2018 YILI PLAN BÜTÇE KOMİSYON GÖRÜŞLERİ

 

1.Belediye Meclisince rekreasyon projesi için 09.11.2017 tarih ve 95 numaralı meclis kararı ile İller Bankası A.Ş’den 15.000.000,00(onbeşmilyonTL.) kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınması kararı alınmıştır.Ancak kredi ile ilgili 2018 takvim yılı için güncelleme yapılması gerektiğinden Belediyemizce ilçemiz muhtelif yerlerinde uygulanmak üzere rekreasyon projeleri hazırlanmış ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Projelerin uygulanması Belediyemiz bütçesi yetersiz olması nedeni ile İller Bankası A.Ş’den kredi kullanılarak işlerlik kazandırılacağı planlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş’den 15.000.000,00(onbeşmilyonTL.) kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınması komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereği uygun görülmüştür.

2.Komisyonumuz; horoztepesi inşaat taahhüt temizlik taşımacılık turizm petrol gıda besi bilişim organizasyon madencilik eğitim güvenlik matbaacılık sanayi ve ticaret limited şirketi adına kayıtlı Tokat ili Erbaa ilçesi Evyaba Mahallesi, Bozyaka mevkii, 168 ada 92 parsel, 25 cilt ve 2386 sayfada kayıtlı arsa vasıflı olan gayrimenkul üzerine Erbaa Belediyesi oto galericiler sitesi yapımında (inşasında) kullanılmak üzere yurtiçi resmi (kamu) ve özel bankaların merkez veya şubelerinden özellikle Erbaa şubesinden azami 5.000.000(beşmilyonTL.) limitli (tutarlı) 1(bir) yıl ana para ödemesiz 3(üç) ayda bir faiz ödemeli olmak üzere toplam 60 (altmış) ay vadeli aylık eşit taksitli olarak kullandırılacak yatırım kredisinin teminatı olarak horoztepesi inşaat taahhüt temizlik taşımacılık turizm petrol gıda besi bilişim organizasyon madencilik eğitim güvenlik matbaacılık sanayi ve ticaret limited şirketinin yurtiçi resmi (kamu) ve özel bankaların merkez veya şubelerinden özellikle Erbaa şubesinden kullandığı ve kullanacağı tüm kredileri kapsamak üzere horoztepesi inşaat taahhüt temizlik taşımacılık turizm petrol gıda besi bilişim organizasyon madencilik eğitim güvenlik matbaacılık sanayi ve ticaret limited şirketi adına kayıtlı; Tokat ili Erbaa ilçesi Evyaba Mahallesi Bozyaka Mevkii, 168 ada 92 parsel, 25 cilt ve 2386 sayfada kayıtlı arsa vasıflı gayrimenkul üzerine 1.(birinci) derece 1.(birinci) sıradan 20.000.000(yirmimilyonTL) tutarlı (değerli) ipotek tesis edilmesi (ipotek şerhi konulması) ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapmaya, ipotek tesisine konu her türlü evrak ve belgeyi imzalamaya horoztepesi inşaat taahhüt temizlik taşımacılık turizm petrol gıda besi bilişim organizasyon madencilik eğitim güvenlik matbaacılık sanayi ve ticaret limited şirketini münferit imza ile temsile yetkili 48622754390 T.C Kimlik numaralı Bülent UZUN’a tam yetki verilmesini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

3.Komisyonumuz; Belediyemiz 2018 mali yılı ücret tarifesi 25. Maddesinde yer alan içme suyu tarifesi B- ticarethaneler kısmının aşağıda gösterildiği gibi;4-Resmi Kurumların m3’ü için(Sadece KDV-KATI ATIK Alınacak)= 2,05 (ikiTL,beşkr.) değişiklik yapılması yapılan müzakereler sonucu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince, uygun görülmüştür.

4.Komisyonumuz; 2018 mali yılı merkez bütçe kanununun K cetveli 3. Bölüm B/1 fıkrasında görevlerinin niteliği gereği günün 24 saati devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personellere aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülmektedir.Yasa gereği nüfusun 50.001’den 100.000‘e kadar olan yerleşim birimlerinde bu miktar 312,00(üçyüzonikiTL.) olarak belirlenmiştir.Belediyemizde 657 Sayılı Yasaya göre istihdam edilen ve günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerinde çalışan Zabıta ve İtfaiye personellerine ödenecek olan maktu mesai ücret tutarı 2018 mali yılı merkez bütçe kanununun K cetveli 3. Bölüm B/1 fıkrasında belirlenen 312,00(üçyüzonikiTL.) maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesi yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 51. ve 52. Maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

5.Belediyemiz 2018 mali yılında kadro karşılığı istihdam edilecek olan sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce henüz tespit edilmediği görülmüştür. 2018 mali yılında Belediyemizde istihdam edilecek sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanacak 2018 mali yılı genelgesinde belirlenecek taban ücret üzerinden ödeme yapılması komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmüştür.

6.Komisyonumuz; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdasına ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda ekli II sayılı memur boş kadro cetveli, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin l) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

7.Komisyonumuz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz İsmet Paşa Mahallesi 203 ada 49 nolu parsel üzerinde bulunan restoran ile yine İsmet Paşa Mahallesi 203 ada 51 nolu parsel üzerinde bulunan kafenin işletilmesi işinin 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi ve bu işlemler için Encümene yetki verilmesi teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

8.Komisyonumuz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, bilgi evleri görev ve çalışma yönetmeliği esas ve usullerine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

9/8.Müşterek Komisyonumuz İlçemiz Belediye mücavir sınırları içerisinde kalan ve aşağıda koordinat listesi verilen Tosunlar Köyü Üçgöller Mevkii, 6 nolu paftasında bulunan 0 ada 1616 nolu96.786,31 m2’lik parselde,Belediyemizce;Yaş Sebze ve Meyve Hali yapılması için mevzii imar planı yapılması amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında İl Toprak Koruma Kuruluna Tarım Dışı Kullanım İzni talebinde bulunulmuştur. İlgili talebimiz, İl Toprak Koruma Kurulunun 23.01.2018 tarihli toplantısında görüşülerek; 0 ada 1616 nolu parselin tamamının Sulu Mutlak Tarım Arazisi (STM) nitelinde olduğu ve talep edilen 96.786,31m2 (9,6786 Ha) toplam alanın,8.557,73 m2 (0,8557 Ha) lik alanında mevzii İmar planı yapılması için 5403 Sayılı Kanunun 14.(b) Maddesi gereğince oy birliğince Tarım Dışı Kullanımı uygun bulunmuştur.Ancak, Tarım Dışı Kullanımına nihai karar verebilmesi için talep alanda Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğüne göre Kamu Yararı Kararının alınması gerekmektedir. Bu amaçla; İl Toprak Koruma Kurulunun 23.01.2018 tarih ve 2018/01 nolu kararı ile 886.334,44m2(88.6334 Ha) Sulu Mutlak Tarım Arazisi (SMT), 14.986,93m2(1.4987 Ha) Kuru Mutlak Tarım Arazisi (KMT), 24.409,29m2(2.4409 Ha) Kuru Özel Ürün Arazisi (KOT) ve 83.295,78m2(8.3296 Ha) Kuru Marjinal Tarım Arazisinin İlave ve Revizyon İmar Planı yapılması için 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13.Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince Kamu Yararı Kararının alınması müşterek komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmüştür.

10/9.İlçemiz Belediye mücavir sınırları içerisinde kalan Tosunlar Köyü Üçgöller Mevkii, 6-7 nolu paftalarında bulunan 0 ada 1695, 1692 ve 1170 nolu parsellerde, Eğitim Kampüs Alanı yapılması için mevzii imar planı yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında İl Toprak Koruma Kuruluna Tarım Dışı Kullanım İzni talebinde bulunulmuştur. İlgili talebimiz, İl Toprak Koruma Kurulunun 23.01.2018 tarihli toplantısında görüşülerek; 1170 nolu parsel Kanal vasıflı, 1692 parsel ise Mera vasıflı olduğundan kanun kapsamı dışında kaldığı, 0 ada 1695 nolu parselin tamamının Sulu Mutlak Tarım Arazisi (STM) nitelinde olduğu ve talep edilen 390.139,57m2 (39,0139 Ha) toplam alanın, 261.960,81 m2 (26,1960 Ha) lik alanında mevzii İmar planı yapılması için 5403 Sayılı Kanunun 13.(d) Maddesi gereğince oy çokluğu ile Tarım Dışı Kullanımı uygun bulunmuştur.Ancak, Tarım Dışı kullanımına nihai karar verebilmesi için talep alanda Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğüne göre Kamu Yararı Kararının alınması gerekmektedir. Bu amaçla; İl Toprak Koruma Kurulunun 23.01.2018 tarih ve 2018/01 nolu kararı ile Sulu Mutlak Tarım Arazisi (STM) niteliğinde olan 0 ada 1695 nolu parselin 261.960,81 m2 (26,1960 Ha) alanda mevzii imar planı yapılması için 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13.Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince Kamu Yararı Kararının Alınması müşterek komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmüştür.

Nokta No

Y

X

Nokta No

Y

X

58

59

60

61

62

70

72

171

173

175

185

187

189

544805.600

545188.020

544662.920

545082.020

544605.230

544709.470

544678.270

545170.790

545516.750

545474.390

544990.320

545143.570

545205.860

4507065.670

4509061.740

4506930.960

4509191.800

4506874.740

4506750.500

4506787.000

4506373.560

4506187.140

4506500.910

4506824.750

4506649.640

4506612.460

59

60

61

62

69

71

170

172

174

184

186

188

190

544741.040

545114.740

544617.810

545155.570

545003.690

544689.160

545004.530

545262.050

545559.400

544814.870

545100.380

545175.680

545470.170

4507007.200

4509208.270

4506888.500

4509045.840

4506501.950

4506772.200

4506500.670

4506310.490

4506465.570

4507054.150

4506697.950

4506627.230

4506500.120

11/10. Müşterek Komisyonumuz İlçemiz Belediye mücavir sınırları içerisinde kalan ve aşağıda koordinat listesi verilen Tosunlar Köyü Üçgöller Mevkii, 6 nolu paftasında bulunan 0 ada 1616 nolu96.786,31 m2’lik parselde,Belediyemizce;Yaş Sebze ve Meyve Hali yapılması için mevzii imar planı yapılması amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında İl Toprak Koruma Kuruluna Tarım Dışı Kullanım İzni talebinde bulunulmuştur. İlgili talebimiz, İl Toprak Koruma Kurulunun 23.01.2018 tarihli toplantısında görüşülerek; 0 ada 1616 nolu parselin tamamının Sulu Mutlak Tarım Arazisi (STM) nitelinde olduğu ve talep edilen 96.786,31m2 (9,6786 Ha) toplam alanın,8.557,73 m2 (0,8557 Ha) lik alanında mevzii İmar planı yapılması için 5403 Sayılı Kanunun 14.(b) Maddesi gereğince oy birliğince Tarım Dışı Kullanımı uygun bulunmuştur.Ancak, Tarım Dışı Kullanımına nihai karar verebilmesi için talep alanda Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına ilişkin tüzüğüne göre kamu yararı kararının alınması gerekmektedir. Bu amaçla; İl Toprak Koruma Kurulunun 23.01.2018 tarih ve 2018/01nolu kararı ile Sulu Mutlak Tarım Arazisi (STM) niteliğinde olan 0 ada 1616 nolu96.786,31m2 (9,6786 Ha)’lik parselin tamamı için imar planı talep edilmiş ancak 8.557,73 m2 (0,8557 Ha)’lik alanı izinlendirilmiştir.İzinlendirilen 8.557,73 m2 (0,8557 Ha)’lik alanda mevzii imar planı yapılması için 5403 sayılı Toprak Koruma Kanununun 13.Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince kamu yararı kararının alınması  uygun görülmüştür.

Nokta No

Y

X

Nokta No

Y

X

374

389

392

394

396

487

502

504

546060.853

546115.485

546097.075

546043.144

545841.129

545944.081

545592.301

545809.378

4506522.850

4506439.969

4506421.119

4506370.451

4506180.655

4506424.762

4506378.068

4506277.245

375

391

393

395

397

501

503

545950.981

545830.979

546086.865

545958.962

545937.691

545812.476

545742.046

4506415.852

4506172.365

4506411.530

4506291.362

4506271.383

4506598.854

4506210.546

 12.Komisyonumuz; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz adına “PARK VADİ ” başlıklı bir proje sunulmasını ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasını, sunulan projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınmasını incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38 ve 75. Maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

13.Komisyonumuz; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğince yürütülmekte olan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirmesine ait Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz adına “Erbaa Toprak Sanayi İhtisas + Karma Organize Sanayi Bölgesi Ulaşım ve Aydınlatma Altyapısının İyileştirilmesi” başlıklı proje sunulmasını ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasını, sunulan projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınmasını incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38 ve 75. Maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

14.Komisyonumuz; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz adına “SULARIN BİRLEŞTİĞİ YERDE AYAKTA KALMIŞ BİR SU YAPISI “ESKİ EREK HAMAMI” başlıklı bir proje sunulmasını ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasını, sunulan projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınmasını incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38 ve 75. Maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

15.Komisyonumuz; Avrupa Birliği Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmekte olan Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı (TTGS) kapsamında, Belediyemiz adına proje sunulmasını ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasını, sunulan projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınmasını incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38 ve 75. Maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

16.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğince yürütülmekte olan Turizm Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarının İyileştirmesine ait mali destek programı kapsamında, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca sunulan “Erbaa Bilinirliğinin Ticari ve Kültürel Değerlerle Artırılması ve Turizmin Geliştirilmesi ” başlıklı projede, Belediyemiz Proje ortağı olarak yer alacaktır. Bu doğrultuda projenin başarılı olması durumunda uygulanması, sunulan projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınması Komisyonumuzca incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38 ve 75. Maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

17.Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan kamulaştırma işlemleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yapılmaktadır.Yapılan kamulaştırma işlemlerinin italarının yapılabilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesine 466008330620005064 ekonomik kodlu “Gayrimenkul Alımları Kamulaştırması” bütçesinin eklenmesi Komisyonumuzca incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin b) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

18.Komisyonumuz; Halk Eğitim Merkezi binası içerisine yapılacak olan “Erbaa Bilim Park” projesi kapsamında Belediyemiz, Erbaa Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalanmasını, imzalanacak olan protokol gereği söz konusu projede kullanılmak üzere 150.000,00 (yüzellibinTL) kaynak aktarımı yapılmasını ve ilgili dokümanları imzalamaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesini, incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 14, 38 ve 75.Maddeleri gereği uygun görülmüştür.

19.Komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma Birimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

20.Belediyemizin 2017 mali yılı kesin hesabının Encümence incelenerek; 

            2017 Yılı Bütçesinin              : 151.516.645,00 TL

            Gelir Bölümünün Toplamı     : 56.592.580,43 TL

            Gider Bölümünün Toplamı    : 83.510.532,18 TL olduğu görüldüğünden, 

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp Encümence incelenen, Belediyemizin 2017 mali yılı kesin hesabının kayıtlara ve mevzuata uygun olduğu Komisyonumuzca da incelenerek yapılan müzakereler sonucu 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ile 64. Maddesi gereği uygun görülmüştür.

21.İlçemizin Altyapı ve Üstyapı İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 6.000.000,00(altımilyonTL.) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya,Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınması komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereği uygun görülmüştür.

22.Komisyonumuz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 22 ada 2 nolu parselde Belediye binamızın bodrum katında bulunan 1 numaralı işyeri vasıflı bağımsız bölümün 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi ve bu işlemler için Encümene yetki verilmesi teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi ile 59. Maddesinin d) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

23.Komisyonumuz Dış İlişkiler Müdürlüğünün bütçe aktarılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve Belediyemiz personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışmakta olan Özel Güvenlik personelinin 696 Sayılı KHK ile 375 Sayılı KHK’ya eklenen 24’üncü Madde kapsamında idaremiz iktisadi teşekkülleri Horoz Tepesi Tic.Ltd.Şti.’nde işçi statüsüne geçmeleri nedeniyle;Dış İlişkiler Müdürlüğünde bulunan 46 60 08 43 01 39 00 5 03 5 1 09 ekonomik kodlu Özel Güvenlik ve Hizmet Alımı Bütçesinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne aynı kod ile aktarılması yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

24.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına sunulan “SULARIN BİRLEŞTİĞİ YERDE AYAKTA KALMIŞ BİR SU YAPISI “ESKİ EREK HAMAMI” başlıklı proje, başarılı olduğundan destek almaya hak kazanmıştır. Başarılı olan projemiz, sözleşme imzalama aşamasına geldiğinden projeye ait 1.018.202,76 (birmilyononsekizbinikiyüzikiTL.yetmişaltıkr.) tutarındaki Eş-finansmanının Belediye bütçesinden karşılanmasına ve projede kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a tam yetki verilmesine yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 38. Maddesini g) Bendi ile 60. Maddesinin m) Bendi ve t) Bendi gereğince, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

25.İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10.05.2018 tarih ve 71188846-010.06.01-E.10610 sayılı “İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi” konulu yazısı ile mükelleflerin Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisini birlikte ödeyebilmesi ile ilgili düzenleme yapılması istenilmiştir.2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda, tahakkuk eden çevre temizlik vergisi ile emlak vergisinin taksit dönemleri içinde 1. taksit mart, nisan ve mayıs aylarında, 2. taksit kasım ayında ödeneceği belirlenmiştir. Yine Kanunda ilan ve reklam tarifesinin (1), (2) ve (4) üncü bentlerinde yer alan yıllık ilan ve reklamlara ait verginin iki eşit taksitle alınmasına ilişkin olarak belediye meclislerine yetki verilmiştir.Bu kapsamda, yıllık beyan edilen ilan ve reklam vergisinin ödeme döneminin, işyerlerine ait çevre temizlik vergisi ödeme dönemiyle 1. taksit mart, nisan mayıs aylarında, 2. taksit kasım ayında birleştirilmesi yapılan müzakereler sonucunda, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

26.Komisyonumuz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçe aktarılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve Belediyemizce yıllara sari olarak ihale edilen Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesinin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak gerçekleştiği, 2018 mali yılı bütçesi hazırlanırken bir önceki yıl ödenen hakedişler göz önünde bulundurularak hazırlandığı ve yeterince bütçe ayrıldığı görülmüştür.Ancak 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen Geçici 24. Maddeye Göre Belediyemizde çalıştırılan taşeron personeller Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmiş ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce yıllara sari ihale edilen Kent İçi Çevre Temizliği Hizmet Alımı İhalesinde personeller haricinde kalan araçlar, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ihale edilen Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesiyle birleştirilmiş ve bütçesi yetersiz kalmıştır. 2018 mali yılı bütçesi hazırlanırken öngörülemeyen bu durum neticesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 46 60 08 12 01 3 9 00 5 03 5 5 02 ekonomik kodlu Taşıt Kiralaması Giderleri Bütçesinin yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu nedenle Temizlik İşleri Müdürlüğünün 46 60 08 42 05 1 0 00 5 03 5 1 08 ekonomik kodlu Temizlik Hizmet Alım Giderleri bütçesinden 5.000.000,00(beşmilyonTL.)‘nin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 46 60 08 12 01 3 9 00 5 03 5 5 02 ekonomik kodlu Taşıt Kiralaması Giderleri Bütçesine aktarılması yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

27.Komisyonumuz, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün mülkiyeti Belediyemize ait Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan Yüksel Kent Parkının işletilmesi işinin 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince ihale edilerek 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda uygun görülmüştür.

28.1864 Erbaa Çerkes Derneği, Belediyemize yazılı müracaat ederek faaliyetlerinin yürütebileceği dernek binası yapmak amacıyla mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz tapuda Tepe Mahallesi 300 ada 1 nolu 1.782,00 m2 lik park yeri niteliğindeki parselin tamamını, dernek faaliyeti süresince dernek adına tahsisin yapılmasını talep etmektedir.Konu Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, bahse konu yerin askı süresi içerisinde olması ve askı süresini tamamlamamış olması nedeniyle gündemde bırakılması yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75.Maddesinin d) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

29.Komisyonumuz, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait Tosunlar Köyü Üç Göller Mevkii 1616 nolu parsel üzerinde bulunan ve yapımı devam eden soğuk hava deposundaki dükkanların Belediyemize gelir getirmesi amacıyla, 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifini incelemiş yapılan müzakereler sonucunda,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi’nin e) Bendi ile aynı yasanın 59. Maddesi’nin d) bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince uygun görülmüştür.

30.Komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 mali yılı stratejik plan ve performansa dayalı hedeflere ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 41. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin a) Bendi gereğince daha detaylı bir çalışmanın yapılması gerektiğinden gündemde bırakılarak aralık ayı meclis toplantısında tekrar görüşülmesi uygun görülmüştür.

31.Komisyonumuz, Belediyemizin 2019 mali yılı bütçesine ait bütçe tetkik komisyon raporu ve bütçe kararnamesine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 62. Maddesi gereğince daha detaylı bir çalışmanın yapılması gerektiğinden gündemde bırakılarak aralık ayı meclis toplantısında tekrar görüşülmesi uygun görülmüştür.

32.5393 Sayılı Yasanın 62. Maddesi gereğince Belediyemiz 2019 mali yılı gelir ve giderlerinin denkleştirilmesi ve Belediyemizin gelirleri karşılığında yapılacak harcamalar için kafi miktarda ödenek ayrıldığı, ancak ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiği kanaatine varıldığından gündemde bırakılarak aralık ayı meclis toplantısında tekrar görüşülmesi uygun görülmüştür.

33.Komisyonumuz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçe aktarılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi gereğince aşağıdaki şekliyle Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesindeki ihtiyaç duyulan kalemlerine;

34.Komisyonumuz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz horoztepesi inşaat taahhüt temizlik taşımacılık turizm petrol gıda besi bilişim organizasyon madencilik eğitim güvenlik matbaacılık sanayi ve ticaret limited şirketinde çalışan işçiler için bütçe aktarılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi gereğince aşağıdaki şekliyle; 

  • Temizlik İşleri Müdürlüğünün 466008420510005035108 ekonomik kodlu Temizlik Hizmetleri Alım Giderleri kaleminden, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 466008050131005035104 ekonomik kodlu Müteahhitlik Hizmetleri kalemine; 2.311.915,54 TL.
  • Dış İlişkiler Müdürlüğünün 466008430139005035109 ekonomik kodlu Özel Güvenlik ve Hizmet Alımları kaleminden, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 466008050131005035104 ekonomik kodlu Müteahhitlik Hizmetleri kalemine; 1.173.239,58 TL. aktarma yapılması uygun görülmüştür.

 

35.Komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 mali yılı stratejik plan ve performansa dayalı hedeflere ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 41. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin a) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

36.Komisyonumuz, Belediyemizin 2019 mali yılı bütçesine ait bütçe tetkik komisyon raporu ve bütçe kararnamesine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda; gelir ve gider kısmında oluşan iki sayfalık bütçe tetkik komisyon raporunda 101.019.735.18 olarak denkleştirilen 2019 mali yılı bütçe tetkik raporu ile iki sayfa 12 maddelik bütçe kararnamesi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b)Bendi ve aynı Yasanın 62. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

37.Komisyonumuz; 2019 mali yılı bütçe kararnamesinin uygun olduğu, 2019 mali yılı gelir ve giderlerinin 101.019.735,18 olarak denkleştirildiği ve Belediyemizin gelirleri karşılığında yapılacak harcamalar için kafi miktarlarda ödenek ayrıldığı kanaatine varılarak, 2019 mali yılı bütçe kararnamesi, 2019 mali yılı bütçe tetkik komisyon raporu ile 2019 mali yılı bütçesine ait cetveller, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 62. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

38.Müşterek komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğünün ücret tarifesine ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca hazırlanan ve 2019 mali yılı devamınca uygulanacak olan ücret tarifesi uygun görülmüştür.

39.Komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 mali yılı, yıl sonu işlemlerine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

40.Belediyemizce, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, düzenli kentleşmeyi sağlamak ve bu amaçla imarlı ve alt yapılı arsalara hizmet götürmek ve belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; aşağıda liste halinde verilen parsellerin Belediyemizce satın alınması gerekmektedir.Bu bağlamda, ilçemiz tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan ve Mustafa oğlu İlhami ALKAN adına kayıtlı aşağıda liste halinde verilen tam ve hisseli parsellerin tamamı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin e) Bendi gereğince Belediyemizce satın alınması yapılan müzakereler sonucunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

MEVKİİ

ADA/PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

HİSSE ORANI

HİSSE MİKTARI

Tokat

Erbaa

Tepe

Grad Caddesi

1154/39

302.63

Arsa

20558/30263

205.58

Tokat

Erbaa

Tepe

Grad Caddesi

1154/36

409.02

Arsa

Tam

409.02

Tokat

Erbaa

Tepe

Grad Caddesi

1154/30

348.85

Arsa

13504/34885

135.04

Tokat

Erbaa

Tepe

Grad Caddesi

998/16

380.32

Arsa

9090/38032

90.9

Tokat

Erbaa

Tepe

Grad Caddesi

998/14

420.71

Arsa

Tam

420.71

Tokat

Erbaa

Tepe

Grad Caddesi

998/13

352.46

Arsa

Tam

352.46

Tokat

Erbaa

Tepe

Grad Caddesi

998/12

407.29

Arsa

Tam

407.29

Tokat

Erbaa

Tepe

Grad Caddesi

998/11

474.99

Arsa

Tam

474.99

Tokat

Erbaa

Tepe

Grad Caddesi

998/6

361.24

Arsa

13957/361124

139.57

Tokat

Erbaa

Tepe

Grad Caddesi

998/5

337.98

Arsa

11988/33798

119.88

Tokat

Erbaa

Tepe

Grad Caddesi

998/4

322.96

Arsa

10273/32296

102.73

Tokat

Erbaa

Tepe

Grad Caddesi

996/14

539.87

Arsa

31446/53987

314.46

41.İlçemiz sınırları içerisinde Organize Sanayi Bölgesinde 417 ada 126 nolu parsel üzerine yapılacak olan Lisanssız 990 kWe AC (asgari 1.188 kWp) Arazi Üzeri Şebeke Bağlantılı (On-Grid) Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali kurulması ve işletilmesi işinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi’nin e) Bendi ve aynı yasanın 59. Maddesi’nin d) Bendi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi’ne göre kapalı teklif ihale usulü ile 25 yıla kadar kiraya verilmesi ve bu konuyla ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi, Komisyonumuzca yapılan müzakereler sonucunda uygun görülmüştür.

42.Komisyonumuz; 2019 Mali yılı devamınca meclis, encümen ve komisyon üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere ve belediye encümeni başkan ve üyelerine nüfusu 50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde (6.000) gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verileceği ve encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısının ödeneceğine ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 32. , 36. ve 39. Maddeleri gereğince 85,00 (seksenbeşTL) ödeme yapılması uygun görülmüştür.

43.Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 02.05.2018 tarih ve 161 sayılı yazısı ile altyapı ve üstyapı işlerinde kullanılmak üzere muhtelif malzeme alımı işinde kullanılmak üzere kredi kullanılması ile ilgili 10.05.2018 tarih ve 42 nolu meclis kararı ile kredi kullanılması ve Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine ilişkin teklif onayı ile İller Bankası Anonim Şirketi Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığına gerekli müracaatlar yapılmış Genel Müdürlük makamının 12.09.2018 tarih ve E.85000 sayılı oluru ile, Belediyemize altyapı ve üstyapı işlerinde kullanılmak üzere 6.000.000,00(altımilyonTL.) tutarındaki kredi tahsis edilmiştir. Ancak gerek Belediyemizin yapacağı farklı alanlardaki yatırımlar gerek malzeme temini noktasında karşılaşan problemler dolayısıyla onaylanan 6.000.000,00(altımilyonTL.) tutarındaki kredi limiti sabit kalmak şartı ile alım yapılacak muhtelif malzemeler kapsamının aşağıdaki malzemelerinde eklenerek genişletilmesi ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınması komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereği uygun görülmüştür.

Eklenecek Malzemeler: 1- PE100 boru ve boru elemanları, korege boru ve boru elemanları 2- Beton boru ve beton boru elemanları 3- İçme suyu terfi ve içme suyu derin kuyu pompaları 4- Atık su terfi ve geri devir pompaları 5- Yağmur suyu ızgarası ve kanalizasyon baca kapağı 6- İnşaat demiri ve profil 7- Elektrik malzemeleri 8- Bitum 9- Kilit parke 10- Ahşap malzemesi 11- Kargil 12- Bahçe bitkisi 13- Park malzemesi 14- Sosyal donatı ve peyzaj malzemeleri 15- Yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri 16- Vidanjör hortumu 17- Çeşitli boyutlarda araç lastiği 18- Sıfır atık kutu, kumbara ve konteynerleri 19-Taşıt kantarı

44.Komisyonumuz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, bütçe aktarılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi gereğince aşağıdaki şekliyle;        

         Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Atık Su Yönetimi Hizmetleri Başlığı adı altında olan;

  • 466008390520005035102 kodlu Araştırma ve Geliştirme Giderleri Kaleminden 5.000,00TL.
  • 466008390520005035503 kodlu İş Makinesi ve Kiralama Giderlerinden 60.000,00TL.
  • 466008390520005035590 kodlu Diğer Kiralama Giderlerinden 10.000,00TL.
  • 466008390520005037190 kodlu Diğer Dayanaklı Mal ve Malzeme Alımı Giderlerinden 145.000,00TL.
  • 466008390520005037302 kodlu Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderlerinden 9.600,00TL.
  • 466008390520005037390 kodlu Diğer Bakım ve Onarım Giderlerinden 4.000,00TL.
  • 466008390520005065201 kodlu İnşaat Malzemesi Giderlerinden 50.000,00TL.
  • 466008390520005065204 kodlu Özel Tesisat Giderlerinden 50.000,00TL.

 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su Temini ve İşleri Hizmetleri başlığı adı altında olan 466008390630005065204 kodlu Özel Tesisat Giderleri kalemine aktarma yapılması uygun görülmüştür.

45.Komisyonumuz; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere yurtiçi resmi (kamu) ve özel bankaların merkez veya şubelerinden özellikle Erbaa şubesinden azami 5.000.000,00(beşmilyonTL.) limitli (tutarlı) kredinin kullanılmasına ilişkin sözlü teklifi incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereğince daha detaylı bir araştırmanın yapılması gerektiğinden uygun görülmemiştir.

 

Oluşturulma Tarihi : 04.12.2017