Encümen Kararları (2019 Temmuz)

141.İlçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Ihlamur Caddesi 53 ada 26 nolu parselde kayıtlı 909,19 m²’lik taşınmazın 9673/94018 (93,54) m²’lik hissesi Belediyemiz adına ve 84345/94018 (815,64) m²’lik  hissesi Faruk YILDIZ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Mevlana Mahallesi Ihlamur Caddesine cephe aldığından, ilçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Ihlamur Caddesi 53 ada 26 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 9673/94018 (93,54) m²’lik kısmının, m2’sinin 1.000,00 (binTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Orhan oğlu 43297931794 T.C. kimlik numaralı Faruk YILDIZ’a satışının yapılmasına.

142.İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mühürdar Sokak 189 ada 140 nolu parselde kayıtlı 656,12 m²’lik taşınmazın 17025/65612 (170,25) m²’lik hissesi Belediyemiz adına ve 48587/65612 (485,87) m²’lik  hissesi Şakir DEMİR adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mühürdar Sokağa cephe aldığından, ilçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mühürdar Sokak 189 ada 140 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 17025/65612 (170,25) m²’lik kısmının, m2’sinin 500,00(beşyüzTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Kadir oğlu 71215001298 T.C. kimlik numaralı Şakir DEMİR’e satışının yapılmasına.

143.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 368 ada 13 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselde Belediye Encümeninin 26.04.2019 tarih ve 106 numaralı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına,

144.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 813 ada 2 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

145.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 813 ada 3 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

146.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 474 ada 49 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

147.Belediye binasında bulunan çay ocağının işletmecisi Mustafa SÖYLEMEZ 20.06.2019 tarihli dilekçesi ile çay fiyatlarının yükseltilmesini talep etmektedir. Konu Encümenimizce değerlendirilmiş olup, 60 kuruş olan mevcut çay fiyatının Başkanlık Makamı için 90 kuruşa, Birimler için 75 kuruşa yükseltilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin i) bendi gereğince uygun görülmüştür.

148.İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait Toptancı Meyve ve Sebze Hali 7 Nolu işyerinin kiraya verilmesi ihalesi 04.02.2019 tarihinde yapılmış olup katılımcı olmadığından dolayı 10.05.2019 tarih ve 117 numaralı Encümen Kararı ile ihale iptal edilmiştir. Belediyemize gelir getirmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 59.Maddesinin d) Bendi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile 3(üç) yıla kadar kiraya verilmesine.

149.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 175 ada 100 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

150.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda,  ilçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 813 ada 2 ve 3 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parseller için alınan 05.07.2019 tarih ve 144 ve 145 numaralı kararlarda değişikliğe gidilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı kanaatine varılmakla;İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 813 ada 2 ve 3 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsellerin ekli tevhid ve yola terk projesinde gösterildiği gibi, A olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen A parçasının B ve C ile gösterilen kısımlarının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

151.İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait Toptancı Meyve ve Sebze Hali 7 nolu işyerinin işletilmesi işinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 59.Maddesinin d) Bendi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek açık ihale usulüyle 3(üç) yıla kadar kiraya verilmesine.

152.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 1072 ada 1 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C ve D olarak 4 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçalarının maliki adına parsel, C ve D olarak gösterilen parçalarının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

153.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 933 ada 20 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ve M olarak 13 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C, D, E, F, G, H ve I parçalarının maliki adına parsel, J, L ve M olarak gösterilen kısmının yol olarak, K olarak gösterilen parçanın ise kamu yararına kanal olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

154.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 175 ada 3 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D, E, F, G, H, I ve J olarak 10 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C, D, E, F, G ve H parçalarının maliki adına parsel, I olarak gösterilen kısmının park olarak, J olarak gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

155.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 255 ada 4 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin, ekli imar uygulaması dosyasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmemiştir.

156.Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 102 ada 9 nolu parselde bulunan kantarı ve rampayı, 1369 Sayılı Karayaka Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü Belediyemize müracaat ederek kiralamak için talepte bulunmuştur.Bu nedenle; Belediyemize ait olan İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 102 ada 9 nolu parselde bulunan kantar ve rampanın 1369 Sayılı Karayaka Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne,  29.07.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllığına 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin g) Bendi gereğince kiraya verilmesi Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunmakla; 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 16.07.2019