2016 YILI İMAR BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ

1.Mülkiyeti maliye hazinesine ait ilçemiz Tosunlar Köyü 1585 nolu 262.050,00 m2 lik parsel ile 1586 nolu 201.900,00m2 lik parselde ilçemiz Kaymakamlığınca eğitim öğretimde çok amaçlı dönüşüm için orta okul-lise kampüsü yapılması amacıyla Eğitim Kampus Alanı yapılması planlanmaktadır. Ancak söz konusu parseller Belediyemiz sınırları dışında kalmakta olup, yukarıda sözü edilen Eğitim Kampüs Alanına Belediyemizce imar planı yapılması için ilçemiz merkezinin ve Erbaa tapulama alanının kuzey batısında bulunan, ilçemiz tosunlar köyü 1585 nolu 262.050,00 m2 lik parsel ve 1586 nolu 201.900,00 m2 lik parsellerin sınırlarını kapsayacak şekilde ekte verilen koordinat listesine uygun olarak, Erbaa Belediyesi mücavir alan sınırlarının genişletilmesi, 3194 sayılı imar kanununun 45. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.İlçemiz tapuda Erek mevcut Ertuğrul Gazi Mahallesi G37-D-07-A-3-C pafta 391 ada 47 nolu parsel sahibi uygulama imar planı içerisinde ayrık nizam 3 kat olarak planlanan yapı adasının, yapı nizamının ayrık 4 kat olarak düzenlenmesini ve bu düzenleme sonucu oluşacak yoğunluk artışından kaynaklanan sosyal ve teknik donatı altyapı alanlarının Erek Mahallesi 1189 ada 9,10 ve 11 nolu parsellerin imar planında park alanı olarak planlanmasıyla karşılanması kaydıyla imar plan tadilatı yapılması,5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, üyelerden Murat Toycan SELÇUK’un red, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

3/6.Komisyonumuz; İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yunus Emre Mahallesi G37-D-07-A-4-D pafta 666 Ada 11 nolu 278,00 m2 lik parselin tamamı uygulama imar planı içerisinde konut alanında kalmakta olup 55,00 m2 lik kısmı Erbaa Belediyesi adına kayıtlıdır. Ayrıca, 666 Ada 11 nolu parsel 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulaması sonucu hisseli olarak tescil edilmiştir. Düzenli kentleşmesini sağlamak ve Belediye bütçesine kaynak oluşturmak maksadıyla Belediyeye ait 666 ada 11 nolu parselin Belediyeye ait 55,00 m2 lik hissesinin satışının yapılması, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) bendi gereğince uygun görülmüştür.

4.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi G37-D-07-B-4-B pafta 383 ada 9,10,11 nolu parseller üzerinde Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış olan alanın konut alanına çevrilmesi ve yine Erek mahallesi G37-D-07-B-4-B pafta 383 ada 11,12,18,19,20 nolu ve 380 ada 25 ve 27 nolu parsellerde planlanan park alanlarının ötelenmesi için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.

5.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi G37-D-06-B-3-D pafta 722 ada 2 nolu parsel sahibinin uygulama imar planında parkta ve yolda kalan parselinin bir önceki uygulama imar planında olduğu gibi konut alanına alınması için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, bu alanda yapılan plan değişiklikleri ve imar uygulamalarının detaylı olarak incelenebilmesi için bir sonraki mecliste görüşülmek üzere gündemde bırakılması, uygun görülmüştür.

6.İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi G37-D-07-A-4-D pafta 186 ada 160nolu parsel sahibi, parselinin cephe aldığı 10 m’lik imar yolunun bir önceki imar planına uygun olarak 7 m’ye düşürülmesi için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.

7.İlçemiz tapuda Tosunlar mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi G37-D-06-C-1-B pafta 120 ada 1 nolu parsel sahiplerinin parsellerinde bulunan park alanının bir kısmının yine kendi parsellerinin güneyine ötelenmesi için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, oy birliğiyle uygun görülmüştür.

8.İlçemiz Erek Mahallesi Kebir Mevkii G37-D-07-B-4-A pafta 413 ada 3 nolu taşınmazın hissedarı olan Sermet Durmuşoğlu kızı Meliha Nur Ekinci, ilgi parselin imar planında Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlandığına uygun olarak kullanılması şartıyla, adına kayıtlı hissenin tamamını Erbaa Belediyesi adına şartlı olarak bağışlama teklifi,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin g bendi gereğince, oy birliğiyle uygun görülmüştür.

9/12.Müşterek Komisyonumuz; Finansmanı Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “ Kentsel Altyapı Projeleri” kapsamında, Bankanın AYB kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize Altyapı Projelerinin yapım işi için kullandırılacak Avro Krediye ilişkin alt kredi anlaşması ve eklerini imzalamaya,

    Bankanın Danışmanlık, Denetim ve Teknik Hizmet Giderleri Hesap Esasları Yönergesi çerçevesinde belirlenecek giderlerin Belediyemizce karşılanması kaydıyla, krediye konu işin denetiminin Banka ve Belediyemizce müştereken yapılmasına,

    Belediyemiz su gelirlerinin Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılacak Kredinin teminatı olarak gösterilmesine, teminata konu su gelirlerinin yetmemesi halinde, Belediyenin kira, işgal harcı ve elektrik havagazı tüketim vergisi gelirleri ile diğer gelirlerinin de Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılacak Kredinin teminatı olarak gösterilmesine, söz konusu gelirlerin yetmemesi durumunda Banka ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranını bağlı kalmaksızın tamamının teminat olarak gösterilmesine,

    Belediyemizce söz konusu Projenin yapımından vazgeçilmesi halinde bu konuda yapılana harcamaların Banka ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızdan mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın kesilmesi hususunda Bankaya yetki verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya,

    Her türlü vergi, resim, harç ve giderleri Belediyemizce karşılanmak üzere, Belediyemiz adına; Bankaca belirlenecek ticari bankanın Belediyemiz yöresinde bulunan şubesinde Teminat Hesabı açılması için gerekli belgeleri imzalamaya ve Belediyemiz adına su gelirlerinin Teminat Hesabına aktarılmasına söz konusu Teminat Hesabına Banka lehine 1.sırada ve süresiz olarak rehin tesis edilmesi için gerekli evrakı imzalamaya, su gelirlerinin tahsilatlarını yapan bankalara Belediyemiz gelirlerinin Teminat Hesabı düzenli aktarımının sağlanması için Muvaffakatname vermeye ve su gelirlerinin Belediyemizce tahsil edilen kısmına ait Muhasebe Hesapları altında Teminat Hesabına aktarılmak üzere detay hesapların açılmasına,

    Bu amaca uygun olarak Belediyeyi borç altına sokabilecek her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya,

    Gösterilen teminatların kredi geri ödemesinde yetersiz kalması halinde, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkulü bankaya rehin etmeye ve ipotek vermeye,

   Krediye teminat gösterilen gelirler kaldırılır veya veriliş şekli değiştirilirse, krediden kaynaklanacak geri ödemelerin her ne ad altında olursa olsun, bu gelirlerin yerine konulacak gelir ve menfaatler ile kanun gereğince dağıtılan payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bakılmaksızın tamamından tahsil edilerek yapılması konusunda bankaya yetki verilmesine,

   Belediyenin her türlü hak ve alacaklarını bankaya terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her türlü ticari işletmeyi bankaya rehin vermeye,

   Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu iş ile ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya,

   Belediyemizce Bankada Avro Kredi alınması ile ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri imzalamaya, kredinin teminatı olarak gösterilmesi kabul edilmiş olan su gelirlerinin ve diğer gelirlerinin teminat olarak gösterilmesine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmeye, gösterilen teminatların yetersiz kalması halinde diğer borçlandırıcı işlemleri yapmaya ve Teminat Hesabı oluşturulması, kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin YILDIRIM’ın yetkili kılınmasına ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendi ve 68. Maddenin (e) bendi gereğince teklif edildiği şekilde uygun görülmüştür.

10/15.Müşterek Komisyonumuz; İsmet Paşa Mahallesi 203 ada 43, 44, 49 ve 50 nolu parseller üzerinde bulunan Eski Çamlık Tesis Alanının Belediye Meclisince 04.06.2015 tarih ve 90 sayılı kararı ile  20 yıla kadar kiraya verilmesini uygun görmüştür.   Ancak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından piyasada yapılan araştırmalar neticesinde proje süresinin 20 yıl olması durumunda mevcut yatırımı kurtarmayacağı ön görülmüştür.Bu sebeple İsmet Paşa Mahallesi 203 Ada 43, 44, 49 ve 50 nolu parseller üzerinde bulunan Eski Çamlık Tesis Alanının 29 yıla kadar sınırlı ayni hak tesis edilmesi, 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin h) bendi ve aynı yasanın 18. maddesinin e) bendi gereğince uygun görülmüştür.

11/2.Müşterek Komisyonumuz; Erek Mahallesi G37-D-07-C-2-B paftasında yer alan Çağlayan Sokak isminin Balcı Sokak olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin n) bendi gereğince uygun görülmüştür.

12/17.Müşterek Komisyonumuz; İlçemiz Tapuda Cumhuriyet Mahallesi G37-D-07-D-2-C paftasında yer alan mülkiyeti Belediyemize ait, 221 ada 1 nolu parselde Belediyemizin yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere kat karşılığında inşaat yaptırılması, ihale edilmesi ve Belediyemiz adına kazandırılacak bağımsız bölümlerin satış işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) bendi ve 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin a) bendi gereğince Komisyon Üyelerinden Kemal BAYRAKTAR ve Murat Toycan SELÇUK’un red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

13/18.Müşterek Komisyonumuz; İlçemiz Tapuda İsmet Paşa Mahallesi G37-D-07-D-2-A paftasında yer alan mülkiyeti Belediyemize ait, 6 ada 4 nolu parselin Belediyemizin yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere tamamının satışının yapılması veya parsel üzerinde kat karşılığında inşaat yaptırılması, ihale edilmesi ve Belediyemiz adına kazandırılacak bağımsız bölümlerin satış işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) bendi ve 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin a) bendi gereğince Komisyon Üyelerinden Kemal BAYRAKTAR ve Murat Toycan SELÇUK’un red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

14/19.Müşterek Komisyonumuz; İlçemiz Tapuda Erek mevcut Ertuğrul Gazi Mahallesi G37-D-07-A-3-C paftasında yer alan, 592 ada 5 nolu parsel uygulama imar planında Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak planlanmıştır.Konu parsel ve üzerindeki Akaryakıt İstasyonunun Belediyemize gelir getirmesi amacıyla ihale ile satılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) bendi ve 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

15.İlçemiz tapuda Gündoğdu mevcut Kuruçay Mahallesi G37-D-07-C-3-D pafta 286 ada 86 nolu parsel sahibi, parselinin bir kısmına denk gelen imar yolunun ötelenmesi için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, yan taraftaki İlköğretim Tesis  Alanı olarak planlanan alanı etkilediği için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, gelen görüşe istinaden değerlendirilebilmesi için bir sonraki mecliste görüşülmek üzere gündemde bırakılması, uygun görülmüştür.

16.İlçemiz Erek Mahallesi G37-D-07-A-4-B, G37-D-07-A-3-A pafta 450 ada 40 nolu parsel sahibi, parselinin  doğu sınırında bulunan ve D.S.İ. sulama kanalının batı sınırı olan 10 m.lik imar yolunun kaldırılması için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.

17.İlçemiz Alacabal Mahallesi G37-D-11-B-3-A pafta 546 ada 2 nolu parsel, uygulama imar planında Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmış olup, bu alana okul ve  belediye hizmet binaları yapılacağından bu alanın bir kısmının ilköğretim tesis alanına eklenmesi  ve parselin kuzeyinde Belediye Hizmet Alanı planlanması için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.

18.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi G37-D-07-D-2-C pafta 221 ada 1 nolu parsel, uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış olup, parselin bitişik nizam 6 kat ticaret+konut alanı olarak planlanması için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, üyelerden Murat Toycan SELÇUK’un red, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

19.İlçemiz İsmet paşa Mahallesi G37-D-07-D-2-A pafta 6 ada 4 nolu parsel, uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış olup, parselin  konut alanına alınması ve yapı emsalinin 1.60, Maksimum 4 kat  olacak şekilde planlanması için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklif, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, üyelerden Murat Toycan SELÇUK’un red, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

20.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesinde parsel sahiplerinin talebi üzerine Velizade Deresi güzergahının ıslah edilerek yeniden düzenlenmesi ve 186 ada 25 ve 26 nolu parsellerde toplu yapılaşmanın önünün açılması için park alanlarının yerlerinin değiştirilmesi bazı yolların kaldırılması veya genişliklerinin değiştirilmesi için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,daha verimli bir planlama çalışılması yapılabilmesi için bir sonraki mecliste görüşülmek üzere gündemde bırakılması, uygun görülmüştür.

21.İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi G37-D-06-C-2-A pafta 177 ada 8 nolu parsel sahibi, uygulama imar planında parseline denk gelen park alanının küçültülerek başka bir yere kaydırılmasını ve parselinin konut alanına alınması için imar plan tadilatı yapılması teklifi, daha verimli bir planlama çalışılması yapılabilmesi için bir sonraki mecliste görüşülmek üzere gündemde bırakılması, uygun görülmüştür.

22.İlçemiz Erek Mahallesi G37-D-07-A-2-B pafta 417 ada 201 nolu parsel imar planında spor tesisi alanında kalmaktadır. Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından ilgili parsele stadyum yapılması planlanmakta olup; plan amacına uygun olarak Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü adına 29 yıl süreyle tahsisinin yapılması teklifi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin e) bendi gereğince, uygun görülmüştür.

23.Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih ve 166 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamadaki boşlukları doldurmak amacıyla mevcut plan hükümlerinde değişiklik ve ilaveler yapılması, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

24/23.Müşterek Komisyonumuz; İsmet Paşa Mahallesi 203 ada 43, 44, 49 ve 50 nolu parseller üzerinde bulunan Eski Çamlık Tesis Alanının Belediye Meclisince 10.03.2016 tarih ve 027 sayılı kararı ile  29 yıla kadar kiraya verilmesi kararı alınmıştır.Ancak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar neticesinde proje kapsamında değişikliklerin yapılması ön görülmüştür.Bu sebeple;İsmet Paşa Mahallesi 203 ada 49 nolu parselin tamamı, 203 ada 43 nolu parselde köşe koordinatları y1: 548083.001 x1: 4503779.616 y2: 548102.174 x2: 4503768.629 y3: 548077.268 x3: 4503724.663 y4: 548058.476 x4: 4503735.218 belirli alan,  203 ada 51 nolu parselde köşe koordinatları y1: 548009.758 x1: 4503854.176 y2: 548016.193 x2: 4503871.382 y3: 548038.341 x3: 4503862.487 y4: 548031.497 x4: 4503845.446 belirli alanlar üzerinde bulunan Eski Çamlık Tesis Alanının 29 yıla kadar sınırlı ayni hak tesis edilmesi, 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin h)bendi ve aynı yasanın 18. maddesinin e) bendi gereğince uygun görülmüştür.

25.İlçemiz tapuda Tosunlar mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi 114 ada 4 nolu parsel sahibinin, uygulama imar planında parselinde bulunan park alanının kaldırılarak, parselinin K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) olarak planlanması ve park alanının Kurtuluş Mahallesi 182 ada 2 nolu parselinde planlanması için imar plan tadilatı yapılması teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

26.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa mevcut Ziya Gökalp Mahallesi, G37-D-07-C-2-D pafta, 254 ada 6 nolu parsel sahiplerinin parsellerine denk gelen park alanının büyüklüğünden kaynaklanan mağduriyetini gidermek amacıyla park alanının ikiye ayrılarak bir kısmının yakın bir yere kaydırılması ve parkın batısındaki 10 m.’lik imar yolunun kaldırılması için plan tadilatı yapılması teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.

27.İlçemiz Tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi, G37-D-07-C-1-A pafta, 1006 ada 9 nolu parsel sahibinin, parselinin cephe aldığı 10 m.’lik imar yolunun 7 m.’ye düşürülmesi için plan tadilatı yapılması teklifi, 10 m.’lik imar yolunun genişliğinin korunarak mevcut kadastral yol dikkate alınarak güney ve kuzey cephelerdeki terk miktarlarının dengelenerek, yolun kaydırılması için, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.

28.İlçemiz Tapuda İsmet Paşa Mahallesi,  G37-D-07-D-2-D pafta, 208 adanın kuzey ve güney cephelerinde planlanan 12 m.’lik imar yollarınım 10 m.’ye düşürülmesi için plan tadilatı yapılması teklifi, uygulama imar planındaki  yolların bütünlüğünün bozulamayacağından dolayı, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmemiştir.

29.İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi G37-D-06-C-2-A pafta 177 ada 8 nolu parsel sahibi, uygulama imar planında parseline denk gelen park alanının küçültülerek başka bir yere kaydırılması ve parselinin konut alanına alınması için imar plan tadilatı yapılması teklifi, daha büyük alanı kapsayan bir çalışma yapılabilmesi için bir sonraki mecliste görüşülmek üzere gündemde bırakılması, uygun görülmüştür.

30.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesinde parsel sahiplerinin talebi üzerine Velizade Deresi güzergahının ıslah edilerek yeniden düzenlenmesi ve 186 ada 25 ve 26 nolu parsellerde toplu yapılaşmanın önünün açılması için park alanlarının yerlerinin değiştirilmesi bazı yolların kaldırılması veya genişliklerinin değiştirilmesi için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.

31.İlçemiz tapuda Gündoğdu mevcut Kuruçay Mahallesi G37-D-07-C-3-D pafta 286 ada 86 nolu parsel sahibi, parselinin bir kısmına denk gelen imar yolunun ötelenmesi için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, yan taraftaki İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanan alanı etkilediği için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, gelen görüş olumsuz olduğundan, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmemiştir.

32.Mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin yapılması şartıyla, ilçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yunus Emre Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait G37-D-07-D-1-A pafta, 170 ada 4 nolu ve 168 ada 4 nolu parsellerin, Spor Genel Müdürlüğü adına spor salonu yapılması amacıyla tahsis edilmesi teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) bendi gereğince teklif uygun görülmüştür.

33.İlçemiz tapuda Erek mevcut Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait G37-D-07-B-4-D pafta, 647 ada 178 nolu parsel, uygulama imar planında  İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanmış olup, parsel üzerine İmam Hatip Ortaokulu yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı’na (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ) tahsis edilmesi teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e) bendi gereğince teklif uygun görülmüştür.

34/29/4.Komisyonumuz; Belediyemiz 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi 28. Maddesi olarak aşağıdaki gibi eklenmesi, yapılan müzakereler sonucu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f) bendi gereğince, üyelerden Murat Toycan SELÇUK ve Eşref YILDIRIM ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla tadilen uygun görülmüştür.

    28- Hafriyat ücretleri                  

 

Tarifenin Türü

Tarifenin Adı

Birimi

Tarife Ücreti

(TL-KDV dahil)

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Ücreti

Ücret

1 Adet kamyon başına (yıllık)

Araç

100,00

Ücret

Kayıp, çalıntı ve yıpranma sebebi ile yenileme(1 adet kamyon başına) (yıllık)

Araç

50,00

Ücret

Hafriyat taşıyan araçlara araç takip sistemi taktırmamak (Araç başına)(Belediyenin belirlediği zaman ve süre içinde )

Araç

1.000,00

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi Ücreti

Ücret

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı taşıma kabul belgesi (Kazı başına)

Adet

100,00

Ücret

Güvenlik önlemi almadan hafriyat taşımak-taşıttırmak (Araç başına)

Araç

1.000,00

Ücret

İnşaat sahası çevresinde izinsiz geçici olarak hafriyat biriktirmek

 

1.000,00

Ücret

Taşıma izin belgesi olmayan araçlar ile hafriyat taşımak veya taşıttırmak

(Araç başına)

Araç

1.000,00

Ücret

İzinsiz dökülen enkazların Belediyemiz tarafından kaldırılması halinde üreticiden alınacak olan bedel (Araç Başına)

Araç

150,00

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkların Toplanması Ücreti

Ücret

Toplama aracı 5 m3’lük araçlarla 50-60 kg’lık torbalarla 20 adet torbaya kadar kamyon başına

Araç

30,00

Ücret

Toplama aracı 5 m3’lük araçlarla 50-60 kg’lık torbalarla 20 adet torbadan sonra her bir adet torba için yukarıdaki fiyata ilave olarak torba başına 

Adet

1,00

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Taşınması Ücreti (Torbalama Yapılmamış Yığın-Açık atık ve Molozun Kepçe ile Kaldırılması ve Alınması)

Ücret

İki kepçeye kadar

Kepçe

60,00

Ücret

İki kepçeden sonra her bir kepçe için (İlave kepçe)

Kepçe

10,00

Ücret

Rehabilitasyon ve dolgu alanı izni belgesi ücreti

Belge

30,00

35.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih ve 1094 sayılı yazısı ile, İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesi Gazi Bulvarında yapılan alt yapı ve peyzaj düzenlemesine istinaden Gazi Bulvarından cephe alan adaların ada sınırlarının imar planındaki 40 m.’ lik yola göre yeniden düzenlenmesi için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince üyelerden, Murat Toycan SELÇUK ret oyu, Nurettin KAFALI çekimser oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

36.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih ve 1095 sayılı yazısı ile, ilçemiz Erek Mahallesi Ulus Caddesi ile Acemgülü Sokak arasında ve çevresinde bulunan imar adalarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,  5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

37.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2016 tarih ve 1093 sayılı yazısı ile, İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi G37-D-07-A-4-D pafta 186 ada 22 nolu parsel sahibi uygulama imar planında yolda ve pasif yeşil alanda kalan parselinin, konut alanına alınması için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,  parselin doğusunda 10 m.’lik imar yolu bırakılması şartıyla, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

38.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2016 tarih ve 1092 sayılı yazısı ile, İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü sınırları içerisinde bulunan TEİAŞ’a ait 154 Kv Almus-Erbaa Enerji İletim Hattının Erbaa  trafo merkezine bağlantı noktasının değiştirilmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

39.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2016 tarih ve 1356 sayılı yazısı ile, ilçemiz tapuda Erek Mahallesi mevcut Yıldırım Beyazıt Mahallesi G37-D-07-B-4-D pafta, 387 ada, 30-31-32-33 nolu parsellerin sahiplerinin, uygulama imar planında yolda, parkta, sağlık tesisi alanında ve konut alanında kalan parsellerinde imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

40.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2016 tarih ve 1405 sayılı yazısı ile, ilçemiz Erek Mahallesi G37-D-07-A-3-B pafta, 412 ada, 28 nolu parsel sahibinin, uygulama imar planında tamamı yolda kalan parselinde imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, parsele denk gelen yolun kaldırılması plan bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmemiştir.

41. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 01.07.2016 tarih ve 1618 sayılı yazısı ile İlçemiz tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi Hüseyin ÖZDİLEK Caddesinde mülkiyeti Belediyemize ait 283 ada 406 parsel nolu 1.120,85 m2’lik Cami (ibadet yeri) alanının bedelsiz olarak, 283 ada 409 parsel nolu 9.481,28 m2’lik konut alanı ile 283 ada 408 parsel nolu 6.978,24 m2’lik konut alanının ve 283 ada 405 parsel nolu 1.044,45 m2’lik ticaret alanının TOKİ binaları yapılması için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Emlak Daire Başkanlığına emlak beyan değeri olan 75,59 TL/m2 bedel üzerinden devrinin yapılmasına, Belediye adına TOKİ lehine garantör olarak ipotek ve temlik vermeye, konutların yapımı ve satışı ile ilgili hususlarda TOKİ ile Belediyemiz adına her türlü protokol imzalamaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 38. Maddesinin g) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

42/35. Müşterek Komisyonumuz, Belediyemizin hisse sahibi olduğu veya tamamı Belediyemize ait ekteki listede sunulan parseller ve bu parsellerin İmar Kanunu 18. Madde uygulamasından, ifrazından, tevhidinden veya ihdasla oluşacak yeni parsellerin satışı, takası, devri, bedel tespitlerinin yapılması ve Belediye Encümenine bu konularda yetki verilmesini incelemiş yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

43/6. Müşterek Komisyonumuz;

a)      Tapuda Yeşilyurt-Gündoğdu ve Gazi Osman Paşa Mahallelerinden geçen Doğu Bulvarı isminin, 15 Temmuz Şehidi Astsubay Ömer HALİSDEMİR Bulvarı olarak değiştirilmesi,          

b)      Tapuda İsmet Paşa ve Ahmet Yesevi Mahallelerinden geçen Barbaros Caddesi isminin, 15 Temmuz Şehidi Polis Birol YAVUZ Caddesi olarak değiştirilmesi,

c)      Tapuda Mevlana ve Mehmet Akif Mahallelerinden geçen Ihlamur Caddesi isminin, Şehit Astsubay Salih YILDIRIM Caddesi olarak değiştirilmesi,

d)     Tapuda Karşıyaka Mahallesinden geçen Şehit Bekir Bülent ULUTAŞ Caddesi isminin, Şehit Uzman Çavuş Hüsnü ERKUT Caddesi olarak değiştirilmesi,   

Tapuda Karşıyaka Mahallesinden geçen Çatılı Bulvarı isminin, Şehit Bekir Bülent ULUTAŞ Bulvarı olarak değiştirilmesi incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 sayılı yasanın 81. Maddesi ve aynı yasanın 18. Maddesinin n) bendi gereğince uygun görülmüştür.

44/36. Müşterek Komisyonumuz, mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Erek Mahallesi, 592 ada 5 nolu parsel, Cumhuriyet Mahallesi 221 ada 1 nolu parsel ve İsmet Paşa Mahallesi 6 ada 4 nolu parseller üzerinde Belediye Meclisinin 06.10.1995 tarih ve 84 nolu kararı ve yine Belediye Meclisinin 05.02.1997 tarih ve 1 nolu kararı ile Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere konulan kamu yararı ve kamu hizmetlerine ait tahsis kararının kaldırılması, incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince Komisyon Üyelerinden Murat Toycan SELÇUK ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

45/37. Müşterek Komisyonumuz, İlçemiz 1/1000’lik ölçekli uygulama imar planına esas G37-D-06-C-1-A, G37-D-06-B-4-D, G37-D-06-B-4-C, G37-D-06-C-1-B, G37-D-06-C-1-C paftasında bulunan Tosunlar Köyü 115 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 ve 27 nolu parseller, 119 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37 ve 38 nolu parseller, 120 ada 1 ve 2 nolu parseller, 1665 nolu parsel , 1669 nolu parsel, 1670 nolu parsel, 1671 nolu parsel, Evyaba Mahallesi 178 ada 71 ve 72 nolu parseller, Kurtuluş Mahallesi 170 ada 10, 19, 20, 21, 22 ve 30 nolu parselleri kapsayan 359.400,81 m2’lik alanda ilave ve revizyon yapılması amacıyla kurum görüşleri alınarak 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında İl Toprak Koruma Kuruluna talepte bulunulmuştur. İl Toprak Koruma Kurulunun 29.06.2016 tarih ve 2016/3 nolu toplantısında talebimiz görüşülerek talep alanımız için plana esas tarım dışı kullanımı uygun görülmüştür. Ancak tarım dışı kullanıma Nihai karar verilebilmesi için talep alanda tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve arazi toplulaştırmasına ilişkin tüzüğüne göre kamu yararı kararı alınması, incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanununun 13. Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına ilişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

46. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.08.2016 tarih ve 1772 sayılı yazıları ile yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamadaki boşlukları doldurmak amacıyla mevcut plan hükümlerinde değişiklik ve ilaveler yapılması teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.

47. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2016 tarih ve 1700 sayılı yazısı ile,  ilçemiz tapuda Tosunlar mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi G37-D-06-B-4-C pafta 116 ada 1 nolu parsel sahibinin, uygulama imar planında yolda, parkta ve konut alanında kalan parselinde imar plan tadilatı yapılarak %40 tan fazla olan terk oranının makul seviyeye düşürülmesi için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifinin, bir sonraki mecliste görüşülmek üzere gündemde bırakılması, uygun görülmüştür.

48. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2016 tarih ve 1701 sayılı yazısı ile,  ilçemiz tapuda Gündoğdu mevcut Kuruçay Mahallesi G37-D-07-C-3-D pafta 286 ada 112 nolu parsel uygulama imar planında ilköğretim tesis alanında kalmakta olup, parsele özel eğitim okulu yapılacağından parselin Eğitim Alanı (Özel Eğitim ve Uygulama Okulu) olarak planlanması için imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.

49. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2016 tarih ve 1702 sayılı yazısı ile, ilçemiz Evyaba Mahallesi G37-D-06-A-1-C,  G37-D-06-A-2-D  G37-D-06-A-3-A  paftaları, 168 ada 92 nolu parsel üzerinde oto galericiler sitesi yapılması amacıyla 1/5000 lik Nazım imar planı ve 1/1000 lik uygulama imar planı yapımı ve onaylanması için ilave imar planı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.

50. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2016 tarih ve 1740 sayılı yazısı ile, ilçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi mevcut Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-4-B, G37-D-07-C-1-C, paftaları, 284 ada 8-9-44-76-105 nolu parsellerin kamuya terk oranları % 40 dan fazla olduğu için parsel sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifinin, bir sonraki mecliste görüşülmek üzere gündemde bırakılması, uygun görülmüştür.

51. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 tarih ve 1745 sayılı yazısı ile, ilçemiz tapuda Batı Mahallesi mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi G37-D-07-A-3-D pafta 648 ada 22 nolu parsel sahibinin talebi üzerine, parselin bulunduğu imar adasının doğu sınırının mevcut hali hazır duruma uygun olarak kaydırılması için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.
 
52.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.08.2016 tarih ve 1779 sayılı yazısı ile, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi G37-D-07-A-3-D, G37-D-07-D-2-A, G37-D-07-D-2-B, paftaları, 17-64-65-66-67-68-69-76-138 nolu adalar ile İsmet Paşa Mahallesi 1 ada 19 nolu parsel uygulama imar planında tamamı ticaret alanında kalmakta olup, mevcut yapılaşmadan kaynaklı problemleri çözmek ve bu alanlardaki uygulamayı kolaylaştırmak için plan tadilatı teklifinde sunulduğu gibi bazı alanların ticaret olarak korunması bazı alanların T lejantlı yine bazı alanlarında T1 lejantlı alanlara dönüştürülmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.
 
53. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.08.2016 tarih ve 1785 sayılı yazısı ile, ilçemiz tapuda Tosunlar ve Evyaba Mahalleleri G37-D-06-B-4-A, G37-D-06-B-4-B, G37-D-06-B-4-C, G37-D-06-B-4-D paftalarında kalan parsellerin bir kısmında 02.12.2013 tarihli ilave ve revizyon imar planından önce mevzii imar planı yapılmış olup, bu mevzii imar planı ilave ve revizyon imar planına işlenmediğinden bu alanın plana dahil edilmesi ve bu alanda imar uygulaması yapılacağından, uygulamada karşılaşılan problemleri çözmek için plan tadilatı ve 1/5000 lik Nazım imar planı ve 1/1000’lik uygulama imar planı yapımı ve onaylanması için ilave imar planı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
54/42.Müşterek Komisyonumuz; İlçemizin Şehirleşmesine, Modernleşmesine ve Sosyalleşmesine katkı sağlayacak olan Çarşı Merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve Kültür Parkını da kapsayan Kent Meydanı Projesi uygulanmak istenmektedir. Kent Meydanı Projesi kapsamında bahsi geçen alanların içme suyu, yüzeysel suların drenajı ve kanalizasyon sistemi de proje içerisinde yer almaktadır. Kent Meydanı Projemizin uygulanması Belediyemiz bütçesinin yetersiz olması nedeniyle İLLER Bankasından kredi kullanarak işlerlik kazandırılacağı planlanmaktadır.Konuyla ilgili olarak kredinin kullandırılması ve kredi için hür türlü iş ve işlemleri yapmaya Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkilendirilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) bendi, 60. Maddesinin t) bendi ve 68. Maddeleri gereğince uygun görmüştür. 
 
55.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 tarih ve 1992 sayılı yazısı ile, ilçemiz tapuda G.O.P Mahallesi mevcut Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-1-B pafta 270 ada 28 nolu parsel sahibinin talebi üzerine, uygulama imar planında konut, Sosyal-kültürel tesis, çocuk oyun alanı ve yolda kalan parselinde, konut alanı ve çocuk oyun alanı arasında kalan 7 m'lik imar yolunun kaldırılması içim imar plan tadilatı yapılması teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.
 
56.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih ve 1999 sayılı yazısı ile, ilçemiz tapuda Erek Mahallesi mevcut Kelkit Mahallesi G37-D-02-D-3-C pafta 417 ada 195 nolu, mülkiyeti maliye hazinesine ait parsel, uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış olup, parselin bir kısmının Spor Tesis Alanına çevrilmesi için imar planı yapılması teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.
 
57/44.Müşterek Komisyonumuz; İsmet Paşa Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 203 ada 49 ve 51 nolu parseller üzerine Belediyemizce Çamlık Sosyal Tesisleri ( Otel, Restoran, Cafe ve Belediye Ek Hizmet Binası ) yapılması planlanmaktadır. İlçemizin şehirleşmesine, modernleşmesine ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak olan Çamlık Sosyal Tesisleri ( Otel, Restoran, Cafe ve Belediye Ek Hizmet Binası )  Projemizin uygulanması için İLLER Bankası A.Ş.’ den kredi kullanılması gerekmektedir.Belediyemiz bütçesinin yetersiz olması nedeniyle projeyle ilgili olarak İLLER Bankası A.Ş.’ den kredi kullanılması ve kredi için hür türlü iş ve işlemleri yapmaya Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkilendirilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) bendi, 60. Maddesinin t) bendi ve 68. Maddeleri gereğince, üyelerden Murat Toycan SELÇUK ve Kemal BAYRAKTAR 07.04.2016 tarih ve 054 sayı ile alınmış olan meclis kararının 27.09.2016 tarih ve 2137 sayılı teklifle uyuşmadığını belirterek red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla uygun görmüştür. 
 
58.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve 2155 sayılı yazısı ile, ilçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi G37-D-07-D-1-A pafta 767 ada 19 ve 23 nolu parseller ile 768 ada 2, 3 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu imar adalarının kuzeybatı istikametindeki ada kenar çizgisi mevcut cadde üzerinde bulunan imar adalarına ait aliymandan saparak içeride planlanmış olup yapılaşma aksını bozmaktadır. Bu nedenle, konu imar ada kenar çizgisinin aliymana uygun olacak şekilde yeniden planlanması için imar plan tadilatı yapılması teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, uygun görülmüştür.
 
59.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 2135 sayılı yazısı ile, ilçemiz Kurtuluş Mahallesi ile Tosunlar Köyü sınırları içerisinde bulunan ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 18. Madde uygulamasına istinaden tescili yapılan parseller, 2013 yılında yapılan ve yürürlükte olan ilave ve revizyon imar planına göre yol terki ve ihdas gibi uyumsuzluklar oluşmaktadır. Bu uyumsuzlukların giderilmesi için G37-D-06-B-4-C, G37-D-06-B-3-D, G37-D-06-B-3-C, G37-D-06-C-2-B, G37-D-06-C-2-A, G37-D-06-C-1-B paftalar üzerinde parselasyon planına uygun plan tadilatı yapılması için imar plan tadilatı yapılması teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince,
uygun görülmüştür.
 
60/47.MüşterekKomisyonumuz; İlçemizin Şehirleşmesine, Modernleşmesine ve Sosyalleşmesine katkı sağlayacak olan Çarşı Merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve Kültür Parkını da kapsayan Kent Meydanı Projesi uygulanmak istenmektedir. Kent Meydanı Projesi kapsamında bahsi geçen alanların içme suyu, yüzeysel suların drenajı ve kanalizasyon sistemi de proje içerisinde yer almaktadır. Kent Meydanı Projemizin uygulanması Belediyemiz bütçesinin yetersiz olması nedeniyle İLLER Bankası A.Ş.’den 10.000.000,00 TL ( on milyon Türk Lirası ) kredi kullanarak işlerlik kazandırılacağı planlanmaktadır.Projeyle ilgili olarak 08.09.2016 tarih ve 105 sayı ile Meclis kararı alınmış olup İLLER Bankası A.Ş.’ye gönderilmiştir. Ancak İLLER Bankası A.Ş.’nin 24.10.2016 tarih ve 26135 sayılı yazısına istinaden talep edilen kredi miktarının da Meclis kararına yazılması istenildiğinden yeniden Meclis kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Kent Meydanı Projesi için İLLER Bankası A.Ş.’den 10.000.000,00 TL (on milyon Türk Lirası )kredinin kullandırılması ve kredi için hür türlü iş ve işlemleri yapmaya Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkilendirilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) bendi, 60. Maddesinin t) bendi ve 68. Maddeleri gereğince üyelerden Murat Toycan SELÇUK red, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuylauygun görülmüştür. 
 
61/9.Müşterek Komisyonumuz;İlçemiz tapuda Evyaba, Kurtuluş, Erek, Yeni Mahalle, Batı, Gazi Osman Paşa Mahallesi mevcut Yavuz Sultan Selim, Evyaba, Kelkit, Erek, Yeni Mahalle, Fatih Sultan Mehmet, Ertuğrul Gazi. Yıldırım Beyazıt ve Kuruçay Mahallelerinden geçen 100. Yıl Bulvarı isminin Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı olarak değiştirilmesi incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n)Bendi gereğince üyelerden Eşref YILDIRIM ve Murat Toycan SELÇUK red, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla uygun görülmüştür.
 
62.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.11.2016 tarih ve2349 sayılı yazısı ile,Belediye Meclisinin 04.08.2016tarih ve 89 sayılı kararı ile güncellenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamada sıkıntı oluşturan, yukarıda tanımlanan duruma ilişkin plan notu eklenmesi teklifi,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendive Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.
 
63.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2016 tarih ve2290 sayılı yazısı ile,ilçemiz Erek Mahallesi G37-D-07-A-3-A ve G37-D-07-A-4-B paftalarında yer alan 450 ada 43 nolu parsel sahibinin, imar planında Akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlanan parsel alanının bir kısmının K.D.K.Ç.A olarak planlanması için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendive Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.
 
64.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.10.2016 tarih ve2322 sayılı yazısı ileilçemiz Erek Mahallesi G37-D-07-B-4-A paftasında bulunan alanda, sosyal-kültürel tesis alanlarının oluşturulmasını, park alanlarının ve imar ada sınırlarının düzenlemesini sağlamak amacıyla plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendive Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince üyelerden Murat Toycan SELÇUK red, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla uygun görülmüştür.
 
65.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.10.2016 tarih ve2323 sayılı yazısı ileilçemiz Erek Mahallesi G37-D-07-B-4-A ve G37-D-07-B-4-B paftalarında yer alan Ulus Caddesindeki ve Budaklı Sokaktaki imar yolunun 15 m.’ye düşürülmesi ve Selçuklu Caddesindeki imar yolunun 17 m.’ye çıkarılması amacıyla plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c)Bendive Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince üyelerden Murat Toycan SELÇUK red diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla uygun görülmüştür.
 
66/53/10. Müşterek Komisyonumuz; 2017 mali yılı bütçe kararnamesinin uygun olduğu, 2017 mali yılı gelir ve giderlerinin 151.516.645,00 TL olarak denkleştirildiği ve Belediyemizin gelirleri karşılığında yapılacak harcamalar için kafi miktarlarda ödenek ayrıldığı kanaatine varılarak  ekli 2017 mali yılı bütçe kararnamesi, 2017 mali yılı bütçe tetkik komisyon raporu ile 2017 mali yılı bütçesine ait cetveller, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 62. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
67/54/11. Müşterek komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğünün gelir tarifesine ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca hazırlanan ve 2017 Mali Yılı devamınca uygulanacak olan gelir tarifesi tadilen uygun görülmüştür.
 
68. İlçemiz tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi G37-D-07-A-2-A paftasında yer alan 1202 ada 1 nolu parsel, uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı (D.S.İ.) olarak planlanmıştır. Kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak amacıyla konu parselin bir kısmının B.H.A. olarak diğer kısmının da Resmi Kurum Alanı olarak planlanması için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.
 
69. İlçemiz tapuda Erek mevcut Yıldırım Beyazıt Mahallesi G37-D-07-B-4-D paftasında yer alan 647 ada 178 nolu parsel uygulama imar planında İlköğretim tesis alanı olarak planlanmıştır. Bu alanın İlkokul ve Ortaokul alanı olarak planlanması ve kuzey, güney, batı yönündeki 10 m'lik çekme mesafelerinin 5 m'ye güney yönündeki 40 m'lik çekme mesafesinin 30 m'ye düşürülmesi için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.
 
70. İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa mevcut Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-1-B paftasında yer alan 270 ada 28 nolu parselin bulunduğu alanda 08.09.2016 tarih ve103 no ile plan değişikliği kararı alınmıştır. Parsel sahibinin plan değişikliği kararının iptali edilmesi teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince teklif uygun görülmüştür.
 
 
Oluşturulma Tarihi : 14.01.2016