Encümen Kararları (2019 Ağustos)

157.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 173 ada 427 nolu parsel ile 1205 ada 1 nolu parseller, uygulama imar planı içerisinde tamamı park alanında kalmakta olup ilgilisinin yazılı müracaatı ile bedeli karşılığında kamulaştırma talebinde bulunmuştur.İlgili talep, Belediyemizce değerlendirilerek; İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi, Kocakır Mevkii, 173 ada 427 nolu 363,25 m2’lik park niteliğindeki parsel ile yine İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi, Kocakır Mevkii, 1205 ada 1 nolu 270,75 m2’lik park niteliğindeki parseller ifraz taksimle oluşmuş imar parselleri olup uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Bu nedenle tamamı uygulama imar planında park alanında kalan konu parsellerin Belediyemizce; mahalli müşterek hizmetlerin sunulması ve imar planının uygulanması amacıyla,İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi, Kocakır Mevkii, 173 ada 427 nolu 363,25 m2’lik park niteliğindeki parsel ile yine İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi, Kocakır Mevkii, 1205 ada 1 nolu 270,75 m2’lik park niteliğindeki parsellerin tamamının, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesine göre satın alma usulü ile kamulaştırılması, Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmüştür.

158.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 368 ada 13 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsel ile 1098 ada 5, 9 ve 10 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsellerde ekli imar uygulamasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarıda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2-Düzenleme sahası içinde kalan kapanan kadastro yollarından ihdas edilecek parçaların 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilerek, ihdas edilen parçaların tamamının D.O.P. da kullanılmasına (kamusal alanda), D.O.P. oranından artan kısmın (D.O.P. sıfıra düştüğü halde halen kalan miktar varsa) belediye adına parsel olarak tescil edilmesine,3- Uygulama (Düzenleme) sınırının onaylanmasına,4- Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,5- Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,6- Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,7- İhdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,8-3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’ un kesinleşmesine ve ilanına,9-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp, İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 368 ada 13 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsel ile 1098 ada 5, 9 ve 10 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun18. Madde ve 2981/3290 sayılı Ek-1 maddesi ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

159.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 448 ada 10 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A, B, C, D, E, F ve G olarak 7 parçaya ifraz edilerek, ifraz edilen A ve G parçalarının D.S.İ. adına yol, B, C, D, E ve F parçalarının ise D.S.İ. adına parsel olarak ifrazının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

160.Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2020 mali yılı bütçesine ait teklif, Encümenimizce yapılan incelenme sonucunda bütçenin yeterli olmadığı tespit edildiği ve daha detaylı bir çalışma yapılarak eksikliklerin tamamlanması gerektiğinden 2020 mali yılı bütçemizin 5393 Sayılı Yasanın 62.Maddesi gereği Eylül ayı içerisinde yapılacak olan başka bir Encümen toplantısında tekrar görüşülmesi uygun görülmüştür.

161.Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 5393 Sayılı Yasanın 41. Maddesi gereğince hazırlanan Belediyemiz 2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik planın Encümenimizce incelenmesi sonucu yeterli olduğu kanısına varılmakla;5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin a) Bendi gereği Meclisimize sunulması uygun görülmüştür. 

Oluşturulma Tarihi : 04.09.2019