Encümen Kararları (2016 Ekim)

192.Erbaa Güreş İhtisas Kulübü Başkanlığına, Erbaa Gençlik Spor Kulübü Başkanlığına ve Ufuk Keleş Gençlik Spor Kulübü Başkanlığına ayrı ayrı 3.000,00 TL’lik malzeme temini için, 5393 Sayılı Yasanın 14. Maddesinin b) Fıkrasına istinaden ayni yardım yapılmasına.

193.İlçemiz Kızılay Mahallesi 47 ada 8 ve 9 nolu imar parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

194.İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi 208 ada 9, 10 ve 11 nolu imar parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

195.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 634 ada 158 ve 159 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

196.İlçemiz Erek Mahallesi 417 ada 38 nolu parselin, ekli imar uygulaması dosyasına göre,  3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması ve 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için;Bu bölgenin uygulama sınırının onayına,Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,Tesciline esas bütün dokümanların onayına,İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi ve 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına.

197.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, Gündoğdu Mahallesi 284 ada 228 nolu parsel üzerindeki, Ayşe YENİ’nin ruhsatsız ve kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden, 6.572,60 TL para cezası verilmesine ve aynı yasanın 32. Maddesine istinaden, ruhsatsız ve kaçak olarak yaptığı inşaatının yıktırılmasına.

198.İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi 271 ada 6 nolu parselin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ifraz ve yol terkinin, 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddeleri gereğince yapılması, Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmemiştir.

199.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 90 ada 19 ve 20 nolu parsellerin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda tevhid ve ifrazının, 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddeleri gereğince yapılması, Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmemiştir.

200.İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi 38 ada 2 nolu parselin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ifrazının, 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddeleri gereğince yapılması, Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmemiştir.

201.Belediyemiz işlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için dozer iş makinesine ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyaç sonucunda CAT marka dozer iş makinesi Tokat İl Özel İdaresi tarafından Belediyemiz emrinde kullanılması için hibe edilmiştir. Bahse konu hibe olarak alınan aracın Belediyemiz envanterine kaydının yapılmasına.

202.Belediyemize ait otogar işletmesindeki 5, 10 ve 11 nolu bilet satış reyonlarının işletilmesi işinin 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesi işine ait şartnamesinin tasdiki ile 06.06.2016 tarih ve 113 sayılı encümen kararı ile ihale yapılması kararı alınmıştır. 03.10.2016 tarihinde Belediyemize ait otogar işletmesindeki 5, 10 ve 11 nolu bilet satış reyonlarının işletilmesinin kiraya verilmesi işine ait ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yeniden ihale yaptırılabilir denildiğinden pazarlığa bırakılmıştır. Bu hususlar çerçevesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43. maddesinin 2. fıkrası gereğince 15 gün içinde pazarlığa bırakılmasına.

203.Tepe Mahallesi 212 ada 10 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak iki parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A ve B parçalarının da malikleri adına parsel olarak, 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

204.İlçemiz Batı Mahallesi 119 ada 15 ve 16 nolu parsellerin, ekli imar uygulaması dosyasına göre,  3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması ve 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için;Bu bölgenin uygulama sınırının onayına,Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,Tesciline esas bütün dokümanların onayına,İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi ve 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına.

205.İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi 272 ada 44 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D, E, F, G, H ve I olarak 9 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen B, C, D, E, F, G ve H ile gösterilen parçalarının malikleri adına parsel, I ile gösterilen parçanın maliki adına tarla ve A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddeleri gereğince yapılmasına.

206.Belediyemize ait Otogar işletmesinde bulunan emanet yeri ve tuvaletlerin ihale edilerek, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesine. 

207. Belediyemize ait Otogar işletmesindeki emanet yeri ve tuvaletlerin kiraya verilmesi işine ait idari şartnamelerinin tasdiki ile ihale edilerek, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesine.

208. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tapuda tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi 214 Ada 13 nolu parselin satışı yapılması işine ait idari şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile satışının yapılmasına.

209. İlçemiz Ziya Gökalp Mahallesi Elçibey Sokakta bulunan 27440460300 T.C. kimlik numaralı Orhan KARAKAŞ’a ait inşaat çalışması için yapılan kazı sırasında Belediyemize ait ana su borusunun patlatılmış olduğu, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu inşaattaki çalışmalar esnasında patlatılan Belediyemize ait ana su borusundaki hasar, tutanak altına alınmış ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından 1.025,00 ₺, hasar tespiti yapılmıştır. 5393 Sayılı Yasanın 34.Maddesinin e) Bendi gereği Orhan KARAKAŞ’tan 1.025,00 ₺, para cezasının tahsil edilmesine.

210. İlçemiz, tapuda Kurtuluş Mahallesi 1205 ada 2 nolu parsel için Belediye Encümenince 31.05.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 26.maddesi gereğince trampa yolu ile kamulaştırılması için karar alınmış ve kamulaştırma işlemi tapuda tescil edilmiştir. 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 21. maddesi gereğince idare kamulaştırmanın her safhasında, kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir hükmü gereğince kamulaştırma işleminden vazgeçilmesine.

211. İlçemiz Dere Mahallesi 141 ada 6 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ve B ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16.maddeleri gereğince yapılmasına.

212. İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 173 ada 278 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16.maddeleri gereğince yapılmasına.

213. İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi 677 ada 4, 5, 6 nolu parseller ile 678 ada 1 nolu parsel arasında kalan A ile gösterilen kısmın ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 677 ada 4, 5, 6 nolu parseller ve 678 ada 1 nolu parsel ile B olarak tevhidine, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.Maddeleri gereğince yapılmasına.

214. İlçemiz Erek Mahallesi 647 ada 103 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16.maddeleri gereğince yapılmasına.

215. Dere Mahallesi 277 ada 4 nolu parselin ekli yol ve park terki projesinde A olarak gösterilen alanın yol olarak, B ile gösterilen alanın da park olarak kamu yararına bedelsiz terkinin, 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16.  maddeleri gereğince yapılmasına.

216. İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 392 ada 16 nolu parsel uygulama imar planı içerisinde dini tesis alanı olarak planlandığı ve konu parselin Sağlık caddesine ulaşımının olmadığı ve üzerinde Ertuğrul Gazi Camisi bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Ertuğrul Gazi Camisine ulaşımın daha kolay sağlanması için İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 392 ada 17 nolu parsel üzerinde 392 ada 16 nolu parsel lehine irtifak (geçit) hakkı tesis edilmesine.

217. İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 1191 ada 8 nolu parselin doğusunda kalan ve imar planında kapanan yolun ekte sunulan projeye göre ve projede A olarak gösterilen parçanın ihdasına, ihdas edilen A parçasının da 1191 ada 8 nolu parsel ile B olarak tevhidinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

218. Belediyemize ait ve imar planı bulunmayan arazilerin tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 1 (bir) yıllığına kiraya verilmesine,

219. İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi 144 ada 266 nolu parselde kayıtlı 342,30 m²’lik taşınmazın 17653/34230 hissesi Belediyemiz adına,  16577/34230 hissesinin Salih oğlu Ahmet KARADENİZ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.        Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediye hissesi müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi 144 ada 266 nolu parselin belediyemiz adına isabet eden 176,53 m2’lik kısmının, m2’sinin 124,65 bedelle, 3194 sayılı imar kanununun 17.maddesi gereğince Salih oğlu Ahmet KARADENİZ’e satışının yapılmasına.


Oluşturulma Tarihi : 24.10.2016