Encümen Kararları (2019 Mayıs)

115.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 790 ada 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsellerde Belediye Encümeninin 11.03.2019 tarih ve 74 numaralı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

116.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 288 ada 6 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli krokide A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 288 ada 6 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsel ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C, D, E, F, G ve H olarak 6 parçaya ifraz edilmesine, uygulama imar planında konut alanında kalan D, E, F, G ve H parçalarının maliki adına parsel, C ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

117.İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait Toptancı Meyve ve Sebze Hali 7 nolu işyerinin işletilmesi işinin kiraya verilmesi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği tahmini muhammen bedel üzerinden açık teklif ihale usulü ile 04.02.2019 tarihinde yapılmış ve Birer Gıda Oto Tekstil Medya ve Yapı San. Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalmış olup, 18.02.2019 tarihinde kesinleşen ihale kararı 26.03.2019 tarihinde sözleşmeye davet yazısı tebliğ edilmiş ancak Birer Gıda Oto Tekstil Medya ve Yapı San. Tic. Ltd. Şti. sözleşme yapmaktan vazgeçtiğinden dolayı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 83. ,84. ve 85. Maddeleri hükümleri uygulanması ve ihale dosyasında vermiş olduğu 648,00 TL’lik geçici teminatın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 54. Maddesine göre gelir kaydedilmesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. Maddesi gereğince ihalenin Encümen huzurunda görüşülerek iptal edilmesi uygun görülmüştür.

118.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 203 ada 21 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

119.İlçemiz tapuda Dere Mahallesi 1105 ada 1 ve 2 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.   

120.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 409 ada 115 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifraz edilerek, ifraz edilen A ve B parçalarının maliki adına parsel olarak ifrazının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

121.İlçemiz ile Karayaka Beldesi arasında yolcu taşımacılığı yapmakta olan S.S.9 Nolu Karayaka Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile Hüsamettin PALAZ adına kayıtlı Karayaka Halk Minibüsü unvanı ile yolcu taşımacılığı yapmakta olan minibüs hatlarının durak yeri olarak kullanmakta oldukları İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi üzerinde, Belediyemizce cadde ve çevre düzenlemesi yapılacağından ve trafik yoğunluğunun azaltılması sebebiyle durak yerlerinin Erbaa Otobüs Terminali olarak değişiklik yapılmıştır.Yapılan değişiklik ile ilgi yetkili kişilere tebliğ yapıldığı halde S.S.9 Nolu Karayaka Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı araçların belirlenen durak dışında yolcu indirip bindirdikleri Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tespit edilmiş olup farklı gün ve saatlerde karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.Maddesine istinaden cezai işlemlerin aşağıdaki şekilde uygulanması  uygun görülmüştür. 60 M 0825: 320,00 TL, 60 M 5116: 320,00 TL, 60 M 1892: 320,00 TL, 60 M 5025: 320,00 TL, 60 M 5025: 320,00 TL, 60 M 5025: 320,00 TL,

122.İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait Toptancı Meyve ve Sebze Hali 210/1 nolu işyerinin işletilmesi işinin kiraya verilmesi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği tahmini muhammen bedel üzerinden açık teklif ihale usulü ile 04.02.2019 tarihinde yapılmış ve Sinerji Organik Toprak Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalmış olup, 18.02.2019 tarihinde kesinleşen ihale kararı, 26.03.2019 tarihinde sözleşmeye davet yazısı tebliğ edilmiş ancak Sinerji Organik Toprak Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. sözleşme yapmaktan vazgeçtiğinden dolayı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 83. ,84. ve 85. Maddeleri hükümleri uygulanması ve ihale dosyasında vermiş olduğu 650,00 TL’lik geçici teminatın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 54. Maddesine göre gelir kaydedilmesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. Maddesi gereğince ihalenin Encümen huzurunda görüşülerek iptal edilmesi uygun görülmüştür.60 M 1892: 320,00 TL

123.Mali Hizmetler Müdürlüğünün, ödenek aktarılmasına ilişkin teklifi Encümenimizce incelenerek;Belediyemiz 2019 mali yılı 46 60 08 04 01 12 00 5096 101 kodlu yedek ödenek bütçesinden, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 46 60 08 04 01 12 00 5037 190 ekonomik kodlu Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları bütçesine, 250.000,00 (ikiyüzellibinTL.) bütçenin aktarılmasına.

124.İlçemiz ile Karayaka Beldesi arasında yolcu taşımacılığı yapmakta olan S.S.9 Nolu Karayaka Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile Hüsamettin PALAZ adına kayıtlı Karayaka Halk Minibüsü unvanı ile yolcu taşımacılığı yapmakta olan minibüs hatlarının durak yeri olarak kullanmakta oldukları İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi üzerinde, Belediyemizce cadde ve çevre düzenlemesi yapılacağından ve trafik yoğunluğunun azaltılması sebebiyle durak yerlerinin Erbaa Otobüs Terminali olarak değişiklik yapılmıştır.Yapılan değişiklik ile ilgi yetkili kişilere tebliğ yapıldığı halde S.S.9 Nolu Karayaka Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı araçların belirlenen durak dışında yolcu indirip bindirdikleri Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tespit edilmiş olup farklı gün ve saatlerde karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.Maddesine istinaden cezai işlemlerin aşağıdaki şekilde uygulanması  uygun görülmüştür.60 M 5106: 320,00 TL, 60 M 5025: 320,00 TL, 60 M 5025: 320,00 TL, 60 M 5116: 320,00 TL, 60 M 1892: 320,00 TL, 60 M 1892: 320,00 TL, 60 M 1892: 320,00 TL

125.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 368 ada 11 nolu parselin bulunduğu imar adasının mevcut Uygulama İmar Planı ve parselasyon planının uyumsuzluğu nedeniyle ihdas ve yola terk alanları çıkmaktadır. Bu uyumsuzluğu gidermek amacıyla, Plan hükümlerinin Genel hükümleri 7. Maddesi gereği imar uygulamalarında mevcut yapılaşma ve kadastral yapıya uyulması zorunluluğu durumunda 3 metreye kadar olan değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılmasına ve bu işlemleri yapmak üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesine.

126.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 454 ada 1 nolu parselin Belediye Encümenince 18.02.2019 tarih ve 44 numaralı ifraz kararında sehven hata yapılmış olup, Encümen kararında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Konu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, tapuda Gazi Paşa Mahallesi 454 ada 1 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekte sunulan yeni projesine göre A, B ve C olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçalarının maliki adına parsel, C ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

127.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 127 ada 65 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D ve E olarak 5 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B ve C parçalarının maliki adına parsel, D ve E olarak gösterilen parçalarının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

128.İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi Bahçeli Sokak 264 ada 79 nolu parselde kayıtlı 319,58 m²’lik taşınmazın 600/15979 (12,00) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 729/31958(7,29) m²’lik hissesi Dursun CİNDALOĞLU adına ve 30029/31958(300,29) m²’lik  hissesi Mustafa BOLAT adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Gazi Osman Paşa Mahallesi Bahçeli Sokağa cephe aldığından, ilçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi Bahçeli Sokak 264 ada 79 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 600,15979 (12,00) m²’lik kısmının, m2’sinin 96,00(doksanaltıTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Nuri oğlu 26981476306 T.C. kimlik numaralı Mustafa BOLAT’a satışının yapılmasına.

 

 129.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 412 ada 105 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 412 ada 105 nolu parsel ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

130.İlçemiz Kelkit Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 427 ada 10 parsel nolu S.S. Erbaa Nakliyeciler Kooperatifine ait taşınmaza Nazım BOLAT tarafından ruhsatsız yaklaşık 24 m2 ilave inşaat yapıldığı tespit edilmiş olup inşaatı 04.03.2019 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Ruhsatsız olarak yapılan kaçak inşaata 30 gün süre verilmiş ve bu sürede yasal hale getirilmemiş olup gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek,Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçemiz Kelkit Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 427 ada 10 parsel nolu S.S. Erbaa Nakliyeciler Kooperatifine ait taşınmaza Nazım BOLAT tarafından yapılan yaklaşık 24 m2’lik ruhsatsız inşaatına 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden 3.414,33(üçbindörtyüzondörtTL,otuzüçkr.) para cezası verilmesine ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden yaklaşık 24 m2’lik ruhsatsız ilave  inşaatının yıktırılmasına.

131.İlçemiz ile Karayaka Beldesi arasında yolcu taşımacılığı yapmakta olan S.S.9 Nolu Karayaka Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile Hüsamettin PALAZ adına kayıtlı Karayaka Halk Minibüsü unvanı ile yolcu taşımacılığı yapmakta olan minibüs hatlarının durak yeri olarak kullanmakta oldukları İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi üzerinde, Belediyemizce cadde ve çevre düzenlemesi yapılacağından ve trafik yoğunluğunun azaltılması sebebiyle durak yerlerinin Erbaa Otobüs Terminali olarak değişiklik yapılmıştır.Yapılan değişiklik ile ilgi yetkili kişilere tebliğ yapıldığı halde S.S.9 Nolu Karayaka Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı araçların belirlenen durak dışında yolcu indirip bindirdikleri Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tespit edilmiş olup farklı gün ve saatlerde karara uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.Maddesine istinaden (3.kez aynı kabahatten aynı plakalı araçlara) cezai işlemlerin aşağıdaki şekilde uygulanması uygun görülmüştür. 60 M 1892:320,00 TL 60 M 0825: 320,00 TL, 60 M 5025: 320,00 TL, 60 M 5106: 320,00 TL, 60 M 5025: 320,00 TL

132.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa mevcut Ziya Gökalp Mahallesi İhsan Kocaoğlu Caddesi 268 ada 39 nolu parselde kayıtlı 313,26 m²’lik taşınmazın 1594/15663 (31,88) m²’lik hissesi Belediyemiz adına ve 14069/15663 (281,38) m²’lik  hissesi Bahattin GÜNDÜZ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Ziya Gökalp Mahallesi İhsan Kocaoğlu Caddesine cephe aldığından, ilçemiz tapuda Gazi Osman Paşa mevcut Ziya Gökalp Mahallesi  İhsan Kocaoğlu Caddesi 268 ada 39 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 1594/15663 (31,88) m²’lik kısmının, m2’sinin 250,00(ikiyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Salih oğlu 64264233550 T.C. kimlik numaralı Bahattin GÜNDÜZ’e satışının yapılmasına.

133.Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi, Belediyemizce İlçemiz ve çevresinde TV ve Radyo yayını yapmak üzere yaptırılmış olan verici istasyonundan RTÜK’de kaydı bulunan ve yasal yayın izinli olan A Haber Radyo (88,8 Mhz) ve Vav Radyo (105,2 Mhz) kanalından yayınlarına devam etmek için talepte bulunmuştur.Bu nedenle; Belediyemize ait olan verici istasyonundan Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri Anonim Şirketinin yayın yapılabilmesi için, 14.05.2019 tarihinden başlamak üzere aylık 1.000,00 (binTL), 1 yıllığına toplam 12.000,00 (onikibinTL.) olarak kiraya verilmesi Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunmakla;

 

Oluşturulma Tarihi : 16.07.2019