2018 YILI PLAN BÜTÇE KOMİSYON GÖRÜŞLERİ

1.Belediye Meclisince rekreasyon projesi için 09.11.2017 tarih ve 95 numaralı meclis kararı ile İller Bankası A.Ş’den 15.000.000,00(onbeşmilyonTL.) kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınması kararı alınmıştır.Ancak kredi ile ilgili 2018 takvim yılı için güncelleme yapılması gerektiğinden Belediyemizce ilçemiz muhtelif yerlerinde uygulanmak üzere rekreasyon projeleri hazırlanmış ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Projelerin uygulanması Belediyemiz bütçesi yetersiz olması nedeni ile İller Bankası A.Ş’den kredi kullanılarak işlerlik kazandırılacağı planlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş’den 15.000.000,00(onbeşmilyonTL.) kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınması komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereği uygun görülmüştür.

2.Komisyonumuz; horoztepesi inşaat taahhüt temizlik taşımacılık turizm petrol gıda besi bilişim organizasyon madencilik eğitim güvenlik matbaacılık sanayi ve ticaret limited şirketi adına kayıtlı Tokat ili Erbaa ilçesi Evyaba Mahallesi, Bozyaka mevkii, 168 ada 92 parsel, 25 cilt ve 2386 sayfada kayıtlı arsa vasıflı olan gayrimenkul üzerine Erbaa Belediyesi oto galericiler sitesi yapımında (inşasında) kullanılmak üzere yurtiçi resmi (kamu) ve özel bankaların merkez veya şubelerinden özellikle Erbaa şubesinden azami 5.000.000(beşmilyonTL.) limitli (tutarlı) 1(bir) yıl ana para ödemesiz 3(üç) ayda bir faiz ödemeli olmak üzere toplam 60 (altmış) ay vadeli aylık eşit taksitli olarak kullandırılacak yatırım kredisinin teminatı olarak horoztepesi inşaat taahhüt temizlik taşımacılık turizm petrol gıda besi bilişim organizasyon madencilik eğitim güvenlik matbaacılık sanayi ve ticaret limited şirketinin yurtiçi resmi (kamu) ve özel bankaların merkez veya şubelerinden özellikle Erbaa şubesinden kullandığı ve kullanacağı tüm kredileri kapsamak üzere horoztepesi inşaat taahhüt temizlik taşımacılık turizm petrol gıda besi bilişim organizasyon madencilik eğitim güvenlik matbaacılık sanayi ve ticaret limited şirketi adına kayıtlı; Tokat ili Erbaa ilçesi Evyaba Mahallesi Bozyaka Mevkii, 168 ada 92 parsel, 25 cilt ve 2386 sayfada kayıtlı arsa vasıflı gayrimenkul üzerine 1.(birinci) derece 1.(birinci) sıradan 20.000.000(yirmimilyonTL) tutarlı (değerli) ipotek tesis edilmesi (ipotek şerhi konulması) ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapmaya, ipotek tesisine konu her türlü evrak ve belgeyi imzalamaya horoztepesi inşaat taahhüt temizlik taşımacılık turizm petrol gıda besi bilişim organizasyon madencilik eğitim güvenlik matbaacılık sanayi ve ticaret limited şirketini münferit imza ile temsile yetkili 48622754390 T.C Kimlik numaralı Bülent UZUN’a tam yetki verilmesini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

3.Komisyonumuz; Belediyemiz 2018 mali yılı ücret tarifesi 25. Maddesinde yer alan içme suyu tarifesi B- ticarethaneler kısmının aşağıda gösterildiği gibi;4-Resmi Kurumların m3’ü için(Sadece KDV-KATI ATIK Alınacak)= 2,05 (ikiTL,beşkr.) değişiklik yapılması yapılan müzakereler sonucu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince, uygun görülmüştür.

4.Komisyonumuz; 2018 mali yılı merkez bütçe kanununun K cetveli 3. Bölüm B/1 fıkrasında görevlerinin niteliği gereği günün 24 saati devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personellere aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülmektedir.Yasa gereği nüfusun 50.001’den 100.000‘e kadar olan yerleşim birimlerinde bu miktar 312,00(üçyüzonikiTL.) olarak belirlenmiştir.Belediyemizde 657 Sayılı Yasaya göre istihdam edilen ve günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerinde çalışan Zabıta ve İtfaiye personellerine ödenecek olan maktu mesai ücret tutarı 2018 mali yılı merkez bütçe kanununun K cetveli 3. Bölüm B/1 fıkrasında belirlenen 312,00(üçyüzonikiTL.) maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesi yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 51. ve 52. Maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

5.Belediyemiz 2018 mali yılında kadro karşılığı istihdam edilecek olan sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce henüz tespit edilmediği görülmüştür. 2018 mali yılında Belediyemizde istihdam edilecek sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanacak 2018 mali yılı genelgesinde belirlenecek taban ücret üzerinden ödeme yapılması komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmüştür.

6.Komisyonumuz; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdasına ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda ekli II sayılı memur boş kadro cetveli, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin l) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

Oluşturulma Tarihi : 04.12.2017