Encümen Kararları (2018 Haziran)

189.Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Evyaba Mahallesi 168 ada 92 nolu parsel üzerinde kayıtlı arsa vasıflı gayrimenkulün 05.10.2017 tarih ve 93 numaralı Meclis kararı ile 4630566768 vergi numaralı horoztepesi inşaat taahhüt temizlik taşımacılık turizm petrol gıda besi bilişim organizasyon madencilik eğitim güvenlik matbaacılık sanayi ve ticaret limited şirketine devredilmesi kararı alınmıştır.Alınan Meclis kararına istinaden mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Evyaba Mahallesi 168 ada 92 nolu parsel üzerinde kayıtlı arsa vasıflı gayrimenkulün, 1.950.262,79 (birmilyondokuzyüzellibinikiyüzaltmışikiTL,yetmişdokuzkr.) bedel ile 4630566768 vergi numaralı horoztepesi inşaat taahhüt temizlik taşımacılık turizm petrol gıda besi bilişim organizasyon madencilik eğitim güvenlik matbaacılık sanayi ve ticaret limited şirketine devredilmesi uygun görülmüştür.

190.İlçemiz tapuda Kızılay Mahallesi 50 ada 5  nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçalarının maliki adına parsel olarak ifrazının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

191.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 288 ada 1 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D ve E olarak 5 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B, C, D ve E parçaların maliki adına parsel, A ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

192.İlçemiz Tepe Mahallesi 1241 ada 1 nolu parselde yapılması planlanan toplu konut projesi için tabii zemin ve yoldan kotlandırma yapılmak istenmektedir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. Bölümünün yapılaşmaya ilişkin hükümlerinin 12. Maddesinin ( Tabii Zeminden Kotlandırma) 3. Bendinde belirtilen “Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Ancak, yola nazaran 3.00 metreden yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının kotlandırmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde etüdü ve bunun ilgili idare encümenince kabulü ile yapılır.” hükümleri gereğince değerlendirilmiş olup;İlçemiz Tepe Mahallesi 1241 ada 1 nolu parsele tabii zemin ve yoldan kotlandırma yapılmasına.  

193.İlçemiz tapuda Dere Mahallesi 141 ada 19 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

194.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Erek Caddesi 451 ada 15 nolu parselde kayıtlı 786,04 m²’lik taşınmazın 341/78641 (3,41) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 78300/78641 (782,63) m²’lik  hissesi Durmuş oğlu Mevlüt ÜNAL adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Erek Caddesine cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Erek Caddesi 451 ada 15 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 341/78641 (3,41) m²’lik  kısmının m2’sinin 2.200,00 (ikibinikiyüzTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince 4620682684 vergi numaralı HF Megaron Yapı’ya satışının yapılmasına.

195.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akasya Sokak 708 ada 14 nolu parselde kayıtlı 209,28 m²’lik taşınmazın 5437/20928 (54,37) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 15491/20928 (154,91) m²’lik  hissesi İbrahim oğlu İbrahim GÖKÇE adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akasya Sokağa cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akasya Sokak 708 ada 14 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 5437/20928 (54,37) m²’lik  kısmının m2’sinin 350,00 (üçyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince İbrahim oğlu 12641953652 T.C. kimlik numaralı İbrahim GÖKÇE’ye satışının yapılmasına.

196.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Millet Sokak 620 ada 20 nolu parselde kayıtlı 289,70 m²’lik taşınmazın tamamının Erbaa Belediyesi adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki tamamı Erbaa Belediyesine ait olan hissenin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Millet Sokağa cephe aldığından, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Millet Sokak 620 ada 20 nolu parselde kayıtlı tamamı Erbaa Belediyesine ait 289,70  m²’lik taşınmazın m2’sinin 777,00 (yediyüzyetmişyediTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince 8900233905 vergi numaralı ÇAKIROĞLU GAYRIMENKUL YAPI İNŞAAT ve TİC.LTD.ŞTİ.’ye satışının yapılmasına.

197.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi Çay Kenarı Mevkii kavaklık niteliğindeki 498 ada 4 nolu 272,00 m2’lik kadastro parseli,1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde olup tamamı imar yolunda kalmaktadır. Belediyemizce, tamamı uygulama imar planında yol alanında kalan konu parselin yol ve altyapı gibi mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin sunulması amacıyla ve imar planının zeminde uygulanması için tamamının kamulaştırılması gerekmektedir.Konu Encümenimizce değerlendirilmiş olup ilçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 498 ada 4 nolu parselin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesine göre satın alma usulü ile kamulaştırma kararı alınmasına.

198.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 4 ada 13 ve 14 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

199.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi 148 dış kapı numaralı 20 ada 20 nolu parselde bulunan mevcut yapı üzerine Tahir YUMUŞAKKAYA tarafından 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 420 m2 ilave çatı katı inşaatı yaptığı tespit edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 2789 sayılı yazısı ve 28.10.2016 tarihli tutanak ile inşaat durdurulmuştur. Ruhsatsız olarak yapılan inşaat Belediyemizce verilen süreçte yasal hale getirilmemiş olup gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek,Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi 148 dış kapı numaralı 20 ada 20 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Tahir YUMUŞAKKAYA tarafından yapılan yaklaşık 420 m2’lik ilave kaçak inşaatına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden 69.438,32(altmışdokuzbindörtyüzotuzsekizTL,otuzikikr.) para cezası verilmesine ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden yaklaşık 420 m2’lik ruhsatsız çatı katı  inşaatının yıktırılmasına.  

    

Oluşturulma Tarihi : 09.07.2018