesi ile 58 m2 olarak yapmış olduğu ilave bodrum inşaatına yeniden ruhsat verilmesini talep etmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 58 m² ruhsatsız kaçak inşaat yaptığı tespit edilmiş ve gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek,Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçemiz Ahmet Yesevi Mahallesi Açelya Sokak 44 dış kapı numaralı 293 ada 289 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Gülhanım GÜNDOĞDU tarafından yapılan yaklaşık 58 m2’lik  kaçak inşaatının ruhsatlandırılacağından 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden 1.176,84 (binyüzyetmişaltıTL,seksendörtkr.) para cezası verilmesine ve inşaatının ruhsatlandırılmasına.

177.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 78 ada 29 ve 30 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

178.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 774 ada 1 ve 2 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

179.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 1189 ada 3 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçalarının maliki adına parsel olarak ifrazının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

180.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 980 ada 1 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçalarının maliki adına parsel olarak ifrazının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

181.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 209 ada 4 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D ve E olarak 5 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen C, D ve E parçaların maliki adına parsel, A ve B ile gösterilen parçaların ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

182.İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü 0 ada 1115 parsel mevcut Evyaba Mahallesi Avrasya Caddesi 55-59 dış kapı numarada bulunan mevcut yapı üzerine Hürüyet KURTGÖZ tarafından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 110 m² kat ilavesi inşaatı yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 08.05.2018 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Durdurulan inşaatta mühür fekki yapılmış olup gerekli işlemlerin yapılamasına ilişkin teklif incelenerek,Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçemiz tapuda Tosunlar Köyü 0 ada 1115 parsel mevcut Evyaba Mahallesi Avrasya Caddesi 55-59 dış kapı numarada bulunan mevcut yapı üzerine Hürüyet KURTGÖZ tarafından yapılan yaklaşık 110 m2’lik  kat ilavesi inşaatına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden 7.291,02(yedibinikiyüzdoksanbirTL,ikikr.) para cezası verilmesine ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden yaklaşık 110 m2’lik ruhsatsız kat ilavesi inşaatının yıktırılmasına.

183.İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Emek Sokak 6 dış kapı numaralı 387 ada 184 nolu parselde bulunan mevcutta tek katlı ruhsatlı yapı üzerine Yılmaz YILDIRAN tarafından yaklaşık 145 m2 ruhsatsız kat ilavesi inşaatı yaptığı tespit edilmiştir. İnşaat sahibi Yılmaz YILDIRAN 14.09.2015 tarihli dilekçesi ile yaklaşık 145 m2 ruhsatsız kat ilavesi inşaatına ruhsat verilmesini talep etmiştir. İlgilinin talebi üzerine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı bir şekilde yapıldığı tespit edilen kat ilavesi inşaatı için gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek,Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Emek Sokak 6 dış kapı numaralı 387 ada 184 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Yılmaz YILDIRAN tarafından yapılan yaklaşık 145 m2’lik ruhsatsız kat ilavesi inşaatının ruhsatlandırılacağından 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden 2.942,11(ikibindokuzyüzkırkikiTL,onbirkr.) para cezası verilmesine ve ruhsatsız kat ilavesi inşaatının ruhsatlandırılmasına.

184.İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü 115 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 36, 38, 40, 42 ve 44 nolu parseller, 116 ada 1 ve 2 nolu parseller, 119 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 17 nolu parseller, 1030 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 1033 ada 1 nolu parsel, 0 ada 1091 nolu parsel ve ilçemiz tapuda Evyaba Mahallesi 178 ada 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 112, 113, 122, 123, 124, 125, 127, 134 ve 143 nolu parsellerde Belediye Encümeninin 09.04.2018 tarih ve 143 numaralı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

185.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 403 ada 3, 4, 5, 12, 15, 16, 17, 19, 20 ve 21 nolu parsellerde Belediye Encümeninin 09.04.2018 tarih ve 145 numaralı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

186.Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 22 ada 2 nolu parselde bulunan Belediye binamızın bodrum katındaki 1 numaralı işyeri vasıflı 1203,00 m2’lik bağımsız bölümün işletilmesi işi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin e)Bendi gereği 10.05.2018 tarih ve 43 numaralı Meclis kararı ile 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi kararı alınmıştır. Alınan Meclis kararı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 59. Maddesinin d) Bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği açık teklif ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine.

187.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 875 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen A parçasının B, C ve D olarak 3 parçaya ifrazının 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri gereğince yapılmasına.

188.İlçemiz Ertuğrul Gazi Mahallesi Sağlık Caddesi 592 ada 8 nolu parselde bulunan, mevcutta akaryakıt istasyonu olarak kullanılan taşınmaz üzerine Hacer ALPASLAN tarafından 336 m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiştir. İnşaat sahibi Hacer ALPASLAN 09.04.2018 tarihli dilekçesi ile 336 m2’lik ruhsatsız inşaatına ruhsat verilmesini talep etmiştir. İlgilinin talebi üzerine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı bir şekilde yapıldığı tespit edilen inşaatı için gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek,Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçemiz Ertuğrul Gazi Mahallesi Sağlık Caddesi 592 ada 8 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Hacer ALPASLAN tarafından yapılan 336 m2’lik ruhsatsız inşaatının ruhsatlandırılacağından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden 34.087,90(otuzdörtbinseksenyediTL,doksankr.) para cezası verilmesine ve ruhsatsız inşaatının ruhsatlandırılmasına.

  

  

 

 

Oluşturulma Tarihi : 01.06.2018