2017 YILI İMAR BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ

1.Bahse konu yukarıda belirtilen parsellere imar planı yapılabilmesi için; 24.798,88 m2 (2.4799 Ha) alanın Kuru Özel Ürün Arazisi (KOT) niteliğinde bulunan arazilere ait kamu yararı kararı bakanlık yetkisinde olduğundan, 334.601,93 m2 (33,4601 Ha) alanın Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA) niteliğinde bulunan arazilere ait kamu yararı valilik yetkisinde bulunduğundan, 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13.Maddesinin d)Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince kamu yararı kararının ayrı ayrı alınması teklifi, 5403 Sayılı Yasanın 13.Maddesinin d)Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince teklif uygun görülmüştür.

 2.İlçemiz tapuda Gündoğdu mevcut Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-4-B paftasında yer alan 842 ada 6 nolu 3.110,42 m2 lik parsel hisseli olup; hissenin 1.518,51 m2’si Erbaa Belediyesi adına, 1.591,91 m2’si Maliye Hazinesi adına kayıtlıdır. Konu parsel uygulama imar planında yurt yeri olarak planlandığından ve parsele yurt yapılması düşünüldüğünden Belediye hissesinin, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri HakkındaYönetmelikMadde 12 'Özel bir hüküm olmaması durumunda, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere kamu idareleri, Kanunun 45.Maddesine göre, mülkiyetlerinde bulunan taşınmazları, görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla bedelsiz olarak birbirlerine devredebilirler.' hükmü gereği bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin teklifi,5393 Sayılı Yasanın 75.Maddesinin d)Bendigereğince teklif uygun görülmüştür.

3/1.İlçemiz tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi G37-D-07-A-2-B paftasında yer alan 419 ada 84, 85, 86, 87 nolu uygulama imar planında konut alanında kalan parsellerin sahibinin, bu parselleri kapsayan alanın bir kısmında Akaryakıt-LPG istasyonu alanı olarak plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifinin, gerekli kurum görüşleri alındıktan sonra değerlendirilmek üzere gündemde bırakılmasıuygun görülmüştür.

4.İlçemiz tapuda Gündoğdu, mevcut Ziya Gökalp Mahallesi 248 ada 5 nolu parsel uygulama imar planında kent parkı alanında kalmakta iken, Sivas Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünün 17.10.2015 tarih ve 2484 sayılı karı ile 1. derece sit alanına alınmıştır. Parsel sahibinin başvurusu üzerine Tokat İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş olup, kararın uygulanması için Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 08.12.2016 tarih ve 3217 sayılı kararına istinaden ilgili parselin 1. Derece Sit Alanından çıkartılarak eski planına uygun  olduğu gibi kent parkı olarak plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c)Bendi ve Mekansal planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği uygun görülmüştür.

5.İlçemiz Erek Mahallesi 413 ada 3 nolu parselde bulunan tescilli hamam yapısının bulunduğu sosya-kültürel tesis alanın ve çevresindeki park alanlarının koruma alanı olarak G37-D-07-B-4-A paftasına işlenmesi için plan tadilatı yapılması teklifi,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

6.İlçemiz tapuda Erek mevcut Mevlana Mahallesi, Serçe Sokak aralığı, G37-D-07-D-1-A, G37-D-07-D-1-B, G37-D-07-A-4-C paftalarındayer alan ve uygulama imar planında 5 m. olarak planlanan yapı yaklaşım mesafesinin 3 m.’ye düşürülmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklif,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendive Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

7.Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih ve 117 sayılı kararı ile güncellenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamada sıkıntı oluşturan, “ Ayrık veya blok nizamlı  konut, konut + ticaret , ticaret alanı olarak planlı ve  500 m2 den küçük  köşe başı parsellerde; parselin kot aldığı yol haricinde kalan  cepheden , yapı yaklaşma mesafesinin 5,5 m den fazla olması durumunda; 3 m den sonrası otopark alanı olarak kullanılabilir. Bu parsellerde bağımsız bölüm başına 1 otopark alanı ayrılmak  zorundadır. Parsel için gereken otopark adedinin bağımsız bölüm başına 1 adetten fazla olması durumunda ise yer ayrılamayan  otopark  alanı için tarifesine uygun olarak otopark bedeli ödenir. ” ifadesinin plan notlarının Özel hükümlerinin 24.1.1 maddesinin  sonuna   eklenmesi teklifi,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendive Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

8. Müşterek komisyonumuz; Belediyemiz 2017 Mali Yılı Ücret Tarifesinin 8. Maddesinin p) Bendine aşağıdaki gibi eklenmesi, yapılan müzakereler sonucu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince, uygun görülmüştür.

   8- İşgal Harcı 

Tarifenin Türü

Tarifenin Adı

Tarife Ücreti

Ücret

p) İlçemizde uygulanan otopark tarifesine göre belirlenen 1. Bölge haricindeki 350 m2’den küçük konut kullanımlı ayrık nizam, ayrık ikiz nizam veya blok nizamlı parsellerde arka bahçede gerekli otopark alanı sağlanmaması durumunda, her parsel için en az 1 otopark alanı oluşturmak şartıyla sağlanamayan otopark adedi için.

1.000,00 TL

9. Komisyonumuz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 26.01.2017 tarih ve 368 sayılı yazısı ile ilçemiz  tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi G37-D-07-A-2-D ile G37-D-07-A-2-C paftalarında yer alan ve Altınışık Sokak ile Ayışığı Sokak arasındaki yeni açılan sokağa Çay Sokağı isminin verilmesine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin n) Bendi ve aynı yasanın 81. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

10. Komisyonumuz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemizde yapılan plan tadilatları; Belediye Meclisinin her yıl için düzenlediği fiyatlara göre ücretlendirilir ayrıca plan tadilatı teklifleri; ilgilinin dilekçesi, plan tadilatı teklif paftaları, değişiklik raporu plancı imzası ile Belediye Meclisine sunulur. Belediye Meclisince uygun görüldüğü takdirde 1 aylık askı süreci başlar. Askı sürecinden sonra 2 ay içerisinde ücreti yatırılmayıp, onaylanmayan meclis kararları hükümsüz hale gelmesi için ve yine 02.12.2013 tarihinde onaylanan ilave ve revizyon imar planından sonra Belediye Meclisinden geçen fakat bugüne kadar onaylanmak için sunulmayan veya ücreti tahsil edilmemiş plan tadilatlarının onay kararından itibaren en geç 3 ay içerisinde onaya sunulması gerekir. Aksi takdirde yapılan plan tadilatlarının geçersiz sayılması için meclis kararı alınmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c)Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.11.

11. Komisyonumuz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiztapuda İsmet Paşa Mahallesi, G37-D-07-D-2-D paftasında yer alan 203 ada 38 nolu parsel sahibinin, uygulama imar planında bir kısmı park alanında kalan parseline denk gelen park alanının küçültülmesi amacıyla parselinin bulunduğu imar adasında plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,küçültülen park alanının başka bir yerden karşılanamaması ve plana gelen nüfus yoğunluğu için sosyal-kültürel teknik altyapı alanı oluşturulmaması sebebiyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c)Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmemiştir.

12. Komisyonumuz,İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz tapuda G.O.P. Mahallesi, G37-D-07-C-1-A ve G37-D-07-B-4-D paftalarında  yer alan imbat deresi çevresinde yapılacak olan projeye altlık oluşturmak amacıyla yeşil alanların yeniden düzenlenmesi ve mevcut yapılaşma da göz önünde bulundurularak imar ada sınırlarının yeniden düzenlenmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c)Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

13. Komisyonumuz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz tapuda Erek mevcut Gazi Osman Paşa Mahallesi G37-D-07-A-3-D paftasında yer alan 946 ada 7 nolu parsel sahibinin parselinin bulunduğu imar adası A-3 konut alanı olarak planlanmıştır. 945 ve 946 nolu adalardaki parseller imar uygulaması ile üretilmiş olup ayrık yapılaşmanın mümkün olmaması nedeniyle 945 ve 946 nolu adaların imar durumlarının BL-3 olarak değiştirilmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c)Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

14. Komisyonumuz; İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi, G37-D-07-D-1-B paftasında yer alan 40 ada 26 nolu parsel sahibinin, parselinin bulunduğu imar adasının batı sınırının düzeltilerek buradaki yol genişliğinin 10 m.’ye düşürülmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

15.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 900 sayılı yazısı ile mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin yapılması şartıyla, ilçemiz tapuda Erek mevcut Ertuğrul Gazi mahallesi G37-D-07-A-3-A, G37-D-07-A-3-B, G37-D-07-A-3-C, G37-D-07-A-3-D nolu imar paftalarında bulunan ve 432 ada 20 ve 21 nolu kadastro parsellerinin terki ile tescil harici bırakılan park alanı ile yine tapuda Erek mevcut Yıldırım Beyazıt Mahallesi G37-D-07-B-4-D nolu imar paftasında bulunan ve 387 ada 30 nolu kadastro parselinin terki ile tescil harici bırakılan park alanının, Spor Genel Müdürlüğü adına spor salonu yapılması amacıyla tahsis edilmesi teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e) bendi ve aynı Yasanın 75. Maddesinin d) Bendi gereğince teklif uygun görülmüştür.

16.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 891 sayılı yazısı ile Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile güncellenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamada sıkıntı oluşturan, “ İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi G37-D-07-D-2-B nolu imar paftasında yer alan ve imar planında bitişik 4 kat ve tamamı ticari olarak planlanan sınırları plan tadilatında işaretlenen alanda bulunan parseller çarşı kültürünü yansıtan, cephe ve derinliği az olan parsellerdir. Bu sebepten yapılaşmada arka bahçe çekme mesafeleri arandığında bina yapılamadığından dolayı bu alanda arka bahçe mesafesinin uygulanmaması ve inşaatların parsel derinliğince yapılması gerekmektedir.” ifadesinin plan notlarının Özel hükümlerinin 2.5 maddesi  olarak eklenmesi teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

17.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 921 sayılı yazısı ile Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile güncellenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamada sıkıntı oluşturan, “ İlçemiz uygulama imar planında bitişik nizam ticaret+konut taraması olan adalarda bodrum, zemin ve asma katlarda arka bahçe çekme mesafelerinin 3 metreye kadar  yapılabilir.” ifadesinin plan notlarının Özel hükümlerinin 2.4 maddesi  olarak eklenmesi teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

18.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 921 sayılı yazısı ile Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile güncellenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamada sıkıntı oluşturan, “İmar adalarının DSİ  sulama kanallarıyla bölünmesi sonucu, yola cephesi bulunmayan ve yapılaşması mümkün olmayan artık parsellerin kullanılabilir alanlara dönüştürülmesi amacıyla; söz konusu artık parselin  inşaat alanı,  ayrıldığı parseldeki emsal değeri dikkate alınarak  hesaplanarak , artık parsellerin  ayrıldığı  ve yola cephesi olan imar parselinin  inşaat  hakkına ilave edilir.  İnşaat alanı hakkı imar parseline ilave edilen artık parselin, otopark, yeşil alan vs olarak kullanılması esastır. İnşaat hakkı artan parselin   tek başına yapılaşması durumunda  kat adedi ve  taban oturumu oranında herhangi bir  artış söz konusu edilemez.  Ancak parsellerin birleşerek   plan  notlarının 5. maddesinde yer alan hükümlerden faydalanması durumunda; kat adedi ve  TAKS da değişiklik yapılabilir. TAKS, yapılaşmaya uygun olan parsel üzerinden hesaplanacak olup,  hiçbir şartta %40 geçemez. DSİ kanalından kaynaklanan tüm tehlikelere karşı her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu tedbirler alınmadan inşaatruhsatı verilemez.” ifadesinin plan notlarının genel hükümlerinin 15. maddesi  olarak değiştirilmesi teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklifuygun görülmemiştir.

19.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 893 sayılı yazısı ileilçemiz tapuda Tepe mevcut Mimar Sinan Mahallesi G37-D-07-D-3-A nolu imar paftasında yer alan 283 ada 345-346-347-348-349- ve 350 nolu parseller ile 641 ada 5-6 ve 7 nolu parseller bir önceki imar planına göre imar parseli haline gelmiş olup; yürürlükteki imar planı yapılırken bu parselasyon dikkate alınmadan parsellerin bir kısmı imar planı dışında, bir kısmı da yolda kalmıştır. Oluşan mağduriyeti gidermek için ilave ve revizyon imar planı yapılması teklifi,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.

20.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 902 sayılı yazısı ileİlçemiz tapuda G.O.P. mevcut Ziya Gökalp mahallesi G37-D-07-C-3-A ve G37-D-07-C-1-B nolu imar paftalarında yer alan 677 ada 9 nolu parsel uygulama imar planında ilköğretim tesis alanında kalmakta olup, okul binasına ek bina yapılacağından yan çekme mesafesinin 5 mt olmasından dolayı bina oturamadığından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yan çekme mesafesini 5 metreden 3 metreye düşürülmesi için plan tadilatı yapılması teklifi,,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendive Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.

21.İlçemiz tapuda Batı mevcut F.S.M. mahallesi G37-D-07-A-3- nolu imar paftasında yer alan 620 ada 20 nolu parsel uygulama imar planında yolda kalmakta olup, parselin konut alanına alınması için plan tadilatı yapılması teklifi, plan tadilatı hazırlatılıp Belediyemize sunulmadığı için, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmemiştir.

22.İlçemiz tapuda G.O.P. mevcut Ziya Gökalp mahallesi G37-D-07-C-1-C ve G37-D-07-C-1-D  nolu imar paftalarında yer alan 252 ada 8-9 ve 24 nolu parsel malikleri konu parsellerin bir kısmına denk gelen 7 ve 10 mt lik imar yollarının kaldırılması için plan tadilatı yapılması teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, bir sonraki mecliste görüşülmek üzere gündemde bırakılmıştır.

 

Oluşturulma Tarihi : 17.01.2017