2017 YILI İMAR BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ

1.Bahse konu yukarıda belirtilen parsellere imar planı yapılabilmesi için; 24.798,88 m2 (2.4799 Ha) alanın Kuru Özel Ürün Arazisi (KOT) niteliğinde bulunan arazilere ait kamu yararı kararı bakanlık yetkisinde olduğundan, 334.601,93 m2 (33,4601 Ha) alanın Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA) niteliğinde bulunan arazilere ait kamu yararı valilik yetkisinde bulunduğundan, 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13.Maddesinin d)Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince kamu yararı kararının ayrı ayrı alınması teklifi, 5403 Sayılı Yasanın 13.Maddesinin d)Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince teklif uygun görülmüştür.

 2.İlçemiz tapuda Gündoğdu mevcut Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-4-B paftasında yer alan 842 ada 6 nolu 3.110,42 m2 lik parsel hisseli olup; hissenin 1.518,51 m2’si Erbaa Belediyesi adına, 1.591,91 m2’si Maliye Hazinesi adına kayıtlıdır. Konu parsel uygulama imar planında yurt yeri olarak planlandığından ve parsele yurt yapılması düşünüldüğünden Belediye hissesinin, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri HakkındaYönetmelikMadde 12 'Özel bir hüküm olmaması durumunda, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere kamu idareleri, Kanunun 45.Maddesine göre, mülkiyetlerinde bulunan taşınmazları, görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla bedelsiz olarak birbirlerine devredebilirler.' hükmü gereği bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin teklifi,5393 Sayılı Yasanın 75.Maddesinin d)Bendigereğince teklif uygun görülmüştür.

3/1.İlçemiz tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi G37-D-07-A-2-B paftasında yer alan 419 ada 84, 85, 86, 87 nolu uygulama imar planında konut alanında kalan parsellerin sahibinin, bu parselleri kapsayan alanın bir kısmında Akaryakıt-LPG istasyonu alanı olarak plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifinin, gerekli kurum görüşleri alındıktan sonra değerlendirilmek üzere gündemde bırakılmasıuygun görülmüştür.

4.İlçemiz tapuda Gündoğdu, mevcut Ziya Gökalp Mahallesi 248 ada 5 nolu parsel uygulama imar planında kent parkı alanında kalmakta iken, Sivas Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünün 17.10.2015 tarih ve 2484 sayılı karı ile 1. derece sit alanına alınmıştır. Parsel sahibinin başvurusu üzerine Tokat İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş olup, kararın uygulanması için Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 08.12.2016 tarih ve 3217 sayılı kararına istinaden ilgili parselin 1. Derece Sit Alanından çıkartılarak eski planına uygun  olduğu gibi kent parkı olarak plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c)Bendi ve Mekansal planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği uygun görülmüştür.

5.İlçemiz Erek Mahallesi 413 ada 3 nolu parselde bulunan tescilli hamam yapısının bulunduğu sosya-kültürel tesis alanın ve çevresindeki park alanlarının koruma alanı olarak G37-D-07-B-4-A paftasına işlenmesi için plan tadilatı yapılması teklifi,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

6.İlçemiz tapuda Erek mevcut Mevlana Mahallesi, Serçe Sokak aralığı, G37-D-07-D-1-A, G37-D-07-D-1-B, G37-D-07-A-4-C paftalarındayer alan ve uygulama imar planında 5 m. olarak planlanan yapı yaklaşım mesafesinin 3 m.’ye düşürülmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklif,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendive Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

7.Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih ve 117 sayılı kararı ile güncellenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamada sıkıntı oluşturan, “ Ayrık veya blok nizamlı  konut, konut + ticaret , ticaret alanı olarak planlı ve  500 m2 den küçük  köşe başı parsellerde; parselin kot aldığı yol haricinde kalan  cepheden , yapı yaklaşma mesafesinin 5,5 m den fazla olması durumunda; 3 m den sonrası otopark alanı olarak kullanılabilir. Bu parsellerde bağımsız bölüm başına 1 otopark alanı ayrılmak  zorundadır. Parsel için gereken otopark adedinin bağımsız bölüm başına 1 adetten fazla olması durumunda ise yer ayrılamayan  otopark  alanı için tarifesine uygun olarak otopark bedeli ödenir. ” ifadesinin plan notlarının Özel hükümlerinin 24.1.1 maddesinin  sonuna   eklenmesi teklifi,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendive Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

8. Müşterek komisyonumuz; Belediyemiz 2017 Mali Yılı Ücret Tarifesinin 8. Maddesinin p) Bendine aşağıdaki gibi eklenmesi, yapılan müzakereler sonucu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince, uygun görülmüştür.

   8- İşgal Harcı 

Tarifenin Türü

Tarifenin Adı

Tarife Ücreti

Ücret

p) İlçemizde uygulanan otopark tarifesine göre belirlenen 1. Bölge haricindeki 350 m2’den küçük konut kullanımlı ayrık nizam, ayrık ikiz nizam veya blok nizamlı parsellerde arka bahçede gerekli otopark alanı sağlanmaması durumunda, her parsel için en az 1 otopark alanı oluşturmak şartıyla sağlanamayan otopark adedi için.

1.000,00 TL

9. Komisyonumuz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 26.01.2017 tarih ve 368 sayılı yazısı ile ilçemiz  tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi G37-D-07-A-2-D ile G37-D-07-A-2-C paftalarında yer alan ve Altınışık Sokak ile Ayışığı Sokak arasındaki yeni açılan sokağa Çay Sokağı isminin verilmesine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin n) Bendi ve aynı yasanın 81. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

10. Komisyonumuz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemizde yapılan plan tadilatları; Belediye Meclisinin her yıl için düzenlediği fiyatlara göre ücretlendirilir ayrıca plan tadilatı teklifleri; ilgilinin dilekçesi, plan tadilatı teklif paftaları, değişiklik raporu plancı imzası ile Belediye Meclisine sunulur. Belediye Meclisince uygun görüldüğü takdirde 1 aylık askı süreci başlar. Askı sürecinden sonra 2 ay içerisinde ücreti yatırılmayıp, onaylanmayan meclis kararları hükümsüz hale gelmesi için ve yine 02.12.2013 tarihinde onaylanan ilave ve revizyon imar planından sonra Belediye Meclisinden geçen fakat bugüne kadar onaylanmak için sunulmayan veya ücreti tahsil edilmemiş plan tadilatlarının onay kararından itibaren en geç 3 ay içerisinde onaya sunulması gerekir. Aksi takdirde yapılan plan tadilatlarının geçersiz sayılması için meclis kararı alınmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c)Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.11.

11. Komisyonumuz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiztapuda İsmet Paşa Mahallesi, G37-D-07-D-2-D paftasında yer alan 203 ada 38 nolu parsel sahibinin, uygulama imar planında bir kısmı park alanında kalan parseline denk gelen park alanının küçültülmesi amacıyla parselinin bulunduğu imar adasında plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,küçültülen park alanının başka bir yerden karşılanamaması ve plana gelen nüfus yoğunluğu için sosyal-kültürel teknik altyapı alanı oluşturulmaması sebebiyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c)Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmemiştir.

12. Komisyonumuz,İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz tapuda G.O.P. Mahallesi, G37-D-07-C-1-A ve G37-D-07-B-4-D paftalarında  yer alan imbat deresi çevresinde yapılacak olan projeye altlık oluşturmak amacıyla yeşil alanların yeniden düzenlenmesi ve mevcut yapılaşma da göz önünde bulundurularak imar ada sınırlarının yeniden düzenlenmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c)Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

13. Komisyonumuz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz tapuda Erek mevcut Gazi Osman Paşa Mahallesi G37-D-07-A-3-D paftasında yer alan 946 ada 7 nolu parsel sahibinin parselinin bulunduğu imar adası A-3 konut alanı olarak planlanmıştır. 945 ve 946 nolu adalardaki parseller imar uygulaması ile üretilmiş olup ayrık yapılaşmanın mümkün olmaması nedeniyle 945 ve 946 nolu adaların imar durumlarının BL-3 olarak değiştirilmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c)Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

14. Komisyonumuz; İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi, G37-D-07-D-1-B paftasında yer alan 40 ada 26 nolu parsel sahibinin, parselinin bulunduğu imar adasının batı sınırının düzeltilerek buradaki yol genişliğinin 10 m.’ye düşürülmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

15.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 900 sayılı yazısı ile mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin yapılması şartıyla, ilçemiz tapuda Erek mevcut Ertuğrul Gazi mahallesi G37-D-07-A-3-A, G37-D-07-A-3-B, G37-D-07-A-3-C, G37-D-07-A-3-D nolu imar paftalarında bulunan ve 432 ada 20 ve 21 nolu kadastro parsellerinin terki ile tescil harici bırakılan park alanı ile yine tapuda Erek mevcut Yıldırım Beyazıt Mahallesi G37-D-07-B-4-D nolu imar paftasında bulunan ve 387 ada 30 nolu kadastro parselinin terki ile tescil harici bırakılan park alanının, Spor Genel Müdürlüğü adına spor salonu yapılması amacıyla tahsis edilmesi teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e) bendi ve aynı Yasanın 75. Maddesinin d) Bendi gereğince teklif uygun görülmüştür.

16.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 891 sayılı yazısı ile Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile güncellenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamada sıkıntı oluşturan, “ İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi G37-D-07-D-2-B nolu imar paftasında yer alan ve imar planında bitişik 4 kat ve tamamı ticari olarak planlanan sınırları plan tadilatında işaretlenen alanda bulunan parseller çarşı kültürünü yansıtan, cephe ve derinliği az olan parsellerdir. Bu sebepten yapılaşmada arka bahçe çekme mesafeleri arandığında bina yapılamadığından dolayı bu alanda arka bahçe mesafesinin uygulanmaması ve inşaatların parsel derinliğince yapılması gerekmektedir.” ifadesinin plan notlarının Özel hükümlerinin 2.5 maddesi  olarak eklenmesi teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

17.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 921 sayılı yazısı ile Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile güncellenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamada sıkıntı oluşturan, “ İlçemiz uygulama imar planında bitişik nizam ticaret+konut taraması olan adalarda bodrum, zemin ve asma katlarda arka bahçe çekme mesafelerinin 3 metreye kadar  yapılabilir.” ifadesinin plan notlarının Özel hükümlerinin 2.4 maddesi  olarak eklenmesi teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

18.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 921 sayılı yazısı ile Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile güncellenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamada sıkıntı oluşturan, “İmar adalarının DSİ  sulama kanallarıyla bölünmesi sonucu, yola cephesi bulunmayan ve yapılaşması mümkün olmayan artık parsellerin kullanılabilir alanlara dönüştürülmesi amacıyla; söz konusu artık parselin  inşaat alanı,  ayrıldığı parseldeki emsal değeri dikkate alınarak  hesaplanarak , artık parsellerin  ayrıldığı  ve yola cephesi olan imar parselinin  inşaat  hakkına ilave edilir.  İnşaat alanı hakkı imar parseline ilave edilen artık parselin, otopark, yeşil alan vs olarak kullanılması esastır. İnşaat hakkı artan parselin   tek başına yapılaşması durumunda  kat adedi ve  taban oturumu oranında herhangi bir  artış söz konusu edilemez.  Ancak parsellerin birleşerek   plan  notlarının 5. maddesinde yer alan hükümlerden faydalanması durumunda; kat adedi ve  TAKS da değişiklik yapılabilir. TAKS, yapılaşmaya uygun olan parsel üzerinden hesaplanacak olup,  hiçbir şartta %40 geçemez. DSİ kanalından kaynaklanan tüm tehlikelere karşı her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu tedbirler alınmadan inşaatruhsatı verilemez.” ifadesinin plan notlarının genel hükümlerinin 15. maddesi  olarak değiştirilmesi teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklifuygun görülmemiştir.

19.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 893 sayılı yazısı ileilçemiz tapuda Tepe mevcut Mimar Sinan Mahallesi G37-D-07-D-3-A nolu imar paftasında yer alan 283 ada 345-346-347-348-349- ve 350 nolu parseller ile 641 ada 5-6 ve 7 nolu parseller bir önceki imar planına göre imar parseli haline gelmiş olup; yürürlükteki imar planı yapılırken bu parselasyon dikkate alınmadan parsellerin bir kısmı imar planı dışında, bir kısmı da yolda kalmıştır. Oluşan mağduriyeti gidermek için ilave ve revizyon imar planı yapılması teklifi,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.

20.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 902 sayılı yazısı ileİlçemiz tapuda G.O.P. mevcut Ziya Gökalp mahallesi G37-D-07-C-3-A ve G37-D-07-C-1-B nolu imar paftalarında yer alan 677 ada 9 nolu parsel uygulama imar planında ilköğretim tesis alanında kalmakta olup, okul binasına ek bina yapılacağından yan çekme mesafesinin 5 mt olmasından dolayı bina oturamadığından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yan çekme mesafesini 5 metreden 3 metreye düşürülmesi için plan tadilatı yapılması teklifi,,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendive Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.

21.İlçemiz tapuda Batı mevcut F.S.M. mahallesi G37-D-07-A-3- nolu imar paftasında yer alan 620 ada 20 nolu parsel uygulama imar planında yolda kalmakta olup, parselin konut alanına alınması için plan tadilatı yapılması teklifi, plan tadilatı hazırlatılıp Belediyemize sunulmadığı için, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmemiştir.

22.İlçemiz tapuda G.O.P. mevcut Ziya Gökalp mahallesi G37-D-07-C-1-C ve G37-D-07-C-1-D  nolu imar paftalarında yer alan 252 ada 8-9 ve 24 nolu parsel malikleri konu parsellerin bir kısmına denk gelen 7 ve 10 mt lik imar yollarının kaldırılması için plan tadilatı yapılması teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, bir sonraki mecliste görüşülmek üzere gündemde bırakılmıştır.

23/4.Müşterek Komisyonumuz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda ilçemiz  tapuda Gündoğdu Mahallesi G37-D-07-C-4-B paftasında yer alan 965 ada ile 1127 adaların güneyinde bulunan sokağa DİRİLİŞ isminin verilmesi,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin n) Bendi ve aynı Yasanın 81. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

24.Komisyonumuz, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yapılacak olan yeni hamam yerinin tahsisine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e) bendi ve aynı Yasanın 75. Maddesinin d) Bendi gereğince bir sonraki mecliste görüşülmek üzere gündemde bırakılmıştır.

25.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi G37-D-07-D-1-C ve G37-D-07-D-2-D nolu imar paftalarında yer alan Killik deresi ıslahı, D.S.İ. 72. Şube müdürlüğünce yapılmakta olup Killik Deresinin ıslah projesinin hali hazır durumuna uygun olarak imar planına işlenmesi için plan tadilatı yapılması teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

26.İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan, BR001- VG02 regülatörü için G37-D-07-D-2-B imar paftasında, BR002 regülatörü için G37-D-07-A-3-D imar paftasında, BR007 Regülatörü için G37-D-07-D-1-B imar paftasında ve BR009 regülatörü için G37-D-07-D-2-C imar paftalarında yer alan regülatör istasyonu olarak yapılmış ve koordinatları ekli projede belirtilen duruma göre  plan tadilatı yapılması teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

27.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi G37-D-07-D-2-C ve G37-D-07-C-1-D nolu imar paftalarında yer alan 94 ada 34 nolu parselin güneyinde bulunan D.S.İ. kanalının sınırlarının parsel sınırlarına çekilmesi için ait plan tadilatı yapılması teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

28.Yukarıda sunulan teklif komisyon üyelerince değerlendirilmiş olup reddedilmiştir. Ancak plan notlarının genel hükümlerinin 15. Maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesi “İmar adalarının D.S.İ. sulama kanalları ile bölünmesi sonucu oluşan artık parsellerin Sosyal- Teknik altyapı alanları olarak kullanılması ve söz konusu parsellerin bedelsiz olarak Belediyeye terklerinin sağlanması (terk edilen parsellerin en az bir imar yoluna cephesi olana kadar terklerinin sağlanması esastır) şartıyla artık parsellerin inşaat alanı ayrıldığı parseldeki emsal değeri dikkate alınarak hesaplanır ve artık parsellerin inşaat hakkı imar yoluna cephe olan ayrıldığı parselin inşaat hakkına ilave edilir.İnşaat hakkı artan parselin, ayrıldığı artık parsel ile beraber toplam alanı 1000 m2’nin altında kaldığında yukarıdaki hükümlere uyulur. Toplam parsel alanının 1000 m2’ nin üstünde olması durumunda; plan notlarının 5. Maddesinde yer alan hükümleri faydalandırmaya Belediyesi yetkilidir. Bu parseller için 5. Maddedeki taban oturumları aranmaz, ancak taban oturumları hiçbir şartla %40 geçemez. Bu parsellerde otopark alanının parsel içinde sağlanması esasdır ancak otopark alanının karşılanamadığı durumlarda Belediyemizin belirlemiş olduğu otopark tarifesine uygun olarak ücretlendirme yapılacaktır.”  ifadesinin plan notlarının genel hükümlerinin 15. maddesi  olarak değiştirilmesi teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

29.İlçemiz tapuda G.O.P. mevcut Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-1-C ve G37-D-07-C-1-D  nolu imar paftalarında yer alan 252 ada 8-9 ve 24 nolu parsel malikleri konu parsellerin bir kısmına denk gelen 10 m.’lik imar yolunun batıya kaydırılması için plan tadilatı yapılması teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

28/30/5.Müşterek Komisyonumuz, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yapılacak olan yeni hamam yerinin tahsisine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75. Maddesinin d) Bendi gereğince, gündemden düşürülmesi uygun görülmüştür.

31/6.Müşterek Komisyonumuz;a)Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-4-B paftasındaki yeni açılan sokağa Mert Sokak isminin verilmesi,b)Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-4-B ve G37-D-07-C-1-C paftalarındaki yeni açılan caddeye Horoztepe Caddesi isminin verilmesi,c)Tapuda Gazi Osman Paşa mevcut Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-B-4-D ve G37-D-07-C-1-A paftalarındaki yeni açılan sokağa Yıldırım Sokak isminin verilmesi,d)Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-1-C paftasındaki yeni açılan caddeye Beyaz Caddesi isminin verilmesi,e)Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-1-C ve G37-D-07-C-1-D paftalarındaki yeni açılan sokağa Mavi Sokak isminin verilmesi,f)Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-4-B paftasındaki yeni açılan sokağa Melikşah Sokak isminin verilmesi,g)Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-4-B paftasındaki yeni açılan sokağa Yeşilvadi Sokak isminin verilmesi,h)Evyaba Mahallesi G37-D-06-B-4-D paftasındaki yeni açılan sokağa Yaşam Sokak isminin verilmesi,i)Evyaba Mahallesi G37-D-06-B-4-A ve G37-D-06-B-4-D paftalarındaki yeni açılan bulvara Şehit Tümgeneral Aydoğan AYDIN Bulvarı isminin verilmesini, incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

32.Komisyonumuz; İlçemiz tapuda Fevzi Paşa Mahallesi G37-D-07-A-3-D paftasında yer alan 198 ada 1 nolu parselin bulunduğu imar ada sınırının düzeltilmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

33.Komisyonumuz; İlçemiz tapuda Fevzi Paşa Mahallesi G37-D-07-D-2-A paftasında yer alan Niyazi Kırımca Caddesi ve Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi arasında kalan ve İstiklal Caddesinden cephe alan 11 ve 12 nolu imar adalarının mevcut fiili yapılaşmaya göre ada kenarının yeniden düzenlenmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

34.Komisyonumuz; İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi G37-D-07-C-4-B ve G37-D-07-C-1-C paftalarında yer alan 739 ada 1 nolu parsele ait yapı yaklaşım mesafesinin düşürülmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

35.Komisyonumuz; İlçemiz tapuda Erek mahallesi G37-D-07-A-3-B ve G37-D-07-A-3-A paftalarında yer alan 427 ada 1, 21, 27, 28, 30 ve 31 nolu parseller, 440 ada 38, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ve 82 nolu parseller, 599 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde Belediyemizce imar uygulaması başlamış olup, planla zemindeki yapılaşmaların uyumsuzluğundan dolayı mevcut yapılaşmaya ve parselasyon planına uygun olarak revize edilmesine ilişkin plan tadilatı teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

36. Komisyonumuz; ilçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi G37-D-06-B-3-D paftasında yer alan 173 ada 428 nolu parselin kuzeyinde bulunan; alt yapı hizmetleri tamamlanmış zemindeki fiili yolun, imar planındaki yol ile çakışmadığından imar yolunun fiili yola uygun hale getirilmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

37. Komisyonumuz; ilçemiz tapuda Gündoğdu mevcut Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-1-D ve G37-D-07-C-4-A paftasında yer alan 248 ada 5 nolu parsele Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 28/02/2017 tarih ve 2017/178 nolu kararı ve Sivas Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 07/06/2017 tarih ve 1085 sayılı kararı neticesinde I. Derece Arkeolojik sit alanından, 3. Derece Arkeolojik sit alanına çevrilmesine ait plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

38. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilçemiz Tosunlar Köyü 1616 nolu 96.786,31 m2` lik parsel Belediyemiz adına tahsisi yapılarak Belediyemizce tahsis amacına uygun Sebze ve Meyve Toptancı Hali Projesi ve Soğuk Hava Deposu yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla ilçemiz Tosunlar Köyü 1616 nolu 96.786,31 m2`lik parsel Belediyemiz idari ve mücavir alan sınırları dışında kaldığından Belediyemizce Sebze ve Meyve Toptancı Hali Projesi ile Soğuk Hava Deposu projesine uygun imar planı yapılması için ilçemiz merkezinin ve Erbaa tapulama alanının kuzeyinde Tosunlar Köyü yerleşim alanının güneyinde ve yine Amasya- Erzincan karayolunun ise 900 m kuzeyinde bulunan 1616 nolu 96.786,31 m2`lik parsel ile 1617 nolu 21.463,69 m2’lik parselleri kapsayacak şekilde ve aşağıda koordinatları yazılı parsellerin Erbaa belediyesi mücavir alan sınırları içerisine alınması gerekmektedir. İlçemiz Tosunlar Köyü Üçgöller mevkiinde kayıtlı 1616 nolu 96.786,31 m2’lik parsel ile 1617 nolu 21.463,69 m2’lik parselleri kapsayacak şekilde ve aşağıda koordinatları yazılı parsellerin Erbaa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisine alınması ve bahsedilen mücavir alan sınır değişikliğinin yapılması, yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 6. Maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 45. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

N.NO

Y

X

N.NO

Y

X

N.NO

Y

X

374

292571.24

4507659.66

393

292593.44

4507547.51

487

292451.18

4507566

375

292457.77

4507556.46

394

292548.34

4507507.94

501

292325.59

4507744

389

292623.02

4507574.96

395

292461.50

4507431.76

502

292097.98

4507531

391

292329.52

4507317.19

396

292339.94

4507325.13

503

292241.93

4507358

392

292603.97

4507556.74

397

292439.56

4507412.52

504

292311.51

4507423

15

292056.60

4507492.24

16

292055.02

4507445.08

     

39. Komisyonumuz; İlçemiz tapuda Erek Mahallesi G37-D-07-B-1-D paftasında yer alan 598 ada 95 nolu parsel ile 409 ada 16 nolu parsellerin cephe aldığı 7 m.’lik imar yolunun fiili duruma göre yeniden planlanması ve mevcut durumdaki ticari taramanın kaldırılarak yerine konut+ticari taramanın yapılması için plan tadilatı yapılması teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

40. Komisyonumuz; mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 22 ada 3 nolu parselde bulunan 2.643,00 m2 lik alan üzerine inşa edilen kongre ve kültür merkezi binası ve binaya ait mimari projesine göre kat planındaki, ikinci kat, yeme-içme alanı ve açık teras olarak yapılan alanın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına kütüphane olarak kullanılması amacıyla tahsisinin yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda konu taşınmazdaki anılan yerin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına kütüphane olarak kullanılması amacıyla 15 yıllığına tahsisin yapılması, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75.Maddesinin d) Bendi gereğince teklif uygun görülmüştür.

 

41. Komisyonumuz; uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanan ve mülkiyeti Erbaa Belediyesi ile Tokat İl Özel İdaresi adlarına kayıtlı, ilçemiz Tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 677 ada 9 nolu toplam 5074 m2 lik alanın, Erbaa Belediyesine ait 423,12 m2 lik hissenin imar planı amacına uygun olarak İlk/Ortaokul yapılmak üzere Erbaa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisinin yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75.Maddesinin d) Bendi gereğince teklif uygun görülmüştür.

33/42.Müşterek komisyonumuz, ilçemiz Evyaba Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas G37-D-06-A-3-B, G37-D-06-A-3-C, G37-D-06-B-4-A, G37-D-06-B-4-D paftasında bulunan 178 ada 34,53,54,55,56,77,78,79,80,87 ve 88 nolu parselleri kapsayan 100.805,87 m2 lik alanda ilave imar planı yapılması amacıyla kurum görüşleri alınmış, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında İl Toprak Koruma Kuruluna talepte bulunulmuştur. İlgili talebimiz İl Toprak Koruma Kurulunun 10.07.2017 tarihli toplantısında görüşülerek; 10.07.2017 tarih ve 2017/02 sayılı kararı ile 100.805,87 m2 (10,0805 Ha) talep edilen alanda, 73.016,92 m2 (7,3016 Ha) alanın ilave imar planı yapılmak üzere izinlendirilmiş; 178 ada 34,53,54 ve 55 nolu parsellerde toplam 25.205,00 m2 (2.5205 Ha) alanın Kuru Mutlak Tarım Arazisi (KMT) niteliğinde, 178 ada 77 nolu parsellerde toplam 2.737,00 (0.2737 Ha) alanın Kuru Özel Ürün Arazisi (KOT) niteliğinde, 178 ada 56,78,79,80,87 ve 88 nolu parsellerde toplam 45.074,00 (4.5074 Ha) alanın ise Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA) nitelinde olduğunu tespit etmiştir. Ancak; Tarım dışı kullanımına nihai karar verebilmesi için talep edilen alanda Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğüne göre kamu yararı kararının alınması gerekmektedir. Bu amaçla; İl Toprak Koruma Kurulunun 10.07.2017 tarih ve 2017/02 sayılı kararı ile 100.805,87 m2 (10,0805 Ha) talep edilen alanda 73.016,92 m2 (7,3016 Ha) alan izinlendirilerek, ilave imar planı yapılmak üzere; 178 ada 34,53,54 ve 55 nolu parseller üzerinde toplam 25.205,00 m2 (2.5205 Ha) alanın Kuru Mutlak Tarım Arazisi (KMT) niteliğinde, 178 ada 77 nolu parseller üzerinde toplam 2.737,00 (0.2737 Ha) alanın Kuru Özel Ürün Arazisi (KOT) niteliğinde, 178 ada 56,78,79,80,87 ve 88 nolu parseller üzerinde toplam 45.074,00 (4.5074 Ha) alanın ise Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA) nitelinde bulunan arazilere ait kamu yararı Valilik yetkisinde bulunduğundan 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13. Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince kamu yararı kararının ayrı ayrı alınmasına ilişkin teklifi incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13. Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince teklif uygun görülmüştür.

43. Komisyonumuz, ilçemiz tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi G37-D-07-D-2-D paftasında yer alan Killik Deresi mevcut güzergahı ile imar planındaki güzergahının çakışmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle kurum görüşleri doğrultusunda Killik Deresinin fiili duruma uygun hale getirilmesi ve yol genişliklerinin sağlanması amacıyla Killik Deresinin doğusunda ve batısında bulunan konut adası sınırlarının yeniden düzenlenmesi için plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

44. Komisyonumuz, ilçemiz tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi G37-D-07-A-2-B paftasında yer alan 417 ada 86 nolu parsel Belediyemiz uygulama imar planında konut alanı olarak planlanmıştır. İlgilisinin talebi ve kurum görüşleri alınarak konut alanı olarak planlanan alanın akaryakıt-LPG istasyonu olarak planlanması ve parselin kuzeyinde bulunan 7 m.’lik yolun parselin güneyine kaydırılması için plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifini inceleniş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

45. Komisyonumuz, ilçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi G37-D-07-A-3-D paftasında yer alan 620 ada 20 nolu parsel belediyemiz uygulama imar planında yol alanı olarak planlanmıştır. İlgilisinin talebi ile 620 ada 20 nolu parsel üzerinden geçmekte olan 5 m.’lik yaya yolunun 7 m.’ye çıkarılarak yolun doğusunda bulunan konut adası sınırlarının yeniden düzenlenmesi için plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

46. Komisyonumuz, ilçemiz tapuda Fevzi Paşa Mahallesi G37-D-07-D-2-A paftasında yer alan 11 ada 20 nolu parsel Belediyemiz uygulama imar planında konut alanı olarak planlanmıştır. İlgilisinin talebi ile konut alanı olarak planlanan alanın sosyal tesis (yurt) olarak planlanması için plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

47. Komisyonumuz, ilçemiz tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi G37-D-07-D-2-D ve G37-D-07-D-2-C paftasında yer alan 122 ada 1,2,4,5,12 ve 18 nolu parseller belediyemiz uygulama imar planında konut alanı, 300 ada 1 nolu parsel park alanı olarak planlanmıştır. İlgilisinin talebi ile parsellerin kuzeyinde yer alan ada kenar sınırı düzenlemesi için plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

41/48. Müşterek komisyonumuz,Belediyemizce yapımı devam eden Yeni Kent Meydanı Projesi kapsamında; Eski Hükümet Konağı tören alanında bulunan ve bir çok defa restore edilen ancak, yıpranmış ve eskimiş olması nedeniyle değiştirilmesi zaruri hale gelen Atatürk Anıtının proje kapsamında yenilenmesi ve modernize edilmesine ilişkin teklif incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda uygun görülmüştür.

49.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi mevcut Kuruçay Mahallesi G37-D-08-D-4-A paftasında yer alan 59.601m2 alana sahip 290 Ada 19 Nolu parselin yaklaşık 42.450m2 kısmı belediyemiz uygulama imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlanmıştır. İlgilisinin talebi ve kurum görüşleri alınarak Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlanan alanın revizyon imar planı yapılarak konut alanı olarak planlanması için revizyon imar planı yapılması teklifi,5393 sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

50.Komisyonumuz; İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi mevcut Yunus Emre Mahallesi Şehit Jandarma Astsubay Erdoğan Ekmen Caddesi üzerinde bulunan ve Muharrem oğlu İsmail Aydın’na ait iki adet tek katlı evler yıkılarak, iki adet evin bedeli ile tapuda Kurtuluş Mahallesi 173 ada 387 nolu 232,96 m2’lik parseldeki Muharrem oğlu Halil AYDIN, Muharrem kızı Hatice AKKADI, Musa kızı Zeynep YENİ, Muharrem kızı Gülizar KAYA ve Muharrem oğlu İsmail AYDIN’a ait toplam 39,50 m2’lik hisse miktarı ve yine tapuda Kurtuluş Mahallesi 768 ada 10 nolu 242,02 m2’lik parseldeki Muharrem oğlu Halil AYDIN, Muharrem kızı Hatice AKKADI, Musa kızı Zeynep YENİ, Muharrem kızı Gülizar KAYA ve Muharrem oğlu İsmail AYDIN’a ait toplam 162,76 m2’lik hisse miktarına karşılık mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 175 ada 113 nolu 282,32 m2’lik parsel ile takasının yapılması, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e)Bendi gereğince uygun görülmüştür.

51.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi G37-D-07-A-4-C ve G37-D-07-A-3-D paftalarında yer alan 616 ada 137,138,139,140,141,149,150,151,152,153 nolu parseller, 618 ada 10,11,12 nolu parseller ile 619 ada 7,8,18 nolu parseller için plan değişikliği teklifi Meclis gündeminde bırakılarak aralık ayı Meclis toplantısında tekrar görüşülmesi uygun görülmüştür.

52.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi mevcut Yunus Emre Mahallesi G37-D-07-A-4-D paftasında yer alan 186 ada 18, 36 ve 37 nolu parsellerin ilgililerinin talebi alınarak cephe almış oldukları 6 m. genişliğindeki yaya yolunun genişliğinin 8 m.ye çıkarılarak güneyinde bulunan 8 m.lik yaya yoluna bağlanması ve 186 ada 18 nolu parselin yolda kalan kısmının konut alanı içerisine alınarak terk oranının düzeltilmesi için plan tadilatı yapılması teklifi, Meclis gündeminde bırakılarak aralık ayı Meclis toplantısında tekrar görüşülmesi uygun görülmüştür.

53.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi G37-D-07-D-4-B paftasında yer alan 283 ada 273 nolu parsel belediyemiz uygulama imar planında konut ve park alanı olarak planlanmıştır. 1997 yılında yapılan imar planında konut alanında kalan ve imar planına göre parselasyonu yapılan söz konusu taşınmazın ilgilisinin talebi ile eski imar planındaki durumuna çevrilerek, park alanı olarak planlanan alanın konut alanı olarak planlanması için plan tadilatı yapılmasının teklifi,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

54.Belediyemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan hükümlerinde yer almayan, uygulamadaki boşlukları doldurmak ve yeni çıkan yönetmeliklere uygun hale getirmek amacıyla mevcut plan hükümlerinde değişiklik ve ilave yapılması teklifi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince üyelerden Murat Toycan SELÇUK red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla teklif uygun görülmüştür.

55.Komisyonumuz; Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 78 numaralı Meclis kararıyla mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 22 ada 3 nolu parselde bulunan 2.643,00 m2 lik alan üzerine inşa edilen kongre ve kültür merkezi binası ve binaya ait mimari projesine göre kat planındaki, ikinci kat, yeme-içme alanı ve açık teras olarak yapılan alanın Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına kütüphane olarak kullanılması amacıyla 15 yıllığına tahsis yapılması kararı alınmıştır. Ancak Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına alınan tahsis kararının değiştirilerek konu taşınmazdaki anılan yerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü adına kütüphane olarak kullanılması amacıyla 15 yıllığına tahsisin yapılması, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75.Maddesinin d) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

46/56/8.Müşterek komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğünün ücret tarifesine ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca hazırlanan ve 2018 mali yılı devamınca uygulanacak olan ücret tarifesi uygun görülmüştür.

49/57.Komisyonumuz; İlçemiz Dere Mahallesi 156 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan 502,50 m2’lik arsanın, Belediye Encümenince 9.9.1966 tarihinde pazarlık suretiyle Hasan KAL’a satışının yapıldığı ancak tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilmemiş olduğu anlaşılmıştır. Değişen imar durumundan dolayı kalan 484,00 m2’lik arsanın, Hasan KAL vefat ettiğinden tapu devir işlemlerinin varisleri adına yapılması, tapu devri işlemlerinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesini incelemiş yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

58.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi G37-D-07-D-2-A paftasında yer alan 22 Ada 4, 5 ve 6 Nolu parseller belediyemiz uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmıştır. İlgilisinin talebi ve Tokat İdare Mahkemesinin 2015/61 Nolu kararına istinaden Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan alanın önceki planında olduğu gibi Bitişik Nizam 4 Kat Ticaret Alanı olarak planlanması için plan tadilatı yapılmasının teklifi,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince üyelerden Murat Toycan SELÇUK red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla teklif uygun görülmüştür.

59.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi mevcut Yunus Emre Mahallesi G37-D-07-A-4-D paftasında yer alan 186 Ada 18,36 ve 37 Nolu parsellerin ilgililerinin talebi alınarak cephe almış oldukları 6 metre genişliğindeki yaya yolunun genişliğinin 7 metreye çıkarılarak güneyinde bulunan 8 metrelik yaya yolunun da 7 metreye düşürülerek birbirine bağlanması ve 186 Ada 18 Nolu parselin yolda kalan kısmının konut alanı içerisine alınarak terk oranının düzeltilmesi için plan tadilatı yapılmasının teklifi,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

60.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi G37-D-07-B-1-C paftasında yer alan 1179 Ada 4 Nolu parselin köşesinde ada kenar düzeltmesi yapılması ve parselin batısında yer alan kadastral yolun Park Alanı olarak planlanması için plan tadilatı yapılmasının teklifi,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 17.01.2017