2016 YILI PLAN BÜTÇE KOMİSYON GÖRÜŞLERİ

1.Komisyonumuz; Yazı İşleri Müdürlüğünün Erbaa Belediyesi Çocuk Meclisi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 sayılı yasanın 15.maddenin b) bendi, 18.maddenin m) bendi ve 76.maddesi ile İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kent Konseyi Yönetmeliğine” ne dayanılarak uygun görülmüştür.

2.Komisyonumuz; Yazı İşleri Müdürlüğünün Erbaa Belediyesi Engelliler Meclisi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 sayılı yasanın 15.maddenin b) bendi, 18.maddenin m) bendi ve 76.maddesi ile İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kent Konseyi Yönetmeliğine” ne dayanılarak uygun görülmüştür.

3.Komisyonumuz; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdasına ilişkin talebini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda ekli II sayılı boş kadro cetveli 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince uygun görülmüştür.

4.Komisyonumuz; Belediyemiz 2016 yılında kadro karşılığı istihdam edilecek olan Sözleşmeli Personellere ödenecek ücretlerin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce henüz tespit edilmediği görülmüştür. 2016 Mali yılında Belediyemizde istihdam edilecek Sözleşmeli Personellere ödenecek ücretlerin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanacak genelgede belirlenecek taban ücret üzerinden ödeme yapılması uygun görülmüştür.

5.Komisyonumuz; Belediyemiz 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi 1. Maddesinde yer alan otogar ücretlerinde ekteki gibi yapılan değişiklikleri incelemiş ve yapılan müzakereler sonucu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f) bendi gereğince uygun görülmüştür.

3/6.Komisyonumuz; İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yunus Emre Mahallesi G37-D-07-A-4-D pafta 666 Ada 11 nolu 278,00 m2 lik parselin tamamı uygulama imar planı içerisinde konut alanında kalmakta olup 55,00 m2 lik kısmı Erbaa Belediyesi adına kayıtlıdır. Ayrıca, 666 Ada 11 nolu parsel 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulaması sonucu hisseli olarak tescil edilmiştir. Düzenli kentleşmesini sağlamak ve Belediye bütçesine kaynak oluşturmak maksadıyla Belediyeye ait 666 ada 11 nolu parselin Belediyeye ait 55,00 m2 lik hissesinin satışının yapılması, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) bendi gereğince uygun görülmüştür.

7.Komisyonumuz; 2016 Mali yılı devamınca Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere belirlenmesine ilişkin talebi incelenmiş, yapılan müzakereler sonucunda, 5393 sayılı yasanın 32 ve 39.maddeleri gereğince 85,00 ¨ ödeme yapılması uygun görülmüştür.

8.Komisyonumuz; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdasına ilişkin talebini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda ekli II sayılı boş kadro cetveli 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince uygun görülmüştür.

9.Komisyonumuz; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdasına ilişkin talebini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda ekli III sayılı dolu kadro cetveli, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin l) bendi gereğince uygun görülmüştür.

10.Komisyonumuz; 2016 Mali yılında Belediyemizde 657 sayılı yasaya göre istihdam edilen ve günün 24 saatinde devamlılık gösteren işlerde çalışan personellere ödenecek olan maktu mesai ücret tutarının belirlenmesine ilişkin talebi incelenmiş, 2016 yılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Kanununun da belirlenen 274¨  maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesi, yapılan müzakereler sonucunda 5393 sayılı yasanın 51. ve 52. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

11/1.Müşterek Komisyonumuz; Zabıta Müdürlüğünün şehir içi hat minibüs taşıma ücretlerinin günün koşullarına göre yeniden tespit edilmesine ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda;

   Hat Minibüslerinin Tam: 1,75 ve Öğrenci 1,25 olarak ücretlendirilmesi, 5393 sayılı yasanın 18 maddesinin f) bendi gereğince tadilen uygun görülmüştür. 

12/9.Müşterek Komisyonumuz; Finansmanı Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “ Kentsel Altyapı Projeleri” kapsamında, Bankanın AYB kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize Altyapı Projelerinin yapım işi için kullandırılacak Avro Krediye ilişkin alt kredi anlaşması ve eklerini imzalamaya,

    Bankanın Danışmanlık, Denetim ve Teknik Hizmet Giderleri Hesap Esasları Yönergesi çerçevesinde belirlenecek giderlerin Belediyemizce karşılanması kaydıyla, krediye konu işin denetiminin Banka ve Belediyemizce müştereken yapılmasına,

    Belediyemiz su gelirlerinin Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılacak Kredinin teminatı olarak gösterilmesine, teminata konu su gelirlerinin yetmemesi halinde, Belediyenin kira, işgal harcı ve elektrik havagazı tüketim vergisi gelirleri ile diğer gelirlerinin de Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılacak Kredinin teminatı olarak gösterilmesine, söz konusu gelirlerin yetmemesi durumunda Banka ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranını bağlı kalmaksızın tamamının teminat olarak gösterilmesine,

     Belediyemizce söz konusu Projenin yapımından vazgeçilmesi halinde bu konuda yapılana harcamaların Banka ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızdan mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın kesilmesi hususunda Bankaya yetki verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya,

     Her türlü vergi, resim, harç ve giderleri Belediyemizce karşılanmak üzere, Belediyemiz adına; Bankaca belirlenecek ticari bankanın Belediyemiz yöresinde bulunan şubesinde Teminat Hesabı açılması için gerekli belgeleri imzalamaya ve Belediyemiz adına su gelirlerinin Teminat Hesabına aktarılmasına söz konusu Teminat Hesabına Banka lehine 1.sırada ve süresiz olarak rehin tesis edilmesi için gerekli evrakı imzalamaya, su gelirlerinin tahsilatlarını yapan bankalara Belediyemiz gelirlerinin Teminat Hesabı düzenli aktarımının sağlanması için Muvaffakatname vermeye ve su gelirlerinin Belediyemizce tahsil edilen kısmına ait Muhasebe Hesapları altında Teminat Hesabına aktarılmak üzere detay hesapların açılmasına,

    Bu amaca uygun olarak Belediyeyi borç altına sokabilecek her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya,

    Gösterilen teminatların kredi geri ödemesinde yetersiz kalması halinde, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkulü bankaya rehin etmeye ve ipotek vermeye,

     Krediye teminat gösterilen gelirler kaldırılır veya veriliş şekli değiştirilirse, krediden kaynaklanacak geri ödemelerin her ne ad altında olursa olsun, bu gelirlerin yerine konulacak gelir ve menfaatler ile kanun gereğince dağıtılan payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bakılmaksızın tamamından tahsil edilerek yapılması konusunda bankaya yetki verilmesine,

    Belediyenin her türlü hak ve alacaklarını bankaya terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her türlü ticari işletmeyi bankaya rehin vermeye,

    Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu iş ile ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya,

    Belediyemizce Bankada Avro Kredi alınması ile ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri imzalamaya, kredinin teminatı olarak gösterilmesi kabul edilmiş olan su gelirlerinin ve diğer gelirlerinin teminat olarak gösterilmesine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmeye, gösterilen teminatların yetersiz kalması halinde diğer borçlandırıcı işlemleri yapmaya ve Teminat Hesabı oluşturulması, kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınmasına ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendi ve 68. Maddenin (e) bendi gereğince teklif edildiği şekilde uygun görülmüştür.

13.Komisyonumuz; 2 adet damperli kamyon, 1 adet greyder, 1 adet asfalt silindiri, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 1 adet damperli kamyonet, 1 adet merdivenli itfaiye aracının Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, İller Bankasından Kredi kullanılması ve tüm evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkilendirilmesi, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin d) bendi ve aynı yasanın 68. maddesi ile 237 sayılı taşıt kanununun 10. maddesi gereği uygun görülmüştür.

14.Komisyonumuz; Belediyemiz Müdürlüklerinde norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik hükümleri ve 4857 sayılı yasa kapsamında çalışmakta iken emekliliklerini talep eden ve ekli listede ayrıntılarıyla hesaplanan işçi personellere alacaklarının ödenmesi için kredi kullanılması, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin d) bendi ve aynı yasanın 68.maddesi gereği uygun görülmüştür.

15/10.Müşterek Komisyonumuz; İsmet Paşa Mahallesi 203 ada 43, 44, 49 ve 50 nolu parseller üzerinde bulunan Eski Çamlık Tesis Alanının Belediye Meclisince 04.06.2015 tarih ve 90 sayılı kararı ile  20 yıla kadar kiraya verilmesini uygun görmüştür.  Ancak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından piyasada yapılan araştırmalar neticesinde proje süresinin 20 yıl olması durumunda mevcut yatırımı kurtarmayacağı ön görülmüştür. Bu sebeple İsmet Paşa Mahallesi 203 Ada 43, 44, 49 ve 50 nolu parseller üzerinde bulunan Eski Çamlık Tesis Alanının 29 yıla kadar sınırlı ayni hak tesis edilmesi, 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin h) bendi ve aynı yasanın 18. maddesinin e) bendi gereğince uygun görülmüştür.

16.Komisyonumuz; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdasına ilişkin talebini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda ekli II sayılı boş kadro cetveli 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince uygun görülmüştür.

17/12.Müşterek Komisyonumuz; İlçemiz Tapuda Cumhuriyet Mahallesi G37-D-07-D-2-C paftasında yer alan mülkiyeti Belediyemize ait, 221 ada 1 nolu parselde Belediyemizin yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere kat karşılığında inşaat yaptırılması, ihale edilmesi ve Belediyemiz adına kazandırılacak bağımsız bölümlerin satış işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) bendi ve 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin a) bendi gereğince Komisyon Üyelerinden Kemal BAYRAKTAR ve Murat Toycan SELÇUK’un red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

18/13.Müşterek Komisyonumuz; İlçemiz Tapuda İsmet Paşa Mahallesi G37-D-07-D-2-A paftasında yer alan mülkiyeti Belediyemize ait, 6 ada 4 nolu parselin Belediyemizin yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere tamamının satışının yapılması veya parsel üzerinde kat karşılığında inşaat yaptırılması, ihale edilmesi ve Belediyemiz adına kazandırılacak bağımsız bölümlerin satış işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) bendi ve 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin a) bendi gereğince Komisyon Üyelerinden Kemal BAYRAKTAR ve Murat Toycan SELÇUK’un red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

19.Müşterek Komisyonumuz; İlçemiz Tapuda Erek mevcut Ertuğrul Gazi Mahallesi G37-D-07-A-3-C paftasında yer alan, 592 ada 5 nolu parsel uygulama imar planında Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak planlanmıştır.Konu parsel ve üzerindeki Akaryakıt İstasyonunun Belediyemize gelir getirmesi amacıyla ihale ile satılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) bendi ve 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

20.Komisyonumuz; Horoz Tepesi İnşaat Taahhüt Temizlik Taşımacılık Turizm Petrol Gıda Besi Bilişim Organizasyon Madencilik Eğitim Güvenlik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirket % 100 hissesini şartsız ve bedelsiz olarak Belediyemize bağış yapmak istediğini belirtmiş, 5393 sayılı yasanın 38. maddesinin l) bendi gereğince şartsız bağışları kabul etme yetkisi Belediye Başkanına verilmiş olduğundan Horoz Tepesi İnşaat Taahhüt Temizlik Taşımacılık Turizm Petrol Gıda Besi Bilişim Organizasyon Madencilik Eğitim Güvenlik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin % 100 hisse ile yapılan bağışı Komisyon Üyelerinden Kemal BAYRAKTAR’ın red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

21.Komisyonumuz; Belediyemiz 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi (o) Maddesinde yer alan ücretlerin aşağıdaki gibi değiştirilmesi yapılan müzakereler sonucu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f) bendi gereğince uygun görülmüştür.

o) Zabıta Müdürlüğünce izin verilerek Cumhuriyet Meydanında motorlu veya motorsuz araçlarla yapılan her türlü reklam ve tanıtım amaçlı ürün sunumu, araç tanıtımları, araç üzerinde ürün satışları  

Gerçek Kişi:250,00TL.

Tüzel Kişi:250,00TL.

22.Komisyonumuz; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere muhtelif araç ve iş makinesi alımı için, İller Bankasından Kredi kullanılması ve tüm evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkilendirilmesi, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin d) bendi ve aynı yasanın 68. maddesi ile 237 sayılı taşıt kanununun 10. maddesi gereği uygun görülmüştür.

23/24.Müşterek Komisyonumuz; İsmet Paşa Mahallesi 203 ada 43, 44, 49 ve 50 nolu parseller üzerinde bulunan Eski Çamlık Tesis Alanının Belediye Meclisince 10.03.2016 tarih ve 027 sayılı kararı ile  29 yıla kadar kiraya verilmesi kararı alınmıştır.       Ancak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar neticesinde proje kapsamında değişikliklerin yapılması ön görülmüştür.Bu sebeple;İsmet Paşa Mahallesi 203 ada 49 nolu parselin tamamı, 203 ada 43 nolu parselde köşe koordinatları y1: 548083.001 x1: 4503779.616 y2: 548102.174 x2: 4503768.629 y3: 548077.268 x3: 4503724.663 y4: 548058.476 x4: 4503735.218 belirli alan,  203 ada 51 nolu parselde köşe koordinatları y1: 548009.758 x1: 4503854.176 y2: 548016.193 x2: 4503871.382 y3: 548038.341 x3: 4503862.487 y4: 548031.497 x4: 4503845.446 belirli alanlar üzerinde bulunan Eski Çamlık Tesis Alanının 29 yıla kadar sınırlı ayni hak tesis edilmesi, 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin h)bendi ve aynı yasanın 18. maddesinin e) bendi gereğince uygun görülmüştür.

24/3.Müşterek Komisyonumuz; Şehirler Arası Otogar İşletmesindeki Bilet Satış Reyonları, İş Yerleri ve Taksi Yazıhanesi gibi işyerlerinin Belediyemize gelir getirmesi amacıyla 10 yıla kadar kiraya verilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin h) Bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği uygun görülmüştür.

25.Komisyonumuz; Belediyemiz 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi 27. Maddesi olarak aşağıdaki gibi eklenmesi, yapılan müzakereler sonucu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f) bendi gereğince uygun görülmüştür.

    27- İlaçlama Ücretleri      

a)Ahır ve Ağıllar

Ahır veya Ağıl Başına Her İlaçlama için

15 TL

b)      Konut

İlaçlama Bedeli m2 başı olup; her 1 m2 bedeli

1 TL

c)Bahçe

İlaçlama Bedeli m2 başı olup; her 1 m2 bedeli

0,5 TL (50 krş)

 26.Komisyonumuz; OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenen ve Belediyemiz tarafından başvuru yapılan “Suların Birleştiği Yerde Bir Su Yapısı Eski Erek Hamamı” ve Niksar Belediye Başkanlığı ile ortak olarak sunulan “Tokat ve Çevresi Kültür Rotaları Projesi” kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına Proje sunulmasına, Erbaa Belediye Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, başarılı olması durumunda uygulanmasına, Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 60. Maddesinin n) bendi ve t) bendi ile aynı yasanın 73. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

27.Belediyemizin 2015 mali yılı kesin hesabının Encümence incelenerek;

            2015 Yılı Bütçesinin              :     52.376.731,00 TL

            Gelir Bölümünün Toplamı       :     44.085.949,00 TL

  Gider Bölümünün Toplamı    : 50.138.461,14 TL olduğu görüldüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp Encümence incelenen, Belediyemizin ekli 2015 mali yılı kesin hesabının, kayıtlara ve mevzuata uygun olduğu Komisyonumuzca da incelenerek yapılan müzakereler sonucu uygun görülmüştür.

28.5393 sayılı yasanın 60.maddesi gereği “Erbaa’da dört mevsim” adlı fotoğraf yarışması düzenlenerek, yarışmacılara verilecek şartnamedeki para ödüllerinin ve yarışma giderlerinin karşılanmasına ilişkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi Komisyonumuzca yapılan müzakereler sonucu uygun görülmüştür. 

29/34/4.Komisyonumuz; Belediyemiz 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi 28. Maddesi olarak aşağıdaki gibi eklenmesi, yapılan müzakereler sonucu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f) bendi gereğince, üyelerden Murat Toycan SELÇUK ve Eşref YILDIRIM ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla tadilen uygun görülmüştür.

    28- Hafriyat ücretleri                  

 

Tarifenin Türü

Tarifenin Adı

Birimi

Tarife Ücreti

(TL-KDV dahil)

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Ücreti

Ücret

1 Adet kamyon başına (yıllık)

Araç

100,00

Ücret

Kayıp, çalıntı ve yıpranma sebebi ile yenileme(1 adet kamyon başına) (yıllık)

Araç

50,00

Ücret

Hafriyat taşıyan araçlara araç takip sistemi taktırmamak (Araç başına)(Belediyenin belirlediği zaman ve süre içinde )

Araç

1.000,00

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi Ücreti

Ücret

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı taşıma kabul belgesi (Kazı başına)

Adet

100,00

Ücret

Güvenlik önlemi almadan hafriyat taşımak-taşıttırmak (Araç başına)

Araç

1.000,00

Ücret

İnşaat sahası çevresinde izinsiz geçici olarak hafriyat biriktirmek

 

1.000,00

Ücret

Taşıma izin belgesi olmayan araçlar ile hafriyat taşımak veya taşıttırmak

(Araç başına)

Araç

1.000,00

Ücret

İzinsiz dökülen enkazların Belediyemiz tarafından kaldırılması halinde üreticiden alınacak olan bedel (Araç Başına)

Araç

150,00

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkların Toplanması Ücreti

Ücret

Toplama aracı 5 m3’lük araçlarla 50-60 kg’lık torbalarla 20 adet torbaya kadar kamyon başına

Araç

30,00

Ücret

Toplama aracı 5 m3’lük araçlarla 50-60 kg’lık torbalarla 20 adet torbadan sonra her bir adet torba için yukarıdaki fiyata ilave olarak torba başına 

Adet

1,00

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Taşınması Ücreti (Torbalama Yapılmamış Yığın-Açık atık ve Molozun Kepçe ile Kaldırılması ve Alınması)

Ücret

İki kepçeye kadar

Kepçe

60,00

Ücret

İki kepçeden sonra her bir kepçe için (İlave kepçe)

Kepçe

10,00

Ücret

Rehabilitasyon ve dolgu alanı izni belgesi ücreti

Belge

30,00

30.Türkiye Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla, Tarihi Kentler Birliği’nin tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına dair çalışmaların yapıldığı yurtdışındaki tarihi kentleri,yerinde görmek ve incelemek amacıyla; 28 Mayıs-01 Haziran 2016 tarihleri arasında “Bulgaristan’ın Burgaz, Nesebır, Varna, Ruscuk, Plevne, Sofya, Plovoiv(Filibe) ve Kırcaali kentleri ile Romanya’nın Köstence ve Bükreş” kentlerini kapsayan teknik inceleme programı düzenlenecek ve yurtdışına ait ulaşım, konaklama ve yemek giderleri Tarihi Kentler Birliği tarafından karşılanacaktır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Görevlendirmeleri ile ilgili 20.06.2005 tarih ve 62 sayılı genelgesinin 3.maddesine göre Belediye Başkanımız Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın katılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

31.İller Bankasından kullanılan krediler için teminat hesabı açılması ve Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a genel yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

32. Belediyemizin, Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğüne olan vergi borcuna karşılık, mülkiyeti Belediyemize ait Dere Mahallesi 135 ada 3 nolu parsel, Dere Mahallesi 156 ada 18 nolu parsel, Erek Mahallesi 419 ada 66 nolu parsel, Batı Mahallesi 54 ada 10 nolu parsel, Tepe Mahallesi 108 ada 1 nolu parsel, Alacabal Mahallesi 339 ada 15 nolu parsel ve Evyaba Mahallesi 149 ada 11 nolu parsellerin bedel tespitleri yapılarak borca mahsup gelen kısmının, 6183 Sayılı Yasanın Geçici 8. Maddesi ve 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereği, Hazineye verilmek üzere Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğü ile takas edilmesi ve Belediye Encümenine takas konusunda yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

33. Komisyonumuz; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdasına ilişkin talebini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda ekli II sayılı memur boş kadro cetveli 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince uygun görülmüştür.

34/5.

15. BÖLÜM

İLAVE EDİLECEK HÜKÜMLER

MADDE 287- Hayvan pazarı içerisinde belirlenen yerler dışında park etmek ve indirme rampaları önünde bekleme yapmak yasaktır.

MADDE 288 - Meydan, cadde ve sokak araları ile bina giriş-çıkışlarında ticari amaçla izinsiz seyyar satış yapmak yasaktır.

MADDE 289 - Yaya kaldırımlarında bulunan engelli rampalarının önüne araç park etmek ve kapatmak yasaktır.

MADDE 290 -Yaprak pazarı dışında açıkta yaprak satışı yapmak yasaktır.

MADDE 291- Yerleşim alanları içerisinde izinsiz hurda toplamak ve depolamak yasaktır.

 

        MÜŞTEREK KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Müşterek Komisyonumuz Zabıta Müdürlüğünün Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine ilave yapılmasına ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı yasanın 15. Maddesinin b) bendi ve aynı yasanın 18.Maddesinin m) bendi gereğince yukardaki şekliyle uygun görülmüştür.

35/42. Müşterek Komisyonumuz, Belediyemizin hisse sahibi olduğu veya tamamı Belediyemize ait ekteki listede sunulan parseller ve bu parsellerin İmar Kanunu 18. Madde uygulamasından, ifrazından, tevhidinden veya ihdasla oluşacak yeni parsellerin satışı, takası, devri, bedel tespitlerinin yapılması ve Belediye Encümenine bu konularda yetki verilmesini incelemiş yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

36/44. Müşterek Komisyonumuz, mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Erek Mahallesi, 592 ada 5 nolu parsel, Cumhuriyet Mahallesi 221 ada 1 nolu parsel ve İsmet Paşa Mahallesi 6 ada 4 nolu parseller üzerinde Belediye Meclisinin 06.10.1995 tarih ve 84 nolu kararı ve yine Belediye Meclisinin 05.02.1997 tarih ve 1 nolu kararı ile Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere konulan kamu yararı ve kamu hizmetlerine ait tahsis kararının kaldırılması, incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince Komisyon Üyelerinden Murat Toycan SELÇUK ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

37/45. Müşterek Komisyonumuz, İlçemiz 1/1000’lik ölçekli uygulama imar planına esas G37-D-06-C-1-A, G37-D-06-B-4-D, G37-D-06-B-4-C, G37-D-06-C-1-B, G37-D-06-C-1-C paftasında bulunan Tosunlar Köyü 115 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 ve 27 nolu parseller, 119 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37 ve 38 nolu parseller, 120 ada 1 ve 2 nolu parseller, 1665 nolu parsel , 1669 nolu parsel, 1670 nolu parsel, 1671 nolu parsel, Evyaba Mahallesi 178 ada 71 ve 72 nolu parseller, Kurtuluş Mahallesi 170 ada 10, 19, 20, 21, 22 ve 30 nolu parselleri kapsayan 359.400,81 m2’lik alanda ilave ve revizyon yapılması amacıyla kurum görüşleri alınarak 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında İl Toprak Koruma Kuruluna talepte bulunulmuştur. İl Toprak Koruma Kurulunun 29.06.2016 tarih ve 2016/3 nolu toplantısında talebimiz görüşülerek talep alanımız için plana esas tarım dışı kullanımı uygun görülmüştür. Ancak tarım dışı kullanıma Nihai karar verilebilmesi için talep alanda tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve arazi toplulaştırmasına ilişkin tüzüğüne göre kamu yararı kararı alınması, incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanununun 13. Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına ilişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

38.Komisyonumuz; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdasına ilişkin talebini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda ekli II sayılı memur boş kadro cetveli 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince uygun görülmüştür.

39.Komisyonumuz; Belediyemiz 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesine 29. Maddesi olarak aşağıdaki gibi eklenmesi, yapılan müzakereler sonucu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 26326 Sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. Maddesinin h) Bendi gereğince uygun görülmüştür. 

                        29. BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLİK BANDROL ÜCRETLERİ 

SIRA NO

BANDROL TÜRÜ

TEMİZLİK FİRMASINCA ÖDENECEK BANDROL ÜCRETİ

AÇIKLAMALAR

 

 

1

 

Gri Bandrol

 

10,00 TL

 

Müstakil Konutlar

 

 

 

2

 

 

Siyah Bandrol

 

 

20,00 TL

Yurtlar, Kreşler, Özel ve Resmi Okullar, Hastaneler, Oteller, Çok Daireli Konutlar, Toplantı Salonları ve Diğer Toplanma Amaçlı Kullanılan Binalar.

 

 

3

 

Kırmızı Bandrol

 

50,00 TL

 

Lokantalar. Restoran’lar, Fırınlar, Fabrikalar

 

 40/7.Müşterek Komisyonumuz; Belediyemiz 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi 12. Maddesine ı) bendi olarak aşağıdaki gibi eklenmesi, yapılan müzakereler sonucu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f) bendi gereğince uygun görülmüştür.  

12- TAKSİ ve HAT MİNİBÜS DURAKLARINDAN 

 

Maddesi

 

Açıklama

 

Önceki Yıl Belirlenen Ücret

 

Belirlenen Ücret

 

ı)

 

Uygunluk Belgesi ( D4 Yetki Belgesi ile Yolcu Taşımacılığı Yapanlar)

 

0,00 TL

 

150,00 TL

 41/8.Müşterek Komisyonumuz Zabıta Müdürlüğünün Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine ilave yapılmasına ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı yasanın 15. Maddesinin b) bendi ve aynı yasanın 18.Maddesinin m) bendi gereğince aşağıdaki şekliyle uygun görülmüştür.15. BÖLÜM (İLAVE EDİLECEK HÜKÜMLER) 

     MADDE 292- İlçe Otobüs Terminali haricinde şehir içerisine yolcu bindirmek ve indirmek suretiyle girmek yasaktır. Ancak dönüş seferini yapan araçlar Gazi Bulvarını kullanarak İlçe Şehir Stadyumu önünde yolcularını indirebileceklerdir. 

     MADDE 293- Yük indirmek ve bindirmek suretiyle belirlenen güzergâh ve saatler dışında ağır tonajlı araçların şehir içerisine girmesi yasaktır. Ayrıca ekte sunulan krokiye göre güzergâhlar belirlenecek ve uyarıcı levhalar konulacaktır.

42/54.Müşterek Komisyonumuz; İlçemizin Şehirleşmesine, Modernleşmesine ve Sosyalleşmesine katkı sağlayacak olan Çarşı Merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve Kültür Parkını da kapsayan Kent Meydanı Projesi uygulanmak istenmektedir. Kent Meydanı Projesi kapsamında bahsi geçen alanların içme suyu, yüzeysel suların drenajı ve kanalizasyon sistemi de proje içerisinde yer almaktadır. Kent Meydanı Projemizin uygulanması Belediyemiz bütçesinin yetersiz olması nedeniyle İLLER Bankasından kredi kullanarak işlerlik kazandırılacağı planlanmaktadır.Konuyla ilgili olarak kredinin kullandırılması ve kredi için hür türlü iş ve işlemleri yapmaya Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkilendirilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) bendi, 60. Maddesinin t) bendi ve 68. Maddeleri gereğince uygun görmüştür.

43.Komisyonumuz; Belediyemiz 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesine 30. Maddesi olarak aşağıdaki gibi eklenmesi, yapılan müzakereler sonucu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

 30. ATIK SU ARITMA BEDELİ 

 

    Uygulanacak Tarifenin Adı

 

2015 Yılı Belirlenen Ücret

 

  2016 Yılı Belirlenen Ücret

KOİ ( Kimyasal Oksijen İhtiyacı ) /kg Cinsinden Kirlilik Giderim Maliyeti                (KDV Hariç)

 

0,00

 

0,5898

 44/57.Müşterek Komisyonumuz; İsmet Paşa Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 203 ada 49 ve 51 nolu parseller üzerine Belediyemizce Çamlık Sosyal Tesisleri ( Otel, Restoran, Cafe ve Belediye Ek Hizmet Binası ) yapılması planlanmaktadır. İlçemizin şehirleşmesine, modernleşmesine ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak olan Çamlık Sosyal Tesisleri( Otel, Restoran, Cafe ve Belediye Ek Hizmet Binası )  Projemizin uygulanması için İLLER Bankası A.Ş.’ den kredi kullanılması gerekmektedir.Belediyemiz bütçesinin yetersiz olması nedeniyle projeyle ilgili olarak İLLER Bankası A.Ş.’ den kredi kullanılması ve kredi için hür türlü iş ve işlemleri yapmaya Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkilendirilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) bendi, 60. Maddesinin t) bendi ve 68. Maddeleri gereğince, üyelerden Murat Toycan SELÇUK ve Kemal BAYRAKTAR 07.04.2016 tarih ve 054 sayı ile alınmış olan meclis kararının 27.09.2016 tarih ve 2137 sayılı teklifle uyuşmadığını belirterek red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla uygun görmüştür.

45.KomisyonumuzSu ve Kanalizasyon Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliğine ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) ve e) Bentleri ile aynı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğinceuygun görülmüştür.

46.KomisyonumuzKültür ve Sosyal İşler Müdürlüğününbütçe aktarılmasına ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b)Bendi gereğinceaşağıdaki şekliyle uygun görülmüştür.

  • Fen İşleri Müdürlüğünün013101 ekonomik kodlu Sürekli İşçilerin Ücretleri kaleminden,Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 013101 ekonomik kodlu Sürekli İşçilerin Ücretleri kalemine; 70.000,00 TL
  • Fen İşleri Müdürlüğünün 013301 ekonomik kodlu Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları kaleminden, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 013301 ekonomik kodlu Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları kalemine; 40.000,00 TL
  • Fen İşleri Müdürlüğünün 023401 ekonomik kodlu İşsizlik Sigortası Fonu kaleminden, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 023401 ekonomik kodlu İşsizlik Sigortası Fonu kalemine;3.000,00 TL
  • Fen İşleri Müdürlüğünün 023602 ekonomik kodlu Sağlık Primi Ödemeleri kaleminden, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 023602 ekonomik kodlu Sağlık Primi Ödemeleri kalemine; 25.000,00 TLaktarma yapılması uygun görülmüştür.

 47/60.MüşterekKomisyonumuz; İlçemizin Şehirleşmesine, Modernleşmesine ve Sosyalleşmesine katkı sağlayacak olan Çarşı Merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve Kültür Parkını da kapsayan Kent Meydanı Projesi uygulanmak istenmektedir. Kent Meydanı Projesi kapsamında bahsi geçen alanların içme suyu, yüzeysel suların drenajı ve kanalizasyon sistemi de proje içerisinde yer almaktadır. Kent Meydanı Projemizin uygulanması Belediyemiz bütçesinin yetersiz olması nedeniyle İLLER Bankası A.Ş.’den 10.000.000,00 TL ( on milyon Türk Lirası ) kredi kullanarak işlerlik kazandırılacağı planlanmaktadır.Projeyle ilgili olarak 08.09.2016 tarih ve 105 sayı ile Meclis kararı alınmış olup İLLER Bankası A.Ş.’ye gönderilmiştir. Ancak İLLER Bankası A.Ş.’nin 24.10.2016 tarih ve 26135 sayılı yazısına istinaden talep edilen kredi miktarının da Meclis kararına yazılması istenildiğinden yeniden Meclis kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Kent Meydanı Projesi için İLLER Bankası A.Ş.’den 10.000.000,00 TL (on milyon Türk Lirası )kredinin kullandırılması ve kredi için hür türlü iş ve işlemleri yapmaya Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkilendirilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) bendi, 60. Maddesinin t) bendi ve 68. Maddeleri gereğince üyelerden Murat Toycan SELÇUK red, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuylauygun görülmüştür. 

48.Komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 mali yılı stratejik plan ve performansa dayalı hedeflere ilişkin talebini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 41. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin a) Bendi gereğince daha detaylı bir çalışmanın yapılması gerektiğinden gündemde bırakılarak önümüzdeki Mecliste tekrar görüşülmesi uygun görülmüştür.

49.5393 Sayılı Yasanın 62. Maddesi gereğince Belediyemiz2017 Mali yılı gelir ve giderlerinin denkleştirilmesi ve Belediyemizin gelirleri karşılığında yapılacak harcamalar için kafi miktarda ödenek ayrıldığı ancak ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiği kanaatine varıldığından gündemde bırakılarak önümüzdeki Meclis toplantısında tekrar görüşülmesi uygun görülmüştür.

50.Komisyonumuz; Horoz Tepesi İnşaat Taahhüt Temizlik Taşımacılık Turizm Petrol Gıda Besi Bilişim Organizasyon Madencilik Eğitim Güvenlik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirket % 100 hissesini bedelsiz olarak Belediyemize bağış yapmak istediğini belirtmiş, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g)Bendi gereğince bağışları kabul etme yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir.Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan hizmetlerin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırabilmesigerektiğinden, Horoz Tepesi İnşaat Taahhüt Temizlik Taşımacılık Turizm Petrol Gıda Besi Bilişim Organizasyon Madencilik Eğitim Güvenlik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin % 100 hisse ile yaptığı bağışın kabul edilmesi, adı geçen şirketin Belediyemize hibe ve bağış işlemlerinin takibinin yapılmasına ilgili şirketin tüm ana mukavelesinin yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa ve belediye amaç ve konusuna uyarlanması, dışarıdan müdür atanması ve her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınması5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g)Bendi gereğince uygun görülmüştür.

51.Komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 mali yılı stratejik plan ve performansa dayalı hedeflere ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 41. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin a) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

52.Komisyonumuz,Belediyemizin 2017mali yılı bütçesine ait bütçe tetkik komisyon raporu ve bütçe kararnamesine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda; gelir ve gider kısmında oluşan iki sayfalık bütçe tetkik komisyon raporunda 151.516.645,00₺olarak denkleştirilen 2017mali yılı bütçe raporu ile iki sayfa 12 maddelik bütçe kararnamesi,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b)Bendi ve aynı Yasanın 62. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

53/66/10. Müşterek Komisyonumuz; 2017 mali yılı bütçe kararnamesinin uygun olduğu, 2017 mali yılı gelir ve giderlerinin 151.516.645,00 TL olarak denkleştirildiği ve Belediyemizin gelirleri karşılığında yapılacak harcamalar için kafi miktarlarda ödenek ayrıldığı kanaatine varılarak  ekli 2017 mali yılı bütçe kararnamesi, 2017 mali yılı bütçe tetkik komisyon raporu ile 2017 mali yılı bütçesine ait cetveller, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 62. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

54/67/11. Müşterek komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğünün gelir tarifesine ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca hazırlanan ve 2017 Mali Yılı devamınca uygulanacak olan gelir tarifesi tadilen uygun görülmüştür.

55.Komisyonumuz,Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçe aktarma ve yıl sonu işlemlerine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda,Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğinceuygun görülmüştür.

56.Komisyonumuz; 2017 Mali yılı devamınca meclis, encümen ve komisyon üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere ve belediye encümeni başkan ve üyelerine nüfusu 50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde (6.000) gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verileceği ve encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısının ödeneceğine ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 32. , 36. ve 39. Maddeleri gereğince 85,00 TL ödeme yapılması uygun görülmüştür.

57.Komisyonumuz, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan kültür parkının 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

 

Oluşturulma Tarihi : 14.01.2016