2021/76 ENCÜMEN KARARLARI

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2020 tarih 6411 sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 248 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 ve 14 nolu parseller, 284 ada 1 nolu parsel, 285 ada 1, 2 ve 4 nolu parseller, 510 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 515 ada 1 nolu parsel ve 992 ada 5 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsellerde Belediye Encümeninin 26.02.2021 tarih ve 41 nolu kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulama yapılması için karar alınmış olup, imar planına uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesine istinaden bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan sonrası herhangi bir itiraz olmadığından kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına,