2021/74 ENCÜMEN KARARLARI

İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi Emirkalfa Mevkii 977 ada 34 nolu parselde kayıtlı 519,95 m²’lik taşınmazın 7623/10399 (381,15) m2’lik hissesi 15899844918 T.C. kimlik numaralı Aziz BAYINDIR adına, 2776/10399 (138.80) m²’lik hissesinin de Belediyemiz adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.  

            Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi Emirkalfa Mevkii 977 ada 34 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 2776/10399 (138.80) m²’lik kısmının, m2’sinin 575,00 (beşyüzyetmişbeşTL.) bedelle 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Yusuf oğlu 15899844918 T.C. kimlik numaralı Aziz BAYINDIR’a satışının yapılmasına.