2021/28 ENCÜMEN KARARLARI

KARAR        : İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 283 ada 225(konut, yol, park ve T.N.K.A kullanımlı), 299(konut kullanımlı) ve 302(konut kullanımlı) nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsellerin dosyası incelenmiş olup, İmar Kanunun (Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 MD.) Maddesine göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen “Merkezi yönetim kapsamındaki kamu iradelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” Hükmünce parselasyon planı yapılarak tescil edilmeden önce, uygulama imar planına göre ifraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas işlemlerinin yapılabilmesi için, bu işlemlere konu taşınmazların parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı hususunun, işlemlere ilişkin kararda belirtilmiş olması aranır.” Hükmü gereğince; söz konusu taşınmaz parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kalmaktadır. İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 283 ada 225(konut, yol, park ve T.N.K.A kullanımlı), 299(konut kullanımlı) ve 302(konut kullanımlı) nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsellerin ekli krokide A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 283 ada 225(konut, yol, park ve T.N.K.A kullanımlı), 299(konut kullanımlı) ve 302(konut kullanımlı) nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parseller ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ve M olarak 11 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen D, E, F, G, H, I, J, K, L ve M parçalarının maliki adına parsel, C ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.