Encümen Kararları (2019 Ekim)

176.İlçemiz tapuda Karşıyaka Mahallesi, Köyiçi Mevkii 154 ada 36 nolu parsel maliki Belediyemize müracaat ederek, taşınmazı üzerinden geçen yolun bedeli karşılığında kamulaştırılması talebinde bulunmuştur.İlgili talep, Belediyemizce incelenerek; İlçemiz tapuda Karşıyaka Mahallesi, Köyiçi Mevkii 154 ada 36 nolu parsel, evveliyatında köy yerleşim alanı içerisinde iken Belediye Meclisi kararıyla Belediyemiz sınırları içerisine alınmış, nazım ve uygulama imar planı bulunmamaktadır. Ayrıca, konu taşınmaz üzerinden geçen yolun zeminde fiilen aktif olarak kullanılmakta ve yerleşim alanına ulaşımı sağladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, İlçemiz tapuda Karşıyaka Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 154 ada 36 nolu 1.739,40 m2 lik bahçe niteliğindeki parselin bir kısmından geçen fiili yolun amacına uygun olarak kullanılması amacıyla 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 12. Maddesine göre kısmen kamulaştırılması gerekmektedir. Konu Encümenimizce incelenmiş olup ilçemiz tapuda Karşıyaka Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 154 ada 36 nolu 1.739,40 m2 lik bahçe niteliğindeki parselin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 12. Maddesine göre kısmen kamulaştırılmasının yapılması için yine aynı Kanunun 5. Maddesine göre Kamu Yararı Kararının alınması uygun görülmüştür.

177.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 1118, 214, 960, 747, 748, 749, 1174, 1176, 765, 766, 1190, 1147, 297, 1192, 1191, 283, 213, 1177, 1175 ve 1178 nolu adaların bulunduğu imar adasının mevcut Uygulama İmar Planı ve parselasyon planının uyumsuzluğu nedeniyle ihdas ve yola terk alanları çıkmaktadır. Bu uyumsuzluğu gidermek amacıyla, Plan hükümlerinin Genel hükümleri 7. Maddesi gereği imar uygulamalarında mevcut yapılaşma ve kadastral yapıya uyulması zorunluluğu durumunda 3 metreye kadar olan değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılmasına ve bu işlemleri yapmak üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesine. 

178.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi 620 ada 183 ve 184 nolu parsellerde kayıtlı 466,97 m²’lik taşınmazın (124,99) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, (247,07) m²’lik  hissesi Mustafa KARA adına ve  (219,90) m²’lik  hissesi Necmettin KARA adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi 620 ada 183 ve 184 nolu parsellerde Belediye Encümeninin 05.03.2019 tarih ve 60 numaralı kararı ile ihdas ve tevhidi yapılan (466,97 m²)’lik kısmın, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından, ilçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi 620 ada 183 ve 184 nolu parsellerin Belediyemiz adına isabet eden (124,99) m²’lik kısmının, m2’sinin 500,00 (beşyüzTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hüseyin oğlu 56872479772 T.C. kimlik numaralı Necmettin KARA’ya satışının yapılmasına.

179.İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yunus Emre Mahallesi Sururi Say Caddesi 147 ada 10 nolu parselde kayıtlı 913,59 m²’lik taşınmazın (11,41) m²’lik hissesi Belediyemiz adına,  (228,40) m²’lik  hissesi Fadime HALLEMOĞLU adına,  (342,60) m²’lik hissesi Mustafa DUMAN adına, (171,30) m²’lik  hissesi Ali DUMAN adına ve (171,30) m²’lik  hissesi Metin TAN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından, İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yunus Emre Mahallesi Sururi Say Caddesi 147 ada 10 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden (11,41) m²’lik kısmının, m2’sinin 450,00 (dörtyüzelliTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Nazım oğlu 57412461134 T.C. kimlik numaralı Necmi KANBOLAT’a satışının yapılmasına.

180.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 1279 ada 2 nolu parselde kayıtlı 911,43 m²’lik taşınmazın 7181/91143(71,81) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 2422/7011(314,86) m²’lik  hissesi Mevlüde BİRKAN adına, 20990/91143(209,90) m²’lik hissesi Fadime NASUH adına, 1211/7011(157,43) m²’lik  hissesi Huriye ÇAKICI adına ve 1211/7011(157,43) m²’lik  hissesi Arife OKYAR adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yine ilçemiz Erek Mahallesi 1279 ada 3 nolu parselde kayıtlı 1647,58 m²’lik taşınmazın 14561/164758(145,61) m²’lik hissesi Belediyemiz adına ve 150197/164758(1501,97) m²’lik hissesi Hüsnü ŞAHİN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parsellerdeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından, ilçemiz tapuda Erek Mahallesi 1279 ada 2 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 7181/91143(71,81) m²’lik kısmının, m2’sinin 500,00 (beşyüzTL.) bedelle Ahmet oğlu 52981608942 TC. kimlik numaralı Hüsnü ŞAHİN’e satışının yapılmasına ve yine Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından, ilçemiz tapuda Erek Mahallesi 1279 ada 3 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 14561/164758(145,61) m²’lik kısmının, m2’sinin 250,00 (ikiyüzelliTL.) bedelle Ahmet oğlu 52981608942 TC. kimlik numaralı Hüsnü ŞAHİN’e 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince satışının yapılmasına.  

 181.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 387 ada 171 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

182.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 987 ada 1 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli krokide A ve B olarak gösterilen parçalarının, 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdasının, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

183.Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün atıksu arıtma tesisine alınması gereken laboratuar malzemelerinin tedarik edilmesi için 46 60 08 39 06 3 0 00 5 03 2 6 01 laboratuar malzemeleri, kimyevi ve temrinlik harcama kalemindeki ödenek kifayet etmemektedir. Bu nedenle; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34. Maddesinin d) Bendi gereğince, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 2019 mali yılı gider bütçesindeki 46 60 08 39 05 2 0 00 5 06 5 2 01 inşaat malzemesi giderleri harcama kaleminden, 46 60 08 39 06 3 0 00 5 03 2 6 01 harcama kalemine 450.000,00 (dörtyüzellibinTL.)’nin aktarılmasına.

184.Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 5393 Sayılı Yasanın 41. Maddesi gereğince hazırlanan ve bütçeye esas teşkil edecek olan Belediyemiz 2020 yılını kapsayan 1 yıllık stratejik plan ve performans programı Encümenimizce incelenmesi sonucu yeterli olduğu kanısına varılmakla;5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin a) Bendi gereği Meclisimize sunulması uygun görülmüştür

185.Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2020 mali yılı bütçesinin Encümenimizce incelenmesi sonucu konulan ödeneklerin yeterli olduğu, yatırım ve ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek nitelikte olduğu görüldüğünden gelir ve gider olarak denkleştirilen 2020 mali yılı bütçemizin 5393 Sayılı Yasanın 62.Maddesi gereği Meclisimize sunulması uygun görülmüştür. 

 186.İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Erek Caddesi No:124 adresinde bulunan Ali VAROL’a ait olan inşaatta abonelik kaydına rastlanmadığı ve sayaçsız su kullanıldığı su tahakkuk personeli tarafından 02.09.2019 tarihinde tespit edilmiştir.Ali VAROL’a ait olan inşaatta abonelik kaydına rastlanmadığı ve sayaçsız su kullanıldığı tespit edildiğinden, Ali VAROL’a gerekli cezanın verilmesine ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek;Belediye Meclisinin, 06.12.2018 tarih ve 83 numaralı kararı ile alınan, 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi 25. Maddesinin B) Fıkrasının 18.Bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.Maddesinin e) Bendi gereğince, Ali VAROL’a 5.000,00 (beşbinTL.) para cezası verilmesine.

187.İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi Hastane Caddesinde bulunan Zirve İnşaat’a ait olan inşaatta abonelik kaydına rastlanmadığı ve sayaçsız su kullanıldığı su tahakkuk personeli tarafından 02.09.2019 ve 01.10.2019 tarihlerinde tespit edilmiştir.Zirve İnşaat’a ait olan inşaatta abonelik kaydına rastlanmadığı ve sayaçsız su kullanıldığı tespit edildiğinden, Zirve İnşaat’a gerekli cezanın verilmesine ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek;Belediye Meclisinin, 06.12.2018 tarih ve 83 numaralı kararı ile alınan, 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi 25. Maddesinin B) Fıkrasının 18.Bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.Maddesinin e) Bendi gereğince, Zirve İnşaat’a 5.000,00 (beşbinTL.) para cezası verilmesine.

188.İlçemiz sakinlerinden Emin AYDIN 17.10.2019 tarihli dilekçesi ile Belediyemize müracaat ederek 18.06.1992 yılında ilçemiz eski şehir mezarlığında almış olduğu 15m2’lik mezar yerinin başka bir vatandaş tarafından çevrilerek kullanıldığını belirterek kendisine yeni bir mezar yerinin tahsis edilmesi gerektiğini talep etmektedir.Emin AYDIN’ın dilekçesi Encümenimizce incelenmiş olup uygun bulunduğundan kendisine ilçemiz sarmadut ikinci etap 7 ada 6 nolu parselde 15m2’lik mezar yerinin, 5393 Sayılı Yasanın 14.Maddesinin a) Bendi ve 60. Maddesinin g) Bendi gereği tahsis edilmesine.

189.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 766 ada 1 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

 

Oluşturulma Tarihi : 14.11.2019