2021/73 ENCÜMEN KARARLARI

İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi Emirkalfa Mevkii 977 ada 35 nolu parselde kayıtlı 519,95 m²’lik taşınmazın 6927/10399 (346,35) m2’lik hissesi 15887845354 T.C. kimlik numaralı Mustafa BAYINDIR adına, 3472/10399 (173,60) m²’lik hissesinin de Belediyemiz adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.  

            Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi Emirkalfa Mevkii 977 ada 35 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 3472/10399 (173,60) m²’lik kısmının, m2’sinin 575,00 (beşyüzyetmişbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Yusuf oğlu 15887845354 T.C. kimlik numaralı Mustafa BAYINDIR’a satışının yapılmasına.