2021/30 ENCÜMEN KARARLARI

KARAR        : 6009-229 Nolu Tokat Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunun 12.02.2021 tarih ve 6009/229-170.03.01-161 sayılı yazısı ve ekinde sunulan değişiklik tasarımına göre; İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 975 ada 11 ve 12 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış (konut kullanımlı) parsellerin dosyası incelenmiş olup İmar Kanunun (Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 MD.) Maddesine göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen “Merkezi yönetim kapsamındaki kamu iradelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” Hükmünce parselasyon planı yapılarak tescil edilmeden önce, uygulama imar planına göre ifraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas işlemlerinin yapılabilmesi için, bu işlemlere konu taşınmazların parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı hususunun, işlemlere ilişkin kararda belirtilmiş olması aranır.” Hükmü gereğince; söz konusu taşınmaz parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kalmaktadır. İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 975 ada 11 ve 12 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış (konut kullanımlı) parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.