2018 YILI İMAR BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ

1.Komisyonumuz Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ilçemiz tapuda Erek Mahallesi Çayağzı mevkii 417 ada 257 nolu 6933,80 m2lik arsa niteliğindeki parselin uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlandığı, yine tapuda Erek Mahallesi Çayağzı mevkii 417 ada 256 nolu 5166,20 m2lik arsa niteliğindeki parselin uygulama imar planında Spor Tesis Alanı olarak planlandığı ve yine ilçemiz Alacabal Mahallesi 546 ada 7 nolu 837,99 m2lik arsa niteliğindeki parselin uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlandığından, konu parsellerin tamamı plan amacına uygun ve Belediye hizmetlerini yerinde sunmak amacıyla mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Erek Mahallesi Çayağzı mevkii 473 ada 7 nolu 3448,36 m2lik arsa niteliğindeki ve uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanan parsel ile yine mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Erek Mahallesi Sucuklu mevkii 647 ada 178 nolu 3369,92 m2lik arsa niteliğindeki ve uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanan parsel ile yine mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Yenimahalle Toraman mevkii 113 ada 27 nolu 922,11 m2lik bahçe niteliğindeki ve uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanan parsel ile yine mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Yenimahalle toraman mevkii 113 ada 29 nolu 4582,70 m2lik tarla niteliğindeki ve uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanan parseller ile takasın yapılması gerekmektedir.Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan İlçemiz tapuda Erek Mahallesi Çayağzı mevkii 417 ada 257 nolu 6933,80 m2lik arsa niteliğindeki parsel ile tapuda Erek Mahallesi Çayağzı mevkii 417 ada 256 nolu 5166,20 m2lik arsa niteliğindeki parsel ile yine İlçemiz Alacabal Mahallesi 546 ada 7 nolu 837,99 m2lik arsa niteliğindeki parsellerin tamamı mülkiyeti Bediyemize ait olan ilçemiz tapuda Erek Mahallesi Çayağzı mevkii 473 ada 7 nolu 3448,36 m2 lik arsa niteliğindeki parsel, yine tapuda Erek Mahallesi Sucuklu mevkii 647 ada 178 nolu 3369,92 m2lik arsa niteliğindeki parsel, yine tapuda Yenimahalle toraman mevkii 113 ada 27 nolu 922,11 m2lik bahçe niteliğindeki parsel ile yine tapuda Yenimahalle toraman mevkii 113 ada 29 nolu 4582,70 m2lik Tarla niteliğindeki parsellerin tamamı, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e)Bendine göre karşılıklı olarak takas kararının alınması uygun görülmüştür.

2.Komisyonumuz ilçemiz tapuda Erek Mahallesi G37-D-07-B-1-C ve G37-D-07-B-4-B paftalarında yer alan 1221 ada 1 nolu parselin ilgililerinin talebi doğrultusunda 3194 sayılı imar kanununun 18.madde imar uygulaması sonucunda yol ve park alanı içerisinde kalması sebebiyle parselin kuzeyinde yer alan yol ve parkın bir kısmının kaldırılması ve Park Alanının kaydırılması için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

3.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mevcut Kuruçay Mahallesi G37-D-08-D-1-D paftasında 260 adada yer alan parsellerin Karacaoğlan Caddesine cepheli bölümlerinde, mevcut su arkının kısım kısım ada içerisinden geçiyor olmasından dolayı parsellerin yapılaşma sırasında arkı doldurmaması ve su arkının aktif olarak kullanımının devam ettirilebilmesi için ada kenar düzeltmesi yapılması için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

4.İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü, Mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi G37-D-06-B-3-D paftasında yer alan 1026 ada 7 nolu parselin güney cephesinde ada kenar düzeltmesi yapılması için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

5.Belediyemiz 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı ve plan hükümlerinde yer almayan kotlandırma ile ilgili hükümleri  yönetmeliklere uygun hale getirmek amacıyla mevcut plan hükümlerinde değişiklik ve ilave yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

6.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa mevcut Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-1-C paftası 1060 ada 5 nolu parselde yer alan dini tesis alanı ile park arasında kalan yolun kaldırılarak park alanına dahil edilmesi için plan tadilatı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

7.İlçemiz tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi G37-D-07-A-4-C ve G37-D-07-A-3-D paftalarında Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0,30 Kaks:0,90 Konut alanında yer alan 845 ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin E:1,20 Maks. Kat:4 Karma Kullanım (Ticaret-Turizm) Alanı olarak planlanması için plan tadilatı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince tadilen uygun görülmüştür.

8/9.İlçemiz Belediye mücavir sınırları içerisinde kalan ve yazımız ekinde pafta ve koordinat listesi bulunan 439 adet parselde İlave ve Revizyon İmar Planı yapılması amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında İl Toprak Koruma Kuruluna Tarım Dışı Kullanım İzni talebinde bulunulmuştur. İlgili talebimiz, İl Toprak Koruma Kurulunun 23.01.2018 tarihli toplantısında görüşülerek; 1.052.321,82m2(105,2322 Ha) talep alanından 43.295,38m2(4.3295 Ha) kapsam dışı tutulmuş, 886.334,44m2(88.6334 Ha) Sulu Mutlak Tarım Arazisi (SMT), 14.986,93m2(1.4987 Ha) Kuru Mutlak Tarım Arazisi (KMT), 24.409,29m2(2.4409 Ha) Kuru Özel Ürün Arazisi (KOT) ve 83.295,78m2(8.3296 Ha) Kuru Marjinal Tarım Arazisinin İlave ve Revizyon İmar planı yapılması için 5403 Sayılı Kanunun 13.(d) Maddesi gereğince oy çokluğu ile Tarım Dışı Kullanımı uygun bulunmuştur.Ancak, Tarım Dışı Kullanımına nihai karar verebilmesi için talep alanda Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğüne göre Kamu Yararı Kararının alınması gerekmektedir. Bu amaçla; İl Toprak Koruma Kurulunun 23.01.2018 tarih ve 2018/01 nolu kararı ile 886.334,44m2(88.6334 Ha) Sulu Mutlak Tarım Arazisi (SMT), 14.986,93m2(1.4987 Ha) Kuru Mutlak Tarım Arazisi (KMT), 24.409,29m2(2.4409 Ha) Kuru Özel Ürün Arazisi (KOT) ve 83.295,78m2(8.3296 Ha) Kuru Marjinal Tarım Arazisinin İlave ve Revizyon İmar Planı yapılması için 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13.Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince Kamu Yararı Kararının alınması müşterek komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmüştür.

 

 9/10.İlçemiz Belediye mücavir sınırları içerisinde kalan Tosunlar Köyü Üçgöller Mevkii, 6-7 nolu paftalarında bulunan 0 ada 1695, 1692 ve 1170 nolu parsellerde, Eğitim Kampüs Alanı yapılması için mevzii imar planı yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında İl Toprak Koruma Kuruluna Tarım Dışı Kullanım İzni talebinde bulunulmuştur. İlgili talebimiz, İl Toprak Koruma Kurulunun 23.01.2018 tarihli toplantısında görüşülerek; 1170 nolu parsel Kanal vasıflı, 1692 parsel ise Mera vasıflı olduğundan kanun kapsamı dışında kaldığı, 0 ada 1695 nolu parselin tamamının Sulu Mutlak Tarım Arazisi (STM) nitelinde olduğu ve talep edilen 390.139,57m2 (39,0139 Ha) toplam alanın, 261.960,81 m2 (26,1960 Ha) lik alanında mevzii İmar planı yapılması için 5403 Sayılı Kanunun 13.(d) Maddesi gereğince oy çokluğu ile Tarım Dışı Kullanımı uygun bulunmuştur.Ancak, Tarım Dışı kullanımına nihai karar verebilmesi için talep alanda Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğüne göre Kamu Yararı Kararının alınması gerekmektedir. Bu amaçla; İl Toprak Koruma Kurulunun 23.01.2018 tarih ve 2018/01 nolu kararı ile Sulu Mutlak Tarım Arazisi (STM) niteliğinde olan 0 ada 1695 nolu parselin 261.960,81 m2 (26,1960 Ha) alanda mevzii imar planı yapılması için 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13.Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince Kamu Yararı Kararının Alınması müşterek komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmüştür.

Nokta No

Y

X

Nokta No

Y

X

58

59

60

61

62

70

72

171

173

175

185

187

189

544805.600

545188.020

544662.920

545082.020

544605.230

544709.470

544678.270

545170.790

545516.750

545474.390

544990.320

545143.570

545205.860

4507065.670

4509061.740

4506930.960

4509191.800

4506874.740

4506750.500

4506787.000

4506373.560

4506187.140

4506500.910

4506824.750

4506649.640

4506612.460

59

60

61

62

69

71

170

172

174

184

186

188

190

544741.040

545114.740

544617.810

545155.570

545003.690

544689.160

545004.530

545262.050

545559.400

544814.870

545100.380

545175.680

545470.170

4507007.200

4509208.270

4506888.500

4509045.840

4506501.950

4506772.200

4506500.670

4506310.490

4506465.570

4507054.150

4506697.950

4506627.230

4506500.120

10/11.Müşterek Komisyonumuz İlçemiz Belediye mücavir sınırları içerisinde kalan ve aşağıda koordinat listesi verilen Tosunlar Köyü Üçgöller Mevkii, 6 nolu paftasında bulunan 0 ada 1616 nolu96.786,31 m2’lik parselde,Belediyemizce;Yaş Sebze ve Meyve Hali yapılması için mevzii imar planı yapılması amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında İl Toprak Koruma Kuruluna Tarım Dışı Kullanım İzni talebinde bulunulmuştur. İlgili talebimiz, İl Toprak Koruma Kurulunun 23.01.2018 tarihli toplantısında görüşülerek; 0 ada 1616 nolu parselin tamamının Sulu Mutlak Tarım Arazisi (STM) nitelinde olduğu ve talep edilen 96.786,31m2 (9,6786 Ha) toplam alanın,8.557,73 m2 (0,8557 Ha) lik alanında mevzii İmar planı yapılması için 5403 Sayılı Kanunun 14.(b) Maddesi gereğince oy birliğince Tarım Dışı Kullanımı uygun bulunmuştur.Ancak, Tarım Dışı Kullanımına nihai karar verebilmesi için talep alanda Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına ilişkin tüzüğüne göre kamu yararı kararının alınması gerekmektedir. Bu amaçla; İl Toprak Koruma Kurulunun 23.01.2018 tarih ve 2018/01nolu kararı ile Sulu Mutlak Tarım Arazisi (STM) niteliğinde olan 0 ada 1616 nolu96.786,31m2 (9,6786 Ha)’lik parselin tamamı için imar planı talep edilmiş ancak 8.557,73 m2 (0,8557 Ha)’lik alanı izinlendirilmiştir.İzinlendirilen 8.557,73 m2 (0,8557 Ha)’lik alanda mevzii imar planı yapılması için 5403 sayılı Toprak Koruma Kanununun 13.Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince kamu yararı kararının alınması  uygun görülmüştür.

 

Nokta No

Y

X

Nokta No

Y

X

374

389

392

394

396

487

502

504

546060.853

546115.485

546097.075

546043.144

545841.129

545944.081

545592.301

545809.378

4506522.850

4506439.969

4506421.119

4506370.451

4506180.655

4506424.762

4506378.068

4506277.245

375

391

393

395

397

501

503

545950.981

545830.979

546086.865

545958.962

545937.691

545812.476

545742.046

4506415.852

4506172.365

4506411.530

4506291.362

4506271.383

4506598.854

4506210.546

11/1.Müşterek Komisyonumuz; İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan Serhatlı Sokak isminin, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erhan YÜRÜDÜR Sokak olarak değiştirilmesini, incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

12.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi G37-D-07-C-1-A paftasında yer alan 140 ada 3, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin maliklerinin talebi üzerine Ayrık Nizam 4 Kat Ticaret-Konut Alanından Blok Nizam 4 Kat Ticaret-Konut alanına çevrilmesi için plan tadilatı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

13.Belediyemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan hükümlerinde yer almayan, bahçe tesviyeleri ve aşağıda belirtilen ilgili hükümleri yönetmeliklere uygun hale getirmek amacıyla mevcut plan hükümlerinde değişiklik ve ilave yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.  

            ARKA BAHÇE TESVİYESİ

            Yoldan veya tabii zeminden kotlandırma yapıldığı durumlarda:

            Tabii zemini ±0.00 kotunun üstündeki parsellerde arka bahçe zemini bu kotun altına düşmemek kaydı ile tesviye edilebilir. Ancak, parsel arka bahçe sınırında tesviye yapılması ile elde edilen kot farkından dolayı çıkan istinat duvarı 3 metreden fazla olması halinde bina arka cephesinden itibaren 3.00 metrelik şeridin tesviyesi ile yetinilir.

Parsel içinde oluşturulacak istinat duvarı yüksekliği 4.50 metreyi geçemez, gerekli önlemler alınarak kalan kısım kademeli veya şevli bir şekilde düzenlenir. Ancak; otopark girişinden dolayı oluşan istinat duvarları bu duruma dâhil değildir. Toprak kayması oluşacak veya güvenlik önlemi alınması gereken yerlerde istinat ve bahçe duvarları yapılmadan önce bina inşaatına başlanamaz.

            Bodrum katta dolgu alan yapma koşulları:

            Arka bahçe kotunun yol kotundan düşük olmasından kaynaklı bodrum kat çıkan ve yapılan binalarda statik proje açısından daha sağlıklı ve daha güvenli bir proje oluşması için taban alanının 1/3’ünü geçmeyecek şekilde cephelerinin 2/3 ve daha fazlası doğal zemin ile gömüde kalması kaidesi ile tüm duvarları perde veya kolon ile kapatılmış dolgu alanı oluşturulabilir. Dolgu alan inşaat alanına dâhil edilmez.

            Açık merdiven yapılma koşulları:

            İmar planında iki katlı alanlarda; ortak merdiven açık merdiven olarak düzenlenebilir, açık merdivenlerin çatı arasına ulaşma zorunluluğu yoktur. Ancak; çatı arasına ulaşım gemici merdiveni ve çatı kapağı ile sağlanmak zorundadır. 

14.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi, mevcut Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-1-C paftasında yer alan 251 Ada 3 Nolu Parselin ilgilisinin talebi üzerineparsel içerisinde yer alan park alanının küçültülerek yerinin değiştirilmesi, 7m genişliğinde yeni yol açılması, küçültülen parkın önceki büyüklüğünün korunması amacıyla yolların kapatılarak yeni park alanı oluşturulması ile park ve yol büyüklükleri korunacak şekilde plan tadilatı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

15.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi, mevcut Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-1-B paftasında yer alan 270 ada 16, 17 ve 10 nolu parsellerin içerisinden halihazırda geçmekte olan yolun mevut İmar planında 10m açılarak, 270 ada 10 ve 44 nolu parsellerin güneyindeki 7m genişliğindeki yolun kapatılması için plan tadilatı yapılması teklifi meclis gündeminde bırakılarak bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun görülmüştür.

16.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi, G37-D-07-D-2-A paftasında yer alan 4 ada 13 ve 14 nolu parsellerin konut alanından anaokulu alanına çevrilmesi için plan tadilatı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

17.11.01.2018 tarih 9 numaralı Meclis Kararı ile İlçemiz tapuda Erek Mahallesi G37-D-07-B-1-C ve G37-D-07-B-4-B paftalarında yer alan 1221 ada 1 nolu parselde plan tadilatı yapılması uygun görülmüştür. Ancak 1221 olan ada numarası sehven hatalı yazılmış olup 1229 olarak düzeltilmesi teklifi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

18. Belediyemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan hükümlerinde yer almayan Parsel Büyüklükleri ile ilgili Hükümler, Plan Notlarının Özel Hükümler Bölümünün 26.Maddesi olan Otoparkla İlgili Hükümler ve aşağıda belirtilen ilgili hükümleri yönetmeliklere uygun hale getirmek amacıyla mevcut plan hükümlerinde değişiklik ve ilave yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Parsel Büyüklüğüne İlişkin Hükümler:
Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda, yeni veya ilave yapı ruhsatı düzenlenemez. Ancak İmar Kanununun 18.Maddesi, 15-16.Maddeleri uygulaması sonucunda oluşmuş parseller veya Arsa niteliğini kazanmış parsellerde minimum parsel boyutları aranmaksızın ruhsat verilir.Bir parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp belediye encümenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemez. Ancak terkleri yapılıp yapılaşmasında herhangi bir sakınca bulunmayan Arsa vasfı kazanmış parsellere yapı ruhsatı verilebilir.Serbest veya Blok Nizam yapılaşma hakkına sahip parsellerde en az 3 Bloklu şekilde oluşacak yapılaşmada iki tarafa bitişik şekilde ortada kalan parsellerde otopark ihtiyacı Ada bazında İmar Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek gerektiğinde otopark aranmayacaktır.
 
19.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi G37-D-07-B-1-A paftasında yer alan 473 ada 5 nolu parsel, 408 ada 44 ve 45 nolu parseller ile G-37-D-07-B-4-D paftasında yer alan 386 ada 1 nolu parsel, 647 ada 178, 184 ve 185 nolu parseller mevcut imar planında İlköğretim Tesis Alanı iken Eğitim Tesis Alanına çevrilmesi için plan tadilatı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
20.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi, G37-D-07-B-1-A, G37-D-07-B-1-C, G37-D-07-B-1-D, G37-D-07-B-4-B, G37-D-07-A-3-B paftalarında yer alan 408 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 nolu parseller, 377 ada 7, 8 ve 21 nolu parseller, 378 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ve 25 nolu parseller, 380 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 51, 57 ve 88 nolu parseller, 439 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili Bakanlıktan alınan Kamu Yararı Kararı ve Tarım Dışı Kullanım İzinleri doğrultusunda revizyon plan tadilatı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
21.İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü, G37-D-06-C-1-B paftasında yer alan tapuda cinsi ‘’Orman’’ olan 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670 ve 1671 nolu parsellerin Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ve Erbaa Mal Müdürlüğü’nün dilekçesine istinaden Orman alanına çevrilmesi için plan tadilatı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
22.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi, G37-D-07-C-1-C, G37-D-07-C-4-B, paftalarında yer alan 284 ada 8, 9, 44, 76, 105, 199, 200, 260, 261, 262, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ve 277 nolu parseller ve 1003 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatı yapılması Meclis gündeminde bırakılarak bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesi uygun görülmüştür.

23.İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü Üçgöller Mevkii 6 pafta 1616 parselde Yaş Sebze ve Meyve Hali ile Depolama Alanı yapılacağından ilgili Bakanlıktan alınan Kamu Yararı Kararı ve Tarım Dışı Kullanım İzinleri doğrultusunda Halihazır Harita ve İlave İmar Planı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

24.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi, G37-D-07-D-2-A paftasında yer alan 4 ada 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatı yapılması Meclis gündeminde bırakılarak bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesi uygun görülmüştür.

25.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi, G37-D-07-D-4-B paftasında yer alan 283 ada 408 nolu  parsel ile ilgili plan tadilatı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
26.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi, G37-D-07-A-3-C paftasında yer alan 392 ada 1 nolu  parsel ile ilgili plan tadilatı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
27.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi, G37-D-07-D-2-C paftasında yer alan 300 ada 1 nolu  parsel ile ilgili plan tadilatı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
28.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi, G37-D-06-B-3-D paftasında yer alan 722 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu  parseller ile ilgili plan tadilatı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
29.İlçemiz muhtelif mahallerinde bulunan killik ve imbat derelerine ait imar planları zemindeki fiili durumu yansıtmadığından, fiili duruma ve projesine uygun imar planı revize edileceğinden G37-D-07-A-3-B, G37-D-07-B-4-A, G37-D-07-A-4-C, G37-D-07-B-4-D, G37-D-07-C-1-A, G37-D-07-C-1-D, G37-D-07-D-2-C, nolu paftalarda plan tadilatı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
30.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi, G37-D-07-C-1-C, G37-D-07-C-4-B, paftalarında yer alan 284 ada 8, 9, 44, 76, 105, 199, 200, 260, 261, 262, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ve 277 nolu parseller ve 1003 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatı yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
31.İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi G37-D-06-B-3-C, paftasında yer alan 966 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 633 ada 1 ve 2 nolu parsellerin arasında kalan mevcut kadastro yolunun 7 m’ lik imar yolu olarak düzenlenmesi amacıyla plan tadilatı yapılması; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
32.İlçemiz tapuda Gaziosmanpaşa Mahallesi ve Gündoğdu Mahallesinde, G37-D-08-D-4-A ve G37-D-08-D-1-D paftalarında yer alan 250 ada 2 ve 3 nolu parseller, 254 ada 28 parsel, 256 ada 1, 2, 3 ve 9 nolu parseller, 257 ada 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller, 258 ada 1ve 2 nolu parseller, 260 ada 33, 34, 35, 41, 42 ve 43 nolu parseller, 272 ada 35 nolu parsel, 273 ada 28 nolu parsel, 288 ada 1, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 289 ada 9 nolu parsel, 290 ada 23, 25, 26, 315, 316, 317, 318, 319, 320 ve 329 nolu parseller, 291 ada 11 nolu parsel, 489 ada 4 ve 5 nolu parseller, 509 ada 1 ve 2 nolu parseller, 516 ada 1 parsel ve 518 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu imar adalarında yol ve park alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla plan tadilatı yapılması; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
33.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi, G37-D-07-D-2-A, paftasında Resmi Kurum Alanı olarak yer alan 4 Ada 11 Nolu Parselin ve konut alanı olarak yer alan 4 ada 12 nolu parselin otopark alanı olarak düzenlenmesi amacıyla plan tadilatı yapılması; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
34.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Kanal Sokak mevkii, 662 ada 4 nolu parsel sahibi Osman oğlu Üzeyir KARAYAKA Belediyemize müracaat ederek; parseline inşaat yapma talebinde bulunduğunu ancak imar planı ve plan hükümlerince inşaat yapamadığını ve bu yüzden mağdur olduğunu bildirerek, Belediyemize ait başka bir parsel ile takas yapma talebinde bulunmuştur.İlgi talep Komisyonumuzca değerlendirilerek, ilçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Kanal Sokak mevkii, 662 ada 4 nolu parsel, toplam 207,00 m2 lik arsa niteliğinde parselin imar parseli olduğu, ancak; konu parselin bulunduğu imar adası üzerinde, gerek uygulama imar planı ve plan notuna gerekse fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma oluşturulmasına uygun olmadığından konu parselin, Belediyemize ait olan başka bir parsel ile karşılıklı olarak takasının yapılması uygun olacağı kanaatiyle,Mülkiyeti Osman oğlu Üzeyir KARAYAKA‘ya ait ilçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi Kanal Sokak Mevki 662 ada 4 nolu toplam 207,00 m2 lik arsa niteliğindeki parselin mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 175 ada 116 Nolu toplam 271,01 m2 lik parsel ile, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e) Bendine gereğince karşılıklı olarak takas yapılması uygun görülmüştür.
 
35.Müşterek komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğünün ücret tarifesine ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca hazırlanan ve 2019 mali yılı devamınca uygulanacak olan ücret tarifesi uygun görülmüştür.
 
36.Belediyemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamadaki boşlukları doldurmak amacıyla mevcut plan hükümlerinde değişiklik ve ilave yapılması, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
Oluşturulma Tarihi : 04.12.2017