Encümen Kararları (2019 Eylül)

162. Belediyemiz hizmet alım ihalesi yolu ile özel güvenlik görevlisi çalıştırmaktadır. Belediyemize ait Cumhuriyet Meydanında 2 (iki) kişi olarak istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının ihtiyaca binaen 7 (yedi) kişi daha artırılarak istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının toplam 9 (dokuz) kişi olarak,  5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin i) Bendi gereğince düzenlenmesine.

163.İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Mahmut Çavuşlar Caddesi No:100’de bulunan 23052 nolu su abonemiz olan Ünal ÇALIŞKAN’a ait meskende sayaçtan önce kaçak su bağlantısı yapıldığı su tahakkuk personeli tarafından 22.06.2015 tarihinde tespit edilmiştir. Belediye Meclisinin, 03.12.2014 tarih ve 127 sayılı kararı ile alınan 2015 mali yılı gelir tarifesi 23. Maddesinin 2. Fıkrasının 18. Bendi gereğince, Ünal ÇALIŞKAN’dan 5.000,00 (beşbinTL.) para cezasının tahsil edilmesine 14.09.2015 tarih ve 154 numaralı Encümen Kararı ile karar verilmiştir.Ancak; 14474892740 T.C. kimlik numaralı Sermet ÇALIŞKAN dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Ünal ÇALIŞKAN’a verilen para cezasının tekrar gözden geçirilerek değerlendirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu nedenle Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda;Belediye Meclisinin, 06.12.2018 tarih ve 83 numaralı kararı ile alınan, 2019 mali yılı gelir tarifesi 25. Maddesinin B) Fıkrasının 18.Bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.Maddesinin e) Bendi gereğince, 14471892804 TC. kimlik numaralı Ünal ÇALIŞKAN’a verilen 5.000,00 (beşbinTL.) para cezasının yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesine.

164.Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Yeni Mahalle Mahallesi Selçuklu Caddesi 124 ada 1 nolu parselde bulunan işyerini, 43087938620 T.C. kimlik numaralı Arslan GÜREL dilekçe ile müracaat ederek kiralamak için talepte bulunmuştur.Bu nedenle; Belediyemize ait olan İlçemiz Yeni Mahalle Mahallesi Selçuklu Caddesi 124 ada 1 nolu parselde bulunan işyerinin, 43087938620 T.C. kimlik numaralı Arslan GÜREL’e,  5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin g) Bendi gereğince 3(üç) yıllığına kiraya verilmesi Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunmakla; 

165.Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere acilen 1 adet yol süpürme aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Katı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 20. Maddesinde; “toplanan evsel ve evsel nitelikli katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma vb. faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur” denilmektedir.Bu nedenle, mali imkânlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen aracın satın alınabilmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması, Belediyemiz adına yardımlarla ilgili konularda Belediye Başkanına yetki verilmesi, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılması, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesi ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin i) Bendi ve aynı Yasanın 38. Maddesinin g) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

166.Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere acilen 1 adet çöp toplama aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Katı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 20. Maddesinde; “toplanan evsel ve evsel nitelikli katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma vb. faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur” denilmektedir.Bu nedenle, mali imkânlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen aracın satın alınabilmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması, Belediyemiz adına yardımlarla ilgili konularda Belediye Başkanına yetki verilmesi, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılması, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesi ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin i) Bendi ve aynı Yasanın 38. Maddesinin g) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

167.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 368 ada 13 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsel ile 1098 ada 5, 9 ve 10 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsellerde Belediye Encümeninin 09.08.2019 tarih ve 158 numaralı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına,

168.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 286 ada 123 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli krokide A olarak gösterilen parçasının, 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 286 ada 123 nolu parsel ile B olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

169.Maliye hazinesine ait ilçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 286 ada 112 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsel için Erbaa Milli Emlak Şefliği Belediyemize müracaat etmiş olup ekli krokide A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 286 ada 112 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsel ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C ve D olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

170.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 173 ada 43 nolu bir kısmı tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış, bir kısmı ise tarımsal amaç içi kullanıma ayrılmış parselin ekli krokide A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 173 ada 43 nolu bir kısmı tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış, bir kısmı ise tarımsal amaç içi kullanıma ayrılmış parsel ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P ve R olarak 15 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P ve R parçalarının maliki adına parsel, C parçasının tarla, D ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

171.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 208 ada 31 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

172.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 93 ada 11 ve 12 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

173.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 456 ada 2 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D, E ve F olarak 6 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C ve D parçalarının maliki adına parsel, E ve F olarak gösterilen parçalarının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

174.Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Yeni Mahalle Mahallesi Selçuklu Caddesi 124 ada 1 nolu parselde bulunan işyerinin kiraya verilmesi ile ilgili Encümenimizce alınmış olan, 03.09.2019 tarih ve 164 numaralı kararının, görülen lüzum üzerine iptal edilmesi uygun görülmüştür.

175.Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Banka ATM’leri için ayrılan alana, 3 yıllığına ATM kurulması Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmüştür.

Oluşturulma Tarihi : 23.10.2019